聊斋志异·吴令拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 18:52:35

  文言文之家为您整理聊斋志异·吴令拼音版、聊斋志异·吴令注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·吴令注音版

  《 lìng 》
   lìngmǒugōng , wàngxìng 。 gāngjièyǒushēng 。 zuìzhòngchénghuángzhīshén , xiāozhī , jǐn , cángshēng 。 zhíshén寿shòujié , mínliǎnwéihuì , niǎnyóutōng ; jiànzhū zhuàng , 簿 , sēnsēnliè , chuīxíngqiězuò , tiántiányànyànrán , dàoxiàng shǔ 。 wéi , suìgǎnxiè 。 gōngchū , shìxiāngzhí , zhǐérwènzhī 。 míngào 。 yòu zhīsuǒfèishē 。 gōng , zhǐshénérzhīyuē :“ chénghuángshízhǔ 。 míngwánlíng , yínhūnzhīguǐ , fèngshì ; gòngyǒulíng ,  , zhīfèi , hàomínzhīgāo ?” yán , shén , zhīèrshí 。 cóngdùn 。 gōngqīngzhèng , wéishàoniánhǎo 。 nián , ǒuxièzhōngyántànquèkòu , shīérduò , zhé , xún 。 rén wénchénghuángzhōng , gōngshēngxuān , shénzhēng , shùzhǐ 。 rénwànggōng , qúnzhùér jiězhī , biéjiàngōng , shēngnǎi 。 chénghuángmíng , chūnqiūzhī , jiàoshényóuzhù 。 zhìjīnyǒuèrchénghuángyún 。

聊斋志异·吴令拼音版

  《 wú lìng 》
   wú lìng mǒu gōng , wàng qí xìng zì 。 gāng jiè yǒu shēng 。 wú sú zuì zhòng chéng huáng zhī shén , mù xiāo zhī , yī yǐ jǐn , cáng jī rú shēng 。 zhí shén shòu jié , zé jū mín liǎn zī wéi huì , niǎn yóu tōng qú ; jiàn zhū qí zhuàng , zá lǔ bù , sēn sēn bù liè , gǔ chuī xíng qiě zuò , tián tián yàn yàn rán , yī dào xiàng shǔ yě 。 xí yǐ wéi sú , suì wú gǎn xiè 。 gōng chū , shì xiāng zhí , zhǐ ér wèn zhī 。 jū mín yǐ gào 。 yòu jú zhī suǒ fèi pō shē 。 gōng nù , zhǐ shén ér zé zhī yuē :“ chéng huáng shí zhǔ yī yì 。 rú míng wán wú líng , zé yín hūn zhī guǐ , wú zú fèng shì ; gòng yǒu líng , zé wù lì yí xī , hé dé yǐ wú yì zhī fèi , hào mín zhī gāo ?” yán yǐ , yè shén yú dì , dá zhī èr shí 。 cóng cǐ xí sú dùn gé 。 gōng qīng zhèng wú sī , wéi shào nián hǎo xì 。 jū nián yú , ǒu yú xiè zhōng tī yán tàn què kòu , shī zú ér duò , zhé gǔ , xún zú 。 rén wén chéng huáng cí zhōng , gōng dà shēng xuān nù , sì yǔ shén zhēng , shù rì bù zhǐ 。 wú rén bù wàng gōng dé , qún jí zhù ér jiě zhī , bié jiàn yī cí cí gōng , shēng nǎi xī 。 cí yì yǐ chéng huáng míng , chūn qiū sì zhī , jiào gù shén yóu zhù 。 wú zhì jīn yǒu èr chéng huáng yún 。

  为您推荐:聊斋志异吴令翻译及赏析

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家