聊斋志异·金世成拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:09:17

  文言文之家为您整理聊斋志异·金世成拼音版、聊斋志异·金世成注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·金世成注音版

  《 jīnshìchéng 》
   jīnshìchéng , chángshānrén 。 jiǎn 。 chūjiāzuòtóutuó 。 lèi diān , dànjiéwéiměi 。 quǎnyánghuìqián , zhédànzhī 。 hàowéi  。 mínsuǒwéi , zhízhěqiānwàn 。 jīn使shǐshí shǐ , gǎnwéizhě 。 chuàng殿diàn , suǒfèi , rénxiánshūzhī 。 lìngnángōngèguài , zhíérchīzhī , 使shǐxiūshèngmiào 。 ménrénjìngxiānggàoyuē :“ zāonàn !” zhēngjiù zhī 。 gōng殿diànxúnyuèérchéng , jīnqiánzhī , yóujiézhīzhuī 。
   shǐshìyuē :“ wénjīndàorén , rénjiējiùmíngérzhī , wèiwéi ‘ jīnshìchéng ’。 pǐnzhìdànhuì ,  。 chīzhī , zhīshìyǒu , nánlìnggōngchùliáng  ! ránxuégōngérfányāodào , shìzhīxiū 。”

聊斋志异·金世成拼音版

  《 jīn shì chéng 》
   jīn shì chéng , cháng shān rén 。 sù bù jiǎn 。 hū chū jiā zuò tóu tuó 。 lèi diān , dàn bù jié yǐ wéi měi 。 quǎn yáng yí huì yú qián , zhé fú dàn zhī 。 zì hào wéi fó 。 yú mín fù yì qí suǒ wéi , zhí dì zǐ lǐ zhě yǐ qiān wàn jì 。 jīn hē shǐ shí shǐ , wú gǎn wéi zhě 。 chuàng diàn gé , suǒ fèi bù zī , rén xián lè shū zhī 。 yì lìng nán gōng è qí guài , zhí ér chī zhī , shǐ xiū shèng miào 。 mén rén jìng xiāng gào yuē :“ fó zāo nàn !” zhēng mù jiù zhī 。 gōng diàn xún yuè ér chéng , qí jīn qián zhī jí , yóu jié yú kù lì zhī zhuī hū yě 。
   yì shǐ shì yuē :“ yǔ wén jīn dào rén , rén jiē jiù qí míng ér hū zhī , wèi wéi ‘ jīn shì chéng fó ’。 pǐn zhì dàn huì , jí yǐ 。 chī zhī bù zú rǔ , fá zhī shì yǒu jì , nán lìng gōng chù fǎ hé liáng yě ! rán xué gōng pǐ ér fán yāo dào , yì shì dà fū zhī xiū yǐ 。”

  为您推荐:聊斋志异金世成原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签