聊斋志异·口技拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 18:54:24

  文言文之家为您整理聊斋志异·口技拼音版、聊斋志异·口技注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·口技注音版

  《 kǒu 》
   cūnzhōnglái , niánèrshíyǒu 。 xiéyàonáng , shòu 。 yǒuwènbìngzhě , néngwéifāng , wènzhūshén 。 wǎnjiédǒushì , zhìzhōng 。 zhòngràoménchuāng , qīngěrtīng , dànqièqiè , gǎn 。 nèiwàidòngmíng 。 zhìbàngèng , wénliánshēng 。 zàinèiyuē :“ jiǔlái ?” yún :“ lái 。” yòuyuē :“ méicóngjiǔlái ?” yún :“ lái。” sānrénjiàn , xiū 。 éwénliángōudòng , yuē :“ liùzhì 。” luànyányuē :“ chūnméibàoxiǎolángzilái ?” yuē :“ niù ! shuì , dìngyàocóngniánglái 。 shēnbǎijūnzhòng , lěishārén !” xuánwényīnqínshēng , jiǔwènxùnshēng , liùhánxuānshēng , èrwèiláoshēng , xiǎoérxiàoshēng , cáo 。 wénxiàoyuē :“ xiǎolángjūnhǎoshuǎ , yuǎntiáotiáobàomāoérlái 。” érshēngjiànshū , liányòuxiǎng , mǎnshìhuā , yuē :“ láichí ?” yǒuxiǎoshēngyuē :“ yǒuqiānqiě , āzǒuěrshíshǐzhì。 āxíngqiěhuǎn 。” suìdàowēnliángshēng , bìngzuòshēng , huàntiānzuòshēng , cēnbìngzuò , xuānfánmǎnshì , shíqǐngshǐdìng 。 wénwènbìng 。 jiǔwéidecān , liùwéide , wéideshù 。 cānzhuóshí , wénjiǔhuànyàn 。  , zhézhǐrán , zhìmàodīngdīngrán , lónglóngrán ; értóuchù , zhènzhènzuòxiǎng , 便biànwéncuōyàobāoguǒrán 。 qǐngzhī , tuīlián , bìngzhěshòuyàobìngfāng 。 fǎnshēnshì , wénsānzuòbié , sānzuòbié , xiǎoér , māoér , yòushíbìng 。 jiǔzhīshēngqīngyuè , liùzhīshēnghuǎncāng , zhīshēngjiāowǎn , sānzhīshēng , yǒutàixiǎng , tīngzhīliǎoliǎobiàn 。 qúnwéizhēnshén 。 érshìfāng , shènxiào 。 suǒwèikǒu , jièzhīshòushùěr 。 rán !
   wángxīnchángyán : zàidōuǒuguòshìchán , wénxiánshēng , guānzhě 。 jìnkuīzhī , jiànshàoniánmànshēng 。 bìngyuè , wéizhǐjiá , qiěqiěōu ; tīngzhīkēngkēng, xiánsuǒ 。 kǒuzhīmiáo 。

聊斋志异·口技拼音版

  《 kǒu jì 》
   cūn zhōng lái yī nǚ zǐ , nián èr shí yǒu sì wǔ 。 xié yī yào náng , shòu qí yī 。 yǒu wèn bìng zhě , nǚ bù néng zì wéi fāng , sì mù yè wèn zhū shén 。 wǎn jié dǒu shì , bì zhì qí zhōng 。 zhòng rào mén chuāng , qīng ěr jì tīng , dàn qiè qiè yǔ , mò gǎn ké 。 nèi wài dòng xī jù míng 。 zhì bàn gèng xǔ , hū wén lián shēng 。 nǚ zài nèi yuē :“ jiǔ gū lái yé ?” yī nǚ zǐ dá yún :“ lái yǐ 。” yòu yuē :“ là méi cóng jiǔ gū lái yé ?” sì yī bì dá yún :“ lái yǐ 。” sān rén xù yǔ jiàn zá , cì cì bù xiū 。 é wén lián gōu fù dòng , nǚ yuē :“ liù gū zhì yǐ 。” luàn yán yuē :“ chūn méi yì bào xiǎo láng zi lái yé ?” yī nǚ zǐ yuē :“ niù gē zǐ ! wū wū bù shuì , dìng yào cóng niáng zǐ lái 。 shēn rú bǎi jūn zhòng , fù lěi shā rén !” xuán wén nǚ zǐ yīn qín shēng , jiǔ gū wèn xùn shēng , liù gū hán xuān shēng , èr bì wèi láo shēng , xiǎo ér xǐ xiào shēng , yī qí cáo zá 。 jí wén nǚ zǐ xiào yuē :“ xiǎo láng jūn yì dà hǎo shuǎ , yuǎn tiáo tiáo bào māo ér lái 。” jì ér shēng jiàn shū , lián yòu xiǎng , mǎn shì jù huā , yuē :“ sì gū lái hé chí yě ?” yǒu yī xiǎo nǚ zǐ xì shēng dá yuē :“ lù yǒu qiān lǐ qiě yì , yǔ ā gū zǒu ěr xǔ shí shǐ zhì 。 ā gū xíng qiě huǎn 。” suì gè gè dào wēn liáng shēng , bìng yí zuò shēng , huàn tiān zuò shēng , cēn cī bìng zuò , xuān fán mǎn shì , shí qǐng shǐ dìng 。 jí wén nǚ zǐ wèn bìng 。 jiǔ gū yǐ wéi yí de cān , liù gū yǐ wéi yí de qí , sì gū yǐ wéi yí de shù 。 cān zhuó yí shí , jí wén jiǔ gū huàn bǐ yàn 。 wú hé , zhé zhǐ jí jí rán , bá bǐ zhì mào dīng dīng rán , mó mò lóng lóng rán ; jì ér tóu bǐ chù jǐ , zhèn zhèn zuò xiǎng , biàn wén cuō yào bāo guǒ sū sū rán 。 qǐng zhī , nǚ zǐ tuī lián , hū bìng zhě shòu yào bìng fāng 。 fǎn shēn rù shì , jí wén sān gū zuò bié , sān bì zuò bié , xiǎo ér yā yā , māo ér wú wú , yòu yī shí bìng qǐ 。 jiǔ gū zhī shēng qīng yǐ yuè , liù gū zhī shēng huǎn yǐ cāng , sì gū zhī shēng jiāo yǐ wǎn , yǐ jí sān bì zhī shēng , gè yǒu tài xiǎng , tīng zhī liǎo liǎo kě biàn 。 qún yà yǐ wéi zhēn shén 。 ér shì qí fāng , yì bù shèn xiào 。 cǐ jí suǒ wèi kǒu jì , tè jiè zhī yǐ shòu qí shù ěr 。 rán yì qí yǐ !
   xī wáng xīn yì cháng yán : zài dōu ǒu guò shì chán , wén xián gē shēng , guān zhě rú dǔ 。 jìn kuī zhī , zé jiàn yī shào nián màn shēng dù qǔ 。 bìng wú yuè qì , wéi yǐ yī zhǐ nà jiá jì , qiě nà qiě ōu ; tīng zhī kēng kēng , yǔ xián suǒ wú yì 。 yì kǒu jì zhī miáo yì yě 。

  为您推荐:聊斋志异口技文言文翻译及注释赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签