聊斋志异·巧娘拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 18:47:57

 文言文之家为您整理聊斋志异·巧娘拼音版、聊斋志异·巧娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·巧娘注音版

 《 qiǎoniáng 》
  广guǎngdōngyǒujìnshēnshìnián , liùshí , shēngmínglián , shènhuìértiānyān , shísuìyīncáicán 。 xiáěrwénzhī , zhě 。 fēnzōngjué , zhòuyōu , ér 。
  liáncóngshī 。 shīǒuchū , shìménwàiyǒuhóuzhě , liánshìzhī , fèixuéyān 。 shījiāngzhìér , suìwáng 。 jiāshù , jiànlángxiéxiǎochūqián 。 huíshǒu , yāo , liánjiǎnhuǎn , liánguòzhī 。 huíyuē :“ shìwènlángjūn , qióng ?” guǒwèn , liánjiéwéi , yuē :“ tǎngzhīqióng , yǒuchǐshūhán , fán便biàndàomén 。 lǎozàijiā , wéidōngdàozhǔ 。” liánchūběndìngxiàng , niànhǎi , yīnnuòzhī 。 chūshū , zhuǎnshēng 。 wènxìngmíng , yún :“ huàxìng , qíncūn , běiguōsān 。” shēngzhōu便biàn 。 zhìqióngzhōuběiguō , xūn , wènqíncūn , zhīzhě 。 wàngběixíng , xīngyuècàn , fāngcǎo , kuàng , jiǒngshèn 。 jiàndào , bàngfénzhǐ , láng , yīnpānshùnáoshēng , dūnshàng 。 tīngsōngshēng , xiāochóngāizòu , zhōngxīntǎn , huǐzhìshāo 。
  wénrénshēngzàixià , kànzhī , tíngyuànwǎnrán , rénzuòshíshàng , shuānghuántiāohuàzhú , fēnshìzuǒyòu 。 rénzuǒyuē :“ jīnyuèbáixīngshū , huásuǒzèngtuánchá , pēngzhǎn , shǎngliáng 。” shēngguǐmèi , máozhíshù , gǎnshǎo 。 ziyǎngshìyuē :“ shùshàngyǒurén !” jīngyuē :“ chùdǎnér , ànláikuīrén !” shēng , suǒtáoyǐn, suìpánxuánxià , yòu 。 jìnlín , fǎnhuìwéi , bìngzuò 。 zhī , niánshí , 姿tàiyànjué , tīngyányīn 。 wèn :“ lángzhī ?” yún :“ wéirénzuòshūyóu 。” yuē :“ duōbào , 宿 。 xiánpéng , yuànjiùshuìjià 。” yāoshēng 。 shìwéi , mìngzhǎnliǎngbèishàng 。 shēngcánxínghuì , yuànzàixiàchuáng 。 xiàoyuē :“ jiāxiāngféng , yuánlónggǎngāo ?” shēng , suìgòng , érhuángkǒnggǎnshū 。 wèiànzhōngxiānshǒutàn , qīngniǎnjìng , shēngwěimèiruòjuézhī 。 yòuwèiqīn , yáoshēng , dòng , 便biànxiàtànyǐnchù 。 nǎitíngshǒuchàngrán , qiāoqiāochūqīn , éwénshēng 。 shēnghuángkuìróng , hèntiāngōngzhīquēxiànér 。 gōudēng 。 jiànhén , jīngwènsuǒ 。 yáoshǒuyuē :“ tànmìngěr 。” qián , dānwàngyán 。 yuē :“ huànlángxǐng , qiǎnfàng 。” shēngwénzhī , bèicánzuò , qiěxiāobàn , mángmángsuǒzhī
  chóuniànjiān , rénpái 。 yuē :“ huálái 。” wēikuīzhī , niányuēshí , yóufēng 。 jiànwèishuì , 便biànzhìjiéwèn , wèi 。 yòushìshàngyǒuzhě , suìwèn :“ gòngrén ?” dài :“ shàoniánláng宿 。” xiàoyuē :“ zhīqiǎoniángxiéhuāzhú 。” jiànlèiwèigān , jīngyuē :“ jǐnzhī , bēilún , jiānglángjūnbào ?” yán , bēi 。 shìshēng , zhèn , shūluòshàng 。 shì , hàiyuē :“  !” chāitànzhà 。 wènzhī 。 yún :“ shìsānjiějiābào , yánláng , qióngsuǒ , qiěwéinài ?” yuē :“ yúnwéirénshū , xìngwèiqiǎnzhī 。” shēng , jiūxúnshūsuǒlái , shēngbèishùzhī 。 yuē :“ yuǎnfánshū , dāngbào ?” yòushúshìshēng , xiàowèn :“ qiǎoniáng ?” shēngyán :“ zhīzuì 。” yòujié , tànyuē :“ liánshēngshìjiū , méibēnzhuórén , shìbēiěr 。” shēngyuē :“ huìxiáér , xióngérzhě ? shìzhī , jiǔhùnrén 。” suìdǎoshēngdōngxiāng , tànshǒuéryànzhī 。 xiàoyuē :“ guàiqiǎoniánglíng 。 ránxìngyǒugēn , yóuwéi 。” tiǎodēngbiànfānxiāng , hēiwánshòushēng , lìngtūnxià , zhǔhuā , nǎichū 。 shēngchóu , zhīyàozhèng 。 jiānggēng , chūxǐng , juéxiàzhíchōngyǐnchù , rányǒuchuí , tànzhī , shēnwěinán 。 xīnjīng , zhàyīngjiǔ 。
  língcáifèn , shì , chuībǐngshēng , dīngzhǔnàizuò , fǎnguān 。 chūqiǎoniángyuē :“ lángyǒushūláo , jiāngliúzhāosānniángláidìngmèijiāo 。 qiězhì , miǎnrényànnǎo。” nǎichūmén 。 shēnghuíxuánliáo , shíjìnmén , niǎokuīlóng 。 wàngjiànqiǎoniáng , zhézhāochéng , cánérzhǐ 。 yánfēn , shǐxiéguī 。 fēiyuē :“ mēnshālángjūn ! sānniángláibàixiè 。” zhōngrénqūnxún , xiàngshēngliǎnrèn 。 mìngxiāngxiōngmèi , qiǎoniángxiàoyuē :“ mèi 。” bìngchūtángzhōng , tuánzuòzhìyǐn 。 yǐn , qiǎoniángwèn :“ réndòngxīnjiāfǒu ?” shēngyuē :“ zhěwàng , mángzhěwàngshì 。” xiāngcànrán 。 qiǎoniángsānniángláodùn , lìngānzhì 。 sānniáng , shēng 。 sānniángxiūyūnxíng 。 yuē :“ zhàngérjīnguózhě , wèizhī ?” dūnxié 。 zhǔshēngyuē :“ yīnwéi婿 , yángwéizi ,  。” shēng , zhuōdēngchuáng , xíngxīnshì , kuàizhī , zhěnshàngwèn :“ qiǎoniángrén ?” yuē :“ guǐ 。 cái , érshímìngjiǎnluò 。 shìmáojiāxiǎolángzi , bìngyān , shísuìérnéngrén , yīnchàng , hènmíng 。” shēngjīng , sānniángguǐ 。 yuē :“ shígàojūn , qièfēiguǐ , ěr 。 qiǎoniángǒu , jiā , jièzhǐ 。” shēngè 。 yún :“  , suīguǐ , fēixiānghuòzhě 。” yóugòngtányàn 。 suīzhīqiǎoniángfēirén , érxīnàijuānhǎo , hènxiàn 。 shēngyùnjiè , shànxué , deqiǎoniánglián 。 huàshìjiāngwǎng , shēngshìzhōng 。 shēngmèn , ràoshìfēiqiǎoniáng ; qiǎoniángmìngshìshùyào , nǎide 。 shēngěrqǐngjiān , qiǎoniángqiǎn , shēngwǎnjiùqǐn , wēixiàngzhī , xià , yuē :“ érchùquèrán 。” wèijìng , chùshǒuyíng 。 jīngyuē :“ qiánzhīmiǎomiǎo , érlèirán !” shēngxiàoyuē :“ qiánxiūjiàn , suō , jīnqiàobàngnánkān , liáozuòěr 。” suìxiāngchóumóu 。 érhuìyuē :“ jīnnǎizhīyǒuyīn 。 liúdàngsuǒ , jiǎzhī 。 sānniángcóngxuéxiù , qiècéngshǎo 。 nǎi !” shēngquànwèizhī , qiěqínggào , qiǎoniángzhōngxiánzhī 。 shēngyuē :“ zhī ! huázhǔyán 。” wèi , huáyǎn , èrrénhuángfāng 。 huá , wèn :“ shéifēi ?” qiǎoniángxiàochéng 。 huá , guō 。 qiǎoniángshěnyuē :“ ālǎoxiàorén ! shìzhàngérjīnguózhě , néngwéi ?” sānniángjiànqiǎoniángxiāng , ān , shēntiáotíngliǎngjiān , shǐniùwéi 。 qiǎoniángyánsuīfènliè , ránshìshìsānniáng 。 dànhuázhòuxiánfáng , liǎngqíngdezhǎn , méihánqíngér 。
   , huáwèishēngyuē :“ érmèijiēfèngshìjūn , niànfēi , jūnguīgào , zǎodìngyǒngyuē 。” zhìzhuāngshēngxíng 。 èrxiāngxiàng , róngyánbēi 。 érqiǎoniángyóukān , lèigǔngǔnduànguànzhū , shūshí 。 huápáizhǐzhī , 便biànshēngchū 。 zhìménwài , yuàncún , dànjiànhuāngzhǒng 。 huásòngzhìzhōushàng , yuē :“ jūnxínghòu , lǎoshēnxiéliǎngjiùguì 。 tǎngwànghǎo , shìfèiyuánzhōng , dàiqīnyíng 。” shēngnǎiguī 。 shízide , zhèngqiējiāo , jiànziguī , chūfēiwàng 。 shēnglüèshù , jiānzhìhuàshìzhīdìng 。 yuē :“ yāoyántīngxìn ? shàngnéngshēnghuánzhě , yānfèi 。 rán ,  !” shēngyuē :“ suī , qíngyóurén , kuàngyòuhuì , zhīwèidǎngxiào。” yán , dànchīzhī 。 shēngnǎi退tuìéryǎng , ānfēn , zhé , jiànzhìbáizhòuxuānyín , hàiwénwēngǎo 。 wéixiǎosuǒkuī , bēngào , xìn , báoguānzhī , shǐhài 。 yánjiū , jìnzhuàng 。  , féngrénxuānbào , shìziyān , jiānglùnhūnshì 。 shēngbái :“ fēihuàshì 。” yuē :“ shìměirén , guǐ ?” shēngyuē :“ érfēihuá , zhīréndào , bèizhīxiáng 。” cóngzhī , qiǎnwǎngchānzhī 。 chūdōngguō , xúnshìyuán 。 jiànbàiyuánzhúshùzhōng , yǒuyǐnyān 。 xiàchéng , zhízào, shìzhuógài , yǒusuǒ 。 bàizhìzhǔmìng 。 jiànsānniáng , jīngyuē :“ jiāxiǎozhǔ ? jiànyóulián , guàigōnghúnérmèngràozhī 。” 便biànwènā 。 huátànyuē :“ shìjiǎ , sānqiánxiè 。” yīnjiǔshíxiǎng 。 guī , bèidàosānniángróngzhǐ , jiē 。 chénqiǎoniánghào , shēng 。 zhìqīnyíngzhī , jiànhuáqīnwènzhī 。 yún :“ tóushēngběi 。” shēngjiǔzhī 。 yíngsānniángguī , érzhōngnéngwàngqíngqiǎoniáng , fányǒuqióngláizhě , zhàojiànwènzhī 。 huòyánqínwénguǐ , shēngchà , gàosānniáng 。 sānniángchényínliángjiǔ , xiàyuē :“ qiè !” jiézhī , yún :“ qièláishí , shíwèi使shǐwén 。 zhīyuàn , jiāngshì ? xiàngxiānggào , kǒngzhāngguò。” shēngwénzhī , bēiér 。 mìng , xiāozhòujiānchéng , chí , kòuéryuē :“ qiǎoniáng ! qiǎoniáng ! mǒuzài !” éjiànlángpěngyīngér , xuézhōngchū , shǒusuān , yuànwàng ; shēngxià 。 tàn怀huáiwènshéishìzi , qiǎoniángyuē :“ shìjūnzhīniè , dànsānyuè 。” shēngtànyuē :“ tīnghuáyán , 使shǐmáiyōuxià , zuìjiāngān !” nǎitóng , hánghǎiérguī 。 bàozigào 。 shìzhī , màofēngwěi , lèiguǐ ,  。 èrxié , shìxiào 。 hòubìng , yánlái 。 qiǎoniángyuē :“ wéi , húnshè 。” zhìmíng , jùnér 。 ércháng , juéxiāo , yóuhuì , shíyóupàn 。
  gāoyóuwēngxiá , 广guǎngérwénzhī 。 míngtuō , wèizhīsuǒzhōng 。

聊斋志异·巧娘拼音版

 《 qiǎo niáng 》
  guǎng dōng yǒu jìn shēn fù shì nián , liù shí yú , shēng yī zǐ míng lián , shèn huì ér tiān yān , shí qī suì yīn cái rú cán 。 xiá ěr wén zhī , wú yǐ nǚ nǚ zhě 。 zì fēn zōng xù yǐ jué , zhòu yè yōu dá , ér wú rú hé 。
  lián cóng shī dú 。 shī ǒu tā chū , shì mén wài yǒu hóu xì zhě , lián shì zhī , fèi xué yān 。 dù shī jiāng zhì ér jù , suì wáng qù 。 lí jiā shù lǐ , jiàn yī sù yī nǚ láng xié xiǎo bì chū qí qián 。 nǚ yī huí shǒu , yāo lì wú bǐ , lián bù jiǎn huǎn , lián qū guò zhī 。 nǚ huí gù bì yuē :“ shì wèn láng jūn , dé wú yù rú qióng hū ?” bì guǒ hū wèn , lián jié qí hé wéi , nǚ yuē :“ tǎng zhī qióng yě , yǒu chǐ shū yī hán , fán biàn dào jì lǐ mén 。 lǎo mǔ zài jiā , yì kě wéi dōng dào zhǔ 。” lián chū běn wú dìng xiàng , niàn fú hǎi yì dé , yīn nuò zhī 。 nǚ chū shū fù bì , bì zhuǎn fù shēng 。 wèn qí xìng míng jū lǐ , yún :“ huà xìng , jū qín nǚ cūn , qù běi guō sān sì lǐ 。” shēng fù zhōu biàn qù 。 zhì qióng zhōu běi guō , rì yǐ xūn mù , wèn qín nǚ cūn , qì wú zhī zhě 。 wàng běi xíng sì wǔ lǐ , xīng yuè yǐ càn , fāng cǎo mí mù , kuàng wú nì lǚ , jiǒng shèn 。 jiàn dào cè mù , sī yù bàng fén qī zhǐ , dà jù hǔ láng , yīn pān shù náo shēng , dūn jù qí shàng 。 tīng sōng shēng sù sù , xiāo chóng āi zòu , zhōng xīn tǎn tè , huǐ zhì rú shāo 。
  hū wén rén shēng zài xià , fǔ kàn zhī , tíng yuàn wǎn rán , yī lì rén zuò shí shàng , shuāng huán tiāo huà zhú , fēn shì zuǒ yòu 。 lì rén zuǒ gù yuē :“ jīn yè yuè bái xīng shū , huá gū suǒ zèng tuán chá , kě pēng yī zhǎn , shǎng cǐ liáng yè 。” shēng yì qí guǐ mèi , máo fà zhí shù , bù gǎn shǎo xī 。 hū bì zi yǎng shì yuē :“ shù shàng yǒu rén !” nǚ jīng qǐ yuē :“ hé chù dà dǎn ér , àn lái kuī rén !” shēng dà jù , wú suǒ táo yǐn , suì pán xuán xià , fú dì qǐ yòu 。 nǚ jìn lín yī dì , fǎn huì wéi xǐ , yè yǔ bìng zuò 。 nì zhī , nián kě shí qī bā , zī tài yàn jué , tīng qí yán yì tǔ yīn 。 wèn :“ láng hé zhī ?” dá yún :“ wéi rén zuò jì shū yóu 。” nǚ yuē :“ yě duō bào kè , lù sù kě yú 。 bù xián péng bì , yuàn jiù shuì jià 。” yāo shēng rù 。 shì wéi yī tà , mìng zhǎn bì liǎng bèi qí shàng 。 shēng zì cán xíng huì , yuàn zài xià chuáng 。 nǚ xiào yuē :“ jiā kè xiāng féng , nǚ yuán lóng hé gǎn gāo wò ?” shēng bù dé yǐ , suì yǔ gòng tà , ér huáng kǒng bù gǎn zì shū 。 wèi jǐ nǚ àn zhōng yǐ xiān shǒu tàn rù , qīng niǎn jìng gǔ , shēng wěi mèi ruò bù jué zhī 。 yòu wèi jǐ qǐ qīn rù , yáo shēng , qì bù dòng , nǚ biàn xià tàn yǐn chù 。 nǎi tíng shǒu chàng rán , qiāo qiāo chū qīn qù , é wén kū shēng 。 shēng huáng kuì wú yǐ zì róng , hèn tiān gōng zhī quē xiàn ér yǐ 。 nǚ hū bì gōu dēng 。 bì jiàn tí hén , jīng wèn suǒ kǔ 。 nǚ yáo shǒu yuē :“ wǒ tàn wú mìng ěr 。” bì lì tà qián , dān wàng yán sè 。 nǚ yuē :“ kě huàn láng xǐng , qiǎn fàng qù 。” shēng wén zhī , bèi yì cán zuò , qiě jù xiāo bàn , máng máng wú suǒ zhī 。
  chóu niàn jiān , yī fù rén pái tà rù 。 bì yuē :“ huá gū lái 。” wēi kuī zhī , nián yuē wǔ shí yú , yóu fēng gé 。 jiàn nǚ wèi shuì , biàn zhì jié wèn , nǚ wèi dá 。 yòu shì tà shàng yǒu wò zhě , suì wèn :“ gòng tà hé rén ?” bì dài dá :“ yè yī shào nián láng jì cǐ sù 。” fù xiào yuē :“ bù zhī qiǎo niáng xié huā zhú 。” jiàn nǚ tí lèi wèi gān , jīng yuē :“ hé jǐn zhī xī , bēi tí bù lún , jiāng wù láng jūn cū bào yě ?” nǚ bù yán , yì bēi 。 fù yù lǚ yī shì shēng , yī zhèn yī , shū luò tà shàng 。 fù qǔ shì , hài yuē :“ wǒ nǚ bǐ yì yě !” chāi dú tàn zhà 。 nǚ wèn zhī 。 fù yún :“ shì sān jiě jiā bào , yán wú láng yǐ sǐ , qióng wú suǒ yī , qiě wéi nài hé ?” nǚ yuē :“ bǐ gù yún wéi rén jì shū , xìng wèi qiǎn zhī qù 。” fù hū shēng qǐ , jiū xún shū suǒ zì lái , shēng bèi shù zhī 。 fù yuē :“ yuǎn fán jì shū , dāng hé yǐ bào ?” yòu shú shì shēng , xiào wèn :“ hé wǔ qiǎo niáng ?” shēng yán :“ bù zì zhī zuì 。” yòu jié nǚ , nǚ tàn yuē :“ zì lián shēng shì jiū sì , méi bēn zhuó rén , shì yǐ bēi ěr 。” fù gù shēng yuē :“ huì xiá ér , gù xióng ér cí zhě yé ? shì wǒ zhī kè , bù kě jiǔ hùn tā rén 。” suì dǎo shēng rù dōng xiāng , tàn shǒu yú kù ér yàn zhī 。 xiào yuē :“ wú guài qiǎo niáng líng tì 。 rán xìng yǒu gēn dì , yóu kě wéi lì 。” tiǎo dēng biàn fān xiāng lù , dé hēi wán shòu shēng , lìng jí tūn xià , mì zhǔ wù huā , nǎi chū 。 shēng dú wò chóu sī , bù zhī yào yī hé zhèng 。 jiāng bǐ wǔ gēng , chū xǐng , jué qí xià rè qì yī lǚ zhí chōng yǐn chù , rú rú rán sì yǒu wù chuí gǔ jì , zì tàn zhī , shēn yǐ wěi nán 。 xīn jīng xǐ , rú zhà yīng jiǔ xī 。
  líng sè cái fèn , fù jí rù shì , yǐ chuī bǐng nà shēng , dīng zhǔ nài zuò , fǎn guān qí hù 。 chū yǔ qiǎo niáng yuē :“ láng yǒu jì shū láo , jiāng liú zhāo sān niáng lái yǔ dìng zǐ mèi jiāo 。 qiě fù bì zhì , miǎn rén yàn nǎo 。” nǎi chū mén qù 。 shēng huí xuán wú liáo , shí jìn mén xì , rú niǎo kuī lóng 。 wàng jiàn qiǎo niáng , zhé yù zhāo hū zì chéng , cán nè ér zhǐ 。 yán jí yè fēn , fù shǐ xié nǚ guī 。 fā fēi yuē :“ mēn shā láng jūn yǐ ! sān niáng kě lái bài xiè 。” tú zhōng rén qūn xún rù , xiàng shēng liǎn rèn 。 fù mìng xiāng hū yǐ xiōng mèi , qiǎo niáng xiào yuē :“ zǐ mèi yì kě 。” bìng chū táng zhōng , tuán zuò zhì yǐn 。 yǐn cì , qiǎo niáng xì wèn :“ sì rén yì dòng xīn jiā lì fǒu ?” shēng yuē :“ bǒ zhě bù wàng lǚ , máng zhě bù wàng shì 。” xiāng yǔ càn rán 。 qiǎo niáng yǐ sān niáng láo dùn , pò lìng ān zhì 。 fù gù sān niáng , bǐ yǔ shēng jù 。 sān niáng xiū yūn bù xíng 。 fù yuē :“ cǐ zhàng fū ér jīn guó zhě , hé wèi zhī ?” dūn cù xié qù 。 sī zhǔ shēng yuē :“ yīn wéi wú xù , yáng wéi wú zi , kě yě 。” shēng xǐ , zhuō bì dēng chuáng , fā xíng xīn shì , qí kuài kě zhī , jì yú zhěn shàng wèn nǚ :“ qiǎo niáng hé rén ?” yuē :“ guǐ yě 。 cái sè wú pǐ , ér shí mìng jiǎn luò 。 shì máo jiā xiǎo láng zi , bìng yān , shí bā suì ér bù néng rén , yīn yì yì bù chàng , jī hèn rú míng 。” shēng jīng , yí sān niáng yì guǐ 。 nǚ yuē :“ shí gào jūn , qiè fēi guǐ , hú ěr 。 qiǎo niáng dú jū wú ǒu , wǒ mǔ zǐ wú jiā , jiè lú qī zhǐ 。” shēng dà è 。 nǚ yún :“ wú jù , suī gù guǐ hú , fēi xiāng huò zhě 。” yóu cǐ rì gòng tán yàn 。 suī zhī qiǎo niáng fēi rén , ér xīn ài qí juān hǎo , dú hèn zì xiàn wú xì 。 shēng yùn jiè , shàn yú xué , pō de qiǎo niáng lián 。 yī rì huà shì mǔ zǐ jiāng tā wǎng , fù bì shēng shì zhōng 。 shēng mèn qì , rào shì gé fēi hū qiǎo niáng ; qiǎo niáng mìng bì lì shì shù yào , nǎi de qǐ 。 shēng fù ěr qǐng jiān , qiǎo niáng qiǎn bì qù , shēng wǎn jiù qǐn tà , wēi xiàng zhī , nǚ xì jū qí xià , yuē :“ xī kě ér cǐ chù què rán 。” yǔ wèi jìng , chù shǒu yíng wò 。 jīng yuē :“ hé qián zhī miǎo miǎo , ér jù lèi rán !” shēng xiào yuē :“ qián xiū jiàn kè , gù suō , jīn yǐ qiào bàng nán kān , liáo zuò wā nù ěr 。” suì xiāng chóu móu 。 yǐ ér huì yuē :“ jīn nǎi zhī bì hù yǒu yīn 。 xī mǔ zǐ liú dàng qī wú suǒ , jiǎ lú jū zhī 。 sān niáng cóng xué cì xiù , qiè céng bù shǎo mì xī 。 nǎi dù jì rú cǐ !” shēng quàn wèi zhī , qiě yǐ qíng gào , qiǎo niáng zhōng xián zhī 。 shēng yuē :“ mì zhī ! huá gū zhǔ wǒ yán 。” yǔ wèi jí yǐ , huá gū yǎn rù , èr rén huáng jù fāng qǐ 。 huá gū bū mù , wèn :“ shéi qǐ fēi ?” qiǎo niáng xiào nì zì chéng 。 huá yì nù , guō xù bù yǐ 。 qiǎo niáng gù shěn yuē :“ ā lǎo yì dà xiào rén ! shì zhàng fū ér jīn guó zhě , hé néng wéi ?” sān niáng jiàn mǔ yǔ qiǎo niáng kǔ xiāng dǐ , yì bù zì ān , yǐ yī shēn tiáo tíng liǎng jiān , shǐ gè niù nù wéi xǐ 。 qiǎo niáng yán suī fèn liè , rán zì shì qū yì shì sān niáng 。 dàn huá gū zhòu yè xián fáng , liǎng qíng bù de zì zhǎn , méi mù hán qíng ér yǐ 。
  yī rì , huá gū wèi shēng yuē :“ wú ér zǐ mèi jiē yǐ fèng shì jūn , niàn jū cǐ fēi jì , jūn yí guī gào fù mǔ , zǎo dìng yǒng yuē 。” jí zhì zhuāng cù shēng xíng 。 èr nǚ xiāng xiàng , róng yán bēi cè 。 ér qiǎo niáng yóu bù kě kān , lèi gǔn gǔn rú duàn guàn zhū , shū wú yǐ shí 。 huá gū pái zhǐ zhī , biàn yè shēng chū 。 zhì mén wài , zé yuàn yǔ wú cún , dàn jiàn huāng zhǒng 。 huá gū sòng zhì zhōu shàng , yuē :“ jūn xíng hòu , lǎo shēn xié liǎng nǚ jiù wū yú guì yì 。 tǎng bù wàng sù hǎo , lǐ shì fèi yuán zhōng , kě dài qīn yíng 。” shēng nǎi guī 。 shí fù fù mì zi bù de , zhèng qiē jiāo lǜ , jiàn zi guī , xǐ chū fēi wàng 。 shēng lüè shù yá mò , jiān zhì huà shì zhī dìng 。 fù yuē :“ yāo yán hé zú tīng xìn ? rǔ shàng néng shēng huán zhě , tú yǐ yān fèi gù 。 bù rán , sǐ yǐ !” shēng yuē :“ bǐ suī yì wù , qíng yì yóu rén , kuàng yòu huì lì , qǔ zhī yì bù wèi qī dǎng xiào 。” fù bù yán , dàn chī zhī 。 shēng nǎi tuì ér jì yǎng , bù ān qí fēn , zhé sī bì , jiàn zhì bái zhòu xuān yín , yì yù hài wén wēng ǎo 。 yī rì wéi xiǎo bì suǒ kuī , bēn gào mǔ , mǔ bù xìn , báo guān zhī , shǐ hài 。 hū bì yán jiū , jìn dé qí zhuàng 。 xǐ jí , féng rén xuān bào , yǐ shì zi bù yān , jiāng lùn hūn yú shì zú 。 shēng sī bái mǔ :“ fēi huà shì bù qǔ 。” mǔ yuē :“ shì bù fá měi fù rén , hé bì guǐ wù ?” shēng yuē :“ ér fēi huá gū , wú yǐ zhī rén dào , bèi zhī bù xiáng 。” fù fù cóng zhī , qiǎn yī pú yī yù wǎng chān zhī 。 chū dōng guō sì wǔ lǐ , xún lǐ shì yuán 。 jiàn bài yuán zhú shù zhōng , lǚ lǚ yǒu yǐn yān 。 yù xià chéng , zhí zào qí tà , zé mǔ zǐ shì jǐ zhuó gài , sì yǒu suǒ sì 。 yù bài zhì zhǔ mìng 。 jiàn sān niáng , jīng yuē :“ cǐ jí wú jiā xiǎo zhǔ fù yé ? wǒ jiàn yóu lián , hé guài gōng zǐ hún sī ér mèng rào zhī 。” biàn wèn ā zǐ 。 huá gū tàn yuē :“ shì wǒ jiǎ nǚ , sān rì qián hū cú xiè qù 。” yīn yǐ jiǔ shí xiǎng yù jí pú 。 yù guī , bèi dào sān niáng róng zhǐ , fù mǔ jiē xǐ 。 mò chén qiǎo niáng sǐ hào , shēng cè cè yù tì 。 zhì qīn yíng zhī yè , jiàn huá gū qīn wèn zhī 。 dá yún :“ yǐ tóu shēng běi dì yǐ 。” shēng xī xū jiǔ zhī 。 yíng sān niáng guī , ér zhōng bù néng wàng qíng qiǎo niáng , fán yǒu zì qióng lái zhě , bì zhào jiàn wèn zhī 。 huò yán qín nǚ mù yè wén guǐ kū , shēng chà qí yì , rù gào sān niáng 。 sān niáng chén yín liáng jiǔ , qì xià yuē :“ qiè fù zǐ yǐ !” jié zhī , dá yún :“ qiè mǔ zǐ lái shí , shí wèi shǐ wén 。 zī zhī yuàn tí , jiāng wú shì zǐ ? xiàng yù xiāng gào , kǒng zhāng mǔ guò 。” shēng wén zhī , bēi yǐ ér xǐ 。 jí mìng yú , xiāo zhòu jiān chéng , chí yì qí mù , kòu mù mù ér hū yuē :“ qiǎo niáng ! qiǎo niáng ! mǒu zài sī !” é jiàn nǚ láng pěng yīng ér , zì xué zhōng chū , jǔ shǒu suān sī , yuàn wàng wú yǐ ; shēng yì tì xià 。 tàn huái wèn shéi shì zi , qiǎo niáng yuē :“ shì jūn zhī yí niè yě , dàn sān yuè yǐ 。” shēng tàn yuē :“ wù tīng huá gū yán , shǐ mǔ zǐ mái yōu dì xià , zuì jiāng ān cí !” nǎi yǔ tóng yú , háng hǎi ér guī 。 bào zi gào mǔ 。 mǔ shì zhī , tǐ mào fēng wěi , bù lèi guǐ wù , yì xǐ 。 èr nǚ xié hé , shì gū xiào 。 hòu fù fù bìng , yán yī lái 。 qiǎo niáng yuē :“ jí bù kě wéi , hún yǐ lí shè 。” dū zhì míng jù , jì jùn ér zú 。 ér cháng , jué xiāo fù , yóu huì , shí sì yóu pàn 。
  gāo yóu wēng zǐ xiá , kè yú guǎng ér wén zhī 。 dì míng yí tuō , yì wèi zhī suǒ zhōng yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异巧娘翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签