聊斋志异·祝翁拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:04:04

  文言文之家为您整理聊斋志异·祝翁拼音版、聊斋志异·祝翁注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·祝翁注音版

  《 zhùwēng 》
   yángzhùcūnyǒuzhùwēngzhě , niánshí , bìng 。 jiārénshìcuīdié , wénwēngshèn 。 qúnbēnlíngqǐn , jiànwēnghuó 。 qúnwèiwèn 。 wēngdànwèiǎoyuē :“ shì , pànfǎn 。 hángshù , zhuǎnpāolǎozàiérbèishǒu , hányǎngrén , shēng , cóng 。 guī , xiéěrtóngxíng 。” xiánxīnwàng , shūwèishēnxìn 。 wēngyòuyánzhī 。 ǎoyún :“ jiā 。 dànfāngshēng , 便biànde ?” wēnghuīzhīyuē :“ shìnán 。 jiāzhōng , zuòliào 。” ǎoxiào 。 wēngyòuzhī 。 nǎichūwài , yánshùér , dàizhī :“ chǔzhìāntuǒ 。” wēngmìngzhuāng 。 ǎo , wēngcuī 。 ǎorěn , suìqúnzhuāngchū 。 jiēxiào 。 wēngshǒuzhěn , shǒupāilìng 。 ǎoyuē :“ jiēzài , shuāngshuāngtǐng , shìjǐngxiàng ?” wēngchuíchuángyuē:“ bìngyǒuxiào !” jiànwēngzào , gòngquànǎocóng 。 ǎoyán , bìngzhěnjiāng 。 jiārényòugòngxiàozhī 。 éshì , ǎoxiàoróngliǎn , yòujiànérliǎngmóu , jiǔzhīshēng , yǎnshuì 。 zhòngshǐjìnshì , bīngér 。 shìwēngrán , shǐgòngjīng 。 kāngèrshínián , wēngyōngshǐzhījiā , yánzhīshèn 。
   shǐshìyuē :“ wēnggòngyǒuxíng ? quánmángmáng , láiyóuěr ,  ! qiěbáitóuzhě , lìng , xiá ! réndāngshǔkuàngzhīshí , suǒzuìrěnjuézhě , chuángtóuzhīréněr 。 gǒu广guǎngshù , màifēnxiāng , shì 。”

聊斋志异·祝翁拼音版

  《 zhù wēng 》
   jǐ yáng zhù cūn yǒu zhù wēng zhě , nián wǔ shí yú , bìng zú 。 jiā rén rù shì lǐ cuī dié , hū wén wēng hū shèn jí 。 qún bēn jí líng qǐn , zé jiàn wēng yǐ fù huó 。 qún xǐ wèi wèn 。 wēng dàn wèi ǎo yuē :“ wǒ shì qù , pàn bù fù fǎn 。 háng shù lǐ , zhuǎn sī pāo rǔ yī fù lǎo pí gǔ zài ér bèi shǒu , hán rè yǎng rén , yì wú fù shēng qù , bù rú cóng wǒ qù 。 gù fù guī , yù xié ěr tóng xíng yě 。” xián yǐ qí xīn sū wàng yǔ , shū wèi shēn xìn 。 wēng yòu yán zhī 。 ǎo yún :“ rú cǐ yì fù jiā 。 dàn fāng shēng , rú hé biàn de sǐ ?” wēng huī zhī yuē :“ shì bù nán 。 jiā zhōng sú wù , kě sù zuò liào lǐ 。” ǎo xiào bù qù 。 wēng yòu cù zhī 。 nǎi chū hù wài , yán shù kè ér rù , dài zhī rì :“ chǔ zhì ān tuǒ yǐ 。” wēng mìng sù zhuāng 。 ǎo bù qù , wēng cuī yì jí 。 ǎo bù rěn fú qí yì , suì qún zhuāng yǐ chū 。 xí nǚ jiē nì xiào 。 wēng yí shǒu yú zhěn , shǒu pāi lìng wò 。 ǎo yuē :“ zǐ nǚ jiē zài , shuāng shuāng tǐng wò , shì hé jǐng xiàng ?” wēng chuí chuáng yuē :“ bìng sǐ yǒu hé kě xiào !” zǐ nǚ jiàn wēng zào jí , gòng quàn ǎo gū cóng qí yì 。 ǎo rú yán , bìng zhěn jiāng wò 。 jiā rén yòu gòng xiào zhī 。 é shì , ǎo xiào róng hū liǎn , yòu jiàn ér liǎng móu jù hé , jiǔ zhī wú shēng , yǎn rú shuì qù 。 zhòng shǐ jìn shì , zé fū yǐ bīng ér bí wú xī yǐ 。 shì wēng yì rán , shǐ gòng jīng dá 。 kāng xī èr shí yī nián , wēng dì fù yōng yú bì cì shǐ zhī jiā , yán zhī shèn xī 。
   yì shǐ shì yuē :“ wēng gòng sù yǒu jī xíng yǔ ? quán lù máng máng , qù lái yóu ěr , qí yǐ ! qiě bái tóu zhě yù qí qù , zé hū lìng qù , yì hé qí xiá yě ! rén dāng shǔ kuàng zhī shí , suǒ zuì bù rěn jué zhě , chuáng tóu zhī nì rén ěr 。 gǒu guǎng qí shù , zé mài lǚ fēn xiāng , kě yǐ bù shì yǐ 。”

  为您推荐:聊斋志异祝翁翻译 聊斋志异祝翁赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签