聊斋志异·快刀拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:12:53

  文言文之家为您整理聊斋志异·快刀拼音版、聊斋志异·快刀注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·快刀注音版

   kuàidāo
   míng , shǔduōdào 。 zhìbīng , dezhéshāzhī 。 zhāngqiūdàoyóuduō 。 yǒubīngpèidāoshèn , shāzhédǎokuǎn 。  , dàoshímíng , shìcáo 。 nèidàoshíbīng , qūnxúngàoyuē :“ wénjūndāozuìkuài , zhǎnshǒuèr 。 qiúshā !” bīngyuē :“ nuò 。 jǐn,  。” dàocóngzhīxíngchù , chūdāohuīzhī , huòrántóuluò 。 shùzhīwài , yóuyuánzhuǎnérzànyuē :“ hǎokuàidāo !”

聊斋志异·快刀拼音版

   kuài dāo
   míng mò , jì shǔ duō dào 。 yì gè zhì bīng , bǔ de zhé shā zhī 。 zhāng qiū dào yóu duō 。 yǒu yī bīng pèi dāo shèn lì , shā zhé dǎo kuǎn 。 yī rì , bǔ dào shí yú míng , yā fù shì cáo 。 nèi yī dào shí bīng , qūn xún gào yuē :“ wén jūn dāo zuì kuài , zhǎn shǒu wú èr gē 。 qiú shā wǒ !” bīng yuē :“ nuò 。 qí jǐn yī wǒ , wú lí yě 。” dào cóng zhī xíng chù , chū dāo huī zhī , huò rán tóu luò 。 shù bù zhī wài , yóu yuán zhuǎn ér dà zàn yuē :“ hǎo kuài dāo !”

  为您推荐:聊斋志异快刀文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签