聊斋志异·狐联拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 19:32:58

  文言文之家为大家整理聊斋志异·狐联拼音版、聊斋志异·狐联注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狐联注音版

  《 lián 》
   jiāoshēng , zhāngqiūshíhóngxiānshēngzhīshū 。 shūyuánzhōng 。 xiāofēn , yǒuèrměirénlái , yánshuāngjué 。 shí , yuēshí , zhǎnxiào 。 jiāozhī , zhèngzhī 。
   zhǎngzhěyuē :“ jūnrán , zhàng ?” jiāoyuē :“ shēngpínggǎnèr 。” xiàoyuē :“ zāi ! shàngshǒu ? xiàyuánguǐshén , fánshìjiēhēiwéibái , kuàngchuángjiānsuǒshì ?” jiāoyòuduōzhī 。 zhīdòng , nǎiyún :“ jūnmíngxiàshì , qièyǒulián , qǐngwéishǔduì , néngduì : tóng , zhōngzhǐqiàndiǎn 。” jiāoníngjiù 。 xiàoyuē :“ míngshì ? dàiduìzhī : liánzōng , xiàshuāngtiāo 。” xiàoér 。

聊斋志异·狐联拼音版

  《 hú lián 》
   jiāo shēng , zhāng qiū shí hóng xiān shēng zhī shū dì yě 。 dú shū yuán zhōng 。 xiāo fēn , yǒu èr měi rén lái , yán sè shuāng jué 。 yī kě shí qī bā , yī yuē shí sì wǔ , fǔ jǐ zhǎn xiào 。 jiāo zhī qí hú , zhèng sè jù zhī 。
   zhǎng zhě yuē :“ jūn rán rú jǐ , hé wú zhàng fū qì ?” jiāo yuē :“ pú shēng píng bù gǎn èr sè 。” nǚ xiào yuē :“ yū zāi ! zǐ shàng shǒu fǔ jú yé ? xià yuán guǐ shén , fán shì jiē yǐ hēi wéi bái , kuàng chuáng dì jiān suǒ shì hū ?” jiāo yòu duō zhī 。 nǚ zhī bù kě dòng , nǎi yún :“ jūn míng xià shì , qiè yǒu yī lián , qǐng wéi shǔ duì , néng duì wǒ zì qù : wù xū tóng tǐ , fù zhōng zhǐ qiàn yī diǎn 。” jiāo níng sī bù jiù 。 nǚ xiào yuē :“ míng shì gù rú cǐ hū ? wǒ dài duì zhī kě yǐ : jǐ sì lián zōng , zú xià hé bù shuāng tiāo 。” yī xiào ér qù 。

  为您推荐:聊斋志异狐联翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签