聊斋志异·义鼠拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-18 21:25:15

  文言文之家为您整理聊斋志异·义鼠拼音版、聊斋志异·义鼠注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·义鼠注音版

  《 shǔ 》
   yángtiānyán : jiànèrshǔchū , wéishésuǒtūn ; dèngjiāo , shènhèn , rányáowànggǎnqián 。 shéguǒ , wānyánxué ; fāngjiāngguòbàn , shǔbēnlái , jiáowěi 。 shé , 退tuìshēnchū 。 shǔ便biànjié , chuārándùn 。 shézhuīérfǎn。 xué , shǔyòulái , jiáoqiánzhuàng 。 shélái , shéchūwǎng , shìzhějiǔ 。 shéchū , shǔshàng 。 shǔláixiùzhī , jiūjiūdào , xiánzhīér 。 yǒurénzhāngyǒuwéizuò 《 shǔxíng 》。

聊斋志异·义鼠拼音版

  《 yì shǔ 》
   yáng tiān yī yán : jiàn èr shǔ chū , qí yī wéi shé suǒ tūn ; qí yī dèng mù rú jiāo , sì shèn hèn nù , rán yáo wàng bù gǎn qián 。 shé guǒ fù , wān yán rù xué ; fāng jiāng guò bàn , shǔ bēn lái , lì jiáo qí wěi 。 shé nù , tuì shēn chū 。 shǔ gù biàn jié , chuā rán dùn qù 。 shé zhuī bù jí ér fǎn 。 jí rù xué , shǔ yòu lái , jiáo rú qián zhuàng 。 shé rù zé lái , shé chū zé wǎng , rú shì zhě jiǔ 。 shé chū , tǔ sǐ shǔ yú dì shàng 。 shǔ lái xiù zhī , jiū jiū rú dào xī , xián zhī ér qù 。 yǒu rén zhāng lì yǒu wéi zuò 《 yì shǔ xíng 》。

  为您推荐:聊斋志异义鼠文言文翻译赏析 聊斋志异义鼠寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签