聊斋志异·婴宁拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 21:12:44

 文言文之家为您整理聊斋志异·婴宁拼音版注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·婴宁拼音版注音版

 《 yīngníng 》
  wáng , zhīluódiànrén , zǎo , juéhuì , shípàn 。 zuìàizhī , xúnchánglìngyóujiāo 。 pìnxiāoshì , wèijiàéryāo, qiúhuángwèijiù 。
  huìshàngyuán , yǒujiùshìzishēngyāotóngtiàozhǔ , fāngzhìcūnwài , jiùjiāláizhāo 。 shēngjiànyóuyún , chéngxìngyóu 。 yǒulángxié , niānméihuāzhī , rónghuájuédài , xiàoróng 。 shēngzhù , jìngwàng 。 guòshù , zixiàoyuē :“ érlángzhuózhuózéi !” huāshàng , xiào 。 shēngshíhuāchàngrán , shénhúnsàngshī , yàngyàngsuìfǎn。 zhìjiā , cánghuāzhěn , chuítóuérshuì , shí 。 yōuzhī , jiàoráng , ruìjiǎn 。 shīzhěnshì , tóubiǎo , ruò 。 wènsuǒyóu , rán 。 shìshēnglái , zhǔjiézhī 。 zhìqián , shēngjiànzhīlèixià , jiùwèijiě , jiànzhìyánjié , shēngshí , qiěqiúmóuhuà 。 xiàoyuē :“ jūnchī ! yuànyǒunánsuì ? dāngdài访fǎngzhī 。  , fēishìjiā , wèi , shìxié , rán , pànzhòng , yǔnsuì 。 dàndequánchōu , chéngshìzài 。” shēngwénzhījuéjiě 。 chūgào ,  。 értàn访fǎngqióng , bìngzōng 。 yōu , suǒwéi 。 ránhòu , yándùnkāi , shílüèjìn 。 shùlái , shēngwènsuǒmóu 。 dàizhīyuē :“ zhī 。 wéishéirén , nǎizhī , jūnmèi , jīnshàngdàipìn 。 suīnèiyǒuhūnyīnzhīxián , shígàozhīxiézhě 。” shēngméi , wèn :“  ?” guǐyuē :“ 西nánshānzhōng , sānshí 。” shēngyòuzhǔzài , ruìshēnrènér 。
  shēngyóushìyǐnshíjiànjiā , jiùpíng 。 tànshìzhěn , huāsuī , wèi便biàndiāoluò , níngwán , jiànrén 。 guàizhì, zhéjiǎnzhāozhī , zhītuōkěnzhāo 。 shēnghuì , huān 。 bìng , wéiyīn , lüèshāngquè , zhéyáoshǒuyuàn , wéipàn 。 hào , yuànhènzhī 。 zhuǎnsānshífēiyáo , yǎngrén ? 怀huáiméixiùzhōng , wǎng, érjiārénzhī 。 língdīng , wènchéng , dànwàngnánshānxíng 。 yuēsānshí , luànshān , kōngcuìshuǎng、 rénháng , zhǐyǒuniǎodào 。 yáowàngcónghuāluànshùzhōng , yǐnyǐnyǒuxiǎoluò 。 xiàshāncūn , jiànshèduō , jiēmáo , érshènxiū 。 běixiàngjiā , ménqiánjiēliǔ , qiángnèitáoxìngyóufán , jiānxiūzhú , niǎozhézhōng 。 yuántíng , gǎn 。 huíduì , yǒushíhuájié , yīnzuòshǎo 。 éwénqiángnèiyǒucháng :“ xiǎoróng !” shēngjiāo 。 fāngzhùtīngjiān , lángyóudōngér西 , zhíxìnghuāduǒ , shǒuzān ; tóujiànshēng , suìzān , hánxiàoniānhuāér 。 shěnshìzhī , shàngyuánzhōngsuǒ 。 xīnzhòu , dànniànjiējìn 。 shì , cónghuánwǎng , yǒué 。 ménnèirénwèn , zuòpáihuái , cháozhì , yíngyíngwàngduàn , bìngwàng 。 shíjiànbànmiànláikuī , zhě 。 lǎoǎozhàngchū , shēngyuē :“ chùlángjūn , wénchénlái , zhìjīn 。 jiāngwéi ?  ?” shēngzhī , yún :“ jiāngtànqīn 。” ǎolóngkuìwén 。 yòuyánzhī 。 nǎiwèn :“ guìxìng ?” shēngnéng。 ǎoxiàoyuē :“ zāi ! xìngmíngshàngzhī , qīntàn ? shìlángjūnshūchīěr 。 cónglái , dàn , jiāyǒuduǎn 。 dàimíngcháoguī , xúnzhīxìngshì , zàiláitàn访fǎng 。” shēngfāngněidàn , yòucóngjiànjìnrén ,  。 cóngǎo , jiànménnèibáishí , jiādàohónghuāpiànpiànzhuìjiēshàng , zhéér西 , yòuguān , dòupénghuājiàmǎntíngzhōng 。 shè , fěnguāngmíngjìng , chuāngwàihǎitángzhīduǒ , tànshìzhōng , yīnjiè , wǎngjié 。 zuò , yǒurénchuāngwàiyǐnyuēxiāngkuī 。 ǎohuàn :“ xiǎoróng ! zuòshǔ 。” wàiyǒuziáoshēngéryīng 。 zuò , zhǎnzōng 。 ǎoyuē :“ lángjūnwài , xìngfǒu ?” yuē :“ rán 。” ǎojīngyuē :“ shìshēng ! zūntáng , mèizi 。 niánláijiāpín , yòusānchǐzhīnán, suìzhìyīnwèngěng 。 shēngzhǎngchéng , shàngxiāngshí 。” shēngyuē :“ láiwéi , cōngsuìwàngxìngshì 。” ǎoyuē :“ lǎoshēnqínxìng , bìngdàn , ruòwéishùchǎn 。 gǎijiào , yǎng 。 dùn , dànshǎojiàoxùn , zhīchóu 。 shǎoqǐng , 使shǐláibàishí 。” wèizifàn , chúwěiyíng 。 ǎoquàncān , láiliǎn 。 ǎoyuē :“ huànnínglái 。” yīng 。 liángjiǔ , wénwàiyǐnyǒuxiàoshēng 。 ǎoyòuhuànyuē :“ yīngníng , xiōngzài 。” wàichīchīxiào 。 tuīzhī , yóuyǎnkǒu , xiàoè 。 ǎoyuē :“ yǒuzài , zhàzhàchìchì , shìjǐngxiàng ?” rěnxiàoér , shēngzhī 。 ǎoyuē :“ wángláng , zi 。 jiāshàngxiāngshí , xiàorén 。” shēngwèn :“ mèizinián ?” ǎowèinéngjiě ; shēngyòuyánzhī 。 xiào , yǎngshì 。 ǎowèishēngyuē :“ yánshǎojiàohuì , jiàn 。 niánshíliù , dāichīyīngér 。” shēngyuē :“ xiǎoshēngsuì 。” yuē :“ āshēngshí , fēigēngshǔzhě ?” shēngshǒuyīngzhī 。 yòuwèn :“ shēngāshéi ?” yuē :“ zhī 。” yuē :“ shēngcáimào , shísuìyóuwèipìn ? yīngníngjiā , xiāng 。 yǒunèiqīnzhīxián 。” shēng , zhùyīngníng , huángshùn 。 xiàngxiǎoyún :“ zhuózhuózéiqiāngwèigǎi !” yòuxiào , yuē :“ shìtáokāiwèi ?”  , xiùyǎnkǒu , suìliánérchū 。 zhìménwài , xiàoshēngshǐzòng 。 ǎo , huànbèi , wéishēngānzhì 。 yuē :“ āshēnglái , liúsān , chíchísòngguī 。 xiányōumēn , shèhòuyǒuxiǎoyuán , gōngxiāoqiǎn ; yǒushū 。” zhìshèhòu , guǒyǒuyuánbàn , cǎozhān , yánghuāsǎnjìng 。 yǒucǎoshèsānyíng , huāsuǒ。 穿chuānhuāxiǎo , wénshùtóuyǒushēng , yǎngshì , yīngníngzàishàng , jiànshēnglái , kuángxiàoduò 。 shēngyuē :“ ěr , duò !” qiěxiàqiěxiào , néngzhǐ 。 fāngjiāng , shīshǒuérduò , xiàonǎizhǐ 。 shēngzhī , yīnzùnwàn 。 xiàoyòuzuò, shùnéngxíng , liángjiǔnǎiba 。 shēngxiàoxiē , nǎichūxiùzhōnghuāshìzhī 。 jiēzhī , yuē :“  ! liúzhī ?” yuē :“ shàngyuánmèizisuǒ , cúnzhī 。” wèn :“ cúnzhī ?” yuē :“ shìxiāngàiwàng 。 shàngyuánxiāng , níngchéngbìng, fēnhuàwéi ; dejiànyán , xìngchuíliánmǐn 。” yuē :“ shì , zhìsuǒjìn ? dàilángxíngshí , yuánzhōnghuā , dānghuànlǎolái , zhékǔnsòngzhī 。” shēngyuē :“ mèizichī ?” yuē :“ 便biànshìchī ?” shēngyuē :“ fēiàihuā, àiniānhuāzhīréněr 。” yuē :“ jiāzhīqíng , àidàiyán 。” shēngyuē :“ suǒwèiài , fēiguāzhīài , nǎizhīài 。” yuē :“ yǒu ?” yuē :“ gòngzhěněr 。” shǒuliángjiǔ , yuē :“ guànshēngrénshuì 。” wèi , qiánzhì , shēnghuángkǒngdùn 。 shǎoshíhuìsuǒ , wèn :“ wǎng ?” yuánzhōnggònghuà 。 ǎoyuē :“ fànshújiǔ , yǒuchángyán , zhōuzhēnǎiěr 。” yuē :“ gòngqǐn 。” yánwèi , shēngjiǒng , dèngzhī 。 wēixiàoérzhǐ 。 xìngǎowén , yóujiūjié 。 shēngyǎnzhī , yīnxiǎo 。 yuē :“ shìyīngshuō ?” shēngyuē :“ bèirén 。” yuē :“ bēirén , debèilǎo ? qiěqǐnchùchángshì , huìzhī ?” shēnghènchī , shùzhī 。
  shífāngjìng , jiārénzhuōshuāngwèiláixúnshēng 。 xiānshì , dàishēngjiǔguī , shǐ 。 cūnzhōngsōubiàn , jìngzōngzhào, yīnwǎngxún 。 nǎngyán , yīnjiào西nánshāncūnxún 。 fánshǔcūn , shǐzhì 。 shēngchūmén , shìxiāngzhí , 便biàngàoǎo , qiěqǐngxiétóngguī 。 ǎoyuē :“ yǒuzhì , fěizhāo 。 dàncánnéngyuǎnshè , shēngxiémèizi , shírènā , hǎo !” yīngníng , níngxiàozhì 。 ǎoyuē :“ tóng , zhuāngshù 。” yòuxiǎngjiārénjiǔshí , shǐsòngzhīchū , yuē :“ jiātiánchǎnfēng , néngyǎngrǒngrén 。 dàoqiěguī , xiǎoxuéshī , hǎoshìwēng 。 fánāliáng。” èrrénsuì 。 zhìshānàohuí , yóujiànǎoménběiwàng 。
  jiā , shū , jīngwènwèishéi 。 shēngmèiduì 。 yuē :“ qiánlángéryánzhě , zhà 。 wèiyǒu , deshēng ?” wèn , yuē :“ fēichū 。 wéiqínshì , méishíérzàibǎozhōng , néng 。” yuē :“ shìqínshìliángquè 。 ránxièjiǔ , cún ?” yīnshěnjiémiànpáng 、 zhìzhuì ,  。 yòuyuē :“ shì ! ránwángduōnián , decún ?” jiān , shēngzhì , shì 。 xúnde , wǎngránjiǔzhī , yuē :“ míngyīngníng ?” shēngránzhī 。 chēngguàishì 。 wènsuǒzhī , yuē :“ qínjiāshìhòu , zhàngguān , suì , bìng 。 shēngmíngyīngníng , bēngchuángshàng , jiārénjiējiànzhī 。 zhàngméi , yóushílái 。 hòuqiútiānshīzhānshàng , suìxié 。 jiāng ?” cān , dànwénshìzhōngchīchī , jiēyīngníngxiàoshēng 。 yuē :“ tàihān 。” shēngqǐngmiànzhī 。 shì , yóunóngxiào 。 lìngchū , shǐrěnxiào , yòumiànshífāngchū 。 cáizhǎnbài 。 fānrán , fàngshēngxiào 。 mǎnshì , wéizhīcànrán 。
  qǐngwǎngchān , jiù便biànzhí 。 xúnzhìcūnsuǒ , shèquán , shānhuālíngluòér 。 zàngchù仿fǎngyuǎn , ránfénlǒngyān , biànshí , chàtànérfǎn 。 wéiguǐ , gàoyán , lüèhài 。 yòudiàojiā , shūbēi, hānxiàoér 。 zhòngzhī , lìngshàotóngqǐnzhǐ , mèishuǎngláishěngwèn , cāogōngtángqiǎojuélún 。 dànshànxiào , jìnzhīzhǐ 。 ránxiàochùyānrán , kuángérsǔnmèi , rénjiēzhī 。 línshào , zhēngchéngyíngzhī 。 wéizhījǐn , érzhōngkǒngwéiguǐ , qièzhōngkuīzhī , xíngyǐngshūshǎo 。
  zhì , 使shǐhuázhuāngxíngxīn , xiàonéngyǎng , suìba 。 shēnghānchī , kǒngxièlòufángzhōngyǐnshì , érshū , kěndào 。 měizhíyōu , zhìxiàojiě 。 xiǎoguò , kǒngzāobiānchǔ , zhéqiúgònghuà , zuìtóujiànhéngdemiǎn 。 éràihuāchéng , biàndǎng ; qièdiǎnjīnchāi , gòujiāzhǒng , shùyuè , jiēfānhùnfēihuāzhě 。 tínghòuyǒuxiāngjià , lín西jiā , měipāndēngshàng , zhāigōngzānwán 。 shíjiànzhézhī , gǎi 。 西rénjiànzhī , níngzhùqīngdào 。 érxiào 。 西rénwèishǔ , xīndàng 。 zhǐqiángxiàoérxià , 西rénwèishìyuēchù , yuè 。 hūnérwǎng , guǒzàiyān , jiùéryínzhī , yīnzhuī , tòngchèxīn , hàoér 。 shìfēi , qiángbiān , suǒjiēnǎishuǐlínqiào 。 línwénshēng , bēnyánwèn , shēnéryán ; lái , shǐshígào 。 ruòhuǒzhúkuī , jiànzhōngyǒuxiēxiǎoxièrán , wēngsuì , zhuōshāzhī 。 zizhìjiā , bànxún 。 línrénsòngshēng , jiéyīngníngyāo 。 zǎiyǎngshēngcái , rěnzhīxíngshì , wèilínwēngsòng , jiāngzhàngzhī , shēngwéimiǎn , suìshìérchū 。 wèiyuē :“ hānkuángěrěr , zǎozhīguòéryōu 。 lìngshénmíng , xìngqiānlěi 。 shèguānzǎi , dǎizhìgōngtáng , éryánjiàn ?” zhèng , shǐxiào 。 yuē :“ rénwǎngxiào , dànyǒushí 。” éryóushìjìngxiào , suīdòuzhīzhōngxiào , ránjìngwèichángyǒuróng 。
   , duìshēnglíng 。 zhī 。 gěngyuē :“ nǎngxiāngcóngqiǎn , yánzhīkǒngzhìhàiguài 。 jīncháláng , jiēguòàiyǒuxīn , zhígàohuòfáng ? qièběnchǎn 。 lín , qiètuōguǐ , xiāngshínián , shǐyǒujīn 。 qièyòuxiōng , suǒshìzhěwéijūn 。 lǎocénshānē , rénliánércuòzhī , jiǔquánzhéwéidàohèn 。 jūntǎngfánfèi , 使shǐxiàrénxiāoyuàndòng , shùyǎngzhěrěn 。” shēngnuòzhī , ránfénzhǒnghuāngcǎo 。 yán 。 chènérwǎng 。 huāngyāncuòchǔzhōng , zhǐshìchù , guǒǎoshī , yóucún 。 āitòng 。 guī , xúnqínshìzàngyān 。 shìshēngmèngǎoláichēngxiè , érshùzhī 。 yuē :“ qièjiànzhī , zhǔjīnglángjūněr 。” shēnghènyāoliú 。 yuē :“ guǐ 。 shēngrénduō , yángshèng , néngjiǔ ?” shēngwènxiǎoróng , yuē :“ shì , zuìxiá 。 liúshìqiè , měishèěrxiāng , zhīchángxīn ; zuówèn , yúnjiàzhī 。” yóushìsuìzhíhánshí , dēngqín , bàisǎoquē 。 niánshēng , zài怀huáibàozhōng , wèishēngrén , jiànrénzhéxiào , yǒufēngyún 。
  shǐshìyuē :“ guānhānxiào , quánxīngānzhě 。 érqiángxiàèzuò , xiáshúshènyān ! zhìliànguǐ , fǎnxiàowéi , yīngníngchánghān 。 qièwénshānzhōngyǒucǎo , míng ‘ xiào ’, xiùzhīxiàozhǐ 。 fángzhōngzhízhǒng , huān 、 wàngyōu , bìngyán 。 ruòjiěhuā , zhèngxiánzuòtàiěr 。”

 为您推荐:聊斋志异婴宁原文及翻译注释 聊斋志异婴宁赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签