聊斋志异·张诚拼音版、注音版

发布时间:2020-08-20 12:39:58 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·张诚拼音版、聊斋志异·张诚注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·张诚注音版

 《 zhāngchéng 》
  rénzhāngshìzhě , xiānrén 。 míngluàn , wéiběibīnglüè 。 zhāngcháng , suìjiāyān 。  , shēng 。  ,  , yòushì , shēngchéng 。 shìniúshìhàn, měi , chùzhī , dànècǎo 。 使shǐqiáo , cháijiān ; chǔgòu , kān 。 yǐnchùgāncuìěrchéng , 使shǐcóngshúshī 。 chéngjiànzhǎng , xìngxiàoyǒu , rěnxiōng , yīnquàn 。 tīng 。  , shānqiáo , wèizhōng , zhífēng , shēnyánxià , zhǐér 。 zhōngněi , suìxīnguī 。 yànzhīshǎo , shí ; huǒshāoxīn , shìjiāng 。 chéngshúzhōnglái , jiànxiōngrán , wèn :“ bìng ?” yuē :“ 饿èěr 。” wèn , qínggào 。 chéngqiǎorán便biàn 。 shí , 怀huáibǐngláiěrxiōng 。 xiōngwènsuǒlái 。 yuē :“ qièmiànqiànlínwéizhī , dànshíyán 。” shízhī 。 zhǔyuē :“ hòurán , shìxièlèi 。 qiědàn , dāng 。” chéngyuē :“ xiōngruò , néngduōqiáo !”  , shíhòu , qièshān, zhìxiōngqiáochù 。 xiōngjiànzhī , jīngwèn :“ jiāngzuò ?” yuē :“ jiāngzhùqiáocǎi 。” wèn :“ shéizhīqiǎn ?” yuē :“ láiěr 。” xiōngyuē :“ lùnnéngqiáo , zònghuònéngzhī , qiěyóu 。” shìzhīguī 。 chéngtīng , shǒuduàncháizhùxiōng 。 qiěyún :“ míngdānglái 。” xiōngjìnzhǐzhī 。 jiànzhǐ , 穿chuān , bēiyuē :“ guī , dào !” chéngnǎiguī 。 xiōngsòngzhībàn , fānghuí 。 qiáoguī , shú , zhǔshīyuē :“ niányòu , zhī 。 shānzhōnglángduō 。” shīyuē :“ qiánzhīwǎng , xiàchǔzhī 。” guīwèichéngyuē :“ tīngyán , zāochī 。” chéngxiàoyuē :“ zhī 。” míng , 怀huáiyòu 。 xiōnghàiyuē :“ wèizilái , ěr ?” chéngyīng , xīnqiě , hànjiāoshǎoxiū 。 yuēshù , érfǎn 。 shīyòuzhī , nǎishígàozhī 。 shītànxián , suìzhījìn 。 xiōngzhǐzhī , zhōngtīng 。  , jiùrénqiáoshānzhōng , yǒuzhì 。 zhòngér 。 jìngxiánchéng 。 rénhánghuǎn , wèizhuī 。 zhī , zhōngkuà 。 tòngkuángbēn , xúnzhú , tòngérfǎn 。 zhòngwèijiězhī , bēi 。 yuē :“  , fēiyóurénzhī ; kuàngwèi , shēngyān !” suìwěnxiàng 。 zhòngjiùzhī , ròuzhěcùn , xuèyǒng , xuànmàoyǔnjué 。 zhònghài , lièzhīéryuēzhī , qúnérguī 。 yuē :“ shāér , jǐng !” shēnyún :“ fánnǎo 。  , dìngshēng !” zhìshàng , chuāngtòngnéngmián , wéizhòuzuò 。 kǒng , shíjiùshǎozhī , niúzhégòu 。 suìshí, sānér 。 cūnzhōngyǒuzǒuchángzhě , zhī , miǎnnǎng 。 yīnxúnsuǒ , yánwén 。 suìfǎnshēndǎo 。 zhìdōuhuì , jiànzàoshānrén , chéngzhōngchū 。 yàozhēdàiwènzhī 。 zàoshānrénpèinángzhōngjiǎndiéshěn , nánbǎi , bìngfànérzhāngzhě 。 zàidié 。 zàoshānrényuē :“ shǔ , dechādǎi 。” xìn , qiángnèichéng 。 chéngzhōngxīnguǐ 、 guǐwǎngláichōngchōng , yǒushí , jiùwèn , zhīzhě 。 gònghuāyán :“ zhì !” yǎngjiànyúnzhōng , yǒuwěirén , háoguāngchèshàngxià , dùnjuéshìjiètōngmíng 。 yuē :“ lángyǒuzāishíniánmíng , zhūnǎo , jīnshìzhízhī 。” 便biànzuóguì 。 zhòngguǐqiúfēnfēn , zhǎngsòngbēijiùzhīshēng , hǒngténgzhèn 。 yángliǔzhībiàngān , chén 。 éérshōuguāngliǎn , suìshīsuǒzài 。 juéjǐngshàngzhān , chùzuòtòng 。 réngdǎoguī 。 wàngjiànmén , shǐbiéér 。 èr , huòránjìng , shùsuǒ , wèichéng 。 wéizhuànzàozhī , fǎngòuzhī 。 shēn , érchuānghénliángchài 。  , bàiyuē :“ xíngjiāng穿chuānyúnhǎiwǎngxún , jiàn , zhōngshēnwàngfǎn 。 yuànyóuérwéi 。” wēngyǐnkōngchù , gǎnliúzhī 。
  nǎi 。 měichōng访fǎnghào , zhōngduànjué , gàiérxíng 。 nián , jīnlíng , xuánchúnbǎijié , dàoshàng 。 ǒujiànshíguò , zǒudào 。 nèirénguānzhǎng , niánshílái , jiàn , téngchuōqiánhòu 。 shàoniánchéngxiǎo , shì 。 guìgōng , wèigǎnyǎngshì 。 shàoniántíngbiānshǎozhù , xià , yuē :“ fēixiōng !” shǒushěnshì , chéng 。 shǒutòng , shīshēng 。 chéngyuē :“ xiōngpiāoluòzhì ?” yánqíng , chéngbēi 。 zhěbìngxiàwèn , báigōngcháng 。 guānmìngtuōzài , liánpèiguīzhūjiā , shǐxiángjiézhī 。 chū , xiánchéng , zhīshízhì , zhōngjīng宿 。 shìzhāngbiéjiàdōuzhōnglái , guòzhī , jiànmàowén , liánérzhī , jiàn 。 yán , xiāngyuǎn 。 yīnzàiguī 。 yòuyàoshāngchù , shùshǐquán 。 biéjiàchángjūn , zhī 。 gàishìcóngyóuzhǔ 。 chéngwéixiōnggào 。 yán , biéjià , bàixiè 。 chéngnèi , pěngchū , jìnxiōng , nǎizhìjiǔyàn 。 biéjiàwèn :“ guìzài , dīngzhuàng ?” yuē :“ yǒu 。 shǎorén , liú 。” biéjiàyuē :“ rén 。 guìshǔ ?” yuē :“ céngwényán , shǔdōngchāngxiá 。” jīngyuē :“ tóngxiāng ! qiān ?” yuē :“ míngqīngbīngjìng , lüèqián 。 zāobīngxiǎn , dàngjiāshì 。 xiānjiǎ西dào , wǎngláiniǎn , zhǐyān 。” yòujīngwèn :“ jūnjiāzūnmíng ?” gàozhī 。 biéjiàchēngérshì , shǒuruò , nèi 。  , tàirénchū 。 gòngluóbài ,  , wènyuē :“ shìzhāngbǐngzhīzhīsūn ?” yuē :“ rán 。” tàirén , wèibiéjiàyuē :“  。” xiōngnéngjiě 。 tàirényuē :“ shìsānnián , liúběi , shēnshǔhēishānbànnián , shēngxiōng 。 yòubànnián , shān , xiōngzhìxià , qiānguān 。 jīnjiěrèn 。 měiniànxiāngjǐng , suìchū ,  。 qiǎnrénzhì , shūsuǒhào , zhī西zāi !” nǎiwèibiéjiàyuē :“ wéi , zhé !” biéjiàyuē :“ nǎngwènchéng , chéngwèichángyánrén , xiǎngyòuzhìěr 。” nǎi齿chǐ : biéjiàshíyǒu , wéicháng ; chéngshíliù , zuìshǎo ; èrshíèr , érzhòng 。 biéjiàliǎng , shènhuān , tóngchù , jìnsànduānyóu , jiāngzuòguī 。 tàirénkǒngjiànróng 。 biéjiàyuē :“ néngrónggòngzhī , fǒuzhī 。 tiānxiàyǒuzhīguó ?” shìzháibànzhuāng , 西 。
   , chéngxiānchíbào 。  , xún ; kuàiránlǎoguān , xíngyǐngdiào 。 jiàn , bào , huǎnghuǎngjīng ; yòuchéng ,  , zuòyán , shānshān。 yòugàobiéjiàzhì , wēngchuòèrán , néng , néngbēi , chīchī 。 wèi , biéjià , bài ; tàirénwēngxiāngxiàng 。 jiànǎo , nèiwàiyíngsāi , zuòzhīsuǒwéi 。 chéngjiàn , wènzhī , fāngzhī , hàojué , shíqǐngshǐ 。 biéjiàchū , jiànlóu ; yánshījiàoliǎng ; téngcáo , rénxuānshì , ránjiā 。
  shǐshìyuē :“ tīngshìzhìzhōng , fánshùduò : shísuìtóng , xīnzhùxiōng , kǎirányuē :‘ wánglǎnzàijiàn !’ shìduò 。 zhìxiánchéng , jīnkuángyuē :‘ tiāndàokuìkuì !’ shìduò 。 xiōng , érduò ; zhuǎnzēngxiōng , yòubēi , wéibiéjiàduò 。 méntuán , jīngchū , chū , cóngzhī , wéiwēngduò 。 zhīhòushì , yǒushànmǒuzhě ?”

聊斋志异·张诚拼音版

 《 zhāng chéng 》
  yù rén zhāng shì zhě , qí xiān qí rén 。 míng mò qí dà luàn , qī wéi běi bīng lüè qù 。 zhāng cháng kè yù , suì jiā yān 。 qǔ yú yù , shēng zǐ nè 。 wú hé , qī zú , yòu qǔ jì shì , shēng zǐ chéng 。 jì shì niú shì hàn , měi jí nè , nú chù zhī , dàn yǐ è cǎo jù 。 shǐ qiáo , rì zé chái yī jiān ; wú zé tà chǔ gòu zǔ , bù kě kān 。 yǐn chù gān cuì ěr chéng , shǐ cóng shú shī dú 。 chéng jiàn zhǎng , xìng xiào yǒu , bù rěn xiōng qú , yīn quàn mǔ 。 mǔ fú tīng 。 yī rì , nè rù shān qiáo , wèi zhōng , zhí dà fēng yǔ , bì shēn yán xià , yǔ zhǐ ér rì yǐ mù 。 fù zhōng dà něi , suì fù xīn guī 。 mǔ yàn zhī shǎo , nù bù yǔ shí ; jī huǒ shāo xīn , rù shì jiāng wò 。 chéng zì shú zhōng lái , jiàn xiōng tà rán , wèn :“ bìng hū ?” yuē :“ è ěr 。” wèn qí gù , yǐ qíng gào 。 chéng qiǎo rán biàn qù 。 yí shí , huái bǐng lái ěr xiōng 。 xiōng wèn qí suǒ zì lái 。 yuē :“ yú qiè miàn qiàn lín fù wéi zhī , dàn shí wù yán yě 。” nè shí zhī 。 zhǔ dì yuē :“ hòu wù fù rán , shì xiè lèi dì 。 qiě rì yī dàn , jī dāng bù sǐ 。” chéng yuē :“ xiōng gù ruò , wū néng duō qiáo !” cì rì , shí hòu , qiè fù shān , zhì xiōng qiáo chù 。 xiōng jiàn zhī , jīng wèn :“ jiāng hé zuò ?” dá yuē :“ jiāng zhù qiáo cǎi 。” wèn :“ shéi zhī qiǎn ?” yuē :“ wǒ zì lái ěr 。” xiōng yuē :“ wú lùn dì bù néng qiáo , zòng huò néng zhī , qiě yóu bù kě 。” yú shì sù zhī guī 。 chéng bù tīng , yǐ shǒu zú duàn chái zhù xiōng 。 qiě yún :“ míng rì dāng yǐ fǔ lái 。” xiōng jìn zhǐ zhī 。 jiàn qí zhǐ yǐ pò , lǚ yǐ chuān , bēi yuē :“ rǔ bù sù guī , wǒ jí yǐ fǔ zì dào sǐ !” chéng nǎi guī 。 xiōng sòng zhī bàn tú , fāng fù huí 。 qiáo jì guī , yì shú , zhǔ qí shī yuē :“ wú dì nián yòu , yí bì zhī 。 shān zhōng hǔ láng duō 。” shī yuē :“ wǔ qián bù zhī hé wǎng , yè xià chǔ zhī 。” guī wèi chéng yuē :“ bù tīng wú yán , zāo chī zé yǐ 。” chéng xiào yuē :“ wú zhī 。” míng rì , huái fǔ yòu qù 。 xiōng hài yuē :“ wǒ gù wèi zi wù lái , hé fù ěr ?” chéng bù yīng , yì xīn qiě jí , hàn jiāo yí bù shǎo xiū 。 yuē zú yī shù , bù cí ér fǎn 。 shī yòu zé zhī , nǎi shí gào zhī 。 shī tàn qí xián , suì bù zhī jìn 。 xiōng lǚ zhǐ zhī , zhōng bù tīng 。 yī rì , yǔ jiù rén qiáo shān zhōng , xū yǒu hǔ zhì 。 zhòng jù ér fú 。 hǔ jìng xián chéng qù 。 hǔ fù rén háng huǎn , wèi nè zhuī jí 。 nè lì fǔ zhī , zhōng kuà 。 hǔ tòng kuáng bēn , mò kě xún zhú , tòng kū ér fǎn 。 zhòng wèi jiě zhī , kū yì bēi 。 yuē :“ wú dì , fēi yóu fū rén zhī dì ; kuàng wèi wǒ sǐ , wǒ hé shēng yān !” suì yǐ fǔ zì wěn qí xiàng 。 zhòng jí jiù zhī , rù ròu zhě yǐ cùn xǔ , xuè yì rú yǒng , xuàn mào yǔn jué 。 zhòng hài , liè zhī yī ér yuē zhī , qún fú ér guī 。 mǔ kū mà yuē :“ rǔ shā wú ér , yù lí jǐng sè zé yé !” nè shēn yún :“ mǔ wù fán nǎo 。 dì sǐ , wǒ dìng bù shēng !” zhì tà shàng , chuāng tòng bù néng mián , wéi zhòu yè yī bì zuò kū 。 fù kǒng qí yì sǐ , shí jiù tà shǎo bǔ zhī , niú zhé gòu zé 。 nè suì bù shí , sān rì ér bì 。 cūn zhōng yǒu wū zǒu wú cháng zhě , nè tú yù zhī , miǎn sù nǎng kǔ 。 yīn xún dì suǒ , wū yán bù wén 。 suì fǎn shēn dǎo nè qù 。 zhì yī dōu huì , jiàn yī zào shān rén , zì chéng zhōng chū 。 wū yào zhē dài wèn zhī 。 zào shān rén yú pèi náng zhōng jiǎn dié shěn gù , nán fù bǎi yú , bìng wú fàn ér zhāng zhě 。 wū yí zài tā dié 。 zào shān rén yuē :“ cǐ lù shǔ wǒ , hé de chā dǎi 。” nè bù xìn , qiáng wū rù nèi chéng 。 chéng zhōng xīn guǐ 、 gù guǐ wǎng lái chōng chōng , yì yǒu gù shí , jiù wèn , qì wú zhī zhě 。 hū gòng huā yán :“ pú sà zhì !” yǎng jiàn yún zhōng , yǒu wěi rén , háo guāng chè shàng xià , dùn jué shì jiè tōng míng 。 wū hè yuē :“ dà láng yǒu fú zāi pú sà jǐ shí nián yī rù míng sī , bá zhū kǔ nǎo , jīn shì zhí zhī 。” biàn zuó nè guì 。 zhòng guǐ qiú fēn fēn jí jí , hé zhǎng qí sòng cí bēi jiù kǔ zhī shēng , hǒng téng zhèn dì 。 pú sà yǐ yáng liǔ zhī biàn sǎ gān lù , qí xì rú chén 。 é ér wù shōu guāng liǎn , suì shī suǒ zài 。 nè jué jǐng shàng zhān lù , fǔ chù bù fù zuò tòng 。 wū réng dǎo yǔ jù guī 。 wàng jiàn lǐ mén , shǐ bié ér qù 。 nè sǐ èr rì , huò rán jìng sū , xī shù suǒ yù , wèi chéng bù sǐ 。 mǔ yǐ wéi zhuàn zào zhī wū , fǎn gòu mà zhī 。 nè fù qū wú yǐ zì shēn , ér mō chuāng hén liáng chài 。 zì lì qǐ , bài fù yuē :“ xíng jiāng chuān yún rù hǎi wǎng xún dì , rú bù kě jiàn , zhōng cǐ shēn wù wàng fǎn yě 。 yuàn fù yóu yǐ ér wéi sǐ 。” wēng yǐn kōng chù yǔ qì , wú gǎn liú zhī 。
  nè nǎi qù 。 měi yú chōng qú fǎng dì hào , tú zhōng zī fǔ duàn jué , gài ér xíng 。 yú nián , dá jīn líng , xuán chún bǎi jié , yǔ lǚ dào shàng 。 ǒu jiàn shí yú qí guò , zǒu bì dào cè 。 nèi yī rén rú guān zhǎng , nián sì shí yǐ lái , jiàn zú nù mǎ , téng chuō qián hòu 。 yī shào nián chéng xiǎo sì , lǚ shì nè 。 nè yǐ qí guì gōng zǐ , wèi gǎn yǎng shì 。 shào nián tíng biān shǎo zhù , hū xià mǎ , hū yuē :“ fēi wú xiōng yé !” nè jǔ shǒu shěn shì , chéng yě 。 wò shǒu dà tòng , shī shēng 。 chéng yì kū yuē :“ xiōng hé piāo luò yǐ zhì yú cǐ ?” nè yán qí qíng , chéng yì bēi 。 qí zhě bìng xià wèn gù , yǐ bái gōng cháng 。 guān mìng tuō qí zài nè , lián pèi guī zhū qí jiā , shǐ xiáng jié zhī 。 chū , hǔ xián chéng qù , bù zhī hé shí zhì lù cè , wò tú zhōng jīng sù 。 shì zhāng bié jià zì dōu zhōng lái , guò zhī , jiàn qí mào wén , lián ér fǔ zhī , jiàn sū 。 yán qí lǐ jū , zé xiāng qù yǐ yuǎn 。 yīn zài yǔ jù guī 。 yòu yào fū shāng chù , shù rì shǐ quán 。 bié jià wú cháng jūn , zǐ zhī 。 gài shì cóng yóu zhǔ yě 。 chéng jù wéi xiōng gào 。 yán cì , bié jià rù , nè bài xiè bù yǐ 。 chéng rù nèi , pěng bó yī chū , jìn xiōng , nǎi zhì jiǔ yàn xù 。 bié jià wèn :“ guì zú zài yù , jǐ hé dīng zhuàng ?” nè yuē :“ wú yǒu 。 fù shǎo qí rén , liú yù yú yù 。” bié jià yuē :“ pú yì qí rén 。 guì lǐ hé shǔ ?” dá yuē :“ céng wén fù yán , shǔ dōng chāng xiá 。” jīng yuē :“ wǒ tóng xiāng yě ! hé gù qiān yù ?” nè yuē :“ míng jì qīng bīng rù jìng , lüè qián mǔ qù 。 fù zāo bīng xiǎn , dàng wú jiā shì 。 xiān jiǎ yú xī dào , wǎng lái pō niǎn , gù zhǐ yān 。” yòu jīng wèn :“ jūn jiā zūn hé míng ?” nè gào zhī 。 bié jià chēng ér shì , fǔ shǒu ruò yí , jí qū rù nèi 。 wú hé , tài fū rén chū 。 gòng luó bài , yǐ , wèn nè yuē :“ rǔ shì zhāng bǐng zhī zhī sūn yé ?” yuē :“ rán 。” tài fū rén dà kū , wèi bié jià yuē :“ cǐ rǔ dì yě 。” nè xiōng dì mò néng jiě 。 tài fū rén yuē :“ wǒ shì rǔ fù sān nián , liú lí běi qù , shēn shǔ hēi gù shān bàn nián , shēng rǔ xiōng 。 yòu bàn nián , gù shān sǐ , rǔ xiōng yǐ bǔ zhì qí xià , qiān cǐ guān 。 jīn jiě rèn yǐ 。 měi kè kè niàn xiāng jǐng , suì chū jí , fù gù pǔ 。 lǚ qiǎn rén zhì qí , shū wú suǒ mì hào , hé zhī rǔ fù xī xǐ zāi !” nǎi wèi bié jià yuē :“ rǔ yǐ dì wéi zǐ , zhé fú sǐ yǐ !” bié jià yuē :“ nǎng wèn chéng , chéng wèi cháng yán qí rén , xiǎng yòu zhì bù yì ěr 。” nǎi yǐ chǐ xù : bié jià sì shí yǒu yī , wéi cháng ; chéng shí liù , zuì shǎo ; nè èr shí èr , zé bó ér zhòng yǐ 。 bié jià dé liǎng dì , shèn huān , yǔ tóng wò chù , jìn xī lí sàn duān yóu , jiāng zuò guī jì 。 tài fū rén kǒng bù jiàn róng 。 bié jià yuē :“ néng róng zé gòng zhī , fǒu zé xī zhī 。 tiān xià qǐ yǒu wú fù zhī guó ?” yú shì yù zhái bàn zhuāng , kè rì xī fā 。
  jì dǐ lǐ , nè jí chéng xiān chí bào fù 。 fù zì nè qù , qī yì xún zú ; kuài rán yī lǎo guān , xíng yǐng zì diào 。 hū jiàn nè rù , bào xǐ , huǎng huǎng yǐ jīng ; yòu dǔ chéng , xǐ jí , bù fù zuò yán , shān shān yǐ tì 。 yòu gào yǐ bié jià mǔ zǐ zhì , wēng chuò qì è rán , bù néng xǐ , yì bù néng bēi , chī chī yǐ lì 。 wèi jǐ , bié jià rù , bài yǐ ; tài fū rén bǎ wēng xiāng xiàng kū 。 jì jiàn bì ǎo sī zú , nèi wài yíng sāi , zuò lì bù zhī suǒ wéi 。 chéng bù jiàn mǔ , wèn zhī , fāng zhī yǐ sǐ , hào sī qì jué , shí qǐng shǐ sū 。 bié jià chū zī , jiàn lóu gé ; yán shī jiào liǎng dì ; mǎ téng yú cáo , rén xuān yú shì , jū rán dà jiā yǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ yú tīng cǐ shì zhì zhōng , tì fán shù duò : shí yú suì tóng zǐ , fǔ xīn zhù xiōng , kǎi rán yuē :‘ wáng lǎn gù zài jiàn hū !’ yú shì yī duò 。 zhì hǔ xián chéng qù , bù jīn kuáng hū yuē :‘ tiān dào kuì kuì rú cǐ !’ yú shì yī duò 。 jí xiōng dì cù yù , zé xǐ ér yì duò ; zhuǎn zēng yī xiōng , yòu yì yī bēi , zé wéi bié jià duò 。 yī mén tuán , jīng chū bù yì , xǐ chū bù yì , wú cóng zhī tì , zé wéi wēng duò yě 。 bù zhī hòu shì , yì yǒu shàn tì rú mǒu zhě hū ?”

 为您推荐:聊斋志异张诚翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·封三娘拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异封三娘拼音版、聊斋志异封三娘注音版,欢迎阅读。 聊斋志异封三娘注音版 《 封 fēng 三 sān 娘 ning 》 范 fn 十 sh 一 yī 娘 ning , 城 chng 祭 j 酒 jiǔ 之 zhī 女...

 • 聊斋志异石清虚文言文翻译

  文言文 邢云飞,顺天人。好石,见佳石[1],不惜重直。偶渔于河,有物挂网, 沉而取之,则石径尺,四面玲珑,峰峦叠秀,喜极,如获异珍。既归,雕紫檀为座,供诸案头[2]。每值天欲雨,则...

 • 聊斋志异·鬼津拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异鬼津拼音版、聊斋志异鬼津注音版,欢迎阅读。 聊斋志异鬼津注音版 《 鬼 guǐ 津 jīn 》 李 lǐ 某 mǒu 昼 zhu 卧 w , 见 jin 一 yī 妇 f 人 rn 自 z 墙 qing 中 zhōng 出...

 • 聊斋志异鸿原文及翻译 聊斋志异鸿的启示

  原文 天津弋人得一鸿,其雄者随至其家,哀鸣翱翔,抵暮始去。次日弋人早出,则鸿已至,飞号从之;既而集其足下。弋人将并捉之。见其伸颈俯仰,吐出黄金半铤。弋人悟其意,乃曰:是将以...

 • 聊斋志异金世成原文及翻译

  原文 金世成,长山人[1]。素不检[2]。忽出家作头陀[3]。类 颠[4],啖不洁以为美。犬羊遗秽于前[5],辄伏啖之。自号为 佛[6]。愚民妇异其所为,执弟子礼者以千万计。金诃使食 矢[7],无敢违者...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号