聊斋志异·造畜拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:43:49

  文言文之家为您整理聊斋志异·造畜拼音版、聊斋志异·造畜注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·造畜注音版

  《 zàochù 》
   yǎnmèizhīshù , dào , huòtóuměiěr , dàizhīshízhī , rénwǎng , xiāngcóng ér , míngyuē “  ”, jiāngnánwèizhī “ chě ”。 xiǎoérzhī , zhéshòuhài 。 yòuyǒu biànrénwéichùzhě , míngyuē “ zàochù ”。 shùjiāngběiyóushǎo , nánzhéyǒuzhī 。 yángzhōu diànzhōng , yǒurénqiāntóu , zànzhíxià , yún :“ shǎoxuánfǎn 。” jiānzhǔ :“ lìngyǐndàn。” suì 。 bàozhōng , nièshūxuān 。 zhǔrénqiānzháoliángchù 。 jiànshuǐ , bēnzhī , suìzòngyǐnzhī , gǔnchén , huàwéirén 。 guàizhī , jiésuǒyóu , shéqiángér néng 。 nǎizhūshìzhōng 。 érzhǔzhì , yángyuànzhōng , jīngwènzhīsuǒzài 。 zhǔrén zuò , 便biànjìncānyǐn , qiěyún :“ fàn , zhì 。” zhǔrénchū , yǐnyáng , zhǎnzhuǎnjiēwéitóng 。 yīnbàojùn , qiǎnhuò , suìxièshāzhī 。

聊斋志异·造畜拼音版

  《 zào chù 》
   yǎn mèi zhī shù , bù yī qí dào , huò tóu měi ěr , dài zhī shí zhī , zé rén mí wǎng , xiāng cóng ér qù , sú míng yuē “ dǎ xù bā ”, jiāng nán wèi zhī “ chě xù ”。 xiǎo ér wú zhī , zhé shòu qí hài 。 yòu yǒu biàn rén wéi chù zhě , míng yuē “ zào chù ”。 cǐ shù jiāng běi yóu shǎo , hé yǐ nán zhé yǒu zhī 。 yáng zhōu lǚ diàn zhōng , yǒu yī rén qiān lǘ wǔ tóu , zàn zhí lì xià , yún :“ wǒ shǎo xuán jí fǎn 。” jiān zhǔ :“ wù lìng yǐn dàn 。” suì qù 。 lǘ bào rì zhōng , tí niè shū xuān 。 zhǔ rén qiān zháo liáng chù 。 lǘ jiàn shuǐ , bēn zhī , suì zòng yǐn zhī , yī gǔn chén , huà wéi fù rén 。 guài zhī , jié qí suǒ yóu , shé qiáng ér bù néng dá 。 nǎi nì zhū shì zhōng 。 jì ér lǘ zhǔ zhì , qū wǔ yáng yú yuàn zhōng , jīng wèn lǘ zhī suǒ zài 。 zhǔ rén yè kè zuò , biàn jìn cān yǐn , qiě yún :“ kè gū fàn , lǘ jí zhì yǐ 。” zhǔ rén chū , xī yǐn wǔ yáng , zhǎn zhuǎn jiē wéi tóng zǐ 。 yīn bào jùn , qiǎn yì bǔ huò , suì xiè shā zhī 。

  为您推荐:聊斋志异造畜翻译 聊斋志异造畜赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签