聊斋志异·小官人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 12:51:03

  文言文之家为您整理聊斋志异·小官人拼音版、聊斋志异·小官人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·小官人注音版

  《 xiǎoguānrén 》
   tàishǐmǒugōng , wàngxìngshì 。 zhòuzhāizhōng , yǒuxiǎo簿 , chūtángzōu 。  , rénzhǐ 。 xiǎozhàngshùshíduì ; guānguànzàoshā , zhexiù , chéngjiān , fēnfēnchūménér 。 gōngxīnzhī , qièshuìmiánzhīé 。 dùnjiànxiǎorén , fǎnshè , xiézhānbāo , quán , jìngzàochuángxià 。 báiyán :“ jiāzhǔrényǒutiǎnzhī , jìngxiàntàishǐ 。” yán , duì , yòuchén 。 shǎojiān , yòuxiàoyuē :“ jiānjiānwēi , xiǎngtàishǐsuǒyòng , xiǎorén 。” tàishǐhànzhī 。 xīnránxiézhīér 。 hòujiàn 。 tàishǐzhōngněi , céngjiésuǒlái 。

聊斋志异·小官人拼音版

  《 xiǎo guān rén 》
   tài shǐ mǒu gōng , wàng qí xìng shì 。 zhòu wò zhāi zhōng , hū yǒu xiǎo lǔ bù , chū zì táng zōu 。 mǎ dà rú wā , rén xì yú zhǐ 。 xiǎo yí zhàng yǐ shù shí duì ; yī guān guàn zào shā , zhe xiù , chéng jiān yú , fēn fēn chū mén ér qù 。 gōng xīn yì zhī , qiè yí shuì mián zhī é 。 dùn jiàn yī xiǎo rén , fǎn rù shè , xié yī zhān bāo , dà rú quán , jìng zào chuáng xià 。 bái yán :“ jiā zhǔ rén yǒu bù tiǎn zhī yí , jìng xiàn tài shǐ 。” yán yǐ , duì lì , jí yòu bù chén qí wù 。 shǎo jiān , yòu zì xiào yuē :“ jiān jiān wēi wù , xiǎng tài shǐ yì wú suǒ yòng , bù rú jí cì xiǎo rén 。” tài shǐ hàn zhī 。 xīn rán xié zhī ér qù 。 hòu bù fù jiàn 。 xī tài shǐ zhōng něi , bù céng jié suǒ zì lái 。

  为您推荐:聊斋志异小官人文言文翻译 聊斋志异小官人赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签