聊斋志异·阿宝拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-19 21:27:08

 文言文之家为您整理聊斋志异·阿宝拼音版、聊斋志异·阿宝注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·阿宝注音版

 《 ābǎo 》
  yuè西sūnzichǔ , míngshì 。 shēngyǒuzhīzhǐ 。 xìng , rénkuángzhī , zhéxìnwéizhēn 。 huòzhízuòyǒu , yáowàngquèzǒu 。 huòzhīrán , yòuzhīlái , 使shǐxiázhī , chēngyánchèjǐng , hànzhūzhūxià 。 yīngòngwéixiào 。 suìmàodāizhuàng , xiāngyóuchuánzuòchǒu, érmíngzhī “ sūnchī ”。
  jiǎmǒuwēng , wánghóuliè 。 yīnjiēguìzhòu 。 yǒuābǎo , jué 。 liáng , jiāérzhēngwěiqínzhuāng , jiēdāngwēng 。 shēngshíshī , yǒuzhīzhě , quàntōngméi 。 shēngshūchuāi , guǒcóngjiào 。 wēngěrmíng , érpínzhī 。 méiǎojiāngchū , shìbǎo , wènzhī , gào 。 yuē :“ zhīzhǐ , dāngguīzhī 。” ǎogàoshēng 。 shēngyuē :“ nán 。” méi , shēngduànzhǐ , tòngchèxīn , xuèqīngzhù , bīn 。 guòshù , shǐnéng , wǎngjiànméiérshìzhī 。 ǎojīng 。 bēngào 。 zhī , qǐngzàichī 。 shēngwénérhuābiàn , wèichī ; rányóujiànérpōu 。 zhuǎnniànābǎowèiměitiānrén , suìgāowèizhì ? yóushìnǎngniàndùnlěng 。
  huìzhíqīngmíng , shì , chūyóu , qīngshàonián , jiéduìsuíxíng , yuèdàn 。 yǒutóngshèshùrén , qiángyāoshēng 。 huòcháozhīyuē :“ guānrénfǒu ?” shēngzhī ; ránshòu , jiànrén , xīnránsuízhòngzhī 。 yáojiànyǒushùxià , èshàoniánhuánqiáng 。 zhòngyuē :“ ābǎo 。” zhī , guǒbǎo 。 shěnzhī , juānshuāng 。 shǎoqǐng , rénchóu 。  ,  。 zhòngqíngdiāndǎo , pǐntóu , fēnfēnruòkuáng 。 shēngrán 。 zhòngshì , huíshìshēng , yóuchīsuǒ , zhīyīng 。 qúnzhīyuē :“ húnsuíābǎo ?”  。 zhòng , wèiguài , huòtuīzhī 、 huòwǎnzhīguī 。 zhìjiā , zhíshàngchuáng , zhōng , míngzuì , huànzhīxǐng 。 jiārénshīhún , zhāokuàng , néngxiào 。 qiángpāiwènzhī , ménglóngyīngyún :“ zàiābǎojiā 。” jiézhī , yòu 。 jiārénhuánghuòjiě 。 chū , shēngjiàn , rěnshè , juéshēncóngzhīxíng , jiànbàngjīndàijiān , rénzhě 。 suìcóngguī , zuòzhī , zhéxiá , shènxiāng ; ránjuézhōngněi , fǎnjiāmén , érzhī 。 měimèngrénjiāo , wènmíng , yuē :“ sūnzichǔ 。” xīnzhī , érgàorén 。 shēngsān , xiūxiūruòjiāngmiè 。 jiārénkǒng , tuōrénwǎngàowēng , zhāohúnjiā 。 wēngxiàoyuē :“ píngxiāngwǎnghuán , yóuhúnjiā ?” jiārénāizhī , wēngshǐyǔn 。
  zhí 、 cǎojiànwǎng 。 jiéde , hài , tīngwǎng , zhídǎoshì , rènzhāoér 。 guīzhìmén , shēngshàngshēn 。 xǐng , shìzhīxiāngliánshí , míng , yánshuǎng 。 wénzhī , hài , yīngǎnqíngzhīshēn 。 shēngchuángqǐn , zuòníng , ruòwàng 。 měicháābǎo , xìngzàigòuzhī 。 jié , wénjiāngjiàngxiāngshuǐyuè , suìzǎodànwǎnghòudàozuǒ , xuànjīngláo 。 shè , shǐzhì , chēzhōngkuījiànshēng , chānshǒuqiānlián , níngzhuǎn 。 shēngdòng , wěicóngzhī 。 mìngqīngláijiéxìng 。 shēngyīnqínzhǎn , húnyáo 。 chē , shǐguī 。 guībìng , míngránjuéshí , mèngzhōngzhébǎomíng 。 měihènhúnlíng 。 jiājiùyǎngyīng ,  , xiǎoérchínòngchuáng 。 shēngniàn : tǎngdeshēnwéiyīng , zhènshì 。 xīnfāngzhùxiǎng , shēnpiānrányīng , fēiér , zhíbǎosuǒ 。 érzhī , suǒzhǒu , zi 。 yuē :“ jiějiěsuǒ ! sūnzichǔ !” hài , jiě ,  。 zhùyuē :“ shēnqíngzhuànzhōngxīn 。 jīnrénqínlèi , yīnhǎoyuán ?” niǎoyún :“ jìnfāng , yuàn 。” rénzhī , shí ; zhī , shí 。 zuò ,  ;  , chuáng 。 shìsān 。 shènliánzhī , yīn使shǐrénjiànshēng , shēngjiāng , juésān , dànxīntóuwèibīngěr 。 yòuzhùyuē :“ jūnnéngwéirén , dāngshìxiāngcóng 。” niǎoyún :“ kuáng !” nǎishǐ 。 niǎo , ruòyǒusuǒ 。 shǎojiān , shùshuāngwān , jiěchuángxià , yīngzhòuxià , xiánfēi 。 zhī , fēiyuǎn 。 使shǐwǎngtàn , shēng 。 jiārénjiànyīngxiánxiùlái , duò , fānggòngzhī 。 shēngxuán , suǒ 。 zhòngzhī 。 shìzhì , shìshēng , wènsuǒzài 。 shēngyuē :“ shìābǎoxìnshì 。 jièkǒuxiāng : xiǎoshēngwàngjīnnuò 。” fǎnmìng 。 zhī , 使shǐxièqíng 。 shěnzhīquè , nǎiyuē :“ zicáimíngè , dànyǒuxiàngzhīpín 。 shùnián , 婿ruò , kǒngjiāngwèixiǎnzhěxiào 。”  , shǐ 。 wēngǎocóngzhī 。 chíbàoshēng 。 shēng , dùnchōu 。 wēngzhuìzhūjiā 。 yuē:“ 婿jiǔchǔyuèjiā 。 kuànglángyòupín , jiǔwéirénjiàn 。 érnuòzhī , chùpéngmáoérgānhuò , yuàn 。” shēngnǎiqīnyíngchéng , xiāngféngshìhuān 。 shìjiādeliánzhuāng , xiǎo , zēngchǎn 。 érshēngchīshū , zhījiārénshēng ; shàn , shìlèishēng 。 sānnián , jiā 。 shēngbìngxiāo ,  。 zhītòng , lèiyǎnqíng , zhìjuémiánshí 。 quànzhī , chéngjīng 。 juézhī , jiùérxǐng , zhōngshí 。 sān , qīndǎng , jiāngliànshēng 。 wénguānzhōngshēn , zhī , huó 。 yán :“ jiànmíngwáng , shēngpíngchéng , mìngzuòcáo 。 yǒurénbái :‘ sūncáozhījiāngzhì 。’ wángguǐ , yán :‘ wèiyīng便biàn 。’ yòubái :‘ shísān 。’ wángwèi :‘ gǎnjié , zàishēng 。’ yīn使shǐkòngsònghuán 。” yóujiànpíng 。 zhísuì , wéizhīqián , zhūshàoniánwánnòngzhī , gòngyǐnzhī , yǐnshēngchù , yán :“ mǒujiāguānjié , jìngxiāngshòu 。” shēngxìnzhī , zhòuchuǎi , zhìchéng 。 zhòngyǐnxiàozhī 。 shídiǎnshìzhěshúyǒudǎo , fǎnchángjìng 。 zhǐxià , shǒujiē 。 shēngshìlūnkuí 。 míngnián , jìnshì , shòulín 。 shàngwén , zhàowènzhī 。 shēngzòu 。 shàngjiāyuè 。 hòuzhàojiànābǎo ; shǎnglàiyǒujiāyān 。
  shǐshìyuē :“ xìngchī , zhìníng , shūchīzhěwéngōng , chīzhěliáng ; shìzhīluòtuòérchéngzhě , jiēwèichīzhě。 qiěfěnhuādàngchǎn , zhìqīngjiā , chīrénshìzāi , shìzhīhuìxiáérguò , nǎishìzhēnchī , sūnzichī ?”

聊斋志异·阿宝拼音版

 《 ā bǎo 》
  yuè xī sūn zi chǔ , míng shì yě 。 shēng yǒu zhī zhǐ 。 xìng yū nè , rén kuáng zhī , zhé xìn wéi zhēn 。 huò zhí zuò yǒu gē jì , zé bì yáo wàng què zǒu 。 huò zhī qí rán , yòu zhī lái , shǐ jì xiá bī zhī , zé chēng yán chè jǐng , hàn zhū zhū xià dī 。 yīn gòng wéi xiào 。 suì mào qí dāi zhuàng , xiāng yóu chuán zuò chǒu yǔ , ér míng zhī “ sūn chī ”。
  yì dà jiǎ mǒu wēng , yǔ wáng hóu liè fù 。 yīn qī jiē guì zhòu 。 yǒu nǚ ā bǎo , jué sè yě 。 rì zé liáng pǐ , dà jiā ér zhēng wěi qín zhuāng , jiē bù dāng wēng yì 。 shēng shí shī lì , yǒu xì zhī zhě , quàn qí tōng méi 。 shēng shū bù zì chuāi , guǒ cóng qí jiào 。 wēng sù ěr qí míng , ér pín zhī 。 méi ǎo jiāng chū , shì yù bǎo , wèn zhī , yǐ gào 。 nǚ xì yuē :“ qú qù qí zhī zhǐ , yú dāng guī zhī 。” ǎo gào shēng 。 shēng yuē :“ bù nán 。” méi qù , shēng yǐ fǔ zì duàn qí zhǐ , dà tòng chè xīn , xuè yì qīng zhù , bīn sǐ 。 guò shù rì , shǐ néng qǐ , wǎng jiàn méi ér shì zhī 。 ǎo jīng 。 bēn gào nǚ 。 nǚ yì qí zhī , xì qǐng zài qù qí chī 。 shēng wén ér huā biàn , zì wèi bù chī ; rán wú yóu jiàn ér zì pōu 。 zhuǎn niàn ā bǎo wèi bì měi rú tiān rén , hé suì gāo zì wèi zhì rú cǐ ? yóu shì nǎng niàn dùn lěng 。
  huì zhí qīng míng , sú yú shì rì , fù nǚ chū yóu , qīng bó shào nián , yì jié duì suí xíng , zì qí yuè dàn 。 yǒu tóng shè shù rén , qiáng yāo shēng qù 。 huò cháo zhī yuē :“ mò yù yī guān kě rén fǒu ?” shēng yì zhī qí xì jǐ ; rán yǐ shòu nǚ yé yú gù , yì sī yī jiàn qí rén , xīn rán suí zhòng wù sè zhī 。 yáo jiàn yǒu nǚ zǐ qì shù xià , è shào nián huán rú qiáng dǔ 。 zhòng yuē :“ cǐ bì ā bǎo yě 。” qū zhī , guǒ bǎo 。 shěn dì zhī , juān lì wú shuāng 。 shǎo qǐng , rén yì chóu 。 nǚ qǐ , jù qù 。 zhòng qíng diān dǎo , pǐn tóu tí zú , fēn fēn ruò kuáng 。 shēng dú mò rán 。 jí zhòng tā shì , huí shì shēng , yóu chī lì gù suǒ , hū zhī bù yīng 。 qún yè zhī yuē :“ hún suí ā bǎo qù yé ?” yì bù dá 。 zhòng yǐ qí sù nè , gù bù wèi guài , huò tuī zhī 、 huò wǎn zhī yǐ guī 。 zhì jiā , zhí shàng chuáng wò , zhōng rì bù qǐ , míng rú zuì , huàn zhī bù xǐng 。 jiā rén yí qí shī hún , zhāo yú kuàng yě , mò néng xiào 。 qiáng pāi wèn zhī , zé méng lóng yīng yún :“ wǒ zài ā bǎo jiā 。” jí xì jié zhī , yòu mò bù yǔ 。 jiā rén huáng huò mò jiě 。 chū , shēng jiàn nǚ qù , yì bù rěn shè , jué shēn yǐ cóng zhī xíng , jiàn bàng qí jīn dài jiān , rén wú hē zhě 。 suì cóng nǚ guī , zuò wò yī zhī , yè zhé yǔ xiá , shèn xiāng dé ; rán jué fù zhōng qí něi , sī yù yī fǎn jiā mén , ér mí bù zhī lù 。 nǚ měi mèng yǔ rén jiāo , wèn qí míng , yuē :“ wǒ sūn zi chǔ yě 。” xīn yì zhī , ér bù kě yǐ gào rén 。 shēng wò sān rì , qì xiū xiū ruò jiāng sī miè 。 jiā rén dà kǒng , tuō rén wǎn gào wēng , yù yī zhāo hún qí jiā 。 wēng xiào yuē :“ píng xī bù xiāng wǎng huán , hé yóu yí hún wú jiā ?” jiā rén gù āi zhī , wēng shǐ yǔn 。
  wū zhí gù fú 、 cǎo jiàn yǐ wǎng 。 nǚ jié de qí gù , hài jí , bù tīng tā wǎng , zhí dǎo rù shì , rèn zhāo hū ér qù 。 wū guī zhì mén , shēng tà shàng yǐ shēn 。 jì xǐng , nǚ shì zhī xiāng lián shí jù , hé sè hé míng , lì yán bù shuǎng 。 nǚ wén zhī , yì hài , yīn gǎn qí qíng zhī shēn 。 shēng jì lí chuáng qǐn , zuò lì níng sī , hū hū ruò wàng 。 měi sì chá ā bǎo , xī xìng yī zài gòu zhī 。 yù fó jié , wén jiāng jiàng xiāng shuǐ yuè sì , suì zǎo dàn wǎng hòu dào zuǒ , mù xuàn jīng láo 。 rì shè wǔ , nǚ shǐ zhì , zì chē zhōng kuī jiàn shēng , yǐ chān shǒu qiān lián , níng dì bù zhuǎn 。 shēng yì dòng , wěi cóng zhī 。 nǚ hū mìng qīng yī lái jié xìng zì 。 shēng yīn qín zì zhǎn , hún yì yáo 。 chē qù , shǐ guī 。 guī fù bìng , míng rán jué shí , mèng zhōng zhé hū bǎo míng 。 měi zì hèn hún bù fù líng 。 jiā jiù yǎng yī yīng wǔ , hū bì , xiǎo ér chí nòng yú chuáng 。 shēng zì niàn : tǎng de shēn wéi yīng wǔ , zhèn yì kě dá nǚ shì 。 xīn fāng zhù xiǎng , shēn yǐ piān rán yīng wǔ , jù fēi ér qù , zhí dá bǎo suǒ 。 nǚ xǐ ér pū zhī , suǒ qí zhǒu , sì yǐ má zi 。 dà hū yuē :“ jiě jiě wù suǒ ! wǒ sūn zi chǔ yě !” nǚ dà hài , jiě qí fù , yì bù qù 。 nǚ zhù yuē :“ shēn qíng yǐ zhuàn zhōng xīn 。 jīn yǐ rén qín yì lèi , yīn hǎo hé kě fù yuán ?” niǎo yún :“ dé jìn fāng zé , yú yuàn yǐ zú 。” tā rén sì zhī , bù shí ; nǚ zì sì zhī , zé shí 。 nǚ zuò , zé jí qí xī ; wò , zé yī qí chuáng 。 rú shì sān rì 。 nǚ shèn lián zhī , yīn shǐ rén jiàn shēng , shēng zé jiāng wò , qì jué yǐ sān rì , dàn xīn tóu wèi bīng ěr 。 nǚ yòu zhù yuē :“ jūn néng fù wéi rén , dāng shì sǐ xiāng cóng 。” niǎo yún :“ kuáng wǒ !” nǚ nǎi zì shǐ 。 niǎo cè mù , ruò yǒu suǒ sī 。 shǎo jiān , nǚ shù shuāng wān , jiě lǚ chuáng xià , yīng wǔ zhòu xià , xián lǚ fēi qù 。 nǚ jí hū zhī , fēi yǐ yuǎn yǐ 。 nǚ shǐ yù wǎng tàn , zé shēng yǐ wù 。 jiā rén jiàn yīng wǔ xián xiù lǚ lái , duò dì sǐ , fāng gòng yì zhī 。 shēng xuán sū , jí suǒ lǚ 。 zhòng mò zhī gù 。 shì yù zhì , rù shì shēng , wèn lǚ suǒ zài 。 shēng yuē :“ shì ā bǎo xìn shì wù 。 jiè kǒu xiāng fù : xiǎo shēng bù wàng jīn nuò yě 。” yù fǎn mìng 。 nǚ yì qí zhī , gù shǐ bì xiè qí qíng yú mǔ 。 mǔ shěn zhī què , nǎi yuē :“ cǐ zi cái míng yì bù è , dàn yǒu xiàng rú zhī pín 。 zé shù nián , dé xù ruò cǐ , kǒng jiāng wèi xiǎn zhě xiào 。” nǚ yǐ lǚ gù , shǐ bù tā 。 wēng ǎo cóng zhī 。 chí bào shēng 。 shēng xǐ , jí dùn chōu 。 wēng yì zhuì zhū jiā 。 nǚ yuē :“ xù bù kě jiǔ chǔ yuè jiā 。 kuàng láng yòu pín , jiǔ yì wéi rén jiàn 。 ér jì nuò zhī , chù péng máo ér gān lí huò , bù yuàn yě 。” shēng nǎi qīn yíng chéng lǐ , xiāng féng rú gé shì huān 。 zì shì jiā de lián zhuāng , xiǎo fù , pō zēng wù chǎn 。 ér shēng chī yú shū , bù zhī lǐ jiā rén shēng yè ; nǚ shàn jū jī , yì bù yǐ tā shì lèi shēng 。 jū sān nián , jiā yì fù 。 shēng hū bìng xiāo kě , zú 。 nǚ kū zhī tòng , lèi yǎn bù qíng , zhì jué mián shí 。 quàn zhī bù nà , chéng yè zì jīng 。 bì jué zhī , jí jiù ér xǐng , zhōng yì bù shí 。 sān rì , jí qīn dǎng , jiāng yǐ liàn shēng 。 wén guān zhōng shēn yǐ xī , qǐ zhī , yǐ fù huó 。 zì yán :“ jiàn míng wáng , yǐ shēng píng pǔ chéng , mìng zuò bù cáo 。 hū yǒu rén bái :‘ sūn bù cáo zhī qī jiāng zhì 。’ wáng jī guǐ lù , yán :‘ cǐ wèi yīng biàn sǐ 。’ yòu bái :‘ bù shí sān rì yǐ 。’ wáng gù wèi :‘ gǎn rǔ qī jié yì , gū cì zài shēng 。’ yīn shǐ yù zú kòng mǎ sòng yú huán 。” yóu cǐ tǐ jiàn píng 。 zhí suì dà bǐ , rù wéi zhī qián , zhū shào nián wán nòng zhī , gòng nǐ yǐn pì zhī tí qī , yǐn shēng pì chù yǔ yǔ , yán :“ cǐ mǒu jiā guān jié , jìng mì xiāng shòu 。” shēng xìn zhī , zhòu yè chuǎi mó , zhì chéng qī yì 。 zhòng yǐn xiào zhī 。 shí diǎn shì zhě lǜ shú tí yǒu dǎo xí bì , lì fǎn cháng jìng 。 tí zhǐ xià , qī shǒu jiē fú 。 shēng yǐ shì lūn kuí 。 míng nián , jǔ jìn shì , shòu cí lín 。 shàng wén yì , zhào wèn zhī 。 shēng jù qǐ zòu 。 shàng dà jiā yuè 。 hòu zhào jiàn ā bǎo ; shǎng lài yǒu jiā yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ xìng chī , zé qí zhì níng , gù shū chī zhě wén bì gōng , yì chī zhě jì bì liáng ; shì zhī luò tuò ér wú chéng zhě , jiē zì wèi bù chī zhě yě 。 qiě rú fěn huā dàng chǎn , lú zhì qīng jiā , gù chī rén shì zāi , yǐ shì zhī huì xiá ér guò , nǎi shì zhēn chī , bǐ sūn zi hé chī hū ?”

 为您推荐:聊斋志异阿宝原文及翻译 聊斋志异阿宝赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签