聊斋志异·龁石拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:16:36

  文言文之家为您整理聊斋志异·龁石拼音版、聊斋志异·龁石注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·龁石注音版

  《 shí 》
   xīnchéngwángqīnwéntàiwēngjiā , yǒurénwángxìng , yòuláoshānxuédào 。 jiǔzhī , huǒshí , wéidànsōngbáishí , biànshēngmáo 。 shùnián , niànlǎoguī , jiànhuǒshí , yóudànshí 。 xiàngshìzhī , zhīshízhīgānsuānxián , dànrán。  , shān , jīnyòushínián 。

聊斋志异·龁石拼音版

  《 hé shí 》
   xīn chéng wáng qīn wén tài wēng jiā , yǒu yǔ rén wáng xìng , yòu rù láo shān xué dào 。 jiǔ zhī , bù huǒ shí , wéi dàn sōng zǐ jí bái shí , biàn tǐ shēng máo 。 jì shù nián , niàn mǔ lǎo guī lǐ , jiàn fù huǒ shí , yóu dàn shí rú gù 。 xiàng rì shì zhī , jí zhī shí zhī gān kǔ suān xián , rú dàn yù rán 。 mǔ sǐ , fù rù shān , jīn yòu shí qī bā nián yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异龁石原文及翻译 聊斋志异龁石赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签