聊斋志异·酒友拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:18:22

  文言文之家为您整理聊斋志异·酒友拼音版、聊斋志异·酒友注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·酒友注音版

  《 jiǔyǒu 》
   chēshēngzhě , jiāzhōng , érdānyǐn , fēisānbáinéngqǐn , chuángtóuzūnchángkōng 。 shuìxǐng , zhuǎnjiān , yǒuréngòngzhě , shìchángduòěr 。 zhī , róngróngyǒu , māoér ; zhúzhī ,  , hānzuìérquǎn 。 shìpíng , kōng 。 yīnxiàoyuē :“ jiǔyǒu 。” rěnjīng , jiā , zhīgòngqǐn 。 liúzhúguānbiàn , bàn , qiànshēn 。 shēngxiàoyuē :“ měizāishuì !” shìzhī , guànzhījùnrén 。 bàiqián , xièshāzhīēn 。 shēngyuē :“ niè , érrénwéichī ; qīng , bàoshū 。 jiàn , dāngwéizāoqiūzhīliángyǒu 。” dēng , qǐn 。 qiěyán :“ qīngchánglín , xiāngcāi 。” nuòzhī 。 shēngxǐng ,  。 nǎizhìzhǐjiǔshèng , zhuān 。
    , guǒzhì , huānyǐn 。 liàngháo , shànxié , shìhènxiāngwǎn 。 yuē :“ dāoliángyùn , bào ?” shēngyuē :“ dǒujiǔzhīhuān , zhì齿chǐjiá !” yuē :“ suīrán , jūnpínshì , zhàngtóuqián 。 dāngwéijūnshǎomóujiǔ 。” míng , láigàoyuē :“ dōngnán , dàoyǒujīn , zǎozhī 。” jiédànérwǎng , guǒèrjīn , nǎishìjiāyáo , zuǒyǐn , yòugàoyuē :“ yuànhòuyǒujiàocáng , zhī 。” yán , guǒqiánbǎiqiān 。 yuē :“ nángzhōngyǒu , mànchóu 。” yuē :“ rán 。 zhézhōngshuǐjiǔgèngmóuzhī 。”  , wèishēngyuē :“ shìshàngyǎngjiàlián , huò 。” cóngzhī , shōuqiáoshíshí 。 rénxiánfēixiàozhī 。 wèi, hàn , dòujìn , wéiqiáozhòng ; shòuzhǒng , shíbèi 。 yóu , zhìtiánèrbǎi 。 dànwèn , duōzhǒngmàimàishōu , duōzhǒngshǔshǔshōu , qièzhòngzhízhīzǎowǎn , jiējué 。 rěn , shēngsǎo , shìziyóuyān 。 hòushēng , suìlái 。

聊斋志异·酒友拼音版

  《 jiǔ yǒu 》
   chē shēng zhě , jiā bù zhōng zī , ér dān yǐn , yè fēi fú sān bái bù néng qǐn yě , yǐ gù chuáng tóu zūn cháng bù kōng 。 yī yè shuì xǐng , zhuǎn cè jiān , sì yǒu rén gòng wò zhě , yì shì fù cháng duò ěr 。 mō zhī , zé róng róng yǒu wù , sì māo ér jù ; zhú zhī , hú yě , hān zuì ér quǎn wò 。 shì qí píng , zé kōng yǐ 。 yīn xiào yuē :“ cǐ wǒ jiǔ yǒu yě 。” bù rěn jīng , fù yī jiā bì , yǔ zhī gòng qǐn 。 liú zhú yǐ guān qí biàn , bàn yè , hú qiàn shēn 。 shēng xiào yuē :“ měi zāi shuì hū !” qǐ fù shì zhī , rú guàn zhī jùn rén yě 。 qǐ bài tà qián , xiè bù shā zhī ēn 。 shēng yuē :“ wǒ pǐ yú qǔ niè , ér rén yǐ wéi chī ; qīng , wǒ bào shū yě 。 rú bù jiàn yí , dāng wéi zāo qiū zhī liáng yǒu 。” yè dēng tā , fù qǐn 。 qiě yán :“ qīng kě cháng lín , wú xiāng cāi 。” hú nuò zhī 。 shēng jì xǐng , zé hú yǐ qù 。 nǎi zhì zhǐ jiǔ yī shèng , zhuān sì hú 。
   dǐ xī , guǒ zhì , cù xī huān yǐn 。 hú liàng háo , shàn xié , yú shì hèn xiāng dé wǎn 。 hú yuē :“ lǚ dāo liáng yùn , hé yǐ bào dé ?” shēng yuē :“ dǒu jiǔ zhī huān , hé zhì chǐ jiá !” hú yuē :“ suī rán , jūn pín shì , zhàng tóu qián dà bù yì 。 dāng wéi jūn shǎo móu jiǔ zī 。” míng xī , lái gào yuē :“ qù cǐ dōng nán qī lǐ , dào cè yǒu yí jīn , kě zǎo qǔ zhī 。” jié dàn ér wǎng , guǒ dé èr jīn , nǎi shì jiā yáo , yǐ zuǒ yè yǐn , hú yòu gào yuē :“ yuàn hòu yǒu jiào cáng , yí fā zhī 。” rú qí yán , guǒ dé qián bǎi yú qiān 。 xǐ yuē :“ náng zhōng yǐ zì yǒu , mò màn chóu gū yǐ 。” hú yuē :“ bù rán 。 zhé zhōng shuǐ hú kě yǐ jiǔ jū ? hé gèng móu zhī 。” yì rì , wèi shēng yuē :“ shì shàng yǎng jià lián , cǐ qí huò kě jū 。” cóng zhī , shōu qiáo sì shí yú shí 。 rén xián fēi xiào zhī 。 wèi jǐ , dà hàn , hé dòu jìn kū , wéi qiáo kě zhòng ; shòu zhǒng , xī shí bèi 。 yóu cǐ yì fù , zhì wò tián èr bǎi mǔ 。 dàn wèn hú , duō zhǒng mài zé mài shōu , duō zhǒng shǔ zé shǔ shōu , yī qiè zhòng zhí zhī zǎo wǎn , jiē qǔ jué yú hú 。 rì rěn mì , hū shēng qī yǐ sǎo , shì zi yóu zǐ yān 。 hòu shēng zú , hú suì bù fù lái 。

  为您推荐:聊斋志异酒友文言文翻译 聊斋志异酒友赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签