聊斋志异·水莽草拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:41:05

 文言文之家为您整理聊斋志异·水莽草拼音版、聊斋志异·水莽草注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·水莽草注音版

 《 shuǐmǎngcǎo 》
  shuǐmǎng , cǎo 。 mànshēng , huālèibiǎndòu 。 shízhī ,  , wéishuǐmǎngguǐ 。 chuánguǐdelúnhuí , zàiyǒuzhě , shǐdàizhī 。 chǔzhōngtáohuājiāngdài, guǐyóuduōyún 。
  chǔréntóngsuìshēngzhěwéitóngnián , tóuxiāng , gēngxiōnggēng , zhígēng , rán 。 yǒuzhùshēngzàotóngniánmǒu , zhōngzàoyǐn 。 éjiàndàopángǎo , zhāngpéngshīyǐn , zhī 。 ǎochéngyíngpéng , gěifèngshènyīn 。 xiùzhīyǒuwèi , lèichámíng 。 zhìyǐn , érchū 。 ǎozhǐ , 便biànhuàn :“ sānniáng , jiānghǎochábēilái 。” éyǒushào , pěngchápénghòuchū 。 niányuēshí , 姿róngyànjué , zhǐhuánchuàn , jīngyíngjiànyǐng 。 shēngshòuzhǎnshénchí 。 xiùchá , fānglièlún 。 jìnzàisuǒ 。 ǎochū , zhuōxiānwàn, tuōzhǐhuánméi 。 chēngjiáwēixiào , shēnghuò 。 lüèjiémén 。 yuē :“ lánglái , qièyóuzài 。” shēngqiúchácuō , bìngcángzhǐhuánér 。 zhìtóngniánjiā , juéxīntóuzuòè , cháwéihuàn , qínggàomǒu 。 mǒuhàiyuē :“ dài ! shuǐmǎngguǐ 。 xiānjūnshì 。 shìjiù , qiěwéinài ?”
  shēng , chūcháyànzhī , zhēnshuǐmǎngcǎo 。 yòuchūzhǐhuán , jiānshùqíngzhuàng 。 mǒuxuánxiǎngyuē :“ kòusānniáng !” shēngmíngquè , wènzhī 。 yuē :“ náncūnshìkòushì , yǒuyànmíng 。 shùniánqián , shíshuǐmǎngér , wéimèi 。” huòyánshòumèizhě , ruòzhīguǐxìngshì , qiúdāng , zhǔquán 。 mǒukòusuǒ , shígàoqíng , chángguìāikěn 。 kòujiāngdài , jìn 。 mǒu忿fènérfǎn , gàoshēng 。 shēngqiè齿chǐhènzhī , yuē :“  , lìngtuōshēng !” mǒusòngzhī , jiāngzhìjiāménér 。 hàozàngzhī 。  , zhōusuì 。 néngshǒubǎizhōujié , bànniángǎijiào 。 liú , cuìkān , zhāobēi 。
   , fāngbàoérshìzhōng , shēngqiǎorán 。 hài , huīwènzhī 。 yún :“ érxiàwén , shènchuàng怀huái , láifèngchénhūněr 。 érsuī , yǒujiāshì , tóngláifēnláo , bēi 。” wèn :“ érrén ?” yuē :“ kòushìzuòtīngér , érshènhènzhī 。 hòuxúnsānniáng , érzhīchù ; jìnmǒugēng , shǐxiāngzhǐshì 。 érwǎng , sānniángtóushēngrènshìlángjiā ; érchí , qiángzhuōzhīlái 。 jīnwéiér , xiāng ,  。” shí , ménwài , huázhuāngyàn , bài 。 shēngyuē :“ kòusānniáng 。” suīfēishēngrén , shìzhī , qíng怀huáichāwèi 。 shēng便biànqiǎnsānniángcāozuò 。 sānniángguàn , ránchéngshùnshūliánrén 。 yóushì , suìliú 。 qǐnggàozhūjiā 。 shēnggào ; érchéng , gàozhī 。
  kòujiāwēngǎo , wénérhài 。 mìngchēzhì , shìzhī , guǒsānniáng , xiāngxiàngshīshēng , quànzhǐzhī 。 ǎoshìshēngjiāliángpín , shènyōudào 。 yuē :“ rénguǐ , yòuyànpín ? zhùláng , qíngquánquán , érānzhī 。” yīnwèn :“ cháǎoshéi ?” yuē :“ xìng 。 cánnénghuòxíngrén , qiúérzhùzhīěr 。 jīnshēngjùnchéngmàijiāngzhězhījiā 。” yīnshēngyuē :“ 婿 , érbàiyuè , qièxīn ?” shēngnǎitóubài 。 便biànchúxià , dàizhíchuī , gōngwēngǎo 。 ǎoshìzhīxīn , guī , qiǎnliǎnglái , wéizhī ; jīnbǎijīn 、 shùshí , jiǔshíkuìsòng , xiǎozhù 。 kòushízhāoguīníng 。 shù , zhéyuē :“ jiāzhōngrén , zǎosòngérhuán 。” huòzhī , piāoránguī 。 wēngnǎidàishēngxià , yíngbèizhēnzhì 。 ránshēngzhōngwèichángzhìwēngjiā 。
   , cūnzhōngyǒuzhōngshuǐmǎngzhě , ér , xiāngchuánwéi 。 shēngyuē :“ shìhuózhī 。 wéijiǔsuǒhài , wèizhīguǐérzhī 。” yuē :“ réndài?” yuē :“ érshēnhènděngbèi , fāngjiāngjìnchúzhī , xièwéi ! qiěérshìzuì , yuànshēng 。” yóushìzhòngzhě , wǎngwǎngfēngyán , dǎozhūtíng , zhéyǒuxiào 。 shínián ,  。 shēngāihuǐ , dànduì , wéimìngércuīyǒng , jiàoér 。 zànghòu , yòuèrnián , wèiér 。  , rènshìlángzhīsūn 。 xiānshì , rèngōngqièshēngshùyuèérshāng 。 hòuwénzhùshēngzhī , suìmìngjiàjiā , dìngwēng婿yān 。 zhìshì , suìsūn , wǎngláijué 。
   , wèiyuē :“ shàngyǒugōngrénshì , wéi ‘ lóngjūn ’。 jīnxíng 。” éjiàntíngxiàyǒu , jiàhuángchānchē , jiēlínjiǎ 。 shèngzhuāngchū , tóngdēng 。 jiēbài , shùnérmiǎo 。 shì , kòujiājiànlái , bàibiéwēngǎo , shēngyán 。 ǎowǎnliú 。 yuē :“ zhùlángxiān 。” chūménsuìjiàn 。 míngè , chén , qǐngzhūkòuwēng , sānniángháishēngzàngyān 。

聊斋志异·水莽草拼音版

 《 shuǐ mǎng cǎo 》
  shuǐ mǎng , dú cǎo yě 。 màn shēng sì gě , huā zǐ lèi biǎn dòu 。 wù shí zhī , lì sǐ , jí wéi shuǐ mǎng guǐ 。 sú chuán cǐ guǐ bù de lún huí , bì zài yǒu dú sǐ zhě , shǐ dài zhī 。 yǐ gù chǔ zhōng táo huā jiāng yī dài , cǐ guǐ yóu duō yún 。
  chǔ rén yǐ tóng suì shēng zhě wéi tóng nián , tóu cì xiāng yè , hū gēng xiōng gēng dì , zǐ zhí hū gēng bó , xí sú rán yě 。 yǒu zhù shēng zào qí tóng nián mǒu , zhōng tú zào kě sī yǐn 。 é jiàn dào páng yī ǎo , zhāng péng shī yǐn , qū zhī 。 ǎo chéng yíng rù péng , gěi fèng shèn yīn 。 xiù zhī yǒu yì wèi , bù lèi chá míng 。 zhì bù yǐn , qǐ ér chū 。 ǎo jí zhǐ kè , biàn huàn :“ sān niáng , kě jiāng hǎo chá yī bēi lái 。” é yǒu shào nǚ , pěng chá zì péng hòu chū 。 nián yuē shí sì wǔ , zī róng yàn jué , zhǐ huán bì chuàn , jīng yíng jiàn yǐng 。 shēng shòu zhǎn shén chí 。 xiù qí chá , fāng liè wú lún 。 xī jìn zài suǒ 。 qù ǎo chū , xì zhuō xiān wàn , tuō zhǐ huán yī méi 。 nǚ chēng jiá wēi xiào , shēng yì huò 。 lüè jié mén hù 。 nǚ yuē :“ láng mù lái , qiè yóu zài cǐ yě 。” shēng qiú chá yè yī cuō , bìng cáng zhǐ huán ér qù 。 zhì tóng nián jiā , jué xīn tóu zuò è , yí chá wéi huàn , yǐ qíng gào mǒu 。 mǒu hài yuē :“ dài yǐ ! cǐ shuǐ mǎng guǐ yě 。 xiān jūn sǐ yú shì 。 shì bù kě jiù , qiě wéi nài hé ?”
  shēng dà jù , chū chá yè yàn zhī , zhēn shuǐ mǎng cǎo yě 。 yòu chū zhǐ huán , jiān shù nǚ zǐ qíng zhuàng 。 mǒu xuán xiǎng yuē :“ cǐ bì kòu sān niáng yě !” shēng yǐ qí míng què fú , wèn hé gù zhī 。 yuē :“ nán cūn fù shì kòu shì nǚ , sù yǒu yàn míng 。 shù nián qián , wù shí shuǐ mǎng ér sǐ , bì cǐ wéi mèi 。” huò yán shòu mèi zhě , ruò zhī guǐ xìng shì , qiú qí gù dāng , zhǔ fú kě quán 。 mǒu jí yì kòu suǒ , shí gào yǐ qíng , cháng guì āi kěn 。 kòu yǐ qí jiāng dài nǚ sǐ gù , jìn bù yǔ 。 mǒu fèn ér fǎn , yǐ gào shēng 。 shēng yì qiè chǐ hèn zhī , yuē :“ wǒ sǐ , bì bù lìng bǐ nǚ tuō shēng !” mǒu yú sòng zhī , jiāng zhì jiā mén ér zú 。 mǔ hào tì zàng zhī 。 yí yī zǐ , fǔ zhōu suì 。 qī bù néng shǒu bǎi zhōu jié , bàn nián gǎi jiào qù 。 mǔ liú gū zì bǔ , qú cuì bù kān , zhāo xī bēi tí 。
  yī rì , fāng bào ér kū shì zhōng , shēng qiǎo rán hū rù 。 mǔ dà hài , huī tì wèn zhī 。 dá yún :“ ér dì xià wén mǔ kū , shèn chuàng yú huái , gù lái fèng chén hūn ěr 。 ér suī sǐ , yǐ yǒu jiā shì , jí tóng lái fēn mǔ láo , mǔ qí wù bēi 。” mǔ wèn :“ ér fù hé rén ?” yuē :“ kòu shì zuò tīng ér sǐ , ér shèn hèn zhī 。 sǐ hòu yù xún sān niáng , ér bù zhī qí chù ; jìn yù mǒu gēng bó , shǐ xiāng zhǐ shì 。 ér wǎng , zé sān niáng yǐ tóu shēng rèn shì láng jiā ; ér chí qù , qiáng zhuō zhī lái 。 jīn wéi ér fù , yì xiāng dé , pō wú kǔ 。” yí shí , mén wài yī nǚ zǐ rù , huá zhuāng yàn lì , fú dì bài mǔ 。 shēng yuē :“ cǐ kòu sān niáng yě 。” suī fēi shēng rén , mǔ shì zhī , qíng huái chā wèi 。 shēng biàn qiǎn sān niáng cāo zuò 。 sān niáng yǎ bù xí guàn , rán chéng shùn shū lián rén 。 yóu cǐ jū gù shì , suì liú bù qù 。 nǚ qǐng mǔ gào zhū jiā 。 shēng yì wù gào ; ér mǔ chéng nǚ yì , zú gào zhī 。
  kòu jiā wēng ǎo , wén ér dà hài 。 mìng chē jí zhì , shì zhī , guǒ sān niáng , xiāng xiàng kū shī shēng , nǚ quàn zhǐ zhī 。 ǎo shì shēng jiā liáng pín , yì shèn yōu dào 。 nǚ yuē :“ rén yǐ guǐ , yòu hé yàn pín ? zhù láng mǔ zǐ , qíng yì quán quán , ér gù yǐ ān zhī yǐ 。” yīn wèn :“ chá ǎo shéi yě ?” yuē :“ bǐ ní xìng 。 zì cán bù néng huò xíng rén , gù qiú ér zhù zhī ěr 。 jīn yǐ shēng yú jùn chéng mài jiāng zhě zhī jiā 。” yīn gù shēng yuē :“ jì xù yǐ , ér bù bài yuè , qiè fù hé xīn ?” shēng nǎi tóu bài 。 nǚ biàn rù chú xià , dài mǔ zhí chuī , gōng wēng ǎo 。 ǎo shì zhī qī xīn , jì guī , jí qiǎn liǎng bì lái , wéi zhī fú yì ; jīn bǎi jīn 、 bù bó shù shí pǐ , jiǔ zì bù shí kuì sòng , xiǎo fù zhù mǔ yǐ 。 kòu yì shí zhāo guī níng 。 jū shù rì , zhé yuē :“ jiā zhōng wú rén , yí zǎo sòng ér huán 。” huò gù jī zhī , zé piāo rán zì guī 。 wēng nǎi dài shēng qǐ xià wū , yíng bèi zhēn zhì 。 rán shēng zhōng wèi cháng zhì wēng jiā 。
  yī rì , cūn zhōng yǒu zhōng shuǐ mǎng dú zhě , sǐ ér fù sū , xiāng chuán wéi yì 。 shēng yuē :“ shì wǒ huó zhī yě 。 bǐ wéi lǐ jiǔ suǒ hài , wǒ wèi zhī qū qí guǐ ér qù zhī 。” mǔ yuē :“ rǔ hé bù qǔ rén yǐ zì dài ?” yuē :“ ér shēn hèn cǐ děng bèi , fāng jiāng jìn qū chú zhī , hé xiè cǐ wéi ! qiě ér shì mǔ zuì lè , bù yuàn shēng yě 。” yóu shì zhòng dú zhě , wǎng wǎng jù fēng yán , dǎo zhū qí tíng , zhé yǒu xiào 。 jī shí yú nián , mǔ sǐ 。 shēng fū fù yì āi huǐ , dàn bù duì kè , wéi mìng ér cuī má pǐ yǒng , jiào yǐ lǐ yí ér yǐ 。 zàng mǔ hòu , yòu èr nián yú , wèi ér qǔ fù 。 fù , rèn shì láng zhī sūn nǚ yě 。 xiān shì , rèn gōng qiè shēng nǚ shù yuè ér shāng 。 hòu wén zhù shēng zhī yì , suì mìng jià qí jiā , dìng wēng xù yān 。 zhì shì , suì yǐ sūn nǚ qī qí zǐ , wǎng lái bù jué yǐ 。
  yī rì , wèi zǐ yuē :“ shàng dì yǐ wǒ yǒu gōng rén shì , cè wéi ‘ sì dú mù lóng jūn ’。 jīn xíng yǐ 。” é jiàn tíng xià yǒu sì mǎ , jià huáng chān chē , mǎ sì gǔ jiē lín jiǎ 。 fū qī shèng zhuāng chū , tóng dēng yī yú 。 zǐ jí fù jiē qì bài , shùn xī ér miǎo 。 shì rì , kòu jiā jiàn nǚ lái , bài bié wēng ǎo , yì rú shēng yán 。 ǎo qì wǎn liú 。 nǚ yuē :“ zhù láng xiān qù yǐ 。” chū mén suì bù fù jiàn 。 qí zǐ míng è , zì lí chén , qǐng zhū kòu wēng , yǐ sān niáng hái gǔ yǔ shēng hé zàng yān 。

 为您推荐:聊斋志异水莽草文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签