聊斋志异·耿十八拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:46:01

  文言文之家为您整理聊斋志异·耿十八拼音版、聊斋志异·耿十八注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·耿十八注音版

  《 gěngshí 》
   xīnchénggěngshí , bìngwēi , zhī , wèiyuē :“ yǒngjuézàidànwǎněr 。 hòu , jiàshǒuyóu , qǐngyánsuǒzhì 。”  。 gěngwènzhī , qiěyún :“ shǒujiā , jiàhéngqíng 。 míngyánzhī , yōngshāng ! xíngjué , shǒu , xīnwèi ; jià , duàn 。” nǎicǎnrányuē :“ jiādānshí , jūnzàiyóugěi , néngshǒu ?” gěngwénzhī ,  , zuòhènshēngyuē :“ rěnzāi !” yánérméi 。 shǒukāi 。 hào 。 jiārénzhì , liǎngrénpānzhǐzhī , shǐkāi 。 gěngzhī , chūmén , jiànxiǎochēshíliǎng , liǎngshírén , fāngshūmíng , zhānchēshàng 。 rénjiàngěng , dēngchē 。 gěngshìchēzhōngyǒujiǔrén , bìngérshí 。 yòushìzhāndānshàng , míngzuìhòu 。 chēháng , xiǎngzhèněr , zhīwǎng 。 ézhìchù, wénrényányuē :“ xiāng 。” wénmíng , zhī 。 yòuwénrénǒuyún :“ jīn 㔍 sānrén 。” gěngyòuhài 。 tīngyán , yīnjiānshì , nǎiyuē :“ zuòguǐ ?” dùnniànjiāzhōng , xuánniàn , wéilǎogāo , jiàhòu , quēfèngyǎng ; niànzhī , juélián 。 yòushí , jiànyǒutái , gāoshùrèn , yóurénshènhuǒ ; nángtóuxièzhībèi , érxiàshàng , wénrényánwéi “ wàngxiāngtái ”。 zhūrénzhì , yuánxià , fēnránjìngdēng 。 rénhuòzhī , huòzhǐzhī , zhìgěng , lìngdēng 。 dēngshùshí , shǐzhìdiāndǐng 。 qiáoshǒuwàng , méntíngyuàn , wǎnzàizhōng 。 dànnèishìyǐnyǐn , lóngyān 。 shèng 。 huí , duǎnrénjiānxià , xìngshìwèngěng 。 gěnggào 。 rényánwéidōnghǎijiàngrén 。 jiàngěnglíng , wèn :“ shìliǎoxīn ?” gěngyòugàozhī 。 jiàngrénmóuyuètáiérdùn 。 gěngmíngzhuī , jiàngrényánfáng 。 gěngyòutáigāoqīngdiē , jiàngréndànlìngcóng 。 suìxiānyuè , gěngguǒcóngzhī 。  , jìngyàng 。 juézhě 。 shìsuǒchéngchē , yóuzàitáixià 。 èrrénbēn 。 shù , niànmíngzhānchēshàng , kǒngmiǎnzhímíngzhīzhuī ; suìfǎnshēnjìnchē , shǒuzhǐrǎntuò, míng , shǐbēn , duōkǒubèn , gǎnshǎotíng 。 shǎojiān , mén , jiàngrénsòngzhūshì 。 shī , xǐngránér 。
   juézào , zhòushuǐ 。 jiārénhài , zhīshuǐ , yǐnzhìshí 。 nǎizhòu , zuòbài ; érchūméngǒngxiè , fāngguī , guījiāngzhuǎn 。 jiārénxíng , fēizhēnhuó ; ránjiànchānzhī , shū 。 shāoshāojìnwèn , shǐyánběn 。 wèn :“ chūmén ?” yuē :“ biéjiàngrén 。”“ yǐnshuǐduō ?” yuē :“ chūwèiyǐn , hòunǎijiàngrényǐn 。” tóuzhītānggēng, shùérchài 。 yóuyàn , gòngzhěnyún 。

聊斋志异·耿十八拼音版

  《 gěng shí bā 》
   xīn chéng gěng shí bā , bìng wēi dǔ , zì zhī bù qǐ , wèi qī yuē :“ yǒng jué zài dàn wǎn ěr 。 wǒ sǐ hòu , jià shǒu yóu rǔ , qǐng yán suǒ zhì 。” qī mò bù yǔ 。 gěng gù wèn zhī , qiě yún :“ shǒu gù jiā , jià yì héng qíng 。 míng yán zhī , yōng hé shāng ! xíng yǔ zǐ jué , yú shǒu , wǒ xīn wèi ; zǐ jià , wǒ yì duàn yě 。” qī nǎi cǎn rán yuē :“ jiā wú dān shí , jūn zài yóu bù gěi , hé yǐ néng shǒu ?” gěng wén zhī , jù wò qī bì , zuò hèn shēng yuē :“ rěn zāi !” yán yǐ ér méi 。 shǒu wò bù kě kāi 。 qī hào 。 jiā rén zhì , liǎng rén pān zhǐ lì bò zhī , shǐ kāi 。 gěng bù zì zhī qí sǐ , chū mén , jiàn xiǎo chē shí yú liǎng , liǎng gè shí rén , jí yǐ fāng fú shū míng zì , zhān chē shàng 。 yù rén jiàn gěng , cù dēng chē 。 gěng shì chē zhōng yǐ yǒu jiǔ rén , bìng jǐ ér shí 。 yòu shì zhān dān shàng , jǐ míng zuì hòu 。 chē háng zǎ zǎ , xiǎng zhèn ěr jì , yì bù zì zhī hé wǎng 。 é zhì yī chù , wén rén yán yuē :“ cǐ sī xiāng dì yě 。” wén qí míng , yí zhī 。 yòu wén yù rén ǒu yǔ yún :“ jīn rì 㔍 sān rén 。” gěng yòu hài 。 jí xì tīng qí yán , xī yīn jiān shì , nǎi zì wù yuē :“ wǒ qǐ bù zuò guǐ wù yé ?” dùn niàn jiā zhōng , wú fù kě xuán niàn , wéi lǎo mǔ là gāo , qī jià hòu , quē yú fèng yǎng ; niàn zhī , bù jué tì lián 。 yòu yí shí , jiàn yǒu tái , gāo kě shù rèn , yóu rén shèn huǒ ; náng tóu xiè zú zhī bèi , wū yè ér xià shàng , wén rén yán wéi “ wàng xiāng tái ”。 zhū rén zhì cǐ , jù tà yuán xià , fēn rán jìng dēng 。 yù rén huò tà zhī , huò zhǐ zhī , dú zhì gěng , zé cù lìng dēng 。 dēng shù shí jí , shǐ zhì diān dǐng 。 qiáo shǒu yī wàng , zé mén lǘ tíng yuàn , wǎn zài mù zhōng 。 dàn nèi shì yǐn yǐn , rú lóng yān wù 。 qī cè bù zì shèng 。 huí gù , yī duǎn yī rén lì jiān xià , jí yǐ xìng shì wèn gěng 。 gěng jù yǐ gào 。 qí rén yì zì yán wéi dōng hǎi jiàng rén 。 jiàn gěng líng tì , wèn :“ hé shì bù liǎo yú xīn ?” gěng yòu gào zhī 。 jiàng rén móu yǔ yuè tái ér dùn 。 gěng jù míng zhuī , jiàng rén gù yán wú fáng 。 gěng yòu lǜ tái gāo qīng diē , jiàng rén dàn lìng cóng jǐ 。 suì xiān yuè , gěng guǒ cóng zhī 。 jí dì , jìng wú yàng 。 xǐ wú jué zhě 。 shì suǒ chéng chē , yóu zài tái xià 。 èr rén jí bēn 。 shù wǔ , hū zì niàn míng zì zhān chē shàng , kǒng bù miǎn zhí míng zhī zhuī ; suì fǎn shēn jìn chē , yǐ shǒu zhǐ rǎn tuò , tú qù jǐ míng , shǐ fù bēn , duō kǒu bèn xī , bù gǎn shǎo tíng 。 shǎo jiān , rù lǐ mén , jiàng rén sòng zhū qí shì 。 mò dǔ yǐ shī , xǐng rán ér sū 。
   jué fá pí zào kě , zhòu hū shuǐ 。 jiā rén dà hài , yǔ zhī shuǐ , yǐn zhì shí yú 。 nǎi zhòu qǐ , zuò yī bài fú ; jì ér chū mén gǒng xiè , fāng guī , guī zé jiāng wò bù zhuǎn 。 jiā rén yǐ qí xíng yì , yí fēi zhēn huó ; rán jiàn chān zhī , shū wú tā yì 。 shāo shāo jìn wèn , shǐ lì lì yán qí běn mò 。 wèn :“ chū mén hé gù ?” yuē :“ bié jiàng rén yě 。”“ yǐn shuǐ hé duō ?” yuē :“ chū wèi wǒ yǐn , hòu nǎi jiàng rén yǐn yě 。” tóu zhī tāng gēng , shù rì ér chài 。 yóu cǐ yàn bó qí qī , bù fù gòng zhěn xí yún 。

  为您推荐:聊斋志异耿十八翻译 聊斋志异耿十八赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签