聊斋志异·张老相公拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:39:08

  文言文之家为您整理聊斋志异·张老相公拼音版、聊斋志异·张老相公注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·张老相公注音版

  《 zhānglǎoxiànggōng 》
   zhānglǎoxiànggōng , jìnrén 。 shìjiāngjià , xiéjuànzhìjiāngnán , gōngshìliánzhuāng 。 zhōujīnshān , zhāngxiānjiāng , zhǔjiārénzàizhōu , shānxīng 。 gàijiāngzhōngyǒuyuánguài , wénxiāngzhéchū , huàizhōutūnxíngrén , wéihàijiǔ 。 zhāng , jiārénwàngzhī , zhìròuzhōuzhōng 。 làngzhōu , jiēméi 。 zhānghuízhào , dàohèn 。 yīndēngjīnshān , sēng , xúnyuánzhī , jiāngqiúyuán 。 sēngwénzhī , hàiyán :“ cháijìn , wéihuòyāng , wéishénmíngfèngzhī ,  ; shízhǎnshēngláo , tóubàn , yuètūnér 。 shéinéngxiāngchóuzāi !” zhāngwén , dùn 。 便biànzhāotiěgōng , shānbàn , chìtiě , zhòngbǎijīn 。 shěnzhīsuǒchángchù , 使shǐèrsānjiànnán , qiántóuzhī 。 yuányuèchū , tūnérxià 。 shǎoshí , yǒngshān 。 qǐngzhīlàng , yuánshuǐshàng 。 xíngsēngbìngkuàizhī , jiànzhānglǎoxiànggōng , xiàoxiàngzhōng , wéishuǐshén , dǎozhīzhéyīng 。

聊斋志异·张老相公拼音版

  《 zhāng lǎo xiàng gōng 》
   zhāng lǎo xiàng gōng , jìn rén 。 shì jiāng jià nǚ , xié juàn zhì jiāng nán , gōng shì lián zhuāng 。 zhōu dǐ jīn shān , zhāng xiān dù jiāng , zhǔ jiā rén zài zhōu , wù bó shān xīng 。 gài jiāng zhōng yǒu yuán guài , wén xiāng zhé chū , huài zhōu tūn xíng rén , wéi hài yǐ jiǔ 。 zhāng qù , jiā rén wàng zhī , zhì ròu zhōu zhōng 。 hū jù làng fù zhōu , qī nǚ jiē méi 。 zhāng huí zhào , dào hèn yù sǐ 。 yīn dēng jīn shān , yè sì sēng , xún yuán zhī yì , jiāng yǐ qiú yuán 。 sēng wén zhī , hài yán :“ wú chái rì yǔ xí jìn , jù wéi huò yāng , wéi shén míng fèng zhī , qí wù nù ; shí zhǎn shēng láo , tóu yǐ bàn tǐ , zé yuè tūn ér qù 。 shéi fù néng xiāng chóu zāi !” zhāng wén , dùn sī dé jì 。 biàn zhāo tiě gōng , qǐ lú shān bàn , yě chì tiě , zhòng bǎi yú jīn 。 shěn zhī suǒ cháng fú chù , shǐ èr sān jiàn nán zǐ , yǐ dà qián jǔ tóu zhī 。 yuán yuè chū , jí tūn ér xià 。 shǎo shí , bō yǒng rú shān 。 qǐng zhī làng xī , zé yuán sǐ yǐ fú shuǐ shàng yǐ 。 xíng lǚ sì sēng bìng kuài zhī , jiàn zhāng lǎo xiàng gōng cí , xiào xiàng qí zhōng , yǐ wéi shuǐ shén , dǎo zhī zhé yīng 。

  为您推荐:聊斋志异张老相公文言文翻译 聊斋志异张老相公赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签