聊斋志异·猪婆龙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:07:24

  文言文之家为您整理聊斋志异·猪婆龙拼音版、聊斋志异·猪婆龙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·猪婆龙注音版

  《 zhūlóng 》
   zhūlóng , chǎn西jiāng 。 xínglóngérduǎn , nénghéngfēi ; chángchū沿yánjiāngànshíé 。 huòlièzhī , huòròuchén 、  。 èrxìngjiēyǒuliàngzhī , shìshílóngròu , gǎnshí 。 jiāngyòulái , tóu , shìzhōuzhōng 。  , zhōuqiántáng , shāoxiè , yuèjiāng 。 éqǐng , tāozuò , zhōuqīngchén 。

聊斋志异·猪婆龙拼音版

  《 zhū pó lóng 》
   zhū pó lóng , chǎn yú xī jiāng 。 xíng sì lóng ér duǎn , néng héng fēi ; cháng chū yán jiāng àn pū shí é yā 。 huò liè dé zhī , zé huò qí ròu yú chén 、 kē 。 cǐ èr xìng jiē yǒu liàng zhī yì , shì shí pó lóng ròu , tā zú bù gǎn shí yě 。 yī kè zì jiāng yòu lái , dé yī tóu , shì zhōu zhōng 。 yī rì , bó zhōu qián táng , fù shāo xiè , hū yuè rù jiāng 。 é qǐng , bō tāo dà zuò , gū zhōu qīng chén 。

  为您推荐:聊斋志异猪婆龙翻译 聊斋志异猪婆龙赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签