聊斋志异·庙鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:19:45

  文言文之家为您整理聊斋志异·庙鬼拼音版、聊斋志异·庙鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·庙鬼注音版

  《 miàoguǐ 》
   xīnchéngzhūshēngwánghòuzhě , fāngzhōnggōngxiàngkūnzēngsūn 。 jiànrénshì , màoféihēiyáng 。 xiàojìnzuò , shènxiè 。 wángzhī ,  。 yóuzuòzhéjiànzhī 。 érjiāndìng , zhōngyáo 。  , jiá , yǒushēng , érshèntòng 。 dàixuánliángshàng , zuóbìng 。 wángjuétóuliángxià , yǐnjǐngzuòzhuàng 。 rénjiàn , tǐngránkōngzhōng , néng 。 shìbìngdiān 。 yuē :“ jiāngtóu 。” wàngkuángbēn , zhīnǎizhǐ 。 bǎiduān , chángshùzuò , shùyàowǎngxiào 。  , jiànyǒushìwǎnsuǒér , chìyuē :“ chéngzhěgǎnrǎo !” zhíxiàng , língzhōngchū 。 cáizhìchuāngwài , rénxíng , diànshǎn , kǒuxiěchìpén 。 chénghuángmiàoménzhōngyǒuguǐ , juélèiyān 。 shìbìngruòshī 。

聊斋志异·庙鬼拼音版

  《 miào guǐ 》
   xīn chéng zhū shēng wáng qǐ hòu zhě , fāng bó zhōng yǔ gōng xiàng kūn zēng sūn 。 jiàn yī fù rén rù shì , mào féi hēi bù yáng 。 xiào jìn zuò tà , yì shèn xiè 。 wáng jù zhī , bù qù 。 yóu cǐ zuò wò zhé jiàn zhī 。 ér yì jiān dìng , zhōng bù yáo 。 fù nù , pī qí jiá , yǒu shēng , ér yì bù shèn tòng 。 fù yǐ dài xuán liáng shàng , zuó yǔ bìng yì 。 wáng bù jué zì tóu liáng xià , yǐn jǐng zuò yì zhuàng 。 rén jiàn qí zú bù lǚ dì , tǐng rán lì kōng zhōng , jí yì bù néng sǐ 。 zì shì bìng diān 。 hū yuē :“ bǐ jiāng yǔ wǒ tóu hé yǐ 。” wàng hé kuáng bēn , yè zhī nǎi zhǐ 。 rú cǐ bǎi duān , rì cháng shù zuò , shù yào wǎng xiào 。 yī rì , hū jiàn yǒu wǔ shì wǎn suǒ ér rù , nù chì yuē :“ pǔ chéng zhě rǔ hé gǎn rǎo !” jí zhí fù xiàng , zì líng zhōng chū 。 cái zhì chuāng wài , fù bù fù rén xíng , mù diàn shǎn , kǒu xiě chì rú pén 。 yì chéng huáng miào mén zhōng yǒu ní guǐ sì , jué lèi qí yī yān 。 yú shì bìng ruò shī 。

  为您推荐:聊斋志异庙鬼翻译 聊斋志异庙鬼赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签