聊斋志异·遵化署狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 12:32:23

  文言文之家为您整理聊斋志异·遵化署狐拼音版、聊斋志异·遵化署狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·遵化署狐注音版

  《 zūnhuàshǔ 》
   zhūchéngqiūgōngwéizūnhuàdào 。 shǔzhōngduō 。 zuìhòulóu , suísuízhěérzhī , wéijiā 。 shíchūyāngrén , qiǎnzhīchì 。 guānzhěwéishèshēngdǎozhī , gǎnqiān 。 qiūgōngrèn, wénérzhī 。 wèigōnggāngliè , huàgàojiārényuē :“ xìngbáirén : xiàng qiú 。 róngsān , jiāngxiéxiǎo 。” gōngwén , yán 。  , yuèbīng , jièsàn , 使shǐjìnkángzhūyíngpàozhòu , huánlóuqiānzuòbìng ; shùrènzhīlóu , qǐngcuīwéipíng , ròu máoxuè , tiānérxià 。 dànjiànnóngchénzhīzhōng , yǒubái , màoyānchōngkōngér 。 zhòng wàngzhīyuē :“ táo 。” érshǔzhōngpíngān 。
   hòuèrnián , gōngqiǎngānyíngānshù , jiāngmóuqiānzhuó 。 shìwèijiù , jiào cángbānzhījiā 。 yǒuwàngquèshēng , yánzihéngbèishā ; yòujiégōngxiāo jūnliáng , yínyuándāng , xiàndùnmǒujiā , yànzhèng 。 fèngzhǐyàn 。 zhìbānjiā , míngsōude 。 sǒuwéidiǎn , zhī , guǒjīn ; jīnshàngjuānyǒu “ mǒujùnjiě ”  。 érsǒu , shīsuǒzài 。 zhíxiāngxiāngmíngqiúrén , jìngzhī 。 gōngyóunàn 。 nǎizhīsǒutáo 。
   shǐshìyuē :“ zhīsuìrén , zhūshèn 。 ránérshězhī , quánrén 。 gōngyún ‘ zhīshèn ’ zhě 。 使shǐguān西wèi , bǎisuǒnéngyōuzāi !”

聊斋志异·遵化署狐拼音版

  《 zūn huà shǔ hú 》
   zhū chéng qiū gōng wéi zūn huà dào 。 shǔ zhōng gù duō hú 。 zuì hòu yī lóu , suí suí zhě zú ér jū zhī , yǐ wéi jiā 。 shí chū yāng rén , qiǎn zhī yì chì 。 guān cǐ zhě wéi shè shēng dǎo zhī , wú gǎn qiān 。 qiū gōng lì rèn , wén ér nù zhī 。 hú yì wèi gōng gāng liè , huà yī yù gào jiā rén yuē :“ xìng bái dà rén : wù xiàng qiú 。 róng wǒ sān rì , jiāng xié xì xiǎo bì qù 。” gōng wén , yì mò bù yán 。 cì rì , yuè bīng yǐ , jiè wù sàn , shǐ jìn káng zhū yíng jù pào zhòu rù , huán lóu qiān zuò bìng fā ; shù rèn zhī lóu , qǐng kè cuī wéi píng dì , gé ròu máo xuè , zì tiān yǔ ér xià 。 dàn jiàn nóng chén dú wù zhī zhōng , yǒu bái qì yī lǚ , mào yān chōng kōng ér qù 。 zhòng wàng zhī yuē :“ táo yī hú yǐ 。” ér shǔ zhōng zì cǐ píng ān 。
   hòu èr nián , gōng qiǎn gān pú jī yín rú gān shù fù dū , jiāng móu qiān zhuó 。 shì wèi jiù , gū jiào cáng yú bān yì zhī jiā 。 hū yǒu yī wàng yì què shēng qū , yán qī zi héng bèi shā lù ; yòu jié gōng kè xiāo jūn liáng , yín yuán dāng lù , xiàn dùn mǒu jiā , kě yǐ yàn zhèng 。 fèng zhǐ yā yàn 。 zhì bān yì jiā , míng sōu bù de 。 sǒu wéi yǐ yī zú diǎn dì wù qí yì , fā zhī , guǒ dé jīn ; jīn shàng juān yǒu “ mǒu jùn jiě ” zì 。 yǐ ér mì sǒu , zé shī suǒ zài 。 zhí xiāng lǐ xiāng míng yǐ qiú qí rén , jìng yì wú zhī 。 gōng yóu cǐ lí nàn 。 nǎi zhī sǒu jí táo hú yě 。
   yì shǐ shì yuē :“ hú zhī suì rén , kě zhū shèn yǐ 。 rán fú ér shě zhī , yì yǐ quán wú rén 。 gōng kě yún ‘ jí zhī yǐ shèn ’ zhě yǐ 。 yì shǐ guān xī wèi cǐ , qǐ bǎi hú suǒ néng yōu zāi !”

  为您推荐:聊斋志异遵化署狐翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签