聊斋志异·珠儿拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:48:26

 文言文之家为您整理聊斋志异·珠儿拼音版、聊斋志异·珠儿注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·珠儿注音版

 《 zhūér 》
  chángzhōumínhuà , yǒutiánchǎn , niánshí , míngxiǎohuì , róngzhìxiùměi , zuìliánàizhī 。 shísuìbàobìngyāo , lěngluòtíngwéi , shǎoshēng 。 shǐ , jīngniánshēng , shìgǒng , míngzhīzhūér 。 érjiànzhǎng , kuíài , ránxìngjuéchī , liùsuìshàngbiànshūmài , yánjiǎn 。 hǎoérzhīè 。 huìyǒumiǎosēngyuánshì , zhézhīrénguī , shìxiāngjīngshén , qiěyúnnéngshēnghuòrén 。 shíbǎiqiān , zhímíngsuǒ , gǎnwéizhě 。 bǎimín , nánzhī 。 gěishíjīnshòu , jiànzhìsānshíjīn 。 sēngyuē:“ bǎijīn , quēwén !”  , shōujīnér 。 sēng忿fènrányuē :“ huǐ ! huǐ !”  , zhūérxīnbàotòng , guāchuáng , huī 。  , jiāngshíjīnsēngqiújiù 。 sēngxiàoyuē :“ duōjīn ! ránshānsēngnéngwéi ?” huíérér 。 tòngshèn , zhuàngzǎi 。 zǎisēngxùn , biàngěiqíng 。 chīzhī , mán 。 lìngsōushēn , rénèr 、 xiǎoguān 、 xiǎozhì 。 zǎi , shǒudiéjuéshìzhī 。 sēngnǎi , tóushù 。 zǎitīng , zhàngshāzhī 。 kòuxièérguī 。
  shíxūn , zuòchuángshàng 。 xiǎoér , rángshì , yuē :“ āwēngxíng ? néngzhuī 。” shìmào , dāngsuì 。 jīng , fāngjiāngjiéwèn , jiànruòyǐnyǐnxiàn , huǎngyān , wǎnzhuǎnjiāndēng 。 tuīxiàzhī , duòshēng 。 yuē :“ āwēngnǎiěr !” piērándēng 。  , bēn 。 érā 、 ā , ǒuxiū 。 qièshì , fēi , hái , érzàixià 。 hàiwènwéi 。 yuē :“ zhōurén , xìngzhānshì 。 liùsuìshīshì , wèixiōngsǎosuǒróng , zhúwàijiā 。 ǒuménwài , wèiyāosēngshāsāngshùxià , 使shǐchāngguǐ , yuānqióngquán , detuōhuà 。 xìnglàiāwēngzhāoxuě , yuàndewéi 。” yuē :“ rénguǐshū , néngxiāng ?” éryuē :“ dànchúdǒushì , wèiérshèchuáng , jiāobēilěngjiāngzhōu , dōushì 。” cóngzhī 。 ér , suìshìzhōng 。
  chénláichūguījiāshēng 。 wénqièzishēng , wèn :“ zhūér ?”  。 yuē :“ tiānyánhán , shīdāng 。 shìzhǒngshì , wèisǔnhuài , érdānghuózhī 。”  , ér , kāixuéyànzhī ,  。 fāngshēndāo , huíshì , érshīsuǒzài 。 zhī , shīguī , fāngzhìshàng , piēdòng , shǎoqǐngtāng , tāngérhàn , hànsuì 。 qúnzhūérshēng, yòujiāzhīhuìxiá便biàn , jiǒngpíng 。 dànjiānjiāng , háo , gòngzhuǎnzhī , míngránruò 。 zhòngè , wèi ; tiānjiāngmíng , shǐruòmèngxǐng 。 qúnjiùwènzhī , yún :“ cóngyāosēngshí , yǒuérděngèrrén , míng 。 zuózhuī , gàizàihòuzuòbiéěr 。 jīnzàimíng , jiāngyuánwàizuò , fēn , láiyāoér 。 shìbáiguāsòngérguī 。” yīnwèn :“ zàiyīnjiànzhūérfǒu ?” yuē :“ zhūérzhuǎnshēng 。 āwēngyuán , guòjīnlíngyánfāng , láitǎobǎishíqiānzhàiěr 。” chū , fànjīnlíng , qiànyánhuòjiàwèicháng , éryánwēng , shìrénzhīzhě 。 wénzhīhài 。
  wèn :“ érjiànhuìfǒu ?” éryuē :“ zhī 。 zàidāng访fǎngzhī 。” yòuèrsān , wèiyuē :“ zàiyīnhǎo , jiàdechǔjiāngwángxiǎolángzi 。 zhūcuìmǎntóu 。 chūmén , 便biànshíbǎizuò殿diànshēng 。” yuē :“ guīníng ?” yuē :“ rén , ròuguānqiē 。 tǎngyǒurénshùqiánshēng , fānghuòrándòngniàněr 。 zuótuōjiāngyuánwài , yínyuánjiàn , zuòshānchuángshàng , yánxuánniàn , dōumiánshuì 。 éryún :‘ zàishí , xiùbìnghuā , jiǎndāoshǒuzhǎo , xuèlíngzishàng , jiùzuòchìshuǐyún 。 jīnyóuguàchuángtóu , niànxīn 。 wàngzhī ?’ shǐgǎn , yún :‘ huìbáilángjūn , guīxǐngā 。’” wèn , yánzhī 。 wèi :“ xíngqiězhì , cóngfán , dāngduōbèijiāngjiǔ。” shǎojiānbēnshìyuē :“ lái !” zhōngtáng , yuē :“ qiězuò , shǎobēi 。” zhūrénsuǒjiàn 。 érshuàirénfénzhǐlèiyǐnménwài , fǎnyuē :“ zōucóngzànlìng 。 yán:‘ suǒ绿bèi , céngwéizhúhuāshāodiǎndòu , shàngzàifǒu ?’” yuē :“ zài 。” chūzhī 。 éryuē :“ mìngchénjiùguīzhōng 。  , qiěxiǎo , zàiāyán。” dōnglínzhàoshì , huìwéixiùjiāo 。 shìmènghuìtóupèiláixiāngwàng , yánxiàoyóupíngshēng 。 qiěyán :“ jīn , miàn , chìshān 。 jiāngjièmèizijiāréngòng , jīngkǒng 。” zhìmíng , fāngyán 。 mēnjué 。 fāngxǐng , xiàngyuē :“ xiǎohuìshěnbiénián , dùnbáishēng !” hàiyuē :“ érbìngkuáng ?” bàibiéchū 。 zhī , cóngzhī 。 zhísuǒ , bàoāi 。 jīng , zhīsuǒwèi 。 yuē :“ érzuóguī , wěidùn , wèihuángyán 。 érxiào , zhōnggāotáng , láoāiniàn , zuìyān!” dùn , nǎi 。 érwènyuē :“ wénérjīnguì , shènwèixīn 。 dànshēnwángjiā , suìnénglái ?” yuē :“ lángjūnéryànhǎo , jiùxiāngài , wèichǒu 。” huìshēngshíhǎoshǒuzhī , yán , zhézuòtài , shénqíngwǎn 。 wèizhūérbēn , yuē :“ jiēzhězhì 。” nǎi , bàibiéxià , yuē :“ ér 。” yán ,  , shínǎixǐng 。
  hòushùyuè , bìng , yàoxiào 。 éryuē :“ dànkǒngjiù !” èrguǐzuòchuángtóu , zhítiězhàngzi , wǎnzhùshéng , chángchǐ , érzhòuāizhī 。”  , nǎibèiqīn 。  , éryuē :“ rén , qiě退tuì , láishìāwēng 。” éqǐng , zhǎngxiào 。 wènzhī , yuē :“ xiàoèrguǐ , wénlái , chuángxiàguībiē 。” yòushǎoshí, wàngkōngdàohánxuān , wèn 。 érpāishǒuyuē :“ èrguǐāizhī , zhìkuài !” nǎichūzhīménwài , quèhuí , yuē :“  。 èrguǐbèisuǒyāngshàng 。 ādāngyàng 。 yán : guībáiwáng , wèibǎinián寿shòu 。” jiā 。 zhìbìngliáng , shùxúnchài 。
  yánshījiàoér , érshènhuì , shísuìxiáng , yóunéngyánmíngjiānshì 。 jiànzhōngbìngzhě , zhézhǐguǐsuìsuǒzài , huǒruòzhī , wǎngwǎngdechōu 。 hòubàobìng , qīng , yánguǐshénxièlòu , yóushìyán 。

聊斋志异·珠儿拼音版

 《 zhū ér 》
  cháng zhōu mín lǐ huà , fù yǒu tián chǎn , nián wǔ shí yú wú zǐ , yī nǚ míng xiǎo huì , róng zhì xiù měi , fū qī zuì lián ài zhī 。 shí sì suì bào bìng yāo cú , lěng luò tíng wéi , yì shǎo shēng qù 。 shǐ nà bì , jīng nián yú shēng yī zǐ , shì rú gǒng bì , míng zhī zhū ér 。 ér jiàn zhǎng , kuí wú kě ài , rán xìng jué chī , wǔ liù suì shàng bù biàn shū mài , yán yǔ jiǎn sè 。 lǐ yì hǎo ér bù zhī qí è 。 huì yǒu miǎo sēng mù yuán yú shì , zhé zhī rén guī tà , yú shì xiāng jīng yǐ shén , qiě yún néng shēng sǐ huò fú rén 。 jǐ shí bǎi qiān , zhí míng yī suǒ , wú gǎn wéi zhě 。 yì lǐ mù bǎi mín , lǐ nán zhī 。 gěi shí jīn bù shòu , jiàn zhì sān shí jīn 。 sēng lì sè yuē :“ bì bǎi jīn , quē yī wén bù kě !” lǐ nù , shōu jīn ér qù 。 sēng fèn rán qǐ yuē :“ wù huǐ ! wù huǐ !” wú hé , zhū ér xīn bào tòng , pá guā chuáng xí , sè rú tǔ huī 。 lǐ jù , jiāng bā shí jīn yì sēng qiú jiù 。 sēng xiào yuē :“ duō jīn dà bù yì ! rán shān sēng hé néng wéi ?” lǐ huí ér ér yǐ sǐ 。 lǐ tòng shèn , yǐ zhuàng sù yì zǎi 。 zǎi jū sēng xùn jū , yì biàn gěi wú qíng cí 。 chī zhī , sì jī mán gé 。 lìng sōu qí shēn , dé mù rén èr 、 xiǎo guān yī 、 xiǎo qí zhì wǔ 。 zǎi nù , yǐ shǒu dié jué jǔ shì zhī 。 sēng nǎi jù , zì tóu wú shù 。 zǎi bù tīng , zhàng shā zhī 。 lǐ kòu xiè ér guī 。
  shí yǐ xūn mù , yǔ qī zuò chuáng shàng 。 hū yī xiǎo ér , ráng rù shì , yuē :“ ā wēng xíng hé jí ? jí lì bù néng dé zhuī 。” shì qí tǐ mào , dāng dé qī bā suì 。 lǐ jīng , fāng jiāng jié wèn , zé jiàn qí ruò yǐn yǐn xiàn , huǎng hū rú yān wù , wǎn zhuǎn jiān yǐ dēng tà 。 lǐ tuī xià zhī , duò dì wú shēng 。 yuē :“ ā wēng hé nǎi ěr !” piē rán fù dēng 。 lǐ jù , yǔ qī jù bēn 。 ér hū ā fù 、 ā mǔ , ǒu yā bù xiū 。 lǐ rù qiè shì , jí hé qí fēi , hái gù , ér yǐ zài xī xià 。 lǐ hài wèn hé wéi 。 dá yuē :“ wǒ sū zhōu rén , xìng zhān shì 。 liù suì shī hù shì , bù wèi xiōng sǎo suǒ róng , zhú jū wài zǔ jiā 。 ǒu xì mén wài , wèi yāo sēng mí shā sāng shù xià , qū shǐ rú chāng guǐ , yuān bì qióng quán , bù de tuō huà 。 xìng lài ā wēng zhāo xuě , yuàn de wéi zǐ 。” lǐ yuē :“ rén guǐ shū tú , hé néng xiāng yī ?” ér yuē :“ dàn chú dǒu shì , wèi ér shè chuáng rù , rì jiāo yī bēi lěng jiāng zhōu , yú dōu wú shì 。” lǐ cóng zhī 。 ér xǐ , suì dú wò shì zhōng 。
  chén lái chū rù guī gé rú jiā shēng 。 wén qiè kū zi shēng , wèn :“ zhū ér sǐ jǐ rì yǐ ?” dá yǐ qī rì 。 yuē :“ tiān yán hán , shī dāng bù fǔ 。 shì fā zhǒng qǐ shì , rú wèi sǔn huài , ér dāng huó zhī 。” lǐ xǐ , yǔ ér qù , kāi xué yàn zhī , qū ké rú gù 。 fāng shēn dāo dá , huí shì , ér shī suǒ zài 。 yì zhī , yì shī guī , fāng zhì tà shàng , mù yǐ piē dòng , shǎo qǐng hū tāng , tāng yǐ ér hàn , hàn yǐ suì qǐ 。 qún xǐ zhū ér fù shēng , yòu jiā zhī huì xiá biàn lì , jiǒng yì píng xī 。 dàn yè jiān jiāng wò , háo wú qì xī , gòng zhuǎn cè zhī , míng rán ruò sǐ 。 zhòng dà è , wèi qí fù sǐ ; tiān jiāng míng , shǐ ruò mèng xǐng 。 qún jiù wèn zhī , dá yún :“ xī cóng yāo sēng shí , yǒu ér děng èr rén , qí yī míng hū gē zǐ 。 zuó zhuī wǒ fù bù jí , gài zài hòu yǔ gē zǐ zuò bié ěr 。 jīn zài míng sī , yǔ jiāng yuán wài zuò yì sì , yè fēn , gù lái yāo ér xì 。 shì yǐ bái bí guā sòng ér guī 。” mǔ yīn wèn :“ zài yīn sī jiàn zhū ér fǒu ?” yuē :“ zhū ér yǐ zhuǎn shēng yǐ 。 qú yǔ ā wēng wú fù zǐ yuán , bù guò jīn líng yán zǐ fāng , lái tǎo bǎi shí qiān zhài fù ěr 。” chū , lǐ fàn yú jīn líng , qiàn yán huò jià wèi cháng , ér yán wēng sǐ , cǐ shì wú rén zhī zhě 。 lǐ wén zhī dà hài 。
  mǔ wèn :“ ér jiàn huì zǐ fǒu ?” ér yuē :“ bù zhī 。 zài qù dāng fǎng zhī 。” yòu èr sān rì , wèi mǔ yuē :“ zǐ zài yīn sī dà hǎo , jià de chǔ jiāng wáng xiǎo láng zi 。 zhū cuì mǎn tóu jì 。 yī chū mén , biàn shí bǎi zuò hē diàn shēng 。” mǔ yuē :“ hé bù yī guī níng ?” yuē :“ rén jì sǐ , yǔ gǔ ròu wú guān qiē 。 tǎng yǒu rén xì shù qián shēng , fāng huò rán dòng niàn ěr 。 zuó tuō jiāng yuán wài , yín yuán jiàn zǐ zǐ , zǐ hū wǒ zuò shān hú chuáng shàng , yǔ yán fù mǔ xuán niàn , qú dōu rú mián shuì 。 ér yún :‘ zǐ zài shí , xǐ xiù bìng dì huā , jiǎn dāo cì shǒu zhǎo , xuè wò líng zi shàng , zǐ jiù cì zuò chì shuǐ yún 。 jīn mǔ yóu guà chuáng tóu bì , gù niàn bù qù xīn 。 zǐ wàng zhī hū ?’ zǐ shǐ qī gǎn , yún :‘ huì xū bái láng jūn , guī xǐng ā mǔ 。’” mǔ wèn qí qī , dá yán bù zhī 。 yī rì wèi mǔ :“ zǐ xíng qiě zhì , pú cóng dà fán , dāng duō bèi jiāng jiǔ 。” shǎo jiān bēn rù shì yuē :“ zǐ lái yǐ !” yí tà zhōng táng , yuē :“ zǐ zǐ qiě qì zuò , shǎo bēi tí 。” zhū rén xī wú suǒ jiàn 。 ér shuài rén fén zhǐ lèi yǐn yú mén wài , fǎn yuē :“ zōu cóng zàn lìng qù yǐ 。 zǐ yán :‘ xī rì suǒ fù lǜ bèi , céng wéi zhú huā shāo yī diǎn rú dòu dà , shàng zài fǒu ?’” mǔ yuē :“ zài 。” jí qǐ sì chū zhī 。 ér yuē :“ zǐ mìng wǒ chén jiù guī zhōng 。 fá pí , qiě xiǎo wò , yì rì zài yǔ ā mǔ yán 。” dōng lín zhào shì nǚ , gù yǔ huì wéi xiù gé jiāo 。 shì yè hū mèng huì fú tóu zǐ pèi lái xiāng wàng , yán xiào yóu rú píng shēng 。 qiě yán :“ wǒ jīn yì wù , fù mǔ dí miàn , bù chì hé shān 。 jiāng jiè mèi zi yǔ jiā rén gòng yǔ , wù xū jīng kǒng 。” zhì míng , fāng yǔ mǔ yán 。 hū pū dì mēn jué 。 yú kè fāng xǐng , xiàng mǔ yuē :“ xiǎo huì yǔ wǒ shěn bié jǐ nián yǐ , dùn fà fà bái fà shēng !” mǔ hài yuē :“ ér bìng kuáng yé ?” nǚ bài bié jí chū 。 mǔ zhī qí yì , cóng zhī 。 zhí dá lǐ suǒ , bào mǔ āi tí 。 mǔ jīng , bù zhī suǒ wèi 。 nǚ yuē :“ ér zuó guī , pō wěi dùn , wèi huáng yī yán 。 ér bù xiào , zhōng tú qì gāo táng , láo fù mǔ āi niàn , zuì mò dà yān !” mǔ dùn wù , nǎi kū 。 yǐ ér wèn yuē :“ wén ér jīn guì , shèn wèi mǔ xīn 。 dàn rǔ qī shēn wáng jiā , hé suì néng lái ?” nǚ yuē :“ láng jūn yǔ ér jí yàn hǎo , gū jiù yì xiāng fǔ ài , pō bù wèi dù chǒu 。” huì shēng shí hǎo yǐ shǒu zhī yí , nǚ yán cì , zhé zuò gù tài , shén qíng wǎn sì 。 wèi jǐ zhū ér bēn rù , yuē :“ jiē zǐ zhě zhì yǐ 。” nǚ nǎi qǐ , bài bié qì xià , yuē :“ ér qù yǐ 。” yán qì , fù bó , yí shí nǎi xǐng 。
  hòu shù yuè , lǐ bìng jù , yī yào wú xiào 。 ér yuē :“ dàn xī kǒng bù jiù yě !” èr guǐ zuò chuáng tóu , yī zhí tiě zhàng zi , yī wǎn zhù má shéng , cháng sì wǔ chǐ xǔ , ér zhòu yè āi zhī bù qù 。” mǔ kū , nǎi bèi yī qīn 。 jì mù , ér qū rù yuē :“ zá rén fù , qiě tuì qù , zǐ fū lái shì ā wēng 。” é qǐng , gǔ zhǎng dà xiào 。 mǔ wèn zhī , yuē :“ wǒ xiào èr guǐ , wén zǐ fū lái , jù nì chuáng xià rú guī biē 。” yòu shǎo shí , wàng kōng dào hán xuān , wèn zǐ qǐ jū 。 jì ér pāi shǒu yuē :“ èr guǐ nú āi zhī bù qù , zhì cǐ dà kuài !” nǎi chū zhī mén wài , què huí , yuē :“ zǐ fū qù yǐ 。 èr guǐ bèi suǒ mǎ yāng shàng 。 ā fù dāng jí wú yàng 。 zǐ fū yán : guī bái dà wáng , wèi fù mǔ qǐ bǎi nián shòu yě 。” yī jiā jù xǐ 。 zhì yè bìng liáng yǐ , shù rì xún chài 。
  yán shī jiào ér dú , ér shèn huì , shí bā suì rù yì xiáng , yóu néng yán míng jiān shì 。 jiàn lǐ zhōng bìng zhě , zhé zhǐ guǐ suì suǒ zài , yǐ huǒ ruò zhī , wǎng wǎng de chōu 。 hòu bào bìng , tǐ fū qīng zǐ , zì yán guǐ shén zé wǒ xiè lòu , yóu shì bù fù yán 。

 为您推荐:聊斋志异珠儿翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签