聊斋志异·莲香拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:21:34

 文言文之家为您整理聊斋志异·莲香拼音版、聊斋志异·莲香注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·莲香注音版

 《 liánxiāng 》
  sāngshēngmíngxiǎo , míng , zhōurén 。 shào , guǎnhónghuā 。 sāngwéirénjìng , zàichū , jiùshídōnglín , shíjiānzuòér 。 dōnglínshēngyuē :“ jūn , wèiguǐ ?” xiàoyuē :“ zhàngwèiguǐ ? xióngláiyǒujiàn , zhěshàngdāngkāiménzhī 。” línshēngguīyǒumóu , yuánérguòzhī , tánzhǐkòufēi 。 zhǔkuīwènshéi , yánwéiguǐ 。 shēng , 齿chǐzhènzhènyǒushēng , qūnxún 。 línshēngzǎozhìzhǔzhāi , shēngshùsuǒjiàn , qiěgàojiāngguī 。 línshēngzhǎngyuē :“ kāiménzhī ?” shēngdùnjiǎ , suìānchū 。 bànnián , láikòuzhāi , shēngyǒurénzhī , ményán , qīngguózhīshū 。 jīngwènsuǒlái 。 yuē :“ qièliánxiāng , 西jiā 。” shàngqīnglóuduō , xìnzhī 。 zhúdēngchuáng , chóumóushènzhì 。  , sān宿zhézhì 。
  zuòníng , piānrán 。 shēnglián , chéng 。 miànshūfēi , niánjǐnshíliù , duǒxiùchuítiáo , fēngliúxiùmàn , xíngzhījiān , ruòháiruòwǎng 。 è , wéi 。 yuē :“ qièliángjiā , xìngshì 。 jūngāo , xìngnéngchuípàn 。” shēng , shǒu , lěngbīng , wèn :“ liáng ?” yuē :“ yòuzhìdānhán , méngshuāng , ěr 。” érluójīnjiě , yǎnránchǔ 。 yuē :“ qièwéiqíngyuán , wēiruízhīzhì , zhāoshīshǒu , xiánlòu , yuànchángshìzhěn 。 fángzhōngdeyǒurénfǒu ?” shēngyún :“  , zhǐlínchāng , chángzhì 。” yuē :“ dāngjǐnzhī 。 qièyuànzhōngrénděng , jūnxiè 。 láiwǎng , wǎngláiěr 。” míng , zèngxiùgōu , yuē :“ qièxiàsuǒzhe , nòngzhī 。 rányǒurénshènnòng !” shòuérshìzhī , qiàoqiàojiějiézhuī , xīnshènàiyuè 。 yuèrén , 便biànchūshěnwán 。 piāoránzhì , suìxìnkuǎnne 。 měichū , yìngniànérzhì 。 érjiézhī。 xiàoyuē :“ shìdàngshíěr 。”
  liánlái , jīngyuē :“ lángshénxiāosuǒ ?” shēngyán :“ jué 。” lián便biàngàobié , xiāngyuēshí 。 hòu , láihéng 。 wèn :“ jūnqíngrénjiǔzhì ?” yīnxiāngyuēgào 。 xiàoyuē :“ jūnshìqièliánxiāngměi ?” yuē :“ chēngliǎngjué , dànliánqīngwēn 。” biànyuē :“ jūnwèishuāngměi , duìqièyúněr 。 yuè殿diànxiānrén , qièdìng 。” yīnérhuān 。 nǎizhǐshízhīmǎn , zhǔlòu , jiāngqièkuīzhī 。 liánxiāngguǒzhì , xiàoshènqià 。 qǐn , hàiyuē :“ dài ! shíjiàn , bèisǔn ? bǎoyǒufǒu ?” shēngxún 。 yuē :“ qièshényànzhī , màichāichāiluàn , guǐzhèng 。” lái , shēngwèn :“ kuīliánxiāng?” yuē :“ měi 。 qièwèishìjiānjiārén , guǒ 。  , wěizhī , nánshānérxué 。” shēng , mànyīngzhī 。 liánxiāngyuē :“ xìn , huòwèiqīngzhě 。” liánwèn :“ shìshéisuǒyún ?” xiàoyuē :“ qīng 。” liányuē :“ rén ?” yuē :“ huòzhīzhěbìng , shèn , shì 。” liánxiāngyuē :“ rán 。 jūnzhīnián , fánghòusānjīng , zònghài ? shèdàndànérzhī , rényǒushènzhě 。 tiānxiàbìngshīzhaiguǐ , níngjiēzhōng ? suīrán , yǒuzhě 。” shēngbái , liánjié 。 shēng , xièzhī 。 liányuē :“ guàijūnbèi 。 ránzhì ? fēirén ? jūnyán , míngxiāodāngkuīqièzhě 。” shìzhì , cáisānshù , wénchuāngwàisòushēng , wáng 。 liányuē :“ jūndài ! shìzhēnguǐ ! měiérjué , míngjìn !” shēng ,  。 liányuē :“ zhījūnwàngqíng , ránrěnshìjūn 。 míngdāngxiéyàoěr , wèijūnchúyīn 。 xìngbìngyóuqiǎn , shíyàngdāng 。 qǐngtóngshìquán 。” guǒchūdāoguīyàodànshēng 。 qǐng , dòngxiàsānliǎngháng , juézàngqīng , jīngshéndùnshuǎng 。 xīnsuīzhī , ránzhōngxìnwéiguǐ 。 liánxiāngtóngqīnwēishēng , shēng , zhézhǐzhī 。 shùhòuchōngyíng 。 bié, yīnyīnzhǔjué , shēngmiùyīngzhī 。 tiǎodēng , zhézhuōqīngxiǎng , zhì 。 shùjué , yǒuyuàn 。 shēngyuē :“ liánxiāowèizuò , qǐngwéiduì , qínghǎozài 。” shāo 。 shēngzhěnshàngyuē :“ àiqīngshèn , nǎiyǒuwèiqīngguǐzhě 。” jiéshéliángjiǔ , yuē :“ yínzhīhuòjūntīng ! ruòjuézhī , qièlái !” suìyǐn 。 shēngbǎiwèijiěnǎiba 。 宿liánxiāngzhì, zhīlái , yuē :“ jūn !” shēngxiàoyuē :“ qīngxiāngzhīshēn ?” liányuē :“ jūnzhǒnggēn , qièwéiruòchúzhī , zhějiāng ?” shēngtuōyuē :“ yúnqiánzhībìng , wèisuìěr 。” liánnǎitànyuē :“ chéngjūnyán , jūn , wàn, qièbǎikǒujiě ? qǐngcóng 。 bǎihòudāngshìjūnzhōng 。” liúzhī , ránjìng 。 yóushìxié 。 yuēliǎngyuè , juékùndùn 。 chūyóukuānjiě , jiànléi , wéiyǐnzhānzhōuōu 。 guījiùfèngyǎng , shàngliànliànrěn 。 yīnxúnshù , chénmián 。 línshēngjiànbìngbèi , qiǎnguǎntóngkuìgěishíyǐn 。 shēngzhìshìshǐ , yīnqǐngyuē :“ huǐtīngliánxiāngzhīyán , zhì !” yánérmíng 。 shí , zhāng ,  , shìsuìjué 。 shēngléikōngzhāi , liánxiāngwàngsuì 。
  fāngníngxiǎngjiān , yǒuqiānliánzhě , liánxiāng 。 línshàiyuē :“ tiánshèláng , wàngzāi !” shēnggěngliángjiǔ , yánzhīzuì , dànqiúzhěngjiù 。 liányuē :“ bìnggāománg , shíjiù 。 láiyǒngjué , míngfēi 。” shēngbēiyuē :“ zhěn , fándàisuìzhī 。” liánsōude , chíjiùdēngqián , fǎnzhǎnwán 。 chuā , jiànliánxiāng , fǎnshēndùn 。 liánshēnmén , jiǒngzhīsuǒchū 。 shēngshùzhī , néng 。 liánxiàoyuē :“ qièjīnshǐdeāmiànxiàngzhì 。 wèilángjūnjiù , wèifēiqièzhì , jīnjìng ?” shǒuxièguò 。 liányuē :“ jiā , nǎiàijiéchóu ?” tóuyǔn , chuíliánjiù 。 liánsuì , jiéshēngpíng 。 yuē:“ qiè , tōngpàn , zǎoyāo , qiángwài 。 chūncán , wèijìn 。 lángxiéhǎo , qièzhīyuàn ; zhìláng , liángfēixīn。” liányuē :“ wénguǐrén , hòucháng , ránfǒu ?” yuē :“ rán ! liǎngguǐxiāngféng , bìngchù 。  , quánxiàshàoniánlángshǎozāi !” liányuē :“ chīzāi ! wéizhī , rénqiěkān , érkuàngguǐ !” wèn :“ néngrén , shùfǒu ?” liányuē :“ shìcǎizhěliú , qièfēilèi 。 shìyǒuhàirénzhī , duànhàirénzhīguǐ , yīnshèng 。” shēngwén , shǐzhīguǐjiēzhēn , xìngchángjiànguàn , wèihài 。 dànniàncán , juéshīshēngtòng 。 liánwèn :“ chùlángjūnzhě ?” nǎnránxùnxiè 。 liánxiàoyuē:“ kǒnglángqiángjiàn , niángyàoshíyángméi 。” liǎnrènyuē :“ yǒuguóshǒu , 使shǐqièdelángjūn , 便biàndāngmáishǒuxià , gǎnmiǎnránrénshì !” liánjiěnángchūyào , yuē :“ qièzǎozhīyǒujīn , biéhòucǎiyàosānshān , fánsānyuèyuè , liàoshǐbèi , zhaizhōngzhì , tóuzhīzhě 。 ránzhèngyóude , réngyǐn , dezhuǎnqiúxiào 。” wèn :“  ?” yuē :“ yīngkǒuzhōngdiǎnxiāngtuòěr 。 wánjìn , fánjiēkǒuértuòzhī 。” yūnshēngjiá , shǒuzhuǎnérshì 。 liányuē :“ mèisuǒwéiěr !” cán , yǎngruòsuǒróng 。 liányuē :“ píngshíshú , jīnlìnyān ?” suìwánshēngwěn , zhuǎnzhī , tuòzhī 。 liányuē :“ zài!” yòutuòzhī 。 fánsāntuò , wánxiàyàn 。 shǎojiānyīnránléimíng , wán , nǎijiēchúnér 。 shēngjuédāntiánhuǒ , jīngshénhuàn 。 liányuē :“  !”
  tīngmíng , pánghuángbié 。 liánxīnchài , shàngtiáoshè , jiùshífēi , yīnjiāngwàifǎnguān , wěishìshēngguī , juéjiāowǎng , shǒuzhī 。 měizhì , gěifèngyīnqín , shìliányóu , liánshēnliánàizhī 。 sānyuèshēngjiànchū , suìshùzhì ; ǒuzhì , wàng 。 xiāngduìshí 。 liánchángliúgòngqǐn , kěn 。 shēngzhuīchū , bàoguī , shēnqīngruòchúlíng 。 dedùn , suìzheyǎn , quányíngèrchǐ 。 liánliánzhī , yīn使shǐshēngxiábàozhī , érhànyáodexǐng 。 shēngshuì , juéérsuǒzhīyǎo 。 hòushígèngzhì 。 shēng怀huáishūqiè , héngchūgòngnòng 。 liányuē :“ yǎo , qièjiànyóulián , kuàngnán !” shēngyuē :“ nòngzhì , xīnzhī , ránzhōngliàoguǐ 。 jīnduìróng , shísuǒchuàng 。” yīnérxià 。
  xiānshì , shìzhāngxìngyǒuyànér , niánshí , hànér 。 zhōng , bēn 。 zhāngjiōng , chū 。 yán :“ tōngpànhún 。 gǎnsānglángjuànzhù , yóucúnchù 。 zhēnguǐěr ,  ?” yányǒuyīn , jiézhìzhīyóu 。 huáifǎn , mángjiě 。 huòyǒuyánsāngshēngbìngguīzhě , zhíbiàn 。 jiārén 。 dōnglínshēngwénzhī , yuánwǎngkuī , jiànshēngfāngměirénduì 。 yǎnzhī , zhānghuángjiānshīsuǒzài 。 línshēnghàijié 。 shēngxiàoyuē :“ xiàngjūnyán , zhězhīěr 。” línshēngshùyànérzhīyán 。 shēngnǎiguān , jiāngwǎngzhēntàn , yóu 。 zhāngwénshēngguǒwèiguī , zhī 。 使shǐyōngǎosuǒ , shēngsuìchūshòu 。 yànérzhī 。 shìzhezhī , xiéxiǎozhěyíngcùn , hài 。 lǎnjìngzhào , huǎngránzhījièshēngzhě , yīnchénsuǒyóu 。 shǐxìnzhī 。 jìngmiànyuē :“ dāngxíngmào , kānxìn , měijiànlián , yóuzēngcánzuò 。 jīnfǎnruò , rénguǐ !” háotáo , quànzhījiě 。 méngqīnjiāng , shízhī , shí , jìnzhǒng ; fánshí ,  , érzhǒngjiànxiāo ; juérěn , nǎishí 。 shù , biànsàoyǎng , jìntuō 。 chén , shuìduò , suǒzhezhī , shuòpéng 。 yīnshìqián , féishòuwěn , nǎi 。 jìng , méijiá , wǎnxiāoshēngpíng ,  。 guànzhìjiàn , jiànzhějìn 。
  liánxiāngwén , quànshēngméitōngzhī , érpínxuánmiǎo , gǎnjìn 。 huìǎochū , yīncóng婿xíngwǎngwéi寿shòu 。 ǎoshēngmíng , 使shǐyànérkuīliánrèn 。 shēngzuìhòuzhì , zhòuchūzhuōmèi , cóngguī 。 qiáozhī , shǐcánér 。 shēngshěnshìwǎnrán , juélíng , yīnbài 。 ǎozhī , wéi 。 shēngchū , měijiùzhí , ǎozhuìshēng 。 shēngguīgàoliánxiāng , qiěshāngsuǒchǔ 。 liánchàngránliángjiǔ , 便biànbié , shēnghàixià 。 liányuē :“ jūnxínghuāzhúrénjiā , qiècóngérwǎng , xíngyán ?” shēngmóuxiānxuánérhòuyíngyàn , liánnǎicóngzhī 。 shēngqíngbáizhāng 。 zhāngwényǒushì , jiāqiàoràng 。 yànérbáizhī , nǎisuǒqǐng 。 zhìshēngwǎngqīnyíng , jiāzhōngbèishèncǎocǎo 。 guī , méntáng , tǎntiē , bǎiqiānlóngzhú , cànlièjǐn 。 liánxiāngxīnqīng , miànjiē , huānruòshēngpíng 。 liánpéijǐnyǐn , yīnjiéhuánhúnzhī 。 yànyuē :“ ěrliáo , shēnwéi , juéxínghuì 。 biéhòufènguī , suífēngyàng 。 měijiànshēngrénxiànzhī 。 zhòupíngcǎo , xìnchén 。 ǒuzhìzhāngjiā , jiànshàochuángshàng , jìnzhī , wèizhīsuìnénghuó 。” liánwénzhī , ruòyǒusuǒ 。
  liǎngyuè , lián 。 chǎnhòubàobìng , jiùchénmián 。 zhuōyànyuē :“ gǎnnièzhǒngxiānglèi , érruòér 。” yànxià , wèijièzhī 。 wèizhào , zhéquèzhī 。 chénliú , xuán , shēngyànérjiē 。 zhāngyuē :“ ěr ! shēng ,  。 yǒuyuán , shíniánhòudejiàn 。” yánér 。 qīnjiāngliǎn , shīhuàwéi 。 shēngrěnshì , hòuzàngzhī 。 míngér , yànchū 。 měiqīngmíngbàoérzhū 。 hòushēngxiāng , jiājiàn , éryàn 。 érhuì , rándānruòduō 。 yànměishēngzhìyìng 。  , bái :“ ménwài , xiéqiúshòu 。” yàn , jiàn , jīngyuē :“ liánchū !” shēngshìzhī , zhēn , hài 。 wèn :“ nián ?” yún :“ shí 。” pìnjīn ?” yuē :“ lǎoshēnzhǐkuàiròu , dànsuǒ , qièdedànfànchù , hòulǎozhìwěigōu ,  。” shēngyōujiàérliúzhī 。 yànshǒushì , cuōhànérxiàoyuē :“ shífǒu ?” yán :“ shí 。” jiéxìngshì , yuē :“ qièwéixìng 。 chéngmàijiāngzhě , sānnián 。” yànzhǐtíng , liánqiàshíyǒuzǎi 。 yòushěnshìróngtài , shénxiāozhě 。 nǎipāidǐngéryuē :“ lián , lián ! shíniánxiāngjiànzhīyuē , dāng !” mèngxǐng , huòrányuē :“  !” shúshìyànér 。 shēngxiàoyuē :“  ‘ céngxiāngshíyànguīlái ’  。” xuànrányuē :“ shì 。 wényán , qièshēngshí便biànnéngyán , wéixiáng , quǎnxuèyǐnzhī , suìmèi宿yīn 。 jīnshǐmèng 。 niángchǐwéiguǐzhīmèi ?” gònghuàqiánshēng , bēijiāozhì 。  , hánshí , yànyuē :“ měisuìqièlángjūn 。” suìqīndēng , huāngcǎo , gǒng 。 tài 。 yànwèishēngyuē :“ qièlián , liǎngshìqínghǎo , rěnxiāng , lìngbáitóngxué 。” shēngcóngyán , zhǒngdehái , guīérzàngzhī 。 qīnpéngwén , línxué , érhuìzhěshùbǎirén 。 gēngnányóuzhì , xiūshè 。 yǒuliúshēngjìng , zhōngbiǎoqīn , chūtóngshèwángzhāngsuǒzhuàn 《 sāngshēngchuán 》, yuēwànyán ,  。 lüèěr 。
  shǐshìyuē :“ jiē ! zhěérqiúshēng , shēngzhěyòuqiú , tiānxiàsuǒnánzhěfēirénshēnzāi ? nàishēnzhě , wǎngwǎngérzhìzhī , suìzhìtiǎnránérshēng , mǐnránérguǐ 。”

聊斋志异·莲香拼音版

 《 lián xiāng 》
  sāng shēng míng xiǎo , zì zǐ míng , yí zhōu rén 。 shào gū , guǎn yú hóng huā bù 。 sāng wéi rén jìng mù zì xǐ , rì zài chū , jiù shí dōng lín , yú shí jiān zuò ér yǐ 。 dōng lín shēng xì yuē :“ jūn dú jū , bù wèi guǐ hú yé ?” xiào dá yuē :“ zhàng fū hé wèi guǐ hú ? xióng lái wú yǒu lì jiàn , cí zhě shàng dāng kāi mén nà zhī 。” lín shēng guī yǔ yǒu móu , tī jì yú yuán ér guò zhī , tán zhǐ kòu fēi 。 zhǔ kuī wèn qí shéi , jì zì yán wéi guǐ 。 shēng dà jù , chǐ zhèn zhèn yǒu shēng , jì qūn xún zì qù 。 lín shēng zǎo zhì zhǔ zhāi , shēng shù suǒ jiàn , qiě gào jiāng guī 。 lín shēng gǔ zhǎng yuē :“ hé bù kāi mén nà zhī ?” shēng dùn wù qí jiǎ , suì ān jū rú chū 。 jī bàn nián , yī nǚ zǐ yè lái kòu zhāi , shēng yì yǒu rén zhī fù xì yě , qǐ mén yán rù , zé qīng guó zhī shū 。 jīng wèn suǒ lái 。 yuē :“ qiè lián xiāng , xī jiā jì nǚ 。” bù shàng qīng lóu gù duō , xìn zhī 。 xī zhú dēng chuáng , chóu móu shèn zhì 。 zì cǐ , sān wǔ sù zhé yī zhì 。
  yī xī dú zuò níng sī , yī nǚ zǐ piān rán rù 。 shēng yì qí lián , chéng nì yǔ yǔ 。 dí miàn shū fēi , nián jǐn shí wǔ liù , duǒ xiù chuí tiáo , fēng liú xiù màn , xíng bù zhī jiān , ruò hái ruò wǎng 。 dà è , yí wéi hú 。 nǚ yuē :“ qiè liáng jiā nǚ , xìng lǐ shì 。 mù jūn gāo yǎ , xìng néng chuí pàn 。” shēng xǐ , wò qí shǒu , lěng rú bīng , wèn :“ hé liáng yě ?” yuē :“ yòu zhì dān hán , yè méng shuāng lù , nà dé bù ěr 。” jì ér luó rú jīn jiě , yǎn rán chǔ zǐ 。 nǚ yuē :“ qiè wéi qíng yuán , wēi ruí zhī zhì , yī zhāo shī shǒu , bù xián bǐ lòu , yuàn cháng shì zhěn xí 。 fáng zhōng de wú yǒu rén fǒu ?” shēng yún :“ wú tā , zhǐ yī lín chāng , gù yì bù cháng zhì 。” nǚ yuē :“ dāng jǐn bì zhī 。 qiè bù yǔ yuàn zhōng rén děng , jūn mì wù xiè 。 bǐ lái wǒ wǎng , bǐ wǎng wǒ lái kě ěr 。” jī míng yù qù , zèng xiù lǚ yī gōu , yuē :“ cǐ qiè xià tǐ suǒ zhe , nòng zhī zú jì sī mù 。 rán yǒu rén shèn wù nòng yě !” shòu ér shì zhī , qiào qiào rú jiě jié zhuī , xīn shèn ài yuè 。 yuè xī wú rén , biàn chū shěn wán 。 nǚ piāo rán hū zhì , suì xìn kuǎn ne 。 zì cǐ měi chū lǚ , zé nǚ bì yìng niàn ér zhì 。 yì ér jié zhī 。 xiào yuē :“ shì dàng qí shí ěr 。”
  yī yè lián lái , jīng yuē :“ láng hé shén qì xiāo suǒ ?” shēng yán :“ bù zì jué 。” lián biàn gào bié , xiāng yuē shí rì 。 qù hòu , lǐ lái héng wú xū xī 。 wèn :“ jūn qíng rén hé jiǔ bù zhì ?” yīn yǐ xiāng yuē gào 。 lǐ xiào yuē :“ jūn shì qiè hé rú lián xiāng měi ?” yuē :“ kě chēng liǎng jué , dàn lián qīng jī fū wēn hé 。” lǐ biàn sè yuē :“ jūn wèi shuāng měi , duì qiè yún ěr 。 qú bì yuè diàn xiān rén , qiè dìng bù jí 。” yīn ér bù huān 。 nǎi qū zhǐ jì shí rì zhī qī yǐ mǎn , zhǔ wù lòu , jiāng qiè kuī zhī 。 cì yè lián xiāng guǒ zhì , xiào yǔ shèn qià 。 jí qǐn , dà hài yuē :“ dài yǐ ! shí rì bù jiàn , hé yì bèi sǔn ? bǎo wú yǒu tā yù fǒu ?” shēng xún qí gù 。 yuē :“ qiè yǐ shén qì yàn zhī , mài chāi chāi rú luàn sī , guǐ zhèng yě 。” cì yè lǐ lái , shēng wèn :“ kuī lián xiāng hé sì ?” yuē :“ měi yǐ 。 qiè gù wèi shì jiān wú cǐ jiā rén , guǒ hú yě 。 qù , wú wěi zhī , nán shān ér xué jū 。” shēng yí qí dù , màn yīng zhī 。 yú xī xì lián xiāng yuē :“ yú gù bù xìn , huò wèi qīng hú zhě 。” lián jí wèn :“ shì shéi suǒ yún ?” xiào yuē :“ wǒ zì xì qīng 。” lián yuē :“ hú hé yì yú rén ?” yuē :“ huò zhī zhě bìng , shèn zé sǐ , shì yǐ kě jù 。” lián xiāng yuē :“ bù rán 。 rú jūn zhī nián , fáng hòu sān rì jīng qì kě fù , zòng hú hé hài ? shè dàn dàn ér fá zhī , rén yǒu shèn yú hú zhě yǐ 。 tiān xià bìng shī zhai guǐ , níng jiē hú zhōng sǐ yé ? suī rán , bì yǒu yì wǒ zhě 。” shēng lì bái qí wú , lián jié yì lì 。 shēng bù dé yǐ , xiè zhī 。 lián yuē :“ wǒ gù guài jūn bèi yě 。 rán hé jù zhì cǐ ? dé wù fēi rén hū ? jūn wù yán , míng xiāo dāng rú qú kuī qiè zhě 。” shì yè lǐ zhì , cái sān shù yǔ , wén chuāng wài sòu shēng , jí wáng qù 。 lián rù yuē :“ jūn dài yǐ ! shì zhēn guǐ wù ! nì qí měi ér bù sù jué , míng lù jìn yǐ !” shēng yì qí dù , mò bù yǔ 。 lián yuē :“ gù zhī jūn bù wàng qíng , rán bù rěn shì jūn sǐ 。 míng rì dāng xié yào ěr , wèi jūn yǐ chú yīn dú 。 xìng bìng dì yóu qiǎn , shí rì yàng dāng yǐ 。 qǐng tóng tà yǐ shì quán kě 。” cì yè guǒ chū dāo guī yào dàn shēng 。 qǐng kè , dòng xià sān liǎng háng , jué zàng fǔ qīng xū , jīng shén dùn shuǎng 。 xīn suī dé zhī , rán zhōng bù xìn wéi guǐ 。 lián xiāng yè yè tóng qīn wēi shēng , shēng yù yǔ hé , zhé zhǐ zhī 。 shù rì hòu fū gé chōng yíng 。 yù bié , yīn yīn zhǔ jué lǐ , shēng miù yīng zhī 。 jí bì hù tiǎo dēng , zhé zhuō lǚ qīng xiǎng , lǐ hū zhì 。 shù rì gé jué , pō yǒu yuàn sè 。 shēng yuē :“ bǐ lián xiāo wèi wǒ zuò wū yī , qǐng wù wéi duì , qíng hǎo zài wǒ 。” lǐ shāo yì 。 shēng zhěn shàng sī yǔ yuē :“ wǒ ài qīng shèn , nǎi yǒu wèi qīng guǐ zhě 。” lǐ jié shé liáng jiǔ , mà yuē :“ bì yín hú zhī huò jūn tīng yě ! ruò bù jué zhī , qiè bù lái yǐ !” suì wū wū yǐn qì 。 shēng bǎi cí wèi jiě nǎi ba 。 gé sù lián xiāng zhì , zhī lǐ fù lái , nù yuē :“ jūn bì yù sǐ yé !” shēng xiào yuē :“ qīng hé xiāng dù zhī shēn ?” lián yì nù yuē :“ jūn zhǒng sǐ gēn , qiè wéi ruò chú zhī , bù dù zhě jiāng fù hé rú ?” shēng tuō cí yǐ xì yuē :“ bǐ yún qián rì zhī bìng , wèi hú suì ěr 。” lián nǎi tàn yuē :“ chéng rú jūn yán , jūn mí bù wù , wàn yī bù yú , qiè bǎi kǒu hé yǐ zì jiě ? qǐng cóng cǐ cí 。 bǎi rì hòu dāng shì jūn yú wò tà zhōng 。” liú zhī bù kě , fú rán jìng qù 。 yóu shì yǔ lǐ sù yè bì xié 。 yuē liǎng yuè yú , jué dà kùn dùn 。 chū yóu zì kuān jiě , rì jiàn léi jí , wéi yǐn zhān zhōu yī ōu 。 yù guī jiù fèng yǎng , shàng liàn liàn bù rěn jù qù 。 yīn xún shù rì , chén mián bù kě fù qǐ 。 lín shēng jiàn qí bìng bèi , rì qiǎn guǎn tóng kuì gěi shí yǐn 。 shēng zhì shì shǐ yí lǐ , yīn qǐng lǐ yuē :“ wú huǐ bù tīng lián xiāng zhī yán , yǐ zhì yú cǐ !” yán qì ér míng 。 yí shí fù sū , zhāng mù sì gù , zé lǐ yǐ qù , zì shì suì jué 。 shēng léi wò kōng zhāi , sī lián xiāng rú wàng suì 。
  yī rì fāng níng xiǎng jiān , hū yǒu qiān lián rù zhě , zé lián xiāng yě 。 lín tà shài yuē :“ tián shè láng , wǒ qǐ wàng zāi !” shēng gěng yè liáng jiǔ , zì yán zhī zuì , dàn qiú zhěng jiù 。 lián yuē :“ bìng rù gāo máng , shí wú jiù fǎ 。 gū lái yǒng jué , yǐ míng fēi dù 。” shēng dà bēi yuē :“ zhěn dǐ yī wù , fán dài suì zhī 。” lián sōu de lǚ , chí jiù dēng qián , fǎn fù zhǎn wán 。 lǐ nǚ chuā rù , zú jiàn lián xiāng , fǎn shēn yù dùn 。 lián yǐ shēn bì mén , lǐ jiǒng jí bù zhī suǒ chū 。 shēng zé shù zhī , lǐ bù néng dá 。 lián xiào yuē :“ qiè jīn shǐ de yǔ ā yí miàn xiàng zhì 。 xī wèi láng jūn jiù jí , wèi bì fēi qiè zhì , jīn jìng hé rú ?” lǐ fǔ shǒu xiè guò 。 lián yuē :“ jiā lì rú cǐ , nǎi yǐ ài jié chóu yé ?” lǐ jí tóu dì yǔn qì , qǐ chuí lián jiù 。 lián suì fú qǐ , xì jié shēng píng 。 yuē :“ qiè , lǐ tōng pàn nǚ , zǎo yāo , yì yú qiáng wài 。 yǐ sǐ chūn cán , yí sī wèi jìn 。 yǔ láng xié hǎo , qiè zhī yuàn yě ; zhì láng yú sǐ , liáng fēi sù xīn 。” lián yuē :“ wén guǐ lì rén sǐ , yǐ sǐ hòu kě cháng jù , rán fǒu ?” yuē :“ bù rán ! liǎng guǐ xiāng féng , bìng wú lè chù 。 rú lè yě , quán xià shào nián láng qǐ shǎo zāi !” lián yuē :“ chī zāi ! yè yè wéi zhī , rén qiě bù kān , ér kuàng yú guǐ !” lǐ wèn :“ hú néng sǐ rén , hé shù dú fǒu ?” lián yuē :“ shì cǎi bǔ zhě liú , qiè fēi qí lèi 。 gù shì yǒu bù hài rén zhī hú , duàn wú bù hài rén zhī guǐ , yǐ yīn qì shèng yě 。” shēng wén qí yǔ , shǐ zhī guǐ hú jiē zhēn , xìng xí cháng jiàn guàn , pō bù wèi hài 。 dàn niàn cán xī rú sī , bù jué shī shēng dà tòng 。 lián gù wèn :“ hé yǐ chù láng jūn zhě ?” lǐ nǎn rán xùn xiè 。 lián xiào yuē :“ kǒng láng qiáng jiàn , cù niáng zǐ yào shí yáng méi yě 。” lǐ liǎn rèn yuē :“ rú yǒu yī guó shǒu , shǐ qiè de wú fù láng jūn , biàn dāng mái shǒu dì xià , gǎn fù miǎn rán yú rén shì yé !” lián jiě náng chū yào , yuē :“ qiè zǎo zhī yǒu jīn , bié hòu cǎi yào sān shān , fán sān yuè yuè , wù liào shǐ bèi , zhai zhōng zhì sǐ , tóu zhī wú bù sū zhě 。 rán zhèng hé yóu de , réng yǐ hé yǐn , bù de bù zhuǎn qiú xiào lì 。” wèn :“ hé xū ?” yuē :“ yīng kǒu zhōng yī diǎn xiāng tuò ěr 。 wǒ yī wán jìn , fán jiē kǒu ér tuò zhī 。” lǐ yūn shēng yí jiá , fǔ shǒu zhuǎn cè ér shì qí lǚ 。 lián xì yuē :“ mèi suǒ dé yì wéi lǚ ěr !” lǐ yì cán , fǔ yǎng ruò wú suǒ róng 。 lián yuē :“ cǐ píng shí shú jì , jīn hé lìn yān ?” suì yǐ wán nà shēng wěn , zhuǎn cù bī zhī , lǐ bù dé yǐ tuò zhī 。 lián yuē :“ zài !” yòu tuò zhī 。 fán sān sì tuò , wán yǐ xià yàn 。 shǎo jiān fù yīn rán rú léi míng , fù nà yī wán , zì nǎi jiē chún ér bù yǐ qì 。 shēng jué dān tián huǒ rè , jīng shén huàn fā 。 lián yuē :“ yù yǐ !”
  lǐ tīng jī míng , páng huáng bié qù 。 lián yǐ xīn chài , shàng xū tiáo shè , jiù shí fēi jì , yīn jiāng hù wài fǎn guān , wěi shì shēng guī , yǐ jué jiāo wǎng , rì yè shǒu hù zhī 。 lǐ yì měi xī bì zhì , gěi fèng yīn qín , shì lián yóu zǐ , lián yì shēn lián ài zhī 。 jū sān yuè shēng jiàn rú chū , lǐ suì shù xī bù zhì ; ǒu zhì , yī wàng jí qù 。 xiāng duì shí yì yì yì bù lè 。 lián cháng liú yǔ gòng qǐn , bì bù kěn 。 shēng zhuī chū , tí bào yǐ guī , shēn qīng ruò chú líng 。 nǚ bù de dùn , suì zhe yī yǎn wò , quán qí tǐ bù yíng èr chǐ 。 lián yì lián zhī , yīn shǐ shēng xiá bào zhī , ér hàn yáo yì bù de xǐng 。 shēng shuì qù , jué ér suǒ zhī yǐ yǎo 。 hòu shí yú rì gèng bù fù zhì 。 shēng huái sī shū qiè , héng chū lǚ gòng nòng 。 lián yuē :“ yǎo nà rú cǐ , qiè jiàn yóu lián , hé kuàng nán zǐ !” shēng yuē :“ xī rì nòng lǚ zé zhì , xīn gù yí zhī , rán zhōng bù liào qí guǐ 。 jīn duì lǚ sī róng , shí suǒ chuàng cè 。” yīn ér qì xià 。
  xiān shì , fù shì zhāng xìng yǒu nǚ zǐ yàn ér , nián shí wǔ , bù hàn ér sǐ 。 zhōng yè fù sū , qǐ gù yù bēn 。 zhāng jiōng hù , bù dé chū 。 nǚ zì yán :“ wǒ tōng pàn nǚ hún 。 gǎn sāng láng juàn zhù , yí xì yóu cún bǐ chù 。 wǒ zhēn guǐ ěr , gù wǒ hé yì ?” yǐ qí yán yǒu yīn , jié qí zhì cǐ zhī yóu 。 nǚ dī huái fǎn gù , máng bù zì jiě 。 huò yǒu yán sāng shēng bìng guī zhě , nǚ zhí biàn qí wū 。 jiā rén dà yí 。 dōng lín shēng wén zhī , yú yuán wǎng kuī , jiàn shēng fāng yǔ měi rén duì yǔ 。 yǎn rù bī zhī , zhāng huáng jiān yǐ shī suǒ zài 。 lín shēng hài jié 。 shēng xiào yuē :“ xiàng gù yǔ jūn yán , cí zhě zé nà zhī ěr 。” lín shēng shù yàn ér zhī yán 。 shēng nǎi qǐ guān , jiāng wǎng zhēn tàn , kǔ wú yóu 。 zhāng mǔ wén shēng guǒ wèi guī , yì qí zhī 。 gù shǐ yōng ǎo suǒ lǚ , shēng suì chū yǐ shòu 。 yàn ér dé zhī xǐ 。 shì zhe zhī , xié xiǎo yú zú zhě yíng cùn , dà hài 。 lǎn jìng zì zhào , hū huǎng rán jǐ zhī jiè qū yǐ shēng yě zhě , yīn chén suǒ yóu 。 mǔ shǐ xìn zhī 。 nǚ jìng miàn dà kū yuē :“ dāng rì xíng mào , pō kān zì xìn , měi jiàn lián zǐ , yóu zēng cán zuò 。 jīn fǎn ruò cǐ , rén yě bù rú qí guǐ yě !” bǎ lǚ háo táo , quàn zhī bù jiě 。 méng qīn jiāng wò , shí zhī , yì bù shí , tǐ fū jìn zhǒng ; fán qī rì bù shí , zú bù sǐ , ér zhǒng jiàn xiāo ; jué jī bù kě rěn , nǎi fù shí 。 shù rì , biàn tǐ sào yǎng , pí jìn tuō 。 chén qǐ , shuì xì yí duò , suǒ zhe zhī , zé shuò dà wú péng yǐ 。 yīn shì qián lǚ , féi shòu wěn hé , nǎi xǐ 。 fù zì jìng , zé méi mù yí jiá , wǎn xiāo shēng píng , yì xǐ 。 guàn zhì jiàn mǔ , jiàn zhě jìn yí 。
  lián xiāng wén qí yì , quàn shēng méi tōng zhī , ér yǐ pín fù xuán miǎo , bù gǎn jù jìn 。 huì ǎo chū dù , yīn cóng qí zǐ xù xíng wǎng wéi shòu 。 ǎo dǔ shēng míng , gù shǐ yàn ér kuī lián rèn kè 。 shēng zuì hòu zhì , nǚ zhòu chū zhuō mèi , yù cóng yǔ jù guī 。 mǔ hē qiáo zhī , shǐ cán ér rù 。 shēng shěn shì wǎn rán , bù jué líng tì , yīn bài fú bù qǐ 。 ǎo fú zhī , bù yǐ wéi wǔ 。 shēng chū , měi nǚ jiù zhí kē , ǎo yì zé jí zhuì shēng 。 shēng guī gào lián xiāng , qiě shāng suǒ chǔ 。 lián chàng rán liáng jiǔ , biàn yù bié qù , shēng dà hài qì xià 。 lián yuē :“ jūn xíng huā zhú yú rén jiā , qiè cóng ér wǎng , yì hé xíng yán ?” shēng móu xiān yǔ xuán lǐ ér hòu yíng yàn , lián nǎi cóng zhī 。 shēng yǐ qíng bái zhāng 。 zhāng wén qí yǒu shì , nù jiā qiào ràng 。 yàn ér lì bái zhī , nǎi rú suǒ qǐng 。 zhì rì shēng wǎng qīn yíng , jiā zhōng bèi jù pō shèn cǎo cǎo 。 jí guī , zé zì mén dá táng , xī yǐ jì tǎn tiē dì , bǎi qiān lóng zhú , càn liè rú jǐn 。 lián xiāng fú xīn fù rù qīng lú , dā miàn jì jiē , huān ruò shēng píng 。 lián péi jǐn yǐn , yīn xì jié huán hún zhī yì 。 yàn yuē :“ ěr rì yì yù wú liáo , tú yǐ shēn wéi yì wù , zì jué xíng huì 。 bié hòu fèn bù guī mù , suí fēng yàng bó 。 měi jiàn shēng rén zé xiàn zhī 。 zhòu píng cǎo mù , yè zé xìn zú fú chén 。 ǒu zhì zhāng jiā , jiàn shào nǚ wò chuáng shàng , jìn fù zhī , wèi zhī suì néng huó yě 。” lián wén zhī , mò mò ruò yǒu suǒ sī 。
  yú liǎng yuè , lián jǔ yī zǐ 。 chǎn hòu bào bìng , rì jiù chén mián 。 zhuō yàn bì yuē :“ gǎn yǐ niè zhǒng xiāng lèi , wǒ ér jí ruò ér 。” yàn qì xià , gū wèi jiè zhī 。 wèi zhào wū yī , zhé què zhī 。 chén gù mí liú , qì rú xuán sī , shēng jí yàn ér jiē kū 。 hū zhāng mù yuē :“ wù ěr ! zǐ lè shēng , wǒ lè sǐ 。 rú yǒu yuán , shí nián hòu kě fù de jiàn 。” yán qì ér zú 。 qǐ qīn jiāng liǎn , shī huà wéi hú 。 shēng bù rěn yì shì , hòu zàng zhī 。 zǐ míng hú ér , yàn fǔ rú jǐ chū 。 měi qīng míng bì bào ér kū zhū qí mù 。 hòu shēng jǔ yú xiāng , jiā jiàn yù , ér yàn kǔ bù yù 。 hú ér pō huì , rán dān ruò duō jí 。 yàn měi yù shēng zhì yìng 。 yī rì , bì hū bái :“ mén wài yī yù , xié nǚ qiú shòu 。” yàn hū rù , zú jiàn , dà jīng yuē :“ lián zǐ fù chū yé !” shēng shì zhī , zhēn sì , yì hài 。 wèn :“ nián jǐ hé ?” dá yún :“ shí sì 。” pìn jīn jǐ hé ?” yuē :“ lǎo shēn zhǐ cǐ yī kuài ròu , dàn bǐ dé suǒ , qiè yì de dàn fàn chù , hòu rì lǎo gǔ bù zhì wěi gōu hè , zú yǐ 。” shēng yōu jià ér liú zhī 。 yàn wò nǚ shǒu rù mì shì , cuō qí hàn ér xiào yuē :“ rǔ shí wǒ fǒu ?” dá yán :“ bù shí 。” jié qí xìng shì , yuē :“ qiè wéi xìng 。 fù xú chéng mài jiāng zhě , sǐ sān nián yǐ 。” yàn qū zhǐ tíng sī , lián sǐ qià shí yǒu sì zǎi 。 yòu shěn shì nǚ yí róng tài dù , wú yī bù shén xiāo zhě 。 nǎi pāi qí dǐng ér hū yuē :“ lián zǐ , lián zǐ ! shí nián xiāng jiàn zhī yuē , dāng bù qī wú !” nǚ hū rú mèng xǐng , huò rán yuē :“ yí !” shú shì yàn ér 。 shēng xiào yuē :“ cǐ ‘ sì céng xiāng shí yàn guī lái ’ yě 。” nǚ xuàn rán yuē :“ shì yǐ 。 wén mǔ yán , qiè shēng shí biàn néng yán , yǐ wéi bù xiáng , quǎn xuè yǐn zhī , suì mèi sù yīn 。 jīn rì shǐ rú mèng wù 。 niáng zǐ qí chǐ yú wéi guǐ zhī lǐ mèi yé ?” gòng huà qián shēng , bēi xǐ jiāo zhì 。 yī rì , hán shí , yàn yuē :“ cǐ měi suì qiè yǔ láng jūn kū zǐ rì yě 。” suì yǔ qīn dēng qí mù , huāng cǎo lí lí , mù yǐ gǒng yǐ 。 nǚ yì tài xī 。 yàn wèi shēng yuē :“ qiè yǔ lián zǐ , liǎng shì qíng hǎo , bù rěn xiāng lí , yí lìng bái gǔ tóng xué 。” shēng cóng qí yán , qǐ lǐ zhǒng de hái , yú guī ér hé zàng zhī 。 qīn péng wén qí yì , jí fú lín xué , bù qī ér huì zhě shù bǎi rén 。 yú gēng xū nán yóu zhì yí , zǔ yǔ xiū yú lǚ shè 。 yǒu liú shēng zǐ jìng , qí zhōng biǎo qīn , chū tóng shè wáng zǐ zhāng suǒ zhuàn 《 sāng shēng chuán 》, yuē wàn yú yán , dé zú dú 。 cǐ qí yá lüè ěr 。
  yì shǐ shì yuē :“ jiē hū ! sǐ zhě ér qiú qí shēng , shēng zhě yòu qiú qí sǐ , tiān xià suǒ nán dé zhě fēi rén shēn zāi ? nài hé jù cǐ shēn zhě , wǎng wǎng ér zhì zhī , suì zhì tiǎn rán ér shēng bù rú hú , mǐn rán ér sǐ bù rú guǐ 。”

 为您推荐:聊斋志异莲香翻译 聊斋志异莲香赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签