聊斋志异·海大鱼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:36:58

  文言文之家为您整理聊斋志异·海大鱼拼音版、聊斋志异·海大鱼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·海大鱼注音版

  《 hǎi 》
   hǎibīnshān 。  , jiànjùnlǐngzhòngdié , miángènshù , zhònghàiguài 。 yòu , shān , huàéryǒu 。 xiāngchuánhǎizhōng , zhíqīngmíngjié , xiéjuànkǒuwǎngbài , hánshíshíduōjiànzhī 。

聊斋志异·海大鱼拼音版

  《 hǎi dà yú 》
   hǎi bīn gù wú shān 。 yī rì , hū jiàn jùn lǐng zhòng dié , mián gèn shù lǐ , zhòng xī hài guài 。 yòu yī rì , shān hū tā xǐ , huà ér wū yǒu 。 xiāng chuán hǎi zhōng dà yú , zhí qīng míng jié , zé xié juàn kǒu wǎng bài qí mù , gù hán shí shí duō jiàn zhī 。

  为您推荐:聊斋志异海大鱼文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签