聊斋志异·胡四姐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 20:58:57

 文言文之家为您整理聊斋志异·胡四姐拼音版、聊斋志异·胡四姐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·胡四姐注音版

 《 jiě 》
  shàngshēng , tàishānrén 。 qīngzhāi 。 huìzhíqiū , yíngāogěng , míngyuèzàitiān , páihuáihuāyīn , cúnxiáxiǎng 。 yuánlái , xiàoyuē :“ xiùcáizhīshēn ?” shēngjiùshì , rónghuáruòxiān 。 jīngyōng , qióngxiá 。 yán :“ shì , míngsānjiě 。” wèn , dànxiàoyán 。 shēngzhìwèn , wéixiāngyǒnghǎoér 。  , lín 。
   , shēngdēng , shēngàizhī , zhǔpànzhuǎn 。 xiàoyuē :“ dāndānshìqièwéi ?” yuē :“ shìqīnghóngyàotáo , jìngshì , wèiyàn 。” sānjiěyuē :“ qièlòuzhì , suìméngqīngpàn ; ruòjiànjiāmèi , zhīdiāndǎo 。” shēngqīngdòng , hènjiànyán , chángāiqǐng 。  , guǒxiéjiělái 。 niánfāng , fěnchuí , xìnghuāyānrùn , yānránhánxiào , mèijué 。 shēngkuáng , yǐnzuò 。 sānjiěshēngtóngxiào ; jiěwéishǒuyǐnxiùdài , shǒuér 。 wèi , sānjiěbié , mèicóngxíng 。 shēngzhīshì , sānjiěyuē :“ qīngqīngfánzhìshēng 。” sānjiěnǎixiàoyuē :“ kuánglángqíng ! mèiziwéishǎoliú 。” jiě , suì 。 èrrénbèijìnhuānhǎo , éryǐnzhěn , qīngshēngpíng , yǐnhuì 。 jiěyánwéi 。 shēngliànměi , zhīguài 。 jiěyīnyán:“ āhěn , shāsānrén 。 huòzhī , wǎngzhě 。 qièxìngchéngài , rěnjiànmièwáng , dāngzǎojuézhī 。” shēng , qiúsuǒchù 。 jiěyuē :“ qièsuī , xiānrénzhèng , dāngshūzhānqǐnmén , quèzhī 。” suìshūzhī 。 xiǎo , sānjiělái , jiànquè退tuì , yuē :“ zixīn , qīngxīnláng , yǐn线xiànrén 。 liǎngrényǒufēn , xiāngchóu , dàněr ?” nǎijìng 。
  shù , jiěshì , yuē 。 shì , shēngǒuchūméntiàowàng , shānxiàyǒulín , cāngmǎngzhōng , chūshào , fēngyùn。 jìnwèishēngyuē :“ xiùcáizhānzhānliànjiāmèi ? yòunéngqiánxiāngzèng 。” guànshòushēng , yuē :“ xiānchíguī , shìliángyùn ; xiéxiǎoyáozhuànlái , jūnwéihuān 。” shēng怀huáiqiánguī , guǒsuǒjiào 。 shǎojiān , guǒzhì , zhìshàngfán , xiánzhìjiān , chōudāoziqiēwéiluán ; shījiǔtiáoxuè , huānqiàcháng 。 érmièzhúdēngchuáng , xiáqíngdàngshèn 。 shǔshǐ 。 fāngzuòchuángtóu , zhuō , wénrénshēng ; qīngtīng , wéi , mèi 。 zhà , cānghuángérdùn , chuáng 。 èrsuìchìyuē :“ sāo ! gǎnréntóngqǐnchù !” zhuī , shíshǐfǎn 。 jiěyuànshēngyuē :“ jūnzhǎngjìn , sāoxiāngǒu , jìn !” suìxìngxìng 。 shēnghuángkǒngtóu , qíngāikěn 。 sāncóngpángjiěmiǎn , jiěshāoshì , yóuxiānghǎochū 。
   , yǒushǎnrénzàoményuē :“ xúnyāo , fěizhāo , nǎijīnshǐzhī 。” shēngyán , xùnsuǒyóulái 。 yuē :“ xiǎorénfànyān , yóufāng , zhōngsuìshíyuè , chángjiǔsāng , bèiyāoshā 。 guīshèndàohèn , shìxúnértiǎnmièzhī 。 bēnshùqiān , shūzhào 。 jīnzàijūnjiā 。 jiǎn , dāngyǒuérwángzhě 。” shíshēngěr , wēicházhī , wényán ,  , yán , lìngzuò 。 chūèrpíng , lièshàng , zhòuliángjiǔ 。 yǒuhēituán , fēntóupíngzhōng 。 yuē :“ quánjiādōudào 。” suìzhūpāoguǒpíngkǒu , jiānfēngshèn 。 shēng , jiānliúfàn 。 shēngxīnrán , jìnpíngqièshì , wénjiězàipíngzhōngyányuē :“ zuòshìjiù , jūnxīn ?” shēnggǎndòng 。 suǒfēng , érjiéjiě 。 jiěyòuyuē :“ ěr , dànfàngdǎotánshàng , zhēnpāozuòkōng , chū 。” shēngqǐng 。 guǒjiànbái , kǒngzhōngchū , língxiāoér 。 chū , jiànhéng , jīngyuē :“ dùngōngsuǒwéi 。” yáopíngtīng , yuē :“ xìngzhǐwáng 。  , yóushè 。” nǎixiépíngbié 。 hòushēngzài , yōngmài , yáojiànjiězuòshùxià 。 shēngjìnjiùzhī , zhíshǒuwèiwèn 。 qiěyuē :“ biéhòushíchūnqiū , lìngdānchéng 。 dànjūnzhīniànwèiwàng , bàiwèn 。” shēngxiéguī 。 yuē :“ qièjīnfēi , chénqíngrǎn , hòudāngjiàněr 。” yán , zhīsuǒzài 。 yòuèrshínián , shēngshì , jiànjiěwàizhì 。 shēng 。 yuē :“ jīnmínglièxiān , běnyīngzàichénshì 。 dàngǎnjūnqíng , jìngbàochèzhī 。 zǎochǔfènhòushì ; bēiyōu , qièdāngjūnwéiguǐxiān ,  。” nǎibiéér 。 zhì , shēngguǒ 。 shàngshēngnǎiyǒurénwénzhīhǎo , huìqīnjiànzhī 。

聊斋志异·胡四姐拼音版

 《 hú sì jiě 》
  shàng shēng , tài shān rén 。 dú jū qīng zhāi 。 huì zhí qiū yè , yín hé gāo gěng , míng yuè zài tiān , pái huái huā yīn , pō cún xiá xiǎng 。 hū yī nǚ zǐ yú yuán lái , xiào yuē :“ xiù cái hé sī zhī shēn ?” shēng jiù shì , róng huá ruò xiān 。 jīng xǐ yōng rù , qióng jí xiá nì 。 zì yán :“ hú shì , míng sān jiě 。” wèn qí jū dì , dàn xiào bù yán 。 shēng yì bù fù zhì wèn , wéi xiāng qī yǒng hǎo ér yǐ 。 zì cǐ , lín wú xū xī 。
  yī yè , yǔ shēng cù xī dēng mù , shēng ài zhī , zhǔ pàn bù zhuǎn 。 nǚ xiào yuē :“ dān dān shì qiè hé wéi ?” yuē :“ wǒ shì qīng rú hóng yào bì táo , jí jìng yè shì , bù wèi yàn yě 。” sān jiě yuē :“ qiè lòu zhì , suì méng qīng pàn rú cǐ ; ruò jiàn wú jiā sì mèi , bù zhī rú hé diān dǎo 。” shēng yì qīng dòng , hèn bù yī jiàn yán sè , cháng jì āi qǐng 。 yú xī , guǒ xié sì jiě lái 。 nián fāng jí jī , hé fěn lù chuí , xìng huā yān rùn , yān rán hán xiào , mèi lì yù jué 。 shēng kuáng xǐ , yǐn zuò 。 sān jiě yǔ shēng tóng xiào yǔ ; sì jiě wéi shǒu yǐn xiù dài , fǔ shǒu ér yǐ 。 wèi jǐ , sān jiě qǐ bié , mèi yù cóng xíng 。 shēng yè zhī bù shì , gù sān jiě yuē :“ qīng qīng fán yī zhì shēng 。” sān jiě nǎi xiào yuē :“ kuáng láng qíng jí yǐ ! mèi zi yī wéi shǎo liú 。” sì jiě wú yǔ , zǐ suì qù 。 èr rén bèi jìn huān hǎo , jì ér yǐn bì tì zhěn , qīng tǔ shēng píng , wú fù yǐn huì 。 sì jiě zì yán wéi hú 。 shēng yī liàn qí měi , yì bù zhī guài 。 sì jiě yīn yán :“ ā zǐ hěn dú , yè shā sān rén yǐ 。 huò zhī , wǎng bù bì zhě 。 qiè xìng chéng nì ài , bù rěn jiàn miè wáng , dāng zǎo jué zhī 。” shēng jù , qiú suǒ yǐ chù 。 sì jiě yuē :“ qiè suī hú , dé xiān rén zhèng fǎ , dāng shū yī fú zhān qǐn mén , kě yǐ què zhī 。” suì shū zhī 。 jì xiǎo , sān jiě lái , jiàn fú què tuì , yuē :“ bì zi fù xīn , qīng yì xīn láng , bù yì yǐn xiàn rén yǐ 。 rǔ liǎng rén hé yǒu sù fēn , yú yì bù xiāng chóu , dàn hé bì ěr ?” nǎi jìng qù 。
  shù rì , sì jiě tā shì , yuē yǐ gé yè 。 shì rì , shēng ǒu chū mén tiào wàng , shān xià gù yǒu hú lín , cāng mǎng zhōng , chū yī shào fù , yì pō fēng yùn 。 jìn wèi shēng yuē :“ xiù cái hé bì rì zhān zhān liàn hú jiā zǐ mèi ? qú yòu bù néng yǐ yī qián xiāng zèng 。” jí yǐ yī guàn shòu shēng , yuē :“ xiān chí guī , shì liáng yùn ; wǒ jí xié xiǎo yáo zhuàn lái , yǔ jūn wéi huān 。” shēng huái qián guī , guǒ rú suǒ jiào 。 shǎo jiān , fù guǒ zhì , zhì jǐ shàng fán jī , xián zhì jiān gè yī , jí chōu dāo zi lǚ qiē wéi luán ; shī jiǔ tiáo xuè , huān qià yì cháng 。 jì ér miè zhú dēng chuáng , xiá qíng dàng shèn 。 jì shǔ shǐ qǐ 。 fāng zuò chuáng tóu , zhuō zú yì xì , hū wén rén shēng ; qīng tīng , yǐ rù wéi mù , zé hú zǐ mèi yě 。 fù zhà dǔ , cāng huáng ér dùn , yí xì yú chuáng 。 èr nǚ suì chì yuē :“ sāo hú ! hé gǎn yǔ rén tóng qǐn chù !” zhuī qù , yí shí shǐ fǎn 。 sì jiě yuàn shēng yuē :“ jūn bù zhǎng jìn , yǔ sāo hú xiāng pǐ ǒu , bù kě fù jìn !” suì xìng xìng yù qù 。 shēng huáng kǒng zì tóu , qíng cí āi kěn 。 sān zǐ cóng páng jiě miǎn , sì jiě nù shāo shì , yóu cǐ xiāng hǎo rú chū 。
  yī rì , yǒu shǎn rén qí lǘ zào mén yuē :“ wú xún yāo wù , fěi yī zhāo xī , nǎi jīn shǐ dé zhī 。” shēng fù yǐ qí yán yì , xùn suǒ yóu lái 。 yuē :“ xiǎo rén rì fàn yān bō , yóu sì fāng , zhōng suì shí yú yuè , cháng bā jiǔ lí sāng zǐ , bèi yāo wù gǔ shā wú dì 。 guī shèn dào hèn , shì bì xún ér tiǎn miè zhī 。 bēn bō shù qiān lǐ , shū wú jì zhào 。 jīn zài jūn jiā 。 bù jiǎn , dāng yǒu jì wú dì ér wáng zhě 。” shí shēng yǔ nǚ mì ěr , fù mǔ wēi chá zhī , wén kè yán , dà jù , yán rù , lìng zuò fǎ 。 chū èr píng , liè dì shàng , fú zhòu liáng jiǔ 。 yǒu hēi wù sì tuán , fēn tóu píng zhōng 。 kè xǐ yuē :“ quán jiā dōu dào yǐ 。” suì yǐ zhū pāo guǒ píng kǒu , jiān fēng shèn gù 。 shēng fù yì xǐ , jiān liú kè fàn 。 shēng xīn cè rán , jìn píng qiè shì , wén sì jiě zài píng zhōng yán yuē :“ zuò shì bù jiù , jūn hé fù xīn ?” shēng yì gǎn dòng 。 jí qǐ suǒ fēng , ér jié bù kě jiě 。 sì jiě yòu yuē :“ wù xū ěr , dàn fàng dǎo tán shàng qí , yǐ zhēn cì pāo zuò kōng , yǔ jí chū yǐ 。” shēng rú qí qǐng 。 guǒ jiàn bái qì yī sī , zì kǒng zhōng chū , líng xiāo ér qù 。 kè chū , jiàn qí héng dì , dà jīng yuē :“ dùn yǐ ! cǐ bì gōng zǐ suǒ wéi 。” yáo píng fǔ tīng , yuē :“ xìng zhǐ wáng qí yī 。 cǐ wù hé bù sǐ , yóu kě shè 。” nǎi xié píng bié qù 。 hòu shēng zài yě , dū yōng yì mài , yáo jiàn sì jiě zuò shù xià 。 shēng jìn jiù zhī , zhí shǒu wèi wèn 。 qiě yuē :“ bié hòu shí yì chūn qiū , lìng dà dān yǐ chéng 。 dàn sī jūn zhī niàn wèi wàng , gù fù yī bài wèn 。” shēng yù yǔ xié guī 。 nǚ yuē :“ qiè jīn fēi xī bǐ , bù kě yǐ chén qíng rǎn , hòu dāng fù jiàn ěr 。” yán yǐ , bù zhī suǒ zài 。 yòu èr shí nián yú , shēng shì dú jū , jiàn sì jiě zì wài zhì 。 shēng xǐ yǔ yǔ 。 nǚ yuē :“ wǒ jīn míng liè xiān jí , běn bù yīng zài lǚ chén shì 。 dàn gǎn jūn qíng , jìng bào chè sè zhī qī 。 kě zǎo chǔ fèn hòu shì ; yì wù bēi yōu , qiè dāng dù jūn wéi guǐ xiān , yì wú kǔ yě 。” nǎi bié ér qù 。 zhì rì , shēng guǒ zú 。 shàng shēng nǎi yǒu rén lǐ wén yù zhī qī hǎo , huì qīn jiàn zhī 。

 为您推荐:聊斋志异胡四姐原文及翻译 聊斋志异胡四姐解读

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签