聊斋志异·某公拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:10:45

  文言文之家为您整理聊斋志异·某公拼音版、聊斋志异·某公注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·某公注音版

  《 mǒugōng 》
   shǎnyòumǒugōng , xīnchǒujìnshì , néngqiánshēn 。 chángyánqiánshēngwéishìrén , zhōngniánér 。 hòujiànmíngwángpànshì , dǐngchēngyóuhuò , shìchuán 。 殿diàndōng , shèshùjià , shàngzhūyángquǎnzhū 。 簿míng , huòzuò , huòzuòzhū ; jiēluǒzhī , jiàshàngbèizhī 。 ézhìgōng , wénmíngwángyuē :“ shìzuòyáng 。” guǐbáiyánglái , gōng 。 bái :“ shìcéngzhěngrén。” wángjiǎnshì , shìyuē :“ miǎnzhī 。 èsuīduō , shànshú 。” guǐyòuchǐmáo 。 zhān , dòng 。 liǎngguǐzhuōànxiōng , tuōzhī , tòngmíngzhuàng ; piànpiànduànliè , dejìnjìng 。 tuō , jìnjiānchùyóuzhānyángzhǎng 。 gōngshēng , bèishàngyǒuyángmáocóngshēng , jiǎnchū 。

聊斋志异·某公拼音版

  《 mǒu gōng 》
   shǎn yòu mǒu gōng , xīn chǒu jìn shì , néng jì qián shēn 。 cháng yán qián shēng wéi shì rén , zhōng nián ér sǐ 。 sǐ hòu jiàn míng wáng pàn shì , dǐng chēng yóu huò , yī rú shì chuán 。 diàn dōng yú , shè shù jià , shàng dā zhū yáng quǎn mǎ zhū pí 。 bù lì hū míng , huò fá zuò mǎ , huò fá zuò zhū ; jiē luǒ zhī , yú jià shàng qǔ pí bèi zhī 。 é zhì gōng , wén míng wáng yuē :“ shì yí zuò yáng 。” guǐ qǔ yī bái yáng pí lái , nà fù gōng tǐ 。 lì bái :“ shì céng zhěng yī rén sǐ 。” wáng jiǎn jí fù shì , shì yuē :“ miǎn zhī 。 è suī duō , cǐ shàn kě shú 。” guǐ yòu chǐ qí máo gé 。 gé yǐ zhān tǐ , bù kě fù dòng 。 liǎng guǐ zhuō bì àn xiōng , lì tuō zhī , tòng kǔ bù kě míng zhuàng ; pí piàn piàn duàn liè , bù de jìn jìng 。 jì tuō , jìn jiān chù yóu zhān yáng pí dà rú zhǎng 。 gōng jì shēng , bèi shàng yǒu yáng máo cóng shēng , jiǎn qù fù chū 。

  为您推荐:聊斋志异某公文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签