聊斋志异·丁前溪拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:34:38

  文言文之家为您整理聊斋志异·丁前溪拼音版、聊斋志异·丁前溪注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·丁前溪注音版

  《 dīngqián 》
   dīngqián , zhūchéngrén 。 yǒuqián 。 yóuxiáhǎo , guōjiězhī wéirén 。 shǐxíngtáiàn访fǎngzhī 。 dīngwáng 。 zhìānqiū ,  , shēn 。 zhōngzhǐ 。 yǒushàoniánlái , guǎnfēnglóng 。 érhūn , zhǐ宿jiā ; dòuchù , gěishízhōuzhì 。 wènxìng , shàoniánrén :“ zhǔrényángxìng , nèizhí 。 zhǔrénhǎojiāoyóu , shì chū , jiāwéiniángzài 。 pínnénghòugěi , xìngnéngchuíliàng 。” wènzhǔrén , jiā chǎn , wéishèchǎng , móushēngdǒu 。  , réngzhǐ , gōngxiè 。 zhì , chú ; chúshù湿shī , cēn 。 dīngguàizhī 。 shàoniányuē :“ shígào : jiāpínchù , shìniángchèshàngmáoěr 。” dīngzhī , wèizàidezhí 。 tiānmíng , zhījīn , shòu ; qiáng , shàoniánchí 。 échū , réngfǎn, yún :“ niángyán : fēilièshízhě 。 zhǔrénzàiwài , chángshùxiéqián ; zhìjiā , suìsuǒcháng ?” dīngtànzànérbié 。 zhǔyuē :“ zhūchéngdīngmǒu , zhǔrénguī , gàozhī 。 xiáxìngjiàn 。” shùniánhào 。 zhísuì , yángkùnshèn , suǒwéi 。 mànquàndīng , cóngzhī 。 zhì zhū , tōngxìngmíngménzhě 。 dīngmáng ; shēnyánshǐzhī 。 érchū ,  。
   jiànzhǒngjué , zhīwēnshì , shèyánxiāngkuǎn , chǒngcháng 。 míng , wèizhìguān , biǎo wēnnuǎn 。 yángzhī ; érnèizēngyōu , biǎnxīnnéngshǎowàng 。 shù , shū yánzèngbié 。 yángshèn , gàodīngyuē :“ gǎnyǐn : láishí , mǎnshēng 。 jīnguò méngtuījiě ,  ; zi !” dīngyuē :“ shìfán , dàijīng 。 xìngshū shǎoliú , dāngzhù 。” zǒubēngzhāozhū , 使shǐyángzuòértóu , zhōng bǎijīn , nǎisòngzhīhuán 。 guījiànshìrén , xiānzhěng , xiǎoshìyān 。 jīngwènzhī 。 yán :“ ruòhòu , yǒuchēsòngshū , duīmǎn , yúnshìdīngsuǒzèng 。 yòu shízhǐ , wèiqiè使shǐ 。” yánggǎn 。 yóuxiǎokāng , xièjiù 。
   shǐshìyuē :“ pínérhào , yǐndàngzhěyōuwéizhī ; zuìzhě ,  ěr 。 shòuzhīshīérbào , rénzāi ? ránfànzhīwàng , dīngyǒuyān 。”

聊斋志异·丁前溪拼音版

  《 dīng qián xī 》
   dīng qián xī , zhū chéng rén 。 fù yǒu qián gǔ 。 yóu xiá hǎo yì , mù guō jiě zhī wéi rén 。 yù shǐ xíng tái àn fǎng zhī 。 dīng wáng qù 。 zhì ān qiū , yù yǔ , bì shēn nì lǚ 。 yǔ rì zhōng bù zhǐ 。 yǒu shào nián lái , guǎn gǔ fēng lóng 。 jì ér hūn mù , zhǐ sù qí jiā ; dòu sì chù , gěi shí zhōu zhì 。 wèn qí xìng zì , shào nián rén :“ zhǔ rén yáng xìng , wǒ qí nèi zhí yě 。 zhǔ rén hǎo jiāo yóu , shì tā chū , jiā wéi niáng zǐ zài 。 pín bù néng hòu kè gěi , xìng néng chuí liàng 。” wèn zhǔ rén hé yè , zé jiā wú zī chǎn , wéi rì shè bó chǎng , yǐ móu shēng dǒu 。 cì rì , yǔ réng bù zhǐ , gōng jǐ fú xiè 。 zhì mù , chú ; chú shù shī , pō jí cēn cī 。 dīng guài zhī 。 shào nián yuē :“ shí gào kè : jiā pín wú yǐ sì chù , shì niáng zǐ chè wū shàng máo ěr 。” dīng yì yì zhī , wèi qí yì zài de zhí 。 tiān míng , fù zhī jīn , bù shòu ; qiáng fù , shào nián chí rù 。 é chū , réng yǐ fǎn kè , yún :“ niáng zǐ yán : wǒ fēi yè cǐ liè shí zhě 。 zhǔ rén zài wài , cháng shù rì bù xié yī qián ; kè zhì wú jiā , hé suì suǒ cháng hū ?” dīng tàn zàn ér bié 。 zhǔ yuē :“ wǒ zhū chéng dīng mǒu , zhǔ rén guī , yí gào zhī 。 xiá xìng jiàn gù 。” shù nián wú hào 。 zhí suì dà jī , yáng kùn shèn , wú suǒ wéi jì 。 qī màn quàn yì dīng , cóng zhī 。 zhì zhū , tōng xìng míng yú mén zhě 。 dīng máng bù yì ; shēn yán shǐ yì zhī 。 lǚ ér chū , yī kè rù 。
   jiàn qí yī bì zhǒng jué , jū zhī wēn shì , shè yán xiāng kuǎn , chǒng lǐ yì cháng 。 míng rì , wèi zhì guān fú , biǎo lǐ wēn nuǎn 。 yáng yì zhī ; ér nèi gù zēng yōu , biǎn xīn bù néng wú shǎo wàng 。 jū shù rì , shū bù yán zèng bié 。 yáng yì shèn jí , gào dīng yuē :“ gù bù gǎn yǐn : pú lái shí , mǐ bù mǎn shēng 。 jīn guò méng tuī jiě , gù lè ; qī zi rú hé yǐ !” dīng yuē :“ shì wú fán lǜ , yǐ dài jīng jì yǐ 。 xìng shū yì shǎo liú , dāng zhù zī fǔ 。” zǒu bēng zhāo zhū bó tú , shǐ yáng zuò ér qǐ tóu , zhōng yè dé bǎi jīn , nǎi sòng zhī huán 。 guī jiàn shì rén , yī lǚ xiān zhěng , xiǎo bì shì yān 。 jīng wèn zhī 。 qī yán :“ zì ruò qù hòu , cì rì jí yǒu chē tú jī sòng bù bó shū lì , duī jī mǎn wū , yún shì dīng kè suǒ zèng 。 yòu bì shí zhǐ , wèi qiè qū shǐ 。” yáng gǎn bù zì yǐ 。 yóu cǐ xiǎo kāng , bù xiè jiù yè yǐ 。
   yì shǐ shì yuē :“ pín ér hào kè , yǐn bó fú dàng zhě yōu wéi zhī ; zuì yì zhě , dú qí qī ěr 。 shòu zhī shī ér bù bào , qǐ rén yě zāi ? rán yī fàn zhī dé bù wàng , dīng qí yǒu yān 。”

  为您推荐:聊斋志异丁前溪文言文翻译 聊斋志异丁前溪寓意赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签