聊斋志异·海公子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:31:57

  文言文之家为您整理聊斋志异·海公子拼音版、聊斋志异·海公子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·海公子注音版

  《 hǎigōng 》
   dōnghǎidǎo , yǒunàidōnghuā , shídiào 。 érdǎozhōngrén , rénhǎndàozhī 。 dēngzhōuzhāngshēng , hào , yóuliè 。 wénjiāshèng , bèijiǔshí , diàopiānzhōuérwǎng。 zhìhuāzhèngfán , xiāngwénshù ; shùyǒuzhìshíwéizhě 。 fǎnliúlián , shènqiànsuǒhǎo 。 kāizūnzhuó , hèntóngyóu 。 huāzhōngrénlái , hóngchángxuàn , lüèlún 。 jiànzhāng , xiàoyuē :“ qièwèixìngzhìfán , xiānyǒutóngdiào 。” zhāngjīngwèn :“ rén ?” yuē :“ jiāochāng 。 shìcónghǎigōnglái 。 xúnshèngáoxiáng , qièjiān , liúěr。” zhāngfāng , měirén , yuè , zhāozuògòngyǐn 。 yánwēnwǎn , dàngrénshénzhì 。 zhāngàihàozhī 。 kǒnghǎigōnglái , dejìnhuān , yīnwǎnluàn 。 xīncóngzhī 。 xiāngxiáwèi , wénfēng , cǎoyǎnzhéyǒushēng 。 tuīzhāng , yuē :“ hǎigōngzhì 。” zhāngshùè , shī 。 xuánjiànshé , cóngshùzhōngchū , tǒng 。 zhāng , zhàngshēnshùhòu , shé 。 shéjìnqián , shēnràorénbìngshù , jiūchánshù ; liǎngzhíshùkuàjiān , shǎo 。 ángshǒu , shézhāng 。 xuèxiàzhù , liúshàngchéng , nǎijiùyǐnzhī。 zhāngfēn , yāozhōngpèináng , yǒuyào , yīnèrzhǐjiāchū , guǒduīzhǎngzhōng ; yòujǐngzhǎng , lìngxuèyàoshàng , qǐngyíng 。 shéguǒjiùzhǎngyǐn 。 yǐnwèijìn , shēn , bǎiwěiruòshēng , chùshù , shùbànbēngluò , shéliángér 。 zhāngxuànnéng , shífāng 。 zàishéérguī 。 bìngyuè 。 shéjīng 。

聊斋志异·海公子拼音版

  《 hǎi gōng zǐ 》
   dōng hǎi gǔ jì dǎo , yǒu wǔ sè nài dōng huā , sì shí bù diào 。 ér dǎo zhōng gǔ wú jū rén , rén yì hǎn dào zhī 。 dēng zhōu zhāng shēng , hào qí , xǐ yóu liè 。 wén qí jiā shèng , bèi jiǔ shí , zì diào piān zhōu ér wǎng 。 zhì zé huā zhèng fán , xiāng wén shù lǐ ; shù yǒu dà zhì shí yú wéi zhě 。 fǎn fù liú lián , shèn qiàn suǒ hǎo 。 kāi zūn zì zhuó , hèn wú tóng yóu 。 hū huā zhōng yī lì rén lái , hóng cháng xuàn mù , lüè wú lún bǐ 。 jiàn zhāng , xiào yuē :“ qiè zì wèi xìng zhì bù fán , bù tú xiān yǒu tóng diào 。” zhāng jīng wèn :“ hé rén ?” yuē :“ wǒ jiāo chāng yě 。 shì cóng hǎi gōng zǐ lái 。 bǐ xún shèng áo xiáng , qiè yǐ jiān yú bù lǚ , gù liú cǐ ěr 。” zhāng fāng kǔ jì , dé měi rén , dà yuè , zhāo zuò gòng yǐn 。 nǚ yán cí wēn wǎn , dàng rén shén zhì 。 zhāng ài hào zhī 。 kǒng hǎi gōng zǐ lái , bù de jìn huān , yīn wǎn yǔ luàn 。 nǚ xīn cóng zhī 。 xiāng xiá wèi yǐ , hū wén fēng sù sù , cǎo mù yǎn zhé yǒu shēng 。 nǚ jí tuī zhāng qǐ , yuē :“ hǎi gōng zǐ zhì yǐ 。” zhāng shù yī è gù , nǚ yǐ shī qù 。 xuán jiàn yī dà shé , zì cóng shù zhōng chū , cū yú jù tǒng 。 zhāng jù , zhàng shēn dà shù hòu , jì shé bù dǔ 。 shé jìn qián , yǐ shēn rào rén bìng shù , jiū chán shù zā ; liǎng bì zhí shù kuà jiān , bù kě shǎo qū 。 áng qí shǒu , yǐ shé cì zhāng bí 。 bí xuè xià zhù , liú dì shàng chéng wā , nǎi fǔ jiù yǐn zhī 。 zhāng zì fēn bì sǐ , hū yì yāo zhōng pèi hé náng , yǒu dú hú yào , yīn yǐ èr zhǐ jiā chū , pò guǒ duī zhǎng zhōng ; yòu cè jǐng zì gù qí zhǎng , lìng xuè dī yào shàng , qǐng kè yíng bǎ 。 shé guǒ jiù zhǎng xī yǐn 。 yǐn wèi jí jìn , jù shēn qí tǐ , bǎi wěi ruò pī lì shēng , chù shù , shù bàn tǐ bēng luò , shé wò dì rú liáng ér bì yǐ 。 zhāng yì xuàn mò néng qǐ , yí shí fāng sū 。 zài shé ér guī 。 dà bìng yuè yú 。 yí nǚ zǐ yì shé jīng yě 。

  为您推荐:聊斋志异海公子文言文翻译 聊斋志异海公子赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签