聊斋志异·蛇癖拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:05:03

  文言文之家为您整理聊斋志异·蛇癖拼音版、聊斋志异·蛇癖注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·蛇癖注音版

  《 shé 》
   xiāngwángjīnzhīfèngníng , xìngshìshé 。 měixiǎoshé , quántūnzhī , dàncōngzhuàng 。  zhě , dāocùncùnduànzhī , shǐshí 。 jiáozhīzhēngzhēng , xuèshuǐzhān 。 qiěshànxiù , chángqiángwénshéxiāng , bēnqiángwài , guǒshéyíngchǐ , shípèidāo , xiānshìtóu , wěishàngwǎnyánkǒu 。

聊斋志异·蛇癖拼音版

  《 shé pǐ 》
   yǔ xiāng wáng pú jīn zhī pú lǚ fèng níng , xìng shì shé 。 měi dé xiǎo shé , zé quán tūn zhī , rú dàn cōng zhuàng 。 dà zhě , yǐ dāo cùn cùn duàn zhī , shǐ jū yǐ shí 。 jiáo zhī zhēng zhēng , xuè shuǐ zhān yí 。 qiě shàn xiù , cháng gé qiáng wén shé xiāng , jí bēn qiáng wài , guǒ dé shé yíng chǐ , shí wú pèi dāo , xiān shì qí tóu , wěi shàng wǎn yán yú kǒu jì 。

  为您推荐:聊斋志异蛇癖原文及翻译 聊斋志异蛇癖赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签