聊斋志异·陆判拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 20:23:02

 文言文之家为您整理聊斋志异·陆判拼音版、聊斋志异·陆判注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·陆判注音版

 《 pàn 》
  língyángzhūěrdàn , xiǎomíng 。 xìngháofàng , rándùn , xuésuī , shàngwèizhīmíng 。  , wénshèzhòngyǐn 。 huòzhīyún:“ jūnyǒuháomíng , néngshēnshíwáng殿diàn , dezuǒlángpànguānlái , zhòngdāngzuòyán 。” gàilíngyángyǒushíwáng殿diàn , shénguǐjiēdiāo , zhuāngshìshēng 。 dōngyǒupàn , 绿miànchì , màoyóuníngè 。 huòwénliǎnglángkǎoxùnshēng , zhěmáojiēsēnshù , zhòngnánzhū 。 zhūxiào , jìng 。  , ménwàiyuē :“ qǐngránzōngshīzhì !” zhòngjiē 。 épàn , zhìshàng , fèngshāng , lèizhīsān 。 zhòngzhī , suōānzuò , réngqǐng 。 zhūyòujiǔguàn , zhùyuē :“ ménshēngkuángwén , zōngshīliàngwèiguài 。 huāngshèfěiyáo , chéngxìngláiyǐn , xìngwéizhěn 。” nǎizhī 。
   , zhòngguǒzhāoyǐn 。  , bànzuìérguī , xīngwèilán , tiǎodēngzhuó 。 yǒurénqiānlián , shìzhī , pànguān 。 zhūyuē :“ dàijiāng ! qiánmào , jīnláijiāzhì ?” pànnóngrán , wēixiàoyuē :“ fēi 。 zuóménggāoxiāngdìng , ǒuxiá , jìngjiànrénzhīyuē 。” zhūyuè , qiānzuò , ruòhuǒ 。 pànyuē :“ tiāndàowēn , lěngyǐn 。” zhūmìng , zhìpíngànshàng , bēngàojiārénzhìyáoguǒ 。 wén , hài , jièchū 。 zhūtīng , zhìchū 。 zhǎnjiāochóu, shǐxúnxìngshì 。 yuē :“ xìng , míng 。” tándiǎn , yìngxiǎng 。 wèn :“ zhīzhìfǒu ?” yuē :“ yánchībiànzhī 。 yīnsòng , yángshìlüètóng 。” háoyǐn , shígōng 。 zhūyīnjìngyǐn , suìjuéshānqīngtuí , xūnshuì 。 xǐng , cánzhúhūnhuáng , guǐ 。
  shìsānliǎngzhélái , qíngqià , shí 。 zhūxiànchuāng稿gǎo , zhéhóngzhī , dōuyánjiā 。  , zhūzuì , xiānqǐn , yóuzhuó 。 zuìmèngzhōng , juézāngwēitòng ; xǐngérshìzhī , wēizuòchuángqián , qiāngchūchángwèi , tiáotiáozhěng 。 èyuē ,“ chóuyuàn , jiànshā ?” xiàoyún :“  , wéijūnhuìxīněr 。” cóngróngcháng , zhī , guǒshùzhūyāo 。 zuòyòng , shìshàngxuè 。 jiānjuéshǎo 。 jiànzhìròukuàishàng 。 wènzhī, yuē :“ jūnxīn 。 zuòwénkuài , zhījūnzhīmáoqiàosāiěr 。 shìzàimíngjiān , qiānwànxīnzhōng , jiǎndejiāzhěméi , wèijūnzhī , liúquēshù 。” nǎi , yǎnfēi 。 tiānmíngjiěshì , chuàngfèng , yǒu线xiànérchìzhěcúnyān 。 shìwénjìn, guòyǎnwàng 。 shù , yòuchūwénshì 。 yuē :“  。 dànjūnbáo , néngxiǎnguì , xiāng 、 ér 。” wèn :“ shí ?” yuē :“ jīnsuìkuí 。” wèi , shìguànjūn , qiūwéiguǒzhōngjīngyuán 。 tóngshèshēngzhī ; jiànwéi , xiāngshìérjīng , xúnshǐzhī 。 gòngqiúzhūxiānróng , yuànjiāo 。 nuòzhī 。 zhòngshèdàizhī 。 gèngchū , zhì , chìránshēngdòng, jiǒngjiǒngdiàn 。 zhòngmáng  , 齿chǐxiāng , jiànyǐn 。
  zhūnǎixiéguīyǐn , xūn , zhūyuē :“ jiānchángwèi , shòuduō 。 shàngyǒushìxiāngfán , zhīfǒu ?” 便biànqǐngmìng 。 zhūyuē :“ xīncháng , miànxiǎnggēng 。 shānjīng , jiérén , xiàè , dàntóumiànshènjiā 。 shàngfánjūndāo ,  ?” xiàoyuē :“ nuò , róngzhī 。” guòshù , bànláikòuguān 。 zhūyán 。 zhúzhī , jiànjīnguǒ 。 jiézhī , yuē :“ jūnnǎngsuǒzhǔ , xiàngjiān 。 shìměirénshǒu , jìngbàojūnmìng 。” zhūshì , jǐngxuèyóu湿shī 。  , jīngqínquǎn 。 zhūménjiōng 。 zhì , shǒutuīfēi , fēi 。 yǐnzhìshì , jiànrénshēnmián 。 tóushòuzhūbàozhī ; xuēzhōngchūbáirènshǒu , ànrénxiàng , zhuóqièzhuàng , yíngrènérjiě , shǒulàozhěnpàn ; shēng怀huáiměirénshǒuxiàngshàng , xiángshěnduānzhèng , érhòuàn 。 érzhěnsāijiān , mìngzhūshǒujìngsuǒ , nǎi 。 zhūxǐng , juéjǐngjiānwēi , miànjiájiǎcuò ; cuōzhī , xuèpiàn , shènhài 。 guàn ; jiànmiànxuèláng , jīngjué 。 zhuózhī , pénshuǐjìnchì 。 shǒumiànquánfēi , yòuhài 。 rényǐnjìngzhào , cuòènéngjiě 。 zhūgàozhī ; yīnfǎnshì , chángméiyǎnbìn , xiàochéngquán , huàzhōngrén 。 jiělǐngyànzhī , yǒuhóng线xiànzhōu , shàngxiàròu , pànránér 。 xiānshì , shìyǒushènměi , wèijiàérsàngèr , shíjiǔyóuwèijiào 。 shàngyuányóushíwáng殿diàn , shíyóurénshèn , nèiyǒulàizéi , kuīéryànzhī , suìyīn访fǎng , chéng , xuéqǐnmén , shāchuángxià , yín ; shēnghǎn , zéi , shāzhī 。 rénwēiwénnàoshēng , wǎngshì , jiànshīhàijué 。 jiājìn , tíngshītángshàng , zhìshǒuxiàng , ménhào , fēnténgzhōng 。 jiédànqīn , shēnzàiérshīshǒu 。 biànshì , wèisuǒshǒu , zhìzàngquǎn 。 shìgàojùn 。 jùnyánxiànzéi , sānyuèérzuìrén 。 jiànyǒuzhūjiāhuàntóuzhīwéngōngzhě 。 zhī , qiǎnǎotànzhūjiā ; jiànrén, hàizǒugàogōng 。 gōngshìshīcún , jīngjué 。 cāizhūzuǒdàoshā , wǎngjiézhū 。 zhūyuē :“ shìrénmèngshǒu , shíjiě ; wèishāzhī , yuān 。” xìn , sòngzhī 。 shōujiārén zhī , zhūyán 。 jùnshǒunéngjué 。 zhūguī , qiú 。 yuē :“ nán , dāng使shǐyánzhī 。” mèngyuē :“ érwéiyángniánsuǒzéi , zhūxiàolián 。 yàn , pànguānértóuzhīzhī , shìérshēnértóushēng 。 yuànxiāngchóu 。” xǐnggàorén , suǒmèngtóng 。 nǎiyánguān 。 wènzhī , guǒyǒuyángnián ; zhíérxièzhī , suìzuì 。 nǎizhū , qǐngjiànrén , yóuwéiwēng婿。 nǎizhūshǒushīérzàngyān 。 zhūsānwéi , jiēchǎngguībèifàng 。 shìhuīxīnshìjìn , sānshínián 。  , gàoyuē :“ jūn寿shòuyǒng 。” wèn , duì 。“ néngxiāngjiùfǒu ?” yuē :“ wéitiānsuǒmìng , rénnéng ? qiěrénguānzhī , shēngěr , shēngzhīwéi , zhīwéibēi ?”
  zhūwéirán 。 zhìqīnguānguǒ ; jìng , shèngérméi 。  , rénfāngjiù , zhūrǎnrǎnwàizhì 。 rén 。 zhūyuē :“ chéngguǐ , shēngshí 。 ěrguǎér , shūliànliàněr 。” réntòng , chuíyīng ; zhūwèijiězhī 。 rényuē :“ yǒuhuánhúnzhīshuō , jūnyǒulíng , zàishēng ?” zhūyuē :“ tiānshùwéi 。” wèn :“ zàiyīnzuò ?” yuē :“ pànjiànàn , shòuyǒuguānjué , suǒ 。” rénzài , zhūyuē :“ gōngtónglái , shèjiǔzhuàn。” érchū 。 rényányíngbèi 。 dànwénshìzhōngxiàoyǐn , liànggāoshēng , wǎnruòshēngqián 。 bànkuīzhī , yǎoránshì 。 shìsānshùzhélái , shíérliú宿qiǎnquǎn , jiāzhōngshìjiù便biànjīng 。 wěi , fāngsuì , láizhézhuōbào ; zhìsuì , dēngxiàjiào 。 huì , jiǔsuìnéngwén , shíxiáng , jìngzhī 。 cóngláijiànshū , yuèzhìyānér 。 yòulái , wèirén yuē :“ jīnqīngyǒngjué 。” wèn :“ wǎng ?” yuē :“ chéngmìngwéitàihuáqīng , xíngjiāngyuǎn , shìfán , nénglái 。” chízhī , yuē :“ ěr ! érchéng , jiāshàngcúnhuó , yǒubǎisuìchāizhīluánfèng !” yuē:“ hǎowéirén , duò 。 shíniánhòuxiāngjiàněr 。” jìngchūmén , shìsuìjué 。
  hòuwěièrshíjìnshì , guānxíngrén 。 fèngmìng西yuè , dàojīnghuàyīn , yǒucóngbǎo , chíchōng簿 。 zhī 。 shěnshìchēzhōngrén ,  。 xiàchēdàozuǒ 。 tíngyuē :“ guānshēnghǎo , míng 。” wěi ; zhūxíng , huǒchí 。 shù , huíwàng , jiěpèidāoqiǎnrénchízèng 。 yáoyuē :“ pèizhīdāngguì 。” wěizhuīcóng , jiànréncóng , piāoruòfēng , shùnjiàn 。 tònghènliángjiǔ ; chōudāoshìzhī , zhìjīnggōng , juānxíng , yuē :“ dǎnérxīnxiǎo , zhìyuánérxíngfāng 。” wěihòuguānzhì 。 shēng , yuēchén , yuēqián , yuē , yuēhún , yuēshēn 。  , mèngyuē :“ pèidāozènghún 。” cóngzhī 。 húnshìwéizǒngxiàn , yǒuzhèngshēng 。
  shǐshìyuē :“ duàn , jiǎozuòzhěwàng ; huājiē , chuàngshǐzhě ; érkuàngjiāzáoxiāogāncháng , shīdāozhuījǐngxiàngzhězāi ! gōngzhě , wèichīguǒyán 。 míngzhìjīn , wèisuìyuǎn , língyánggōngyóucún ? shàngyǒulíngyānfǒuwéizhīzhíbiān , suǒxīnyān 。

聊斋志异·陆判拼音版

 《 lù pàn 》
  líng yáng zhū ěr dàn , zì xiǎo míng 。 xìng háo fàng , rán sù dùn , xué suī dǔ , shàng wèi zhī míng 。 yī rì , wén shè zhòng yǐn 。 huò xì zhī yún :“ jūn yǒu háo míng , néng shēn yè fù shí wáng diàn , fù de zuǒ láng pàn guān lái , zhòng dāng jù zuò yán 。” gài líng yáng yǒu shí wáng diàn , shén guǐ jiē yǐ mù diāo , zhuāng shì rú shēng 。 dōng wǔ yǒu lì pàn , lǜ miàn chì xū , mào yóu níng è 。 huò yè wén liǎng láng kǎo xùn shēng , rù zhě máo jiē sēn shù , gù zhòng yǐ cǐ nán zhū 。 zhū xiào qǐ , jìng qù 。 jū wú hé , mén wài dà hū yuē :“ wǒ qǐng rán zōng shī zhì yǐ !” zhòng jiē qǐ 。 é fù pàn rù , zhì jǐ shàng , fèng shāng , lèi zhī sān 。 zhòng dǔ zhī , sè suō bù ān yú zuò , réng qǐng fù qù 。 zhū yòu bǎ jiǔ guàn dì , zhù yuē :“ mén shēng kuáng lǜ bù wén , dà zōng shī liàng bù wèi guài 。 huāng shè fěi yáo , hé chéng xìng lái mì yǐn , xìng wù wéi zhěn qí 。” nǎi fù zhī qù 。
  cì rì , zhòng guǒ zhāo yǐn 。 dǐ mù , bàn zuì ér guī , xīng wèi lán , tiǎo dēng dú zhuó 。 hū yǒu rén qiān lián rù , shì zhī , zé pàn guān yě 。 zhū qǐ yuē :“ yì wú dài jiāng sǐ yǐ ! qián xī mào dú , jīn lái jiā fǔ zhì yé ?” pàn qǐ nóng rán , wēi xiào yuē :“ fēi yě 。 zuó méng gāo yì xiāng dìng , yè ǒu xiá , jìng jiàn dá rén zhī yuē 。” zhū dà yuè , qiān yī cù zuò , zì qǐ dí qì ruò huǒ 。 pàn yuē :“ tiān dào wēn hé , kě yǐ lěng yǐn 。” zhū rú mìng , zhì píng àn shàng , bēn gào jiā rén zhì yáo guǒ 。 qī wén , dà hài , jiè wù chū 。 zhū bù tīng , lì sì zhì jù yǐ chū 。 yì zhǎn jiāo chóu , shǐ xún xìng shì 。 yuē :“ wǒ lù xìng , wú míng zì 。” yǔ tán gǔ diǎn , yìng dá rú xiǎng 。 wèn :“ zhī zhì yì fǒu ?” yuē :“ yán chī yì pō biàn zhī 。 yīn sī sòng dú , yǔ yáng shì lüè tóng 。” lù háo yǐn , yī jǔ shí gōng 。 zhū yīn jìng rì yǐn , suì bù jué yù shān qīng tuí , fú jǐ xūn shuì 。 bǐ xǐng , zé cán zhú hūn huáng , guǐ kè yǐ qù 。
  zì shì sān liǎng rì zhé yī lái , qíng yì qià , shí dǐ zú wò 。 zhū xiàn chuāng gǎo , lù zhé hóng lè zhī , dōu yán bù jiā 。 yī yè , zhū zuì , xiān qǐn , lù yóu zì zhuó 。 hū zuì mèng zhōng , jué zāng fù wēi tòng ; xǐng ér shì zhī , zé lù wēi zuò chuáng qián , pò qiāng chū cháng wèi , tiáo tiáo zhěng lǐ 。 è yuē ,“ sù wú chóu yuàn , hé yǐ jiàn shā ?” lù xiào yún :“ wù jù , wǒ wéi jūn yì huì xīn ěr 。” cóng róng nà cháng yǐ , fù hé zhī , mò yǐ guǒ zú bù shù zhū yāo 。 zuò yòng bì , shì tà shàng yì wú xuè jì 。 fù jiān jué shǎo má mù 。 jiàn lù zhì ròu kuài jǐ shàng 。 wèn zhī , yuē :“ cǐ jūn xīn yě 。 zuò wén bù kuài , zhī jūn zhī máo qiào sāi ěr 。 shì zài míng jiān , yú qiān wàn xīn zhōng , jiǎn de jiā zhě yī méi , wèi jūn yì zhī , liú cǐ yǐ bǔ quē shù 。” nǎi qǐ , yǎn fēi qù 。 tiān míng jiě shì , zé chuàng fèng yǐ hé , yǒu xiàn ér chì zhě cún yān 。 zì shì wén sī dà jìn , guò yǎn bù wàng 。 shù rì , yòu chū wén shì lù 。 lù yuē :“ kě yǐ 。 dàn jūn fú báo , bù néng dà xiǎn guì , xiāng 、 kē ér yǐ 。” wèn :“ hé shí ?” yuē :“ jīn suì bì kuí 。” wèi jǐ , kē shì guàn jūn , qiū wéi guǒ zhōng jīng yuán 。 tóng shè shēng sù yé yú zhī ; jí jiàn wéi mò , xiāng shì ér jīng , xì xún shǐ zhī qí yì 。 gòng qiú zhū xiān róng , yuàn nà jiāo lù 。 lù nuò zhī 。 zhòng dà shè yǐ dài zhī 。 gèng chū , lù zhì , chì rán shēng dòng , mù jiǒng jiǒng rú diàn 。 zhòng máng hū wú sè , chǐ yù xiāng jī , jiàn yǐn qù 。
  zhū nǎi xié lù guī yǐn , jì xūn , zhū yuē :“ jiān cháng fá wèi , shòu cì yǐ duō 。 shàng yǒu yī shì yù xiāng fán , bù zhī kě fǒu ?” lù biàn qǐng mìng 。 zhū yuē :“ xīn cháng kě yì , miàn mù xiǎng yì kě gēng 。 shān jīng , yǔ jié fà rén , xià tǐ pō yì bù è , dàn tóu miàn bù shèn jiā lì 。 shàng yù fán jūn dāo fǔ , rú hé ?” lù xiào yuē :“ nuò , róng xú tú zhī 。” guò shù rì , bàn yè lái kòu guān 。 zhū jí qǐ yán rù 。 zhú zhī , jiàn jīn guǒ yī wù 。 jié zhī , yuē :“ jūn nǎng suǒ zhǔ , xiàng jiān wù sè 。 shì dé yī měi rén shǒu , jìng bào jūn mìng 。” zhū bō shì , jǐng xuè yóu shī 。 lù lì cù jí rù , wù jīng qín quǎn 。 zhū lǜ mén hù yè jiōng 。 lù zhì , yī shǒu tuī fēi , fēi zì pì 。 yǐn zhì wò shì , jiàn fū rén cè shēn mián 。 lù yǐ tóu shòu zhū bào zhī ; zì yú xuē zhōng chū bái rèn rú bǐ shǒu , àn fū rén xiàng , zhuó lì rú qiè fǔ zhuàng , yíng rèn ér jiě , shǒu lào zhěn pàn ; jí yú shēng huái qǔ měi rén shǒu hé xiàng shàng , xiáng shěn duān zhèng , ér hòu àn nà 。 yǐ ér yí zhěn sāi jiān jì , mìng zhū yì shǒu jìng suǒ , nǎi qù 。 zhū qī xǐng , jué jǐng jiān wēi má , miàn jiá jiǎ cuò ; cuō zhī , dé xuè piàn , shèn hài 。 hū bì jí guàn ; bì jiàn miàn xuè láng jí , jīng jué 。 zhuó zhī , pén shuǐ jìn chì 。 jǔ shǒu zé miàn mù quán fēi , yòu hài jí 。 fū rén yǐn jìng zì zhào , cuò è bù néng zì jiě 。 zhū rù gào zhī ; yīn fǎn fù xì shì , zé cháng méi yǎn bìn , xiào yè chéng quán , huà zhōng rén yě 。 jiě lǐng yàn zhī , yǒu hóng xiàn yī zhōu , shàng xià ròu sè , pàn rán ér yì 。 xiān shì , wú shì yù yǒu nǚ shèn měi , wèi jià ér sàng èr fū , gù shí jiǔ yóu wèi jiào yě 。 shàng yuán yóu shí wáng diàn , shí yóu rén shèn zá , nèi yǒu wú lài zéi , kuī ér yàn zhī , suì yīn fǎng jū lǐ , chéng yè tī rù , xué qǐn mén , shā yī bì yú chuáng xià , bī nǚ yǔ yín ; nǚ lì jù shēng hǎn , zéi nù , yì shā zhī 。 wú fū rén wēi wén nào shēng , hū bì wǎng shì , jiàn shī hài jué 。 jǔ jiā jìn qǐ , tíng shī táng shàng , zhì shǒu xiàng cè , yī mén tí hào , fēn téng zhōng yè 。 jié dàn qǐ qīn , zé shēn zài ér shī qí shǒu 。 biàn tà shì nǚ , wèi suǒ shǒu bù kè , zhì zàng quǎn fù 。 shì yù gào jùn 。 jùn yán xiàn bǔ zéi , sān yuè ér zuì rén fú dé 。 jiàn yǒu yǐ zhū jiā huàn tóu zhī yì wén wú gōng zhě 。 wú yí zhī , qiǎn ǎo tàn zhū qí jiā ; rù jiàn fū rén , hài zǒu yǐ gào wú gōng 。 gōng shì nǚ shī gù cún , jīng yí wú yǐ zì jué 。 cāi zhū yǐ zuǒ dào shā nǚ , wǎng jié zhū 。 zhū yuē :“ shì rén mèng yì qí shǒu , shí bù jiě qí hé gù ; wèi pú shā zhī , zé yuān yě 。” wú bù xìn , sòng zhī 。 shōu jiā rén jū zhī , yī rú zhū yán 。 jùn shǒu bù néng jué 。 zhū guī , qiú jì yú lù 。 lù yuē :“ bù nán , dāng shǐ yī nǚ zì yán zhī 。” wú yè mèng nǚ yuē :“ ér wéi sū xī yáng dà nián suǒ zéi , wú yǔ zhū xiào lián 。 bǐ bù yàn yú qí qī , lù pàn guān qǔ ér tóu yǔ zhī yì zhī , shì ér shēn sǐ ér tóu shēng yě 。 yuàn wù xiāng chóu 。” xǐng gào fū rén , suǒ mèng tóng 。 nǎi yán yú guān 。 wèn zhī , guǒ yǒu yáng dà nián ; zhí ér xiè zhī , suì fú qí zuì 。 wú nǎi yì zhū , qǐng jiàn fū rén , yóu cǐ wéi wēng xù 。 nǎi yǐ zhū qī shǒu hé nǚ shī ér zàng yān 。 zhū sān rù lǐ wéi , jiē yǐ chǎng guī bèi fàng 。 yú shì huī xīn shì jìn , jī sān shí nián 。 yī xī , lù gào yuē :“ jūn shòu bù yǒng yǐ 。” wèn qí qī , duì yǐ wǔ rì 。“ néng xiāng jiù fǒu ?” yuē :“ wéi tiān suǒ mìng , rén hé néng sī ? qiě zì dá rén guān zhī , shēng sǐ yī ěr , hé bì shēng zhī wéi lè , sǐ zhī wéi bēi ?”
  zhū yǐ wéi rán 。 jí zhì yī qīn guān guǒ ; jì jìng , shèng fú ér méi 。 yì rì , fū rén fāng fú jiù kū , zhū hū rǎn rǎn zì wài zhì 。 fū rén jù 。 zhū yuē :“ wǒ chéng guǐ , bù yì shēng shí 。 lǜ ěr guǎ mǔ gū ér , shū liàn liàn ěr 。” fū rén dà tòng , tì chuí yīng ; zhū yī yī wèi jiě zhī 。 fū rén yuē :“ gǔ yǒu huán hún zhī shuō , jūn jì yǒu líng , hé bù zài shēng ?” zhū yuē :“ tiān shù bù kě wéi yě 。” wèn :“ zài yīn sī zuò hé wù ?” yuē :“ lù pàn jiàn wǒ dū àn wù , shòu yǒu guān jué , yì wú suǒ kǔ 。” fū rén yù zài yǔ , zhū yuē :“ lù gōng yǔ wǒ tóng lái , kě shè jiǔ zhuàn 。” qū ér chū 。 fū rén yī yán yíng bèi 。 dàn wén shì zhōng xiào yǐn , liàng qì gāo shēng , wǎn ruò shēng qián 。 bàn yè kuī zhī , yǎo rán yǐ shì 。 zì shì sān shù rì zhé yī lái , shí ér liú sù qiǎn quǎn , jiā zhōng shì jiù biàn jīng jì 。 zǐ wěi , fāng wǔ suì , lái zhé zhuō bào ; zhì qī bā suì , zé dēng xià jiào dú 。 zǐ yì huì , jiǔ suì néng wén , shí wǔ rù yì xiáng , jìng bù zhī wú fù yě 。 cóng cǐ lái jiàn shū , rì yuè zhì yān ér yǐ 。 yòu yī xī lái , wèi fū rén yuē :“ jīn yǔ qīng yǒng jué yǐ 。” wèn :“ hé wǎng ?” yuē :“ chéng dì mìng wéi tài huá qīng , xíng jiāng yuǎn fù , shì fán tú gé , gù bù néng lái 。” mǔ zǐ chí zhī kū , yuē :“ wù ěr ! ér yǐ chéng lì , jiā jì shàng kě cún huó , qǐ yǒu bǎi suì bù chāi zhī luán fèng yé !” gù zǐ yuē :“ hǎo wéi rén , wù duò fù yè 。 shí nián hòu yī xiāng jiàn ěr 。” jìng chū mén qù , yú shì suì jué 。
  hòu wěi èr shí wǔ jǔ jìn shì , guān xíng rén 。 fèng mìng jì xī yuè , dào jīng huà yīn , hū yǒu yú cóng yǔ bǎo , chí chōng lǔ bù 。 yà zhī 。 shěn shì chē zhōng rén , qí fù yě 。 xià chē kū fú dào zuǒ 。 fù tíng yú yuē :“ guān shēng hǎo , wǒ mù míng yǐ 。” wěi fú bù qǐ ; zhū cù yú xíng , huǒ chí bù gù 。 qù shù bù , huí wàng , jiě pèi dāo qiǎn rén chí zèng 。 yáo yǔ yuē :“ pèi zhī dāng guì 。” wěi yù zhuī cóng , jiàn yú mǎ rén cóng , piāo hū ruò fēng , shùn xī bù jiàn 。 tòng hèn liáng jiǔ ; chōu dāo shì zhī , zhì jí jīng gōng , juān zì yī xíng , yuē :“ dǎn yù dà ér xīn yù xiǎo , zhì yù yuán ér xíng yù fāng 。” wěi hòu guān zhì sī mǎ 。 shēng wǔ zǐ , yuē chén , yuē qián , yuē mì , yuē hún , yuē shēn 。 yī xī , mèng fù yuē :“ pèi dāo yí zèng hún yě 。” cóng zhī 。 hún shì wéi zǒng xiàn , yǒu zhèng shēng 。
  yì shǐ shì yuē :“ duàn hè xù fú , jiǎo zuò zhě wàng ; yí huā jiē mù , chuàng shǐ zhě qí ; ér kuàng jiā záo xiāo yú gān cháng , shī dāo zhuī yú jǐng xiàng zhě zāi ! lù gōng zhě , kě wèi chī pí guǒ yán gǔ yǐ 。 míng jì zhì jīn , wèi suì bù yuǎn , líng yáng lù gōng yóu cún hū ? shàng yǒu líng yān fǒu yě ? wéi zhī zhí biān , suǒ xīn mù yān 。

 为您推荐:聊斋志异陆判文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签