聊斋志异·滩水狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 19:38:08

  文言文之家为大家整理聊斋志异·滩水狐拼音版、聊斋志异·滩水狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·滩水狐注音版

  《 tānshuǐ 》
   wéishìyǒubié 。 wēngláishuì , suìchūzhíjīn shí , nuòzhī 。 hào , zhǔjiārénbié 。  , wēngzhì , yuē :“ zháiyǒuguānshuō , gèngjiùrén ?” báisuǒ 。 wēngyuē :“ jiāngjiǔshì ; suǒchíchízhě , juānzàishízhīhòuěr 。” yīnxiānsuìzhīzhí, yuē :“ zhōngsuìkōngzhī , wèn 。” sòngchū , wèn , wēnggàozhī 。 guòshù , jìngmiǎorán 。 wǎngchānzhī , shuāngfēinèi , chuīyānérrénshēng 。 zhī , tóuwǎng 。 wēngchū , ér , xiàoqīn 。 guī , qiǎnrénkuìjiā ; wēngkàofēnglóng 。 yòushù , shèyányāowēng , kuǎnqiàshènhuān 。 wèn , qínzhōngduì 。 yuǎn 。 wēngyuē :“ guìxiāng 。 qínzhōng , nànjiāngzuò 。”shífāngchéngpíng , zhìwèishēnwèn 。 yuè , wēngzhéjiǎnbàotíngzhī , gōngzhàngyǐnshí , bèichǐ  。 jīng , wéiguìguān 。 wēngjiāohǎo , yīnyánwéi 。 hàijué , féngrénzhédào 。
   shēnwén , jiémén , yuànjiāowēng , wēngjiējiàn 。 jiànérjùnguānshíháiwǎng 。 lìngqiútōng , zhé 。 lìngyòutuōzhǔrénxiānróng , wēng 。 jié  。 wēngjìnéryuē :“ jūnzhī , qiánshēnwéi , jīnsuīyǎnránmínshàng , nǎiyǐn 䊚 érzuìzhě。 lèi , xiūwéi 。” nǎituōgàolìng , wèiwèishén míng , gǎnjiàn 。 jīnxìnzhīérzhǐ 。 kāngshíniánshì 。 wèi , qínbīngxiǎn 。 néngqiánzhī , xìn 。
   shǐshìyuē :“ zhīwéi , pángrán 。 juéháo , yǎnàng ,  niú ; wéishēngnánwén , zhuàngnánjiàn 。 tǎngzhíshùchúéryòuzhī , tiěěrshǒu , shòu 。 mínshàng , yǐncāoérzuì 。 yuànlínmínzhě , wéijiè , érqiú齿chǐ , jìn。”

聊斋志异·滩水狐拼音版

  《 tān shuǐ hú 》
   wéi yì lǐ shì yǒu bié dì 。 hū yī wēng lái shuì jū , suì chū zhí jīn wǔ shí , nuò zhī 。 jì qù wú hào , lǐ zhǔ jiā rén bié zū 。 yì rì , wēng zhì , yuē :“ zū zhái yǐ yǒu guān shuō , hé yù gèng jiù tā rén ?” lǐ bái suǒ yí 。 wēng yuē :“ wǒ jiāng jiǔ jū shì ; suǒ yǐ chí chí zhě , yǐ juān jí zài shí rì zhī hòu ěr 。” yīn xiān nà yī suì zhī zhí , yuē :“ zhōng suì kōng zhī , wù wèn yě 。” lǐ sòng chū , wèn qī , wēng gào zhī 。 guò qī shù rì , yì jìng miǎo rán 。 jí wǎng chān zhī , zé shuāng fēi nèi bì , chuī yān qǐ ér rén shēng zá yǐ 。 yà zhī , tóu cì wǎng yè 。 wēng qū chū , nì ér rù , xiào yǔ kě qīn 。 jì guī , qiǎn rén kuì yí qí jiā ; wēng kào cì fēng lóng 。 yòu shù rì , lǐ shè yán yāo wēng , kuǎn qià shèn huān 。 wèn qí jū lǐ , yǐ qín zhōng duì 。 lǐ yà qí yuǎn 。 wēng yuē :“ guì xiāng fú dì yě 。 qín zhōng bù kě jū , dà nàn jiāng zuò 。” shí fāng chéng píng , zhì wèi shēn wèn 。 yuè rì , wēng zhé jiǎn bào jū tíng zhī lǐ , gōng zhàng yǐn shí , bèi jí chǐ lì 。 lǐ yì jīng , yí wéi guì guān 。 wēng yǐ jiāo hǎo , yīn zì yán wéi hú 。 lǐ hài jué , féng rén zhé dào 。
   yì shēn wén qí yì , rì jié sì yú mén , yuàn nà jiāo wēng , wēng wú bù yǔ lǚ jiē jiàn 。 jiàn ér jùn guān yì shí hái wǎng 。 dú yì lìng qiú tōng , zhé cí yǐ gù 。 lìng yòu tuō zhǔ rén xiān róng , wēng cí 。 lǐ jié qí gù 。 wēng lí xí jìn kè ér sī yǔ yuē :“ jūn zì bù zhī , bǐ qián shēn wéi lǘ , jīn suī yǎn rán mín shàng , nǎi yǐn 䊚 ér yì zuì zhě yě 。 pú gù yì lèi , xiū yǔ wéi wǔ 。” lǐ nǎi tuō cí gào lìng , wèi hú wèi qí shén míng , gù bù gǎn jiàn 。 jīn xìn zhī ér zhǐ 。 cǐ kāng xī shí yī nián shì 。 wèi jǐ , qín lí bīng xiǎn 。 hú néng qián zhī , xìn yǐ 。
   yì shǐ shì yuē :“ lǘ zhī wéi wù , páng rán yě 。 yī nù zé dì jué háo sī , yǎn dà yú àng , qì cū yú niú ; bù wéi shēng nán wén , zhuàng yì nán jiàn 。 tǎng zhí shù chú ér yòu zhī , zé tiě ěr jí shǒu , xǐ shòu jī lè yǐ 。 yǐ cǐ jū mín shàng , yí qí yǐn cāo ér yì zuì yě 。 yuàn lín mín zhě , yǐ lǘ wéi jiè , ér qiú chǐ yú hú , zé dé rì jìn yǐ 。”

  为您推荐:聊斋志异滩水狐翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签