聊斋志异·汾州狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 12:41:43

  文言文之家为您整理聊斋志异·汾州狐拼音版、聊斋志异·汾州狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·汾州狐注音版

  《 fénzhōu 》
   fénzhōupànzhūgōngzhě , xièduō 。 gōngzuò , yǒuwǎngláidēngxià 。 chūwèishìjiā rén , wèihuángshàn ;  , jìngxiāngshí , érróngguāngyànjué 。 xīnzhī , éràihàozhī, zhīlái 。 tíngxiàoyuē :“ shēngjiārén , shéishìǎo ?” zhūxiàoér , zuò xièguò 。 suìkuǎn , jiǔzhīhǎo 。 wèiyuē :“ jūnzhìdāngqiān , biéyǒu 。” wèn :“ shí ?” yuē :“ qián 。 dànzhězàimén , diàozhězài , néngguān 。” sān , qiānbàoguǒzhì 。  , tàirényīn 。 gōngjiěrèn , xiéxuán 。  。 sòngzhīshàng 。 qiángzhīdēngzhōu 。 yuē :“ jūnzhī , néngguò 。” zhū rěnbié , liànliànpàn 。 chū , yánjiāngjiù 。 shíguī , yǒuláibài 。 biéshì  。 nǎilái , yuē:“ qǐng便biàndēngzhōu , qièsòngjūn 。” zhūyuē :“ xiàngyánnéng , jīn yún ?” yuē :“ nǎngsuǒfēi , shén 。 qièjūn , qǐngzhī 。 xiànshítiānwǎng , zàněr。” suìtóng 。 zhìshí , guǒbiéér 。

聊斋志异·汾州狐拼音版

  《 fén zhōu hú 》
   fén zhōu pàn zhū gōng zhě , jū xiè duō hú 。 gōng yè zuò , yǒu nǚ zǐ wǎng lái dēng xià 。 chū wèi shì jiā rén fù , wèi huáng gù shàn ; jí jǔ mù , jìng bù xiāng shí , ér róng guāng yàn jué 。 xīn zhī qí hú , ér ài hào zhī , jù hū zhī lái 。 nǚ tíng lǚ xiào yuē :“ lì shēng jiā rén , shéi shì rǔ bì ǎo yé ?” zhū xiào ér qǐ , yè zuò xiè guò 。 suì yǔ kuǎn mì , jiǔ rú fū qī zhī hǎo 。 hū wèi yuē :“ jūn zhì dāng qiān , bié yǒu rì yǐ 。” wèn :“ hé shí ?” dá yuē :“ mù qián 。 dàn hè zhě zài mén , diào zhě jí zài lǘ , bù néng guān yě 。” sān rì , qiān bào guǒ zhì 。 cì rì , jí dé tài fū rén fù yīn 。 gōng jiě rèn , yù yǔ xié xuán 。 hú bù kě 。 sòng zhī hé shàng 。 qiáng zhī dēng zhōu 。 nǚ yuē :“ jūn zì bù zhī , hú bù néng guò hé yě 。” zhū bù rěn bié , liàn liàn hé pàn 。 nǚ hū chū , yán jiāng yī yè gù jiù 。 yí shí guī , jí yǒu kè lái dá bài 。 nǚ bié shì yǔ yǔ 。 kè qù nǎi lái , yuē :“ qǐng biàn dēng zhōu , qiè sòng jūn dù 。” zhū yuē :“ xiàng yán bù néng dù , jīn hé yǐ yún ?” yuē :“ nǎng suǒ yè fēi tā , hé shén yě 。 qiè yǐ jūn gù , tè qǐng zhī 。 bǐ xiàn wǒ shí tiān wǎng fù , gù kě zàn yī ěr 。” suì tóng jì 。 zhì shí rì , guǒ bié ér qù 。

  为您推荐:聊斋志异汾州狐翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签