聊斋志异·聂小倩拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 21:20:08

 文言文之家为您整理聊斋志异·聂小倩拼音版、聊斋志异·聂小倩注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·聂小倩注音版

 《 nièxiǎoqiàn 》
  níngcǎichén , zhèrén , xìngkāngshuǎng , liánzhòng 。 měiduìrényán :“ shēngpíngèr 。” shìjīnhuá , zhìběiguō , jiězhuānglánruò 。 zhōng殿diànzhuàng , ránpénghāoméirén , juéxíngzōng 。 dōng西sēngshè , shuāngfēiyǎn , wéinánxiǎoshè, jiōngjiànxīn 。 yòu殿diàndōng , xiūzhúgǒng , jiēxiàyǒuchí , ǒuhuā 。 shènyōuyǎo 。 huìxué使shǐànlín , chéngshèjiàáng , 便biànliúzhǐ , suìsàndàisēngguī 。 yǒushìrénláinánfēi , níngwéi , qiěgào 。 shìrényuē :“ jiānfángzhǔ , qiáo 。 nénggānhuāngluò , dànhuìjiào , xìngshèn !” níng , jiègǎodàichuáng , zhībǎnzuò , wèijiǔ。 shìyuèmínggāojié , qīngguāngshuǐ , èrrén殿diànláng , zhǎnxìng 。 shìrényányānxìng , chìxiá 。 níngwéishìzhě , értīngyīnshēng , shūlèizhè 。 jiézhī , yánqínrén , shènchéng 。 érxiāngduìjié , suìgǒngbiéguīqǐn 。
  níngxīn , jiǔchéngmèi 。 wénshèběiyóngyóng , yǒujiākǒu 。  , běishíchuāngxiàwēikuīzhī , jiànduǎnqiángwàixiǎoyuànluò , yǒushí ; yòuǎo  fēi , chāpéng , táibèilóngzhōng , ǒuyuèxià 。 yuē :“ xiǎoqiànjiǔlái ?” ǎoyuē :“ dàihǎozhì 。” yuē :“ jiāngxiànglǎolǎoyǒuyuànyánfǒu ?” yuē :“ wén ; dàn 。” yuē :“ zihǎoxiāngshí 。” yánwèi , yǒushílái , 仿fǎngyànjué 。 ǎoxiàoyuē :“ bèiyánrén , liǎngzhèngtándào , xiǎoyāoqiāoláixiǎng , xìngzheduǎnchù 。” yòuyuē :“ xiǎoniángduānhǎoshìhuàzhōngrén , zhēlǎoshēnshìnán , bèishè 。” yuē :“ lǎolǎoxiāng , gèngāshéidàohǎo ?” rényòuzhīyán 。 nínglínrénjuànkǒu , qǐntīng ; yòushíshǐshēng 。
  fāngjiāngshuì , juéyǒurénzhìqǐnsuǒ , shěn , běiyuàn 。 jīngwènzhī , xiàoyuē :“ yuèmèi , yuànxiūyànhǎo 。” níngzhèngróngyuē :“ qīngfáng , wèirényán 。 lüèshī , liánchǐdàosàng 。” yún :“ zhīzhě 。” níngyòuduōzhī 。 qūnxúnruòyǒu 。 níngchì :“  ! rán , dāngnánshěshēngzhī 。”  , nǎi退tuì 。 zhìwàifǎn , huángjīndìngzhìshàng 。 níngduōzhìtíngchí , yuē :“ fēizhī , nángnáng !” cánchū , shíjīnyányuē :“ hàndāngshìtiěshí 。”
  jiédànyǒulánshēngxiéláihòushì , dōngxiāng , zhìbàowáng 。 xīnyǒuxiǎokǒng , zhuīzhě , yǒuxuèchū , zhī 。 jīng宿 , zhèngzhī 。 xiàngwǎnyànshēngguī , níngzhìzhī , yànwéimèi 。 níngkàngzhí , zài 。 xiāofēnzhì , wèiníngyuē :“ qièyuèrénduō , wèiyǒugāngchángjūnzhě 。 jūnchéngshèngxián , qiègǎn 。 xiǎoqiàn , xìngnièshì , shíyāo , zàng , bèiyāowēixié , jiàn , tiǎnyánxiàngrén , shífēisuǒ 。 jīnzhōngshāzhě , kǒngdāngchālái 。” nínghàiqiú 。 yuē :“ yànshēngtóngshìmiǎn 。” wèn :“ huòyànshēng ?” yuē :“ rén , gǎnjìn 。” yòuwèn :“ rénruò ?” yuē :“ xiázhě , yǐnzhuī , mángruò , yīnshèxuègōngyāoyǐn 。 yòuhuòjīn , fēijīn , nǎiluóchàguǐ , liúzhīnéngjiérénxīngān 。 èrzhě , fántóushíhǎoěr 。” nínggǎnxiè , wènjièbèizhī, míngxiāo 。 línbiéyuē :“ qièduòxuánhǎi , qiúànde 。 lángjūngānyún , néngshēngjiù 。 tǎngkěnnángqièxiǔ, guīzàngānzhái , chìzàizào 。” níngránnuòzhī 。 yīnwènzàngchù , yuē :“ dànbáiyángzhīshàng , yǒucháozhěshì 。” yánchūmén , fēnránérmiè 。
  míngkǒngyànchū , zǎoyāozhì 。 chénhòujiǔzhuàn , liúcháyàn 。 yuētóng宿 , xìngdān 。 níngtīng , qiángxiélái , yàn , cóngzhī , zhǔyuē :“ zhīxiàzhàng , qīngfēngliángqiè 。 yàoyǒuwēizhōng , nánbái 。 xìngfānkuīqiè , wéizhīliǎng 。” níngjǐnshòujiào 。 qǐn , yànxiāngqièzhìchuāngshàng , jiùzhěnshí , hōuléihǒu 。 níngnéngmèi 。 jìngēng , chuāngwàiyǐnyǐnyǒurényǐng 。 éérjìnchuāngláikuī , guāngshǎnshǎn 。 níng , fāngyàn , yǒulièqièérchū , 耀yàoruòliàn , chùzhéchuāngshàngshílíng , biāoránshè , liǎn , wǎndiànmiè 。 yànjuéér , níngwěishuìchānzhī 。 yànpěngqièjiǎnzhēng ,  , duìyuèxiùshì , báiguāngjīngyíng , chángèrcùn , jìngjiǔ 。 érshùzhòngbāo , réngzhìqièzhōng 。 yuē :“ lǎomèi , zhíěrdǎn , zhìhuàiqièzi 。” suì 。 níngzhī , yīnwènzhī , qiěgàosuǒjiàn 。 yànyuē :“ xiāngzhīài , gǎnshēnyǐn 。 jiàn 。 ruòfēishílíng , yāodāng ; suīrán , shāng 。” wèn :“ suǒjiān ?” yuē :“ jiàn 。 shìxiùzhīyǒuyāo 。” níngguānzhī 。 kǎichūxiāngshì , yíngyíngránxiǎojiàn 。 shìhòuzhòngyàn 。
  míng , shìchuāngwàiyǒuxuè 。 suìchūběi , jiànhuāngfénléiléi , guǒyǒubáiyáng , cháodiān 。 dàiyíngmóujiù , zhuāngguī 。 yànshēngshèzhàng , qíngyīn , nángzèngníng , yuē :“ jiàndài 。 bǎozàngyuǎnchīmèi 。” níngcóngshòushù 。 yuē :“ jūnxìngāngzhí , wéi , ránjūnyóuguìzhōngrén , fēidàozhōngrén 。” níngtuōyǒumèizàng , jué , liǎnqīn , lìnzhōuérguī 。 níngzhāilín , yīnyíngfénzàngzhūzhāiwài , érzhùyuē :“ liánqīnghún , zàngjìn , xiāngwén , shùjiànlíngxióngguǐ 。 ōujiāngshuǐyǐn , shūqīngzhǐ , xìngwèixián !” zhùérfǎn , hòuyǒurényuē :“ huǎndàitóngxíng !” huí , xiǎoqiàn 。 huānxièyuē :“ jūnxìn , shíbào 。 qǐngcóngguī , bàishízhāng , yìnghuǐ 。” shěnzhī , yìngliúxiá , qiàosǔn , báizhòuduānxiàng , jiāoyóujué 。 suìzhìzhāizhōng 。 zhǔzuòshǎodāi, xiānbái 。 èrán 。 shíníngjiǔbìng , jièyán , kǒngsuǒhàijīng 。 yán , piānrán , bàixià 。 níngyuē :“ xiǎoqiàn 。” jīnghuáng 。 wèiyuē :“ érpiāoránshēn , yuǎnxiōng 。 ménggōng , bèi , yuànzhízhǒu , bàogāo 。” jiànchuòyuēài , shǐgǎnyán , yuē :“ xiǎoniánghuìér , lǎoshēn 。 dànshēngpíngzhǐér , yòngchéngtiāo , gǎnlìngyǒuguǐǒu 。” yuē :“ érshíèrxīn 。 quánxiàrénjiànxìnlǎo , qǐngxiōngshì , gāotáng , fèngchénhūn ,  ?” liánchéng , yǔnzhī 。 bàisǎo ,  , nǎizhǐ 。 chúxià , dàishīyōng 。 fáng穿chuān , shúzhě 。
  wèizhī , 使shǐguīqǐn , wèishèchuáng 。 kuīzhī , jìng 。 guòzhāi , què退tuì , páihuáiwài , yǒusuǒ 。 shēngzhī 。 yuē :“ shìyǒujiànwèirén 。 xiàngdàozhōngfèngjiànzhě , liáng 。” níngwéináng , xuánshì 。 nǎi , jiùzhúxiàzuò ; shí , shū 。 jiǔzhī , wèn :“ fǒu ? qièshǎosòng 《 léngyánjīng 》, jīnqiángbànwàng 。 měiqiújuàn , xiájiùxiōngzhèngzhī 。” níngnuò 。 yòuzuò , rán , èrgēngxiàngjìn , yán 。 níngzhī 。 qiǎorányuē :“ hún , shūqièhuāng 。” níngyuē :“ zhāizhōngbiéchuángqǐn , qiěxiōngmèiyuǎnxián 。”  , pín ,   rángérlǎn , cóngróngchūmén , shèjiēérméi 。 níngqièliánzhī , liú宿bié , yòuchēn 。 cháodàncháo , pěngguàn, xiàtángcāozuò , chéngzhì 。 huánghūngào退tuì , zhéguòzhāitóu , jiùzhúsòngjīng 。 juéníngjiāngqǐn , shǐcǎnránchū 。
  xiānshì , níngbìngfèi , kān ;  , shèn , xīnzhī 。 jiànrěn , qīnàichū , jìngwàngwéiguǐ , rěnwǎnlìng , liútóng 。 chūláiwèichángyǐnshí , bànniánjiànchuòtuó 。 jiēàizhī , huìyánguǐ , rénzhībiàn 。  , níngwáng , yǐnyǒu , ránkǒng 。 wēizhīzhī , chéngjiàngàoyuē :“ nián , dāngzhīgān 。 wèihuòxíngrén , cónglángjūnlái 。  , zhǐgōngguāngmínglěiluò , wèitiānrénsuǒqīnzhǔ , shízànsānshùnián , jièfēnggào , guāngquánrǎng 。” zhīè , dànnéngyánzōng 。 yuē :“ wéitiānsuǒshòu 。 lángjūnzhù , yǒukàngzōngzisān , guǐérsuìduó 。” xìnzhī ,  。 níng , yīnlièyángàodǎng 。 huòqǐngxīn , kǎiránhuázhuāngchū , tángjìn , fǎnguǐ , wéixiān 。 yóushìdǎngzhūnèijuàn , xiánzhízhì , zhēngbàishízhī 。 shànhuàlán 、 méi , zhéchǐchóu , zhěcángzhīshíwéiróng 。 jǐngchuāngqián , chāochàngruòshī 。 wèn :“ nángzài ?” yuē :“ qīngwèizhī , jiānzhìsuǒ 。” yuē :“ qièshòushēngjiǔ , dāngwèi , guàchuángtóu 。” níngjié , yuē :“ sānlái , xīnzhēngchōngtíng , jīnhuáyāo , hènqièyuǎndùn , kǒngdànwǎnxún 。” níngguǒxiénánglái 。 fǎnshěnshì , yuē :“ jiànxiānjiāngshèngréntóuzhě 。 bàizhì , zhīshārén ! qièjīnshìzhī , yóu 。” nǎixuánzhī 。 yòumìngxuánshàng 。 duìzhúzuò , chuāyǒu , fēiniǎozhì 。 jīngjiājiān 。 níngshìzhī, chāzhuàng , diànxuèshé , shǎnshǎnjuéérqián , zhìménquè , qūnxúnjiǔzhī , jiànjìnnáng , zhǎozhāi , jiāngzhuāliè 。 nángránxiǎng , kuì , huǎngyǒuguǐchūbànshēn , jiūchā , shēngsuìrán , nángdùnsuǒ 。 nínghàichà , chū , yuē :“ yàng !” gòngshìnángzhōng , qīngshuǐshùdòuér 。
  hòushùnián , níngguǒdēngjìnshì 。 nán 。 qièhòu , yòushēngnán , jiēshìjìnyǒushēng 。

聊斋志异·聂小倩拼音版

 《 niè xiǎo qiàn 》
  níng cǎi chén , zhè rén , xìng kāng shuǎng , lián yú zì zhòng 。 měi duì rén yán :“ shēng píng wú èr sè 。” shì fù jīn huá , zhì běi guō , jiě zhuāng lán ruò 。 sì zhōng diàn tǎ zhuàng lì , rán péng hāo méi rén , sì jué xíng zōng 。 dōng xī sēng shè , shuāng fēi xū yǎn , wéi nán yī xiǎo shè , jiōng jiàn rú xīn 。 yòu gù diàn dōng yú , xiū zhú gǒng bǎ , jiē xià yǒu jù chí , yě ǒu yǐ huā 。 yì shèn lè qí yōu yǎo 。 huì xué shǐ àn lín , chéng shè jià áng , sī biàn liú zhǐ , suì sàn bù yǐ dài sēng guī 。 rì mù yǒu shì rén lái qǐ nán fēi , níng qū wéi lǐ , qiě gào yǐ yì 。 shì rén yuē :“ cǐ jiān wú fáng zhǔ , pú yì qiáo jū 。 néng gān huāng luò , dàn mù huì jiào , xìng shèn !” níng xǐ , jiè gǎo dài chuáng , zhī bǎn zuò jǐ , wèi jiǔ kè jì 。 shì yè yuè míng gāo jié , qīng guāng sì shuǐ , èr rén cù xī diàn láng , gè zhǎn xìng zì 。 shì rén zì yán yān xìng , zì chì xiá 。 níng yí wéi fù shì zhě , ér tīng qí yīn shēng , shū bù lèi zhè 。 jié zhī , zì yán qín rén , yǔ shèn pǔ chéng 。 jì ér xiāng duì cí jié , suì gǒng bié guī qǐn 。
  níng yǐ xīn jū , jiǔ bù chéng mèi 。 wén shè běi yóng yóng , rú yǒu jiā kǒu 。 qǐ , fú běi bì shí chuāng xià wēi kuī zhī , jiàn duǎn qiáng wài yī xiǎo yuàn luò , yǒu fù kě sì shí yú ; yòu yī ǎo yī  fēi , chā péng dá , tái bèi lóng zhōng , ǒu yǔ yuè xià 。 fù yuē :“ xiǎo qiàn hé jiǔ bù lái ?” ǎo yuē :“ dài hǎo zhì yǐ 。” fù yuē :“ jiāng wú xiàng lǎo lǎo yǒu yuàn yán fǒu ?” yuē :“ bù wén ; dàn yì sì cù cù 。” fù yuē :“ bì zi bù yí hǎo xiāng shí 。” yán wèi yǐ , yǒu shí qī bā nǚ zǐ lái , fǎng fú yàn jué 。 ǎo xiào yuē :“ bèi dì bù yán rén , wǒ liǎng gè zhèng tán dào , xiǎo yāo bì qiāo lái wú jì xiǎng , xìng bù zī zhe duǎn chù 。” yòu yuē :“ xiǎo niáng zǐ duān hǎo shì huà zhōng rén , zhē mò lǎo shēn shì nán zǐ , yě bèi shè qù 。” nǚ yuē :“ lǎo lǎo bù xiāng yù , gèng ā shéi dào hǎo ?” fù rén nǚ zǐ yòu bù zhī hé yán 。 níng yì qí lín rén juàn kǒu , qǐn bù fù tīng ; yòu xǔ shí shǐ jì wú shēng 。
  fāng jiāng shuì qù , jué yǒu rén zhì qǐn suǒ , jí qǐ shěn gù , zé běi yuàn nǚ zǐ yě 。 jīng wèn zhī , nǚ xiào yuē :“ yuè yè bù mèi , yuàn xiū yàn hǎo 。” níng zhèng róng yuē :“ qīng fáng wù yì , wǒ wèi rén yán 。 lüè yī shī zú , lián chǐ dào sàng 。” nǚ yún :“ yè wú zhī zhě 。” níng yòu duō zhī 。 nǚ qūn xún ruò fù yǒu cí 。 níng chì :“ sù qù ! bù rán , dāng hū nán shě shēng zhī 。” nǚ jù , nǎi tuì 。 zhì hù wài hū fǎn , yǐ huáng jīn yī dìng zhì rù shàng 。 níng duō zhì tíng chí , yuē :“ fēi yì zhī wù , wū wǒ náng náng !” nǚ cán chū , shí jīn zì yán yuē :“ cǐ hàn dāng shì tiě shí 。”
  jié dàn yǒu lán xī shēng xié yī pú lái hòu shì , yù yú dōng xiāng , zhì yè bào wáng 。 zú xīn yǒu xiǎo kǒng , rú zhuī cì zhě , xì xì yǒu xuè chū , jù mò zhī gù 。 jīng sù yī pú sǐ , zhèng yì rú zhī 。 xiàng wǎn yàn shēng guī , níng zhì zhī , yàn yǐ wéi mèi 。 níng sù kàng zhí , pō bù zài yì 。 xiāo fēn nǚ zǐ fù zhì , wèi níng yuē :“ qiè yuè rén duō yǐ , wèi yǒu gāng cháng rú jūn zhě 。 jūn chéng shèng xián , qiè bù gǎn qī 。 xiǎo qiàn , xìng niè shì , shí bā yāo cú , zàng yú sì cè , bèi yāo wù wēi xié , lì yì jiàn wù , tiǎn yán xiàng rén , shí fēi suǒ lè 。 jīn sì zhōng wú kě shā zhě , kǒng dāng yǐ yè chā lái 。” níng hài qiú jì 。 nǚ yuē :“ yǔ yàn shēng tóng shì kě miǎn 。” wèn :“ hé bù huò yàn shēng ?” yuē :“ bǐ qí rén yě , gù bù gǎn jìn 。” yòu wèn :“ mí rén ruò hé ?” yuē :“ xiá nì wǒ zhě , yǐn yǐ zhuī cì qí zú , bǐ jí máng ruò mí , yīn shè xuè yǐ gōng yāo yǐn 。 yòu huò yǐ jīn , fēi jīn yě , nǎi luó chà guǐ gǔ , liú zhī néng jié qǔ rén xīn gān 。 èr zhě , fán yǐ tóu shí hǎo ěr 。” níng gǎn xiè , wèn jiè bèi zhī qī , dá yǐ míng xiāo 。 lín bié qì yuē :“ qiè duò xuán hǎi , qiú àn bù de 。 láng jūn yì qì gān yún , bì néng bá shēng jiù kǔ 。 tǎng kěn náng qiè xiǔ gǔ , guī zàng ān zhái , bù chì zài zào 。” níng yì rán nuò zhī 。 yīn wèn zàng chù , yuē :“ dàn jì bái yáng zhī shàng , yǒu wū cháo zhě shì yě 。” yán yǐ chū mén , fēn rán ér miè 。
  míng rì kǒng yàn tā chū , zǎo yì yāo zhì 。 chén hòu jù jiǔ zhuàn , liú yì chá yàn 。 jì yuē tóng sù , cí yǐ xìng pǐ dān jì 。 níng bù tīng , qiáng xié wò jù lái , yàn bù dé yǐ , yí tà cóng zhī , zhǔ yuē :“ pú zhī zú xià zhàng fū , qīng fēng liáng qiè 。 yào yǒu wēi zhōng , nán yǐ jù bái 。 xìng wù fān kuī qiè fú , wéi zhī liǎng jù bù lì 。” níng jǐn shòu jiào 。 jì gè qǐn , yàn yǐ xiāng qiè zhì chuāng shàng , jiù zhěn yí shí , hōu rú léi hǒu 。 níng bù néng mèi 。 jìn yī gēng xǔ , chuāng wài yǐn yǐn yǒu rén yǐng 。 é ér jìn chuāng lái kuī , mù guāng shǎn shǎn 。 níng jù , fāng yù hū yàn , hū yǒu wù liè qiè ér chū , yào ruò pǐ liàn , chù zhé chuāng shàng shí líng , biāo rán yī shè , jí jù liǎn rù , wǎn rú diàn miè 。 yàn jué ér qǐ , níng wěi shuì yǐ chān zhī 。 yàn pěng qiè jiǎn zhēng , qǔ yī wù , duì yuè xiù shì , bái guāng jīng yíng , cháng kě èr cùn , jìng jiǔ yè xǔ 。 yǐ ér shù zhòng bāo gù , réng zhì pò qiè zhōng 。 zì yǔ yuē :“ hé wù lǎo mèi , zhí ěr dà dǎn , zhì huài qiè zi 。” suì fù wò 。 níng dà qí zhī , yīn qǐ wèn zhī , qiě gào yǐ suǒ jiàn 。 yàn yuē :“ jì xiāng zhī ài , hé gǎn shēn yǐn 。 wǒ jiàn kè yě 。 ruò fēi shí líng , yāo dāng lì bì ; suī rán , yì shāng 。” wèn :“ suǒ jiān hé wù ?” yuē :“ jiàn yě 。 shì xiù zhī yǒu yāo qì 。” níng yù guān zhī 。 kǎi chū xiāng shì , yíng yíng rán yī xiǎo jiàn yě 。 yú shì yì hòu zhòng yàn 。
  míng rì , shì chuāng wài yǒu xuè jì 。 suì chū sì běi , jiàn huāng fén léi léi , guǒ yǒu bái yáng , wū cháo qí diān 。 dài yíng móu jì jiù , qù zhuāng yù guī 。 yàn shēng shè zǔ zhàng , qíng yì yīn wò , yǐ pò gé náng zèng níng , yuē :“ cǐ jiàn dài yě 。 bǎo zàng kě yuǎn chī mèi 。” níng yù cóng shòu qí shù 。 yuē :“ rú jūn xìn yì gāng zhí , kě yǐ wéi cǐ , rán jūn yóu fù guì zhōng rén , fēi cǐ dào zhōng rén yě 。” níng tuō yǒu mèi zàng cǐ , fā jué nǚ gǔ , liǎn yǐ yī qīn , lìn zhōu ér guī 。 níng zhāi lín yě , yīn yíng fén zàng zhū zhāi wài , jì ér zhù yuē :“ lián qīng gū hún , zàng jìn wō jū , gē kū xiāng wén , shù bù jiàn líng yú xióng guǐ 。 yī ōu jiāng shuǐ yǐn , shū bù qīng zhǐ , xìng bù wèi xián !” zhù bì ér fǎn , hòu yǒu rén hū yuē :“ huǎn dài tóng xíng !” huí gù , zé xiǎo qiàn yě 。 huān xǐ xiè yuē :“ jūn xìn yì , shí sǐ bù zú yǐ bào 。 qǐng cóng guī , bài shí gū zhāng , yìng yù wú huǐ 。” shěn dì zhī , jī yìng liú xiá , zú qiào xì sǔn , bái zhòu duān xiàng , jiāo lì yóu jué 。 suì yǔ jù zhì zhāi zhōng 。 zhǔ zuò shǎo dāi , xiān rù bái mǔ 。 mǔ è rán 。 shí níng qī jiǔ bìng , mǔ jiè wù yán , kǒng suǒ hài jīng 。 yán cì , nǚ yǐ piān rán rù , bài fú dì xià 。 níng yuē :“ cǐ xiǎo qiàn yě 。” mǔ jīng gù bù huáng 。 nǚ wèi mǔ yuē :“ ér piāo rán yī shēn , yuǎn fù mǔ xiōng dì 。 méng gōng zǐ lù fù , zé bèi fā fū , yuàn zhí jī zhǒu , yǐ bào gāo yì 。” mǔ jiàn qí chuò yuē kě ài , shǐ gǎn yǔ yán , yuē :“ xiǎo niáng zǐ huì gù wú ér , lǎo shēn xǐ bù kě yǐ 。 dàn shēng píng zhǐ cǐ ér , yòng chéng tiāo xù , bù gǎn lìng yǒu guǐ ǒu 。” nǚ yuē :“ ér shí wú èr xīn 。 quán xià rén jì bù jiàn xìn yú lǎo mǔ , qǐng yǐ xiōng shì , yī gāo táng , fèng chén hūn , rú hé ?” mǔ lián qí chéng , yǔn zhī 。 jí yù bài sǎo , mǔ cí yǐ jí , nǎi zhǐ 。 nǚ jí rù chú xià , dài mǔ shī yōng 。 rù fáng chuān tà , sì shú jū zhě 。
  rì mù mǔ wèi jù zhī , cí shǐ guī qǐn , bù wèi shè chuáng rù 。 nǚ kuī zhī mǔ yì , jí jìng qù 。 guò zhāi yù rù , què tuì , pái huái hù wài , sì yǒu suǒ jù 。 shēng hū zhī 。 nǚ yuē :“ shì yǒu jiàn qì wèi rén 。 xiàng dào tú zhōng bù fèng jiàn zhě , liáng yǐ cǐ gù 。” níng wù wéi gé náng , qǔ xuán tā shì 。 nǚ nǎi rù , jiù zhú xià zuò ; yí shí , shū bù yī yǔ 。 jiǔ zhī , wèn :“ yè dú fǒu ? qiè shǎo sòng 《 léng yán jīng 》, jīn qiáng bàn yí wàng 。 měi qiú yī juàn , yè xiá jiù xiōng zhèng zhī 。” níng nuò 。 yòu zuò , mò rán , èr gēng xiàng jìn , bù yán qù 。 níng cù zhī 。 qiǎo rán yuē :“ yì yù gū hún , shū qiè huāng mù 。” níng yuē :“ zhāi zhōng bié wú chuáng qǐn , qiě xiōng mèi yì yí yuǎn xián 。” nǚ qǐ , pín cù yù tí , zú  ráng ér lǎn bù , cóng róng chū mén , shè jiē ér méi 。 níng qiè lián zhī , yù liú sù bié tà , yòu jù mǔ chēn 。 nǚ cháo dàn cháo mǔ , pěng yí wò guàn , xià táng cāo zuò , wú bù qǔ chéng mǔ zhì 。 huáng hūn gào tuì , zhé guò zhāi tóu , jiù zhú sòng jīng 。 jué níng jiāng qǐn , shǐ cǎn rán chū 。
  xiān shì , níng qī bìng fèi , mǔ qú bù kān ; zì dé nǚ , yì shèn , xīn dé zhī 。 rì jiàn rěn , qīn ài rú jǐ chū , jìng wàng qí wéi guǐ , bù rěn wǎn lìng qù , liú yǔ tóng wò qǐ 。 nǚ chū lái wèi cháng yǐn shí , bàn nián jiàn chuò xī tuó 。 mǔ zǐ jiē nì ài zhī , huì yán qí guǐ , rén yì bù zhī biàn yě 。 wú hé , níng qī wáng , mǔ yǐn yǒu nà nǚ yì , rán kǒng yú zǐ bù lì 。 nǚ wēi zhī zhī , chéng jiàn gào yuē :“ jū nián yú , dāng zhī gān gé 。 wèi bù yù huò xíng rén , gù cóng láng jūn lái 。 qū qū wú tā yì , zhǐ yǐ gōng zǐ guāng míng lěi luò , wèi tiān rén suǒ qīn zhǔ , shí yù yī zàn sān shù nián , jiè bó fēng gào , yǐ guāng quán rǎng 。” mǔ yì zhī wú è yì , dàn jù bù néng yán zōng sì 。 nǚ yuē :“ zǐ nǚ wéi tiān suǒ shòu 。 láng jūn zhù fú jí , yǒu kàng zōng zi sān , bù yǐ guǐ qī ér suì duó yě 。” mǔ xìn zhī , yǔ zǐ yì 。 níng xǐ , yīn liè yán gào qī dǎng 。 huò qǐng dí xīn fù , nǚ kǎi rán huá zhuāng chū , yī táng jìn yí , fǎn bù yí qí guǐ , yí wéi xiān 。 yóu shì wǔ dǎng zhū nèi juàn , xián zhí zhì yǐ hè , zhēng bài shí zhī 。 nǚ shàn huà lán 、 méi , zhé yǐ chǐ fú chóu dá , dé zhě cáng zhī shí xí yǐ wéi róng 。 yī rì fǔ jǐng chuāng qián , chāo chàng ruò shī 。 hū wèn :“ gé náng hé zài ?” yuē :“ yǐ qīng wèi zhī , gù jiān zhì tā suǒ 。” yuē :“ qiè shòu shēng qì yǐ jiǔ , dāng bù fù wèi , yí qǔ guà chuáng tóu 。” níng jié qí yì , yuē :“ sān rì lái , xīn zhēng chōng wú tíng xī , yì jīn huá yāo wù , hèn qiè yuǎn dùn , kǒng dàn wǎn xún jí yě 。” níng guǒ xié gé náng lái 。 nǚ fǎn fù shěn shì , yuē :“ cǐ jiàn xiān jiāng shèng rén tóu zhě yě 。 bì bài zhì cǐ , bù zhī shā rén jǐ hé xǔ ! qiè jīn rì shì zhī , jī yóu sù lì 。” nǎi xuán zhī 。 cì rì yòu mìng yí xuán hù shàng 。 yè duì zhú zuò , chuā yǒu yī wù , rú fēi niǎo zhì 。 nǚ jīng nì jiā mù jiān 。 níng shì zhī , wù rú yè chā zhuàng , diàn mù xuè shé , shǎn shǎn jué ná ér qián , zhì mén què bù , qūn xún jiǔ zhī , jiàn jìn gé náng , yǐ zhǎo zhāi qǔ , sì jiāng zhuā liè 。 náng hū gé rán yī xiǎng , dà kě hé kuì , huǎng hū yǒu guǐ wù tū chū bàn shēn , jiū yè chā rù , shēng suì jì rán , náng yì dùn suǒ rú gù 。 níng hài chà , nǚ yì chū , dà xǐ yuē :“ wú yàng yǐ !” gòng shì náng zhōng , qīng shuǐ shù dòu ér yǐ 。
  hòu shù nián , níng guǒ dēng jìn shì 。 jǔ yī nán 。 nà qiè hòu , yòu gè shēng yī nán , jiē shì jìn yǒu shēng 。

 为您推荐:聊斋志异聂小倩原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签