聊斋志异·侠女拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:15:20

 文言文之家为您整理聊斋志异·侠女拼音版,聊斋志异·侠女注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·侠女注音版

 《 xiá 》
  shēngjīnlíngrén , cái , érjiāpín 。 yòulǎorěnxià 。 wéiwéirénshūhuà , shòuzhì 。 xíngniánèrshíyǒu , kàngyóu 。 duìjiùyǒukòng , lǎoshàoshuìzhōng , jiānán , wèiwènshéi 。 ǒuwài , jiànlángfángzhōngchū , niányuēshíjiǔ , xiùmàndōu , shìhǎn , jiànshēngshèn , érlǐn 。 shēngwèn 。 yuē :“ shìduìláng , jiùdāochǐ , shìyánjiāzhǐ 。 pínjiāchǎn 。 wènwéi , lǎowéi 。 míngdāngwǎngbài , 便biànfēng , tǎngsuǒwàngzhù , érdàiyǎnglǎo 。” míngzàoshì , lóngǎoěr 。 shìshìbìng宿liáng , wènsuǒyǎngshízhǐ 。 tóngshízhīmóushìzhī , ǎo , érzhuǎnshāng ; rán , shū 。 nǎiguī 。 xiángzhuàngérzhīyuē :“ defēixiánpín ? wéirényánxiào , yàntáo , érlěngshuāngxuě , rén !” cāitànérba 。
  shēngzuòzhāitóu , yǒushàoniánláiqiúhuà , 姿róngshènměi , xuāntiāo 。 jiésuǒ ,  “ líncūn ” duì 。 hòusānliǎngzhézhì 。 shāoshāorěnshú , jiàncháoxuè , shēngxiábàozhīshèn , suìyān 。 yóuwǎngláishèn 。 huìlángguò , shàoniánsòngzhī , wènwèishéi , duì “ lín ”。 shàoniányuē :“ yàn , shénqíngwèi ?” shǎojiānshēngnèi , yuē :“ shìlái , yúnhuǒzhějīng 。 zhìxiào , pínmǐn , shǎozhōuzhī 。” shēngcóngyán , dòukuǎnmén ,  。 shòuzhī , shēnxiè 。 chángzhìshēngjiā , jiànzuò , 便biàndàiféngrèn , chūtángzhōng , cāozuò 。 shēngzhī 。 měihuòkuìěr , fēngěi, lüèzhì齿chǐjiá 。 shìshēngyǐnchù , xiāodànháotáo 。 shíjiùxǐngshì , wéizhīchuàngyào , sānzuò 。 shènān, éryànhuì 。 yuē :“ āi ! ānxīnér , érfènglǎoshēn !” yánbēigěng , wèizhīyuē :“ lángzixiào , shèngguǎshíbǎi 。” yuē :“ chuángtóudiéxièzhī , xiàosuǒnéngwéizhě ? qiěshēnxiàng , dànfàn , shēntiāowéiyōuěr 。” yánjiānshēng , yuē :“ kuīniángliángduō , wàngbào 。” shēngbàizhī 。 yuē :“ jūnjìng , xiè , jūnxièyān ?” shìjìngàizhī 。 ránzhǐshēngyìng , háogān 。
  chūmén , shēngzhùzhī , huíshǒu , yānránérxiào 。 shēngchūwài , ércóngzhūjiā , tiāozhī , xīnránjiāohuān。  , jièshēngyuē :“ shìérzài 。” shēngyīngérguī 。 míngyòuyuēzhī , ér 。 pínlái , shíxiāng , bìngjiǎ 。 shǎoyóuzhī , lěngbīngrén 。 kōngchùwènshēng :“ láishàoniánshéi ?” shēnggàozhī 。 yuē :“ zhǐtàizhuàng , qièpín 。 jūnzhīxiá , zhìzhī 。 qǐnggèng : zàiěr , shìshēng !” shēngzhì , gàoshàonián , qiěyuē :“ shènzhī , shìfàn !” shàoniányuē :“ fàn , jūnfànzhī ?” shēngbái 。 yuē :“  。 wěixièzhī , jūntīngzāi ?” shēngnéng 。 shàoniányuē :“ fángào : jiǎxīngxīngzuòtài ; rán , jiāngbiànyáng 。” shēngshènzhī , qíngjiàn, shàoniánnǎi 。 fāngzuò , zhì , xiàoyuē :“ jūnqíngyuánwèiduàn , níngfēitiānshù 。” shēngkuángérbào怀huái , chuāwénshēng , liǎngrénjīng , shàoniántuīfēi 。 shēngjīngwèn :“ wéizhě ?” xiàoyuē :“ láiguānzhēnjiéréněr 。” yuē :“ jīnguàirén ?” méishùjiáhóng ,  , fānshàng , náng , yīngshǒuérchū , érchǐjīngyíngshǒu 。 shàoniánjiànzhī , hàiérquèzǒu 。 zhuīchūwài , miǎorán 。 shǒuwàngkōngpāozhì , jiárányǒushēng , cànruòchánghóng , éduòzuòxiǎng 。 shēngzhúzhī , báishēnshǒuchù 。 hài 。 yuē :“ jūnzhīluántóng 。 shùzhī , nàidìngshēng !” shōurènnáng 。 shēnglìng , yuē :“ shìyāobài , qǐngláixiāo 。” chūménjìng 。 guǒzhì , suìgòngchóumóu 。 jiéshù , yuē:“ fēijūnsuǒzhī 。 shèn , xièkǒngwèijūn ” yòudìngjià , yuē :“ zhěnyān , yān , fēi ?  , yánjià ?” shēngyuē :“ jiāngzēngpín ?” yuē :“ jūnpín , qiè ? jīnxiāozhī , zhèngliánjūnpíněr 。” línbiézhǔyuē :“ gǒuqiězhīxíng ,  。 dāngláilái , dāngláixiāngqiáng 。” hòuxiāngzhí , měiyǐn , zhézǒu 。 ránzhànchuīxīn , wéi , chì 。
  shùyuè ,  , shēngjiézàngzhī 。 yóushì 。 shēngqǐnluàn , yuán , chuāngpín , yīng 。 shìmén , kōngshìbiǎnyān 。 qièyǒuyuē 。 wǎng , zhī 。 suìliúpèichuāngjiānérzhī 。 yuè , xiāngsuǒ 。 chū , érwěihòuyuē :“ jūnqiè ? rényǒuxīn , gàorén 。 jīn使shǐjūn , de ? ránshìfánwéimóu 。” wènzhī , yuē :“ qièyùnyuè , kǒngdànwǎnlínpén 。‘ qièshēnwèifēnmíng ’, néngwéijūnshēngzhī , néngwéijūnzhī 。 gàoǎo , wěiwéitǎomínglíngzhě , yánqiè 。” shēngnuò , gào 。 xiàoyuē :“ zāi ! pìnzhī , érér 。” cóngmóudàizhī 。 yòuyuè , shùzhì , zhī , wǎngtànmén , xiāoxiāo 。 kòuliángjiǔ , shǐpéngtóugòumiànnèichū 。 érzhī , zhī 。 shì , guāguāzhězàichuángshàng 。 jīngwèn :“ dànshí ?” yún :“ sān 。” zhuōbēngérshìzhī , nán , qiěfēngér广guǎngé 。 yuē :“ érwéilǎoshēnsūnzi , língdīngshēn , jiāngyānsuǒtuō ?” yuē :“ yǐnzhōng , gǎnshìlǎo 。 rén , bàoér 。” guīyán , qiègòngzhī 。 wǎngbàoziguī 。
  gèngshù , jiāngbàn , kuǎnmén , shǒunáng , xiàoyuē :“ shìle , qǐngcóngbié 。” xún , yuē :“ yǎngzhī , zhū怀huái 。 xiàngyún ‘ érzài ’ zhě , xiāngbàozàichuáng 。 wèijūnpínnénghūn , jiāngwèijūnyán线xiànzhī 。 běnsuǒér , xìnshuǐlái , suìzhìjièérzài 。 jīnjūnchóu , qièzhìsuì , hàn 。” wèn :“ nángzhōng ?” yuē:“ chóuréntóuěr 。” jiǎnérkuīzhī , jiāoérxuè 。 hàijué , zhìyánjié 。 yuē :“ xiàngjūnyánzhě , shì , yǒuxuānxiè 。 jīnshìchéng , fángxiānggào : qièzhèrén 。 guān , xiànqiú , jiā 。 qièlǎochū , yǐnxìngmíng , máitóuxiàng , sānnián 。 suǒbàozhě , yǒuzài ;  , yòukuàiròulèizhōng , yīnérchízhīyòujiǔ 。 nǎngchūfēi , dàoménwèirěn, kǒngyǒuéěr 。” yánchūmén , yòuzhǔyuē :“ suǒshēngér , shànshìzhī 。 jūnbáo寿shòu , érguāngmén 。 shēndejīnglǎo ,  !” fāngránxúnsuǒzhī , shǎndiàn , piēěrjiānsuìjiàn 。 shēngtànwǎn , ruòsànghún 。 mínggào , xiāngwèitànér 。 hòusānniánshēngguǒ 。 shíjìnshì , yóufèngzhōnglǎoyún 。 shǐshìyuē :“ rénshìyǒuxiá , érhòuchùluántóng 。 rán , ěràiàijiā , àiěrlóuzhū !”

聊斋志异·侠女拼音版

 《 xiá nǚ 》
  gù shēng jīn líng rén , bó yú cái yì , ér jiā qí pín 。 yòu yǐ mǔ lǎo bù rěn lí xī xià 。 wéi rì wéi rén shū huà , shòu zhì yǐ zì jǐ 。 xíng nián èr shí yǒu wǔ , kàng lì yóu xū 。 duì hù jiù yǒu kòng dì , yī lǎo yù jí shào nǚ shuì jū qí zhōng , yǐ qí jiā wú nán zǐ , gù wèi wèn qí shéi hé 。 yī rì ǒu zì wài rù , jiàn nǚ láng zì mǔ fáng zhōng chū , nián yuē shí bā jiǔ , xiù màn dōu yǎ , shì hǎn qí pǐ , jiàn shēng bù shèn bì , ér yì lǐn rú yě 。 shēng rù wèn mǔ 。 mǔ yuē :“ shì duì hù nǚ láng , jiù wú qǐ dāo chǐ , shì yán qí jiā yì zhǐ yī mǔ 。 cǐ nǚ bù sì pín jiā chǎn 。 wèn qí hé wéi bù zì , zé yǐ mǔ lǎo wéi cí 。 míng rì dāng wǎng bài qí mǔ , biàn fēng yǐ yì , tǎng suǒ wàng bù zhù , ér kě dài yǎng qí lǎo 。” míng rì zào qí shì , qí mǔ yī lóng ǎo ěr 。 shì qí shì bìng wú gé sù liáng , wèn suǒ yè zé yǎng nǚ shí zhǐ 。 xú yǐ tóng shí zhī móu shì zhī , ǎo yì sì nà , ér zhuǎn shāng qí nǚ ; nǚ mò rán , yì shū bù lè 。 mǔ nǎi guī 。 xiáng qí zhuàng ér yí zhī yuē :“ nǚ zǐ de fēi xián wú pín hū ? wéi rén bù yán yì bù xiào , yàn rú táo lǐ , ér lěng rú shuāng xuě , qí rén yě !” mǔ zǐ cāi tàn ér ba 。
  yī rì shēng zuò zhāi tóu , yǒu shào nián lái qiú huà , zī róng shèn měi , yì pō xuān tiāo 。 jié suǒ zì , yǐ “ lín cūn ” duì 。 sì hòu sān liǎng rì zhé yī zhì 。 shāo shāo rěn shú , jiàn yǐ cháo xuè , shēng xiá bào zhī yì bù shèn jù , suì sī yān 。 yóu cǐ wǎng lái nì shèn 。 huì nǚ láng guò , shào nián mù sòng zhī , wèn wèi shéi , duì yǐ “ lín nǚ ”。 shào nián yuē :“ yàn lì rú cǐ , shén qíng hé kě wèi ?” shǎo jiān shēng rù nèi , mǔ yuē :“ shì nǚ zǐ lái qǐ mǐ , yún bù jǔ huǒ zhě jīng rì yǐ 。 cǐ nǚ zhì xiào , pín jí kě mǐn , yí shǎo zhōu xù zhī 。” shēng cóng mǔ yán , fù dòu mǐ kuǎn mén , dá mǔ yì 。 nǚ shòu zhī , yì bù shēn xiè 。 rì cháng zhì shēng jiā , jiàn mǔ zuò yī lǚ , biàn dài féng rèn , chū rù táng zhōng , cāo zuò rú fù 。 shēng yì dé zhī 。 měi huò kuì ěr , bì fēn gěi qí mǔ , nǚ yì lüè bù zhì chǐ jiá 。 mǔ shì jū shēng yǐn chù , xiāo dàn háo táo 。 nǚ shí jiù tà xǐng shì , wéi zhī xǐ chuàng fū yào , rì sān sì zuò 。 mǔ yì shèn bù zì ān , ér nǚ bù yàn qí huì 。 mǔ yuē :“ āi ! ān dé xīn fù rú ér , ér fèng lǎo shēn yǐ sǐ yě !” yán qì bēi gěng , nǚ wèi zhī yuē :“ láng zi dà xiào , shèng wǒ guǎ mǔ gū nǚ shí bǎi yǐ 。” mǔ yuē :“ chuáng tóu dié xiè zhī yì , qǐ xiào zǐ suǒ néng wéi zhě ? qiě shēn yǐ xiàng mù , dàn xī fàn wù lù , shēn yǐ tiāo xù wéi yōu ěr 。” yán jiān shēng rù , mǔ qì yuē :“ kuī niáng zǐ liáng duō , rǔ wú wàng bào dé 。” shēng fú bài zhī 。 nǚ yuē :“ jūn jìng wǒ mǔ , wǒ wù xiè yě , jūn hé xiè yān ?” yú shì yì jìng ài zhī 。 rán qí jǔ zhǐ shēng yìng , háo bù kě gān 。
  yī rì nǚ chū mén , shēng mù zhù zhī , nǚ hū huí shǒu , yān rán ér xiào 。 shēng xǐ chū yì wài , qū ér cóng zhū qí jiā , tiāo zhī yì bù jù , xīn rán jiāo huān 。 yǐ , jiè shēng yuē :“ shì kě yī ér bù kě zài 。” shēng bù yīng ér guī 。 míng rì yòu yuē zhī , nǚ lì sè bù gù ér qù 。 rì pín lái , shí xiāng yù , bìng bù jiǎ yǐ cí sè 。 shǎo yóu xì zhī , zé lěng yǔ bīng rén 。 hū yú kōng chù wèn shēng :“ rì lái shào nián shéi yě ?” shēng gào zhī 。 nǚ yuē :“ bǐ jǔ zhǐ tài zhuàng , wú lǐ yú qiè pín yǐ 。 yǐ jūn zhī xiá nì , gù zhì zhī 。 qǐng gèng jì yǔ : zài fù ěr , shì bù yù shēng yě yǐ !” shēng zhì xī , yǐ gào shào nián , qiě yuē :“ zǐ bì shèn zhī , shì bù kě fàn !” shào nián yuē :“ jì bù kě fàn , jūn hé sī fàn zhī ?” shēng bái qí wú 。 yuē :“ rú qí wú 。 zé wěi xiè zhī yǔ , hé yǐ dá jūn tīng zāi ?” shēng bù néng dá 。 shào nián yuē :“ yì fán jì gào : jiǎ xīng xīng wù zuò tài ; bù rán , wǒ jiāng biàn bō yáng 。” shēng shèn nù zhī , qíng jiàn yú sè , shào nián nǎi qù 。 yī xī fāng dú zuò , nǚ hū zhì , xiào yuē :“ wǒ yǔ jūn qíng yuán wèi duàn , níng fēi tiān shù 。” shēng kuáng xǐ ér bào yú huái , chuā wén lǚ shēng jí jí , liǎng rén jīng qǐ , zé shào nián tuī fēi rù yǐ 。 shēng jīng wèn :“ zǐ hú wéi zhě ?” xiào yuē :“ wǒ lái guān zhēn jié rén ěr 。” gù nǚ yuē :“ jīn rì bù guài rén yé ?” nǚ méi shù jiá hóng , mò bù yī yǔ , jí fān shàng yī , lù yī gé náng , yīng shǒu ér chū , ér chǐ xǔ jīng yíng bǐ shǒu yě 。 shào nián jiàn zhī , hài ér què zǒu 。 zhuī chū hù wài , sì gù miǎo rán 。 nǚ yǐ bǐ shǒu wàng kōng pāo zhì , jiá rán yǒu shēng , càn ruò cháng hóng , é yī wù duò dì zuò xiǎng 。 shēng jí zhú zhī , zé yī bái hú shēn shǒu yì chù yǐ 。 dà hài 。 nǚ yuē :“ cǐ jūn zhī luán tóng yě 。 wǒ gù shù zhī , nài qú dìng bù yù shēng hé !” shōu rèn rù náng 。 shēng yè lìng rù , yuē :“ shì yāo wù bài yì , qǐng sì lái xiāo 。” chū mén jìng qù 。 cì xī nǚ guǒ zhì , suì gòng chóu móu 。 jié qí shù , nǚ yuē :“ cǐ fēi jūn suǒ zhī 。 yí xū shèn mì , xiè kǒng bù wèi jūn fú ” yòu dìng yǐ jià qǔ , yuē :“ zhěn xí yān , tí jí yān , fēi fù yī hé yě ? yè fū fù yǐ , hé bì fù yán jià qǔ hū ?” shēng yuē :“ jiāng wù zēng wú pín yé ?” yuē :“ jūn gù pín , qiè fù yé ? jīn xiāo zhī jù , zhèng yǐ lián jūn pín ěr 。” lín bié zhǔ yuē :“ gǒu qiě zhī xíng , bù kě yǐ lǚ 。 dāng lái wǒ zì lái , bù dāng lái xiāng qiáng wú yì 。” hòu xiāng zhí , měi yù yǐn yǔ sī yǔ , nǚ zhé zǒu bì 。 rán yī zhàn chuī xīn , xī wéi jì lǐ , bù chì fù yě 。
  jī shù yuè , qí mǔ sǐ , shēng jié lì zàng zhī 。 nǚ yóu shì dú jū 。 shēng yì gū qǐn kě luàn , yú yuán rù , gé chuāng pín hū , qì bù yīng 。 shì qí mén , zé kōng shì biǎn yān 。 qiè yí nǚ yǒu tā yuē 。 yè fù wǎng , yì rú zhī 。 suì liú pèi yù yú chuāng jiān ér qù zhī 。 yuè rì , xiāng yù yú mǔ suǒ 。 jì chū , ér nǚ wěi qí hòu yuē :“ jūn yí qiè yé ? rén gè yǒu xīn , bù kě yǐ gào rén 。 jīn yù shǐ jūn wú yí , wū de kě ? rán yī shì fán jí wéi móu 。” wèn zhī , yuē :“ qiè tǐ yùn yǐ bā yuè yǐ , kǒng dàn wǎn lín pén 。‘ qiè shēn wèi fēn míng ’, néng wéi jūn shēng zhī , bù néng wéi jūn yù zhī 。 kě mì gào mǔ mì rǔ ǎo , wěi wéi tǎo míng líng zhě , wù yán qiè yě 。” shēng nuò , yǐ gào mǔ 。 mǔ xiào yuē :“ yì zāi cǐ nǚ ! pìn zhī bù kě , ér gù sī yú wǒ ér 。” xǐ cóng qí móu yǐ dài zhī 。 yòu yuè yú , nǚ shù rì bù zhì , mǔ yí zhī , wǎng tàn qí mén , xiāo xiāo bì jì 。 kòu liáng jiǔ , nǚ shǐ péng tóu gòu miàn zì nèi chū 。 qǐ ér rù zhī , zé fù hé zhī 。 rù qí shì , zé guā guā zhě zài chuáng shàng yǐ 。 mǔ jīng wèn :“ dàn jǐ shí yǐ ?” dá yún :“ sān rì 。” zhuō bēng xí ér shì zhī , zé nán yě , qiě fēng yí ér guǎng é 。 xǐ yuē :“ ér yǐ wéi lǎo shēn yù sūn zi , líng dīng yī shēn , jiāng yān suǒ tuō ?” nǚ yuē :“ qū qū yǐn zhōng , bù gǎn jū shì lǎo mǔ 。 sì yè wú rén , kě jí bào ér qù 。” mǔ guī yǔ zǐ yán , qiè gòng yì zhī 。 yè wǎng bào zi guī 。
  gèng shù xī , yè jiāng bàn , nǚ hū kuǎn mén rù , shǒu tí gé náng , xiào yuē :“ wǒ dà shì yǐ le , qǐng cóng cǐ bié 。” jí xún qí gù , yuē :“ yǎng mǔ zhī dé , kè kè bù qù zhū huái 。 xiàng yún ‘ kě yī ér bù kě zài ’ zhě , yǐ xiāng bào bù zài chuáng dì yě 。 wèi jūn pín bù néng hūn , jiāng wèi jūn yán yī xiàn zhī xù 。 běn qī yī suǒ ér dé , bù yì xìn shuǐ fù lái , suì zhì pò jiè ér zài 。 jīn jūn dé jì chóu , qiè zhì yì suì , wú hàn yǐ 。” wèn :“ náng zhōng hé wù ?” yuē :“ chóu rén tóu ěr 。” jiǎn ér kuī zhī , xū fà jiāo ér xuè mó hù 。 hài jué , fù zhì yán jié 。 yuē :“ xiàng bù yǔ jūn yán zhě , yǐ jī shì bù mì , jù yǒu xuān xiè 。 jīn shì yǐ chéng , bù fáng xiāng gào : qiè zhè rén 。 fù guān sī mǎ , xiàn yú qiú , bǐ jí wú jiā 。 qiè fù lǎo mǔ chū , yǐn xìng míng , mái tóu xiàng , yǐ sān nián yǐ 。 suǒ yǐ bù jí bào zhě , tú yǐ yǒu mǔ zài ; mǔ qù , yòu yī kuài ròu lèi fù zhōng , yīn ér chí zhī yòu jiǔ 。 nǎng yè chū fēi tā , dào lù mén hù wèi rěn , kǒng yǒu é wù ěr 。” yán yǐ chū mén , yòu zhǔ yuē :“ suǒ shēng ér , shàn shì zhī 。 jūn fú báo wú shòu , cǐ ér kě guāng mén lǘ 。 yè shēn bù de jīng lǎo mǔ , wǒ qù yǐ !” fāng qī rán yù xún suǒ zhī , nǚ yī shǎn rú diàn , piē ěr jiān suì bù fù jiàn 。 shēng tàn wǎn mù lì , ruò sàng hún pò 。 míng yǐ gào mǔ , xiāng wèi tàn yì ér yǐ 。 hòu sān nián shēng guǒ zú 。 zǐ shí bā jǔ jìn shì , yóu fèng zǔ mǔ yǐ zhōng lǎo yún 。 yì shǐ shì yuē :“ rén bì shì yǒu xiá nǚ , ér hòu kě yǐ chù luán tóng yě 。 bù rán , ěr ài qí ài jiā , bǐ ài ěr lóu zhū yǐ !”

 为您推荐:聊斋志异侠女文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签