聊斋志异·董生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:13:06

  文言文之家为您整理聊斋志异·董生拼音版、聊斋志异·董生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·董生注音版

  《 dǒngshēng 》
   dǒngshēng , xiá , qīngzhōuzhī西rén 。 dōngyuè , zhǎnbèiérchìtànyān 。 fāngjiānggōudēng , shìyǒurénzhāoyǐn , suìjiōng 。 zhìyǒurénsuǒ , zuòyǒurén , shàntàimài , biànzhěnzhū 。 wángshēngjiǔdǒngyuē :“ yuèrénduō, màizhīliǎngjūnzhě : guìmàiéryǒujiànzhào , 寿shòumàiéryǒuzhēng 。 fēirénsuǒgǎnzhī 。 ránérdǒngjūnshíshèn 。” gòngjīngwènzhī 。 yuē :“ mǒuzhìqióngzhú , wèigǎnjué 。 yuànliǎngjūnshènzhī 。” èrrénchūwénshènhài , wéiléng , zhìwèi 。
   bàn , dǒngguī , jiànzhāiményǎn ,  。 xūnzhōng , shímáng , wàngjiōngjiàn 。 shì , wèihuángruòhuǒ , xiānshǒuqīnzhōng , tànwēnfǒu 。 cáitàn , yǒurén 。 è , liǎnshǒu 。 huǒzhī , jìngwéishū , sháoyánzhì齿chǐ, shénxiānshū 。 kuáng 。 tànxià , máowěixiūrán 。  , dùn 。 xǐng , chūshǒuzhuōshēng , wèn :“ jūnwǎng ?” dǒng , zhànāiqiú :“ yuànxiānrénliánshù !” xiàoyuē :“ suǒjiànérwèi ?” dǒngyuē :“ wèishǒuérwèiwěi。” yòuxiàoyuē :“ jūn 。 wěiyǒu ?” yǐndǒngshǒu , qiǎng使shǐtàn , ròuzhī , kāotóngtóng 。 xiàoyuē :“  ? zuìtàiméngtóng , zhīsuǒjiàn , suìrénruò 。” dǒng , zhìhuò , fǎnjiùshìránzhīcuò 。 ránsuǒláiyīn 。 yuē :“ jūndōnglínzhīhuáng ? zhǐzhě , shínián 。 ěrshíwèi , jūnchuítiáo 。” dǒnghuǎngrányuē :“ qīngzhōushìzhīāsuǒ ?” yuē :“ shì 。” dǒngyuē :“ qīngyánzhī , 仿fǎngzhī 。 shíniánjiàn , suìmiáotiáo ! ránnénglái ?” yuē :“ qièshìchīlángnián , wēngxiāngshì , yòuxìngwéiwénjūn 。 shèngqièshēn , qióngsuǒ 。 háishíxiāngshízhěwéijūn , láixiāngjiànjiù 。 mén , yāoyǐnzhěshìzhì , suìqiányǐndàijūnguī 。 dàizhījiǔ , bīng , jièbèiwēněr , xìngjiàn 。” dǒng , jiěgòngqǐn , shū 。 yuè , jiànléishòu , jiārénguàiwèn , zhéyánzhī 。 jiǔzhī , miànzhī , nǎi , zàoshànmàizhězhěnzhī 。 yuē :“ yāomài 。 qián zhīzhēngyàn , wéi 。” dǒng ,  。  , wéizhīzhēnshǒujiǔ , érzèngyào , zhǔyuē :“ yǒusuǒ , juézhī 。” dǒngwēi 。 guī , xiàoyàozhī 。 rányuē :“ xiāngjiūchán , xíngqiě !” zǒu 。 cán , yuē :“ shàngshēng !” zhì , dǒngyàoqǐn , jiāojié , mèngjiāo , xǐng 。 kǒng , qǐnnèi , zihuǒshǒuzhī 。 mèng 。 kuīshīsuǒzài 。 shù , dǒngxiědòuér 。
   wángjiǔzàizhāizhōng , jiànlái , yuèměiérzhī 。 jiésuǒ , yuē :“ qièxiázhīlín 。 jiùqièshàn , wèihuòér 。 bèiyāowèi , shūrénshènxiāngfáng 。” wángpèizhī , suìxiānghuāndài 。 shù , wǎngbìng 。 mèngdǒngyuē :“ jūnhǎozhě 。 shā , yòushāyǒu 。 zhīmíng , xièyōufèn 。 zhī , dāngzhùxiāngshìwài , wàngquè !” xǐngérzhī 。 wèiyuē :“ bìngshèn , kǒngjiāngwěigōu , huòquànshì 。” yuē :“ mìngdāng寿shòu, shìshēng ; 寿shòu , shì 。” zuòtiáoxiào 。 wángxīnnéngchí , yòuluànzhī 。 érhuǐzhī , érnéngjué 。  , chāxiāngshàng 。 lái , zhī 。 yòumèngdǒnglái , ràngwéizhǔ 。  , ànzhǔjiārén , qǐnhòuqiánzhùzhī 。 zàishàng , jīngyuē :“ yòuzhìxiāng ?” wángyánzhī 。 dexiāng , yòuzhémièzhī 。 yuē :“ shéijiàojūnwèizhě ?” wángyuē:“ huòshìrényōubìng , xìnjiāzuòyànrángěr 。” pánghuáng 。 jiārénqiánkuīxiāngmiè , yòuzhùzhī 。 tànyuē :“ jūnliánghòu 。 hàixiáérbēnzi , chéngzhīguò 。 jiāngjiùzhìmíngcáo 。 jūnwànghǎo , huàináng。” qūnxúnxià , ér 。 zhúzhī ,  。 yóukǒnghuó , jiārén , bāoérxuányān 。 wángbìngshèn , jiànláiyuē :“ zhūcáo 。 cáowèidǒngjūnjiànérdòng , dāngzuì ; dànjiùdānghuòrén , zhuījīndān , lìngháishēng 。 nángzài ?” yuē :“ jiārénzhī , tuōzhī 。” cǎnrányuē :“ shārénduō , jīnwǎn ; ránrěnzāijūn !” hènhènér 。 wángbìngwēi , bànniánnǎichài 。

聊斋志异·董生拼音版

  《 dǒng shēng 》
   dǒng shēng , zì xiá sī , qīng zhōu zhī xī bǐ rén 。 dōng yuè bó mù , zhǎn bèi yú tà ér chì tàn yān 。 fāng jiāng gōu dēng , shì yǒu rén zhāo yǐn , suì jiōng hù qù 。 zhì yǒu rén suǒ , zuò yǒu yī rén , shàn tài sù mài , biàn zhěn zhū kè 。 mò gù wáng shēng jiǔ sī jí dǒng yuē :“ yú yuè rén duō yǐ , mài zhī qí wú rú liǎng jūn zhě : guì mài ér yǒu jiàn zhào , shòu mài ér yǒu cù zhēng 。 cǐ fēi bǐ rén suǒ gǎn zhī yě 。 rán ér dǒng jūn shí shèn 。” gòng jīng wèn zhī 。 yuē :“ mǒu zhì cǐ yì qióng yú zhú , wèi gǎn yì jué 。 yuàn liǎng jūn zì shèn zhī 。” èr rén chū wén shèn hài , jì yǐ wéi mó léng yǔ , zhì bù wèi yì 。
   bàn yè , dǒng guī , jiàn zhāi mén xū yǎn , dà yí 。 xūn zhōng zì yì , bì qù shí máng cù , gù wàng jiōng jiàn 。 rù shì , wèi huáng ruò huǒ , xiān yǐ shǒu rù qīn zhōng , tàn qí wēn fǒu 。 cái yī tàn rù , zé nì yǒu wò rén 。 dà è , liǎn shǒu 。 jí huǒ zhī , jìng wéi shū lì , sháo yán zhì chǐ , shén xiān bù shū 。 kuáng xǐ 。 xì tàn xià tǐ , zé máo wěi xiū rán 。 dà jù , yù dùn 。 nǚ yǐ xǐng , chū shǒu zhuō shēng bì , wèn :“ jūn hé wǎng ?” dǒng yì jù , zhàn lì āi qiú :“ yuàn xiān rén lián shù !” nǚ xiào yuē :“ hé suǒ jiàn ér wèi wǒ ?” dǒng yuē :“ wǒ bù wèi shǒu ér wèi wěi 。” nǚ yòu xiào yuē :“ jūn wù yǐ 。 wěi yú hé yǒu ?” yǐn dǒng shǒu , qiǎng shǐ fù tàn , zé bì ròu rú zhī , kāo gǔ tóng tóng 。 xiào yuē :“ hé rú ? zuì tài méng tóng , bù zhī suǒ jiàn yī hé , suì wū rén ruò cǐ 。” dǒng gù xǐ qí lì , zhì cǐ yì huò , fǎn zì jiù shì rán zhī cuò 。 rán yí qí suǒ lái wú yīn 。 nǚ yuē :“ jūn bù yì dōng lín zhī huáng fà nǚ hū ? qū zhǐ yí jū zhě , yǐ shí nián yǐ 。 ěr shí wǒ wèi jī , jūn chuí tiáo yě 。” dǒng huǎng rán yuē :“ qīng zhōu shì zhī ā suǒ yé ?” nǚ yuē :“ shì yǐ 。” dǒng yuē :“ qīng yán zhī , wǒ fǎng fú yì zhī 。 shí nián bù jiàn , suì miáo tiáo rú cǐ ! rán hé jù néng lái ?” nǚ yuē :“ qiè shì chī láng sì wǔ nián , wēng gū xiāng jì shì , yòu bù xìng wéi wén jūn 。 shèng qiè yī shēn , qióng wú suǒ yī 。 yì hái shí xiāng shí zhě wéi jūn , gù lái xiāng jiàn jiù 。 rù mén yǐ mù , yāo yǐn zhě shì zhì , suì qián yǐn yǐ dài jūn guī 。 dài zhī jì jiǔ , zú bīng jī sù , gù jiè bèi yǐ zì wēn ěr , xìng wù jiàn yí 。” dǒng xǐ , jiě yī gòng qǐn , yì shū zì dé 。 yuè yú , jiàn léi shòu , jiā rén guài wèn , zhé yán bù zì zhī 。 jiǔ zhī , miàn mù yì zhī lí , nǎi jù , fù zào shàn mài zhě zhěn zhī 。 yī yuē :“ cǐ yāo mài yě 。 qián rì zhī sǐ zhēng yàn yǐ , jí bù kě wéi yě 。” dǒng dà kū , bù qù 。 yī bù dé yǐ , wéi zhī zhēn shǒu jiǔ qí , ér zèng yǐ yào , zhǔ yuē :“ rú yǒu suǒ yù , lì jué zhī 。” dǒng yì zì wēi 。 jì guī , nǚ xiào yào zhī 。 fú rán yuē :“ wù fù xiāng jiū chán , wǒ xíng qiě sǐ !” zǒu bù gù 。 nǚ dà cán , yì nù yuē :“ rǔ shàng yù shēng yé !” zhì yè , dǒng fú yào dú qǐn , fǔ jiāo jié , mèng yǔ nǚ jiāo , xǐng yǐ yí yǐ 。 yì kǒng , yí qǐn yú nèi , qī zi huǒ shǒu zhī 。 mèng rú gù 。 kuī nǚ zǐ yǐ shī suǒ zài 。 jī shù rì , dǒng tù xiě dòu yú ér sǐ 。
   wáng jiǔ sī zài zhāi zhōng , jiàn yī nǚ zǐ lái , yuè qí měi ér sī zhī 。 jié suǒ zì , yuē :“ qiè xiá sī zhī lín yě 。 qú jiù yǔ qiè shàn , bù yì wèi hú huò ér sǐ 。 cǐ bèi yāo qì kě wèi , dú shū rén yí shèn xiāng fáng 。” wáng yì pèi zhī , suì xiāng huān dài 。 jū shù rì , mí wǎng bìng jí 。 hū mèng dǒng yuē :“ yǔ jūn hǎo zhě hú yě 。 shā wǒ yǐ , yòu yù shā wǒ yǒu 。 wǒ yǐ sù zhī míng fǔ , xiè cǐ yōu fèn 。 qī rì zhī yè , dāng zhù xiāng shì wài , wù wàng què !” xǐng ér yì zhī 。 wèi nǚ yuē :“ wǒ bìng shèn , kǒng jiāng wěi gōu hè , huò quàn wù shì yě 。” nǚ yuē :“ mìng dāng shòu , shì yì shēng ; bù shòu , wù shì yì sǐ yě 。” zuò yǔ tiáo xiào 。 wáng xīn bù néng zì chí , yòu luàn zhī 。 yǐ ér huǐ zhī , ér bù néng jué 。 jí mù , chā xiāng hù shàng 。 nǚ lái , bō qì zhī 。 yè yòu mèng dǒng lái , ràng qí wéi zhǔ 。 cì yè , àn zhǔ jiā rén , sì qǐn hòu qián zhù zhī 。 nǚ zài tà shàng , hū jīng yuē :“ yòu zhì xiāng yé ?” wáng yán bù zhī 。 nǚ jí qǐ de xiāng , yòu zhé miè zhī 。 rù yuē :“ shéi jiào jūn wèi cǐ zhě ?” wáng yuē :“ huò shì rén yōu bìng , xìn wū jiā zuò yàn ráng ěr 。” nǚ páng huáng bù lè 。 jiā rén qián kuī xiāng miè , yòu zhù zhī 。 nǚ hū tàn yuē :“ jūn fú zé liáng hòu 。 wǒ wù hài xiá sī ér bēn zi , chéng wǒ zhī guò 。 wǒ jiāng yǔ bǐ jiù zhì yú míng cáo 。 jūn rú bù wàng sù hǎo , wù huài wǒ pí náng yě 。” qūn xún xià tà , pū dì ér sǐ 。 zhú zhī , hú yě 。 yóu kǒng qí huó , jù hū jiā rén , bāo qí gé ér xuán yān 。 wáng bìng shèn , jiàn hú lái yuē :“ wǒ sù zhū fǎ cáo 。 fǎ cáo wèi dǒng jūn jiàn sè ér dòng , sǐ dāng qí zuì ; dàn jiù wǒ bù dāng huò rén , zhuī jīn dān qù , fù lìng hái shēng 。 pí náng hé zài ?” yuē :“ jiā rén bù zhī , yǐ tuō zhī yǐ 。” hú cǎn rán yuē :“ yú shā rén duō yǐ , jīn sǐ yǐ wǎn ; rán rěn zāi jūn hū !” hèn hèn ér qù 。 wáng bìng jǐ wēi , bàn nián nǎi chài 。

  为您推荐:聊斋志异董生原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签