聊斋志异·红玉拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 20:40:32

 文言文之家为大家整理聊斋志异·红玉拼音版、聊斋志异·红玉注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·红玉注音版

 《 hóng 》
  广guǎngpíngféngwēngyǒu , xiàng , zhūshēng 。 wēngniánjìnliùxún , xìngfānggěng , érjiākōng 。 shùniánjiān , ǎoyòuxiāngshì , jǐngjiùcāozhī 。  , xiàngzuòyuèxià , jiàndōnglínqiángshàngláikuī 。 shìzhī , měi ; jìnzhī , wēixiào ; zhāoshǒu , lái 。 qǐngzhī , nǎiérguò , suìgòngqǐnchù 。 wènxìngmíng , yuē :“ qièlíngōng 。” shēngàiyuè , dìngyǒnghǎo , nuòzhī 。 wǎnglái , yuēbànnián 。 wēngwénhánxiào , kuīzhījiàn ,  , huànshēngchū , yuē :“ chǎnsuǒwèishì ! luò , shàng , xuédàng ? rénzhīzhīsàng , rénzhī寿shòu !” shēngguìtóu , yánzhīhuǐ 。 wēngchìyuē :“ shǒuguījiè , diàn , éryòudiànrén 。 tǎngshì , dāngjǐnhánshèxiū !”  , fènránguīqǐn 。 liúyuē :“ qīntíngzuì , liángkuì ! èrrényuánfènjìn !” shēngyuē :“ zài , dezhuān 。 qīngyǒuqíng , shàngdānghángòuwéihǎo 。” yánjuéjué , shēngnǎi 。 zhǐzhīyuē :“ qièjūnméishuòzhīyán , zhīmìng , qiángzuān , néngbáishǒu ? chùyǒujiāǒu , pìn 。” gàopín 。 yuē :“ láixiāoxiāng , qièwéijūnmóuzhī 。” guǒzhì , chūbáijīnshíliǎngzèngshēng 。 yuē :“ liùshí , yǒucūnwèishì , niánshí , gāojià , wèishòu 。 jūnzhòngdànzhī , xiéyǔn 。” yánbié 。
  shēngchéngjiàn , wǎngxiāngzhī , éryǐnkuìjīngǎngào 。 wēng , shìzhǐzhī 。 shēngyòuwǎnyán :“ shìnǎi 。” wēnghànzhī。 shēngsuìjiǎ , wèishì 。 wèitiánshèwēng , shēngchūyǐnxián 。 wèizhīshēngwàng , yòujiàncǎixuānhuō , xīnzhī , érjìn。 shēngtīngtūn , huìzhǐ , qīngnángchénshàng 。 wèinǎi , měilínshēngjiān , shūhóngjiānérméngyān , shēngbàiǎo 。 shì , zhàng 。 wēizhī 。 suījīngzhīshì , érshénqíngguāngyàn , xīnqiè 。 wèijièshèkuǎn婿 , 便biànyán :“ gōngqīnyíng 。 dàishǎozuòzhuāng , sòng 。” shēngérguī 。 guǐgàowēng , yánwèiàiqīngmén ,  。 wēng 。 zhìwèiguǒsòngzhì 。 qínjiǎn , yǒushùn, qínshèn 。 èrniánnán , míngér 。 huìqīngmíngbàozidēng , shēnsòngshì 。 sòngguānshǐ , zuòxíngqiúmiǎn , línxià , shānwēinüè 。 shìshàngguī , jiànyànzhī , wèncūnrénzhīwéishēngpèi 。 liàoféngpínshì , yòuzhòngyáo , 使shǐjiārénfēngshìzhī 。 shēngzhòuwén , xíng 。 shì , liǎnwéixiào , guīgàowēng 。 wēng , bēnchū , duìjiārén , zhǐtiānhuà , gòuwànduān 。 jiārénshǔcuànér 。 sòngshì , jìngqiǎnshùrénshēngjiā , ōuwēngzi , xiōngruòfèidǐng 。 wénzhī , érchuáng , hàojiù 。 qúncuànzhī , hōngrán便biàn 。 shāngcán , yínshēnzài , érguāshìzhōng 。 línréngòngliánzhī , zhīshàng 。 jīng , shēngzhàngérnéng ; wēng忿fènshí , ǒuxuè , xún 。 shēng , bàozixīng , shàngzhì , sòngbiàn , dezhí 。 hòuwén , bēi 。 yuānsāixiōngkēng , shēn 。 měiyàoshāsòng , ércóngfán , éryòuwǎngtuō 。 āi , shuāngjiéwéizhījiāo 。 zhàngdiàozhūshì , qiúránkuòhàn , céng 。 wǎnzuòwènbāng 。 yuē :“ jūnyǒushāzhīchóu , duózhīhèn , érwàngbào ?” shēngwéisòngrénzhīzhēn , wěiyīngzhī 。  , liè , chūyuē :“ jūnrén , jīnnǎizhī齿chǐzhīcāng !” shēngchá , guìérwǎnzhī , yuē :“ chéngkǒngsòngréntiǎn 。 jīnshíxīn: zhīxīnchángdǎnzhě , yǒu 。 dànliánbǎozhōng , kǒngzhuìzōngtiāo 。 jūnshì , néngwèichǔjiùfǒu ?” yuē :“ rénzhīshì , fēisuǒnéng 。 jūnsuǒtuōzhūrénzhě , qǐngrènzhī ; suǒrènzhě , yuànérdàipáoyān 。” shēngwén , bēngjiǎozài , érchū 。 shēngzhuīwènxìng , yuē :“  , rènshòuyuàn ;  , rènshòu 。” suì 。 shēnghuò , bàoziwáng 。 zhì , sòngjiāménqǐn , yǒurényuèzhòngyuán , shāshǐsānrén ,  。 sòngjiāzhuànggàoguān 。 guānhài 。 sòngzhíwèixiàng , shìqiǎnshēng , shēngdùnzhīsuǒzhī , shìqíngzhēn 。 sòngtóngguānzhūchùmíngsōu , zhìnánshān , wénér , zōngzhī , léiérxíng 。 érchēn , qúnduóérpāozhī , shēngyuānfènjué 。 jiànlìng , wèn :“ shārén ?” shēngyuē :“ yuānzāi ! mǒu , zhòuchū , qiěbàoguāguāzhě , néngyuánshārén ?” lìngyuē :“ shārén , táo ?” shēngqióng , néngzhìbiàn 。 nǎishōuzhū 。 shēngyuē :“  , érzuì ?” lìngyuē :“ shārénduō , shāziyuàn ?” shēngchǐ , shòucǎn ,  , lìngshìfāng , wényǒuchuáng , zhènzhènyǒushēng , érhào。 jiājīng , érzhúzhī ; duǎndāoxiānshuāng , duòchuángzhěcùn , láo 。 lìngzhī , húnsàngshī 。 biànsuǒ , jìngzōng 。 xīnqièněi , yòusòngrén , wèi , nǎixiángzhūxiàn , dàishēngjiěmiǎn , jìngshìshēng 。
  shēngguī , wēngshēngdǒu , yǐngduì 。 xìnglínrénliánkuìshíyǐn , gǒuqiě 。 niànchóubào , chǎnrán ; cǎnzhīhuòmièmén, lèishānshānduò ; bànshēngpínchè , zōngzhī , rénchùshīshēng , néngjìn 。 bànnián , jìnxiè 。 nǎiāilìng, qiúpànháiwèishìzhī 。 zàngérguī , bēi , zhǎnzhuǎnkōngchuáng , jìngshēng 。 yǒukuǎnménzhě , níngshéntīng , wénrénzàiménwài , nóngnóngxiǎoér 。 shēngkuīchān ,  。 fēichū , 便biànwèn :“ yuānzhāoxuě , xìngyàng !” shēngrěnshú , ércāngnéngzhuī 。 zhúzhī , hóng 。 wǎnxiǎoér , xiàokuàxià 。 shēngxiáwèn , bào , cǎnrán 。 értuīéryuē :“ wàngěr ?” érqiān , zhuózhuóshìshēng 。 shěnzhī , ér 。 jīng , wèn :“ érlái ?” yuē :“ shígàojūn , yánlínzhě , wàng , qièshí 。 shìxiāoxíng , jiànérzhōng , bàoyǎngqín 。 wénnàn , xiéláijūntuáněr 。” shēnghuībàixiè , érzài怀huái ,  , jìngnéngshí 。 tiānwèimíng ,  , wènzhī , yuē :“  。” shēngluǒguìchuángtóu , néngyǎng 。 xiàoyuē :“ qièguàngjūněr 。 jīnjiādàoxīnchuàng , fēixīngmèi 。” nǎijiǎnmǎngyōnghuì , lèináncāozuò 。 shēngyōupín ,  。 yuē :“ dànqǐngxiàwéi , wènyíngqiàn , huòdāngpiǎo饿è 。” suìchūjīnzhìzhī , tiánshùshí , yōnggēngzuò 。 chánzhūmáo , qiānluó , wéicháng 。 dǎngwénxián , zhùzhī 。 yuēbànnián , rényānténgmào , lèifēngjiā 。 shēngyuē :“ huījìnzhī , qīngbáishǒuzàizào 。 ránshìwèijiùāntuǒ ,  ?” jiézhī , yuē :“ shì , jīnshàngwèi 。” xiàoyuē :“ qièqiánjīn广guǎngwén , míngzàiàn 。 ruòdàijūnyán , zhījiǔ 。” shēngshénzhī 。 shìsuìlǐngxiāngjiàn 。 shíniánsānshíliù , tiánliánqiān , xià 。 niǎonuósuífēngpiāo , ércāozuòguònóngjiā 。 suīyándōng , érshǒuzhī 。 yánèrshísuì , rénshìzhī , chángruòèrshírén 。
  shǐshìyuē :“ xián ,  , bàozhīxiá 。 fēirénxiá , xiá 。  ! ránguānzǎiyōuyōu , shùrénmáo , dāozhènzhèn , lüèchuángshàngbànchǐzāi ? 使shǐměizhī , báiyuē :‘ zhīzhōng !’”

聊斋志异·红玉拼音版

 《 hóng yù 》
  guǎng píng féng wēng yǒu yī zǐ , zì xiàng rú , fù zǐ jù zhū shēng 。 wēng nián jìn liù xún , xìng fāng gěng , ér jiā lǚ kōng 。 shù nián jiān , ǎo yǔ zǐ fù yòu xiāng jì shì , jǐng jiù zì cāo zhī 。 yī yè , xiàng rú zuò yuè xià , hū jiàn dōng lín nǚ zì qiáng shàng lái kuī 。 shì zhī , měi ; jìn zhī , wēi xiào ; zhāo yǐ shǒu , bù lái yì bù qù 。 gù qǐng zhī , nǎi tī ér guò , suì gòng qǐn chù 。 wèn qí xìng míng , yuē :“ qiè lín nǚ gōng yù yě 。” shēng dà ài yuè , yǔ dìng yǒng hǎo , nǚ nuò zhī 。 yè yè wǎng lái , yuē bàn nián xǔ 。 wēng yè qǐ wén nǚ zǐ hán xiào yǔ , kuī zhī jiàn nǚ , nù , huàn shēng chū , mà yuē :“ xù chǎn suǒ wèi hé shì ! rú cǐ luò mò , shàng bù kè kǔ , jí xué fú dàng yé ? rén zhī zhī sàng rǔ dé , rén bù zhī cù rǔ shòu !” shēng guì zì tóu , qì yán zhī huǐ 。 wēng chì nǚ yuē :“ nǚ zǐ bù shǒu guī jiè , jì zì diàn , ér yòu yǐ diàn rén 。 tǎng shì yī fā , dāng bù jǐn yí hán shè xiū !” mà yǐ , fèn rán guī qǐn 。 nǚ liú tì yuē :“ qīn tíng zuì zé , liáng zú kuì rǔ ! wǒ èr rén yuán fèn jìn yǐ !” shēng yuē :“ fù zài , bù de zì zhuān 。 qīng rú yǒu qíng , shàng dāng hán gòu wéi hǎo 。” nǚ yán cí jué jué , shēng nǎi sǎ tì 。 nǚ zhǐ zhī yuē :“ qiè yǔ jūn wú méi shuò zhī yán , fù mǔ zhī mìng , yú qiáng zuān xì , hé néng bái shǒu ? cǐ chù yǒu yī jiā ǒu , kě pìn yě 。” gào yǐ pín 。 nǚ yuē :“ lái xiāo xiāng sì , qiè wéi jūn móu zhī 。” cì yè nǚ guǒ zhì , chū bái jīn sì shí liǎng zèng shēng 。 yuē :“ qù cǐ liù shí lǐ , yǒu wú cūn wèi shì , nián shí bā yǐ , gāo qí jià , gù wèi shòu yě 。 jūn zhòng dàn zhī , bì hé xié yǔn 。” yán yǐ bié qù 。
  shēng chéng jiàn yǔ fù , yù wǎng xiāng zhī , ér yǐn kuì jīn bù gǎn gào 。 wēng zì dù wú zī , yǐ shì gù zhǐ zhī 。 shēng yòu wǎn yán :“ shì kě nǎi yǐ 。” wēng hàn zhī 。 shēng suì jiǎ pú mǎ , yì wèi shì 。 wèi gù tián shè wēng , shēng hū chū yǐn yǔ xián yǔ 。 wèi zhī shēng wàng zú , yòu jiàn yí cǎi xuān huō , xīn xǔ zhī , ér lǜ qí jìn yú zī 。 shēng tīng qí cí yì tūn tǔ , huì qí zhǐ , qīng náng chén jǐ shàng 。 wèi nǎi xǐ , měi lín shēng jū jiān , shū hóng jiān ér méng yān , shēng rù bài ǎo 。 jū shì bī cè , nǚ yī mǔ zì zhàng 。 wēi nì zhī 。 suī jīng bù zhī shì , ér shén qíng guāng yàn , xīn qiè xǐ 。 wèi jiè shè kuǎn xù , biàn yán :“ gōng zǐ wú xū qīn yíng 。 dài shǎo zuò yī zhuāng , jí hé yú sòng qù 。” shēng yǔ qī ér guī 。 guǐ gào wēng , yán wèi ài qīng mén , bù zé zī 。 wēng yì xǐ 。 zhì rì wèi guǒ sòng nǚ zhì 。 nǚ qín jiǎn , yǒu shùn dé , qín sè shèn dǔ 。 yú èr nián jǔ yī nán , míng fú ér 。 huì qīng míng bào zi dēng mù , yù yì shēn sòng shì 。 sòng guān yù shǐ , zuò xíng qiú miǎn , jū lín xià , dà shān wēi nüè 。 shì rì yì shàng mù guī , jiàn nǚ yàn zhī , wèn cūn rén zhī wéi shēng pèi 。 liào féng pín shì , yòu yǐ zhòng lù jì kě yáo , shǐ jiā rén fēng shì zhī 。 shēng zhòu wén , nù xíng yú sè 。 jì sī shì bù dí , liǎn nù wéi xiào , guī gào wēng 。 wēng dà nù , bēn chū , duì qí jiā rén , zhǐ tiān huà dì , gòu mà wàn duān 。 jiā rén shǔ cuàn ér qù 。 sòng shì yì nù , jìng qiǎn shù rén rù shēng jiā , ōu wēng jí zi , xiōng ruò fèi dǐng 。 nǚ wén zhī , qì ér yú chuáng , pī fà hào jiù 。 qún cuàn yú zhī , hōng rán biàn qù 。 fù zǐ shāng cán , yín shēn zài dì , ér guā gū tí shì zhōng 。 lín rén gòng lián zhī , fú zhī tà shàng 。 jīng rì , shēng zhàng ér néng qǐ ; wēng fèn bù shí , ǒu xuè , xún bì 。 shēng dà kū , bào zi xīng cí , shàng zhì dū fǔ , sòng jǐ biàn , zú bù de zhí 。 hòu wén fù bù qū sǐ , yì bēi 。 yuān sāi xiōng kēng , wú lù kě shēn 。 měi sī yào lù cì shā sòng , ér lǜ qí hù cóng fán , ér yòu wǎng tuō 。 rì yè āi sī , shuāng jié wéi zhī bù jiāo 。 hū yī zhàng fū diào zhū qí shì , qiú rán kuò hàn , céng yǔ wú sù 。 wǎn zuò yù wèn bāng zú 。 kè jù yuē :“ jūn yǒu shā fù zhī chóu , duó qī zhī hèn , ér wàng bào hū ?” shēng yí wéi sòng rén zhī zhēn , gū wěi yīng zhī 。 kè nù , zì yù liè , jù chū yuē :“ pú yǐ jūn rén yě , jīn nǎi zhī bù zú chǐ zhī cāng !” shēng chá qí yì , guì ér wǎn zhī , yuē :“ chéng kǒng sòng rén tiǎn wǒ 。 jīn shí bù fù xīn : pú zhī wò xīn cháng dǎn zhě , gù yǒu rì yǐ 。 dàn lián cǐ bǎo zhōng wù , kǒng zhuì zōng tiāo 。 jūn yì shì , néng wèi wǒ chǔ jiù fǒu ?” kè yuē :“ cǐ fù rén nǚ zǐ zhī shì , fēi suǒ néng 。 jūn suǒ yù tuō zhū rén zhě , qǐng zì rèn zhī ; suǒ yù zì rèn zhě , yuàn dé ér dài páo yān 。” shēng wén , bēng jiǎo zài dì , kè bù gù ér chū 。 shēng zhuī wèn xìng zì , yuē :“ bù jì , bù rèn shòu yuàn ; jì , yì bù rèn shòu dé 。” suì qù 。 shēng jù huò jí , bào zi wáng qù 。 zhì yè , sòng jiā yī mén jù qǐn , yǒu rén yuè zhòng yuán rù , shā yù shǐ fù zǐ sān rén , jí yī xí yī bì 。 sòng jiā jù zhuàng gào guān 。 guān dà hài 。 sòng zhí wèi xiàng rú , yú shì qiǎn yì bǔ shēng , shēng dùn bù zhī suǒ zhī , yú shì qíng yì zhēn 。 sòng pú tóng guān yì zhū chù míng sōu , yè zhì nán shān , wén ér tí , zōng dé zhī , xì léi ér xíng 。 ér tí yù chēn , qún duó ér pāo qì zhī , shēng yuān fèn yù jué 。 jiàn yì lìng , wèn :“ hé shā rén ?” shēng yuē :“ yuān zāi ! mǒu yǐ yè sǐ , wǒ yǐ zhòu chū , qiě bào guā guā zhě , hé néng yú yuán shā rén ?” lìng yuē :“ bù shā rén , hé táo hū ?” shēng cí qióng , bù néng zhì biàn 。 nǎi shōu zhū yù 。 shēng qì yuē :“ wǒ sǐ wú zú xī , gū ér hé zuì ?” lìng yuē :“ rǔ shā rén zǐ duō yǐ , shā rǔ zi hé yuàn ?” shēng jì chǐ gé , lǚ shòu gù cǎn , zú wú cí , lìng shì yè fāng wò , wén yǒu wù jī chuáng , zhèn zhèn yǒu shēng , dà jù ér hào 。 jǔ jiā jīng qǐ , jí ér zhú zhī ; yī duǎn dāo xiān lì rú shuāng , duò chuáng rù mù zhě cùn yú , láo bù kě bá 。 lìng dǔ zhī , hún pò sàng shī 。 hé gē biàn suǒ , jìng wú zōng jì 。 xīn qiè něi , yòu yǐ sòng rén sǐ , wú kě wèi jù , nǎi xiáng zhū xiàn , dài shēng jiě miǎn , jìng shì shēng 。
  shēng guī , wēng wú shēng dǒu , gū yǐng duì sì bì 。 xìng lín rén lián kuì shí yǐn , gǒu qiě zì dù 。 niàn dà chóu yǐ bào , zé chǎn rán xǐ ; sī cǎn kù zhī huò jǐ yú miè mén , zé lèi shān shān duò ; jí sī bàn shēng pín chè gǔ , zōng zhī bù xù , zé yú wú rén chù dà kū shī shēng , bù fù néng zì jìn 。 rú cǐ bàn nián , bǔ jìn yì xiè 。 nǎi āi yì lìng , qiú pàn hái wèi shì zhī gǔ 。 jí zàng ér guī , bēi dá yù sǐ , zhǎn zhuǎn kōng chuáng , jìng wú shēng lù 。 hū yǒu kuǎn mén zhě , níng shén jì tīng , wén yī rén zài mén wài , nóng nóng yǔ xiǎo ér yǔ 。 shēng jí qǐ kuī chān , sì yī nǚ zǐ 。 fēi chū qǐ , biàn wèn :“ dà yuān zhāo xuě , kě xìng wú yàng !” qí shēng rěn shú , ér cāng zú bù néng zhuī yì 。 zhú zhī , zé hóng yù yě 。 wǎn yī xiǎo ér , xī xiào kuà xià 。 shēng bù xiá wèn , bào nǚ wū kū , nǚ yì cǎn rán 。 jì ér tuī ér yuē :“ rǔ wàng ěr fù yé ?” ér qiān nǚ yī , mù zhuó zhuó shì shēng 。 xì shěn zhī , fú ér yě 。 dà jīng , qì wèn :“ ér nà dé lái ?” nǚ yuē :“ shí gào jūn , xī yán lín nǚ zhě , wàng yě , qiè shí hú 。 shì xiāo xíng , jiàn ér tí gǔ zhōng , bào yǎng yú qín 。 wén dà nàn jì xī , gù xié lái yǔ jūn tuán jù ěr 。” shēng huī tì bài xiè , ér zài nǚ huái , rú yī qí mǔ , jìng bù fù néng shí fù yǐ 。 tiān wèi míng , nǚ jí jù qǐ , wèn zhī , dá yuē :“ nú yù qù 。” shēng luǒ guì chuáng tóu , tì bù néng yǎng 。 nǚ xiào yuē :“ qiè guàng jūn ěr 。 jīn jiā dào xīn chuàng , fēi sù xīng yè mèi bù kě 。” nǎi jiǎn mǎng yōng huì , lèi nán zǐ cāo zuò 。 shēng yōu pín fá , bù zì jǐ 。 nǚ yuē :“ dàn qǐng xià wéi dú , wù wèn yíng qiàn , huò dāng bù piǎo è sǐ 。” suì chū jīn zhì zhī jù , zū tián shù shí mǔ , gù yōng gēng zuò 。 hé chán zhū máo , qiān luó bǔ wū , rì yǐ wéi cháng 。 lǐ dǎng wén fù xián , yì lè zī zhù zhī 。 yuē bàn nián , rén yān téng mào , lèi sù fēng jiā 。 shēng yuē :“ huī jìn zhī yú , qīng bái shǒu zài zào yǐ 。 rán yī shì wèi jiù ān tuǒ , rú hé ?” jié zhī , dá yuē :“ shì qī yǐ pò , jīn fú shàng wèi fù yě 。” nǚ xiào yuē :“ qiè qián yǐ sì jīn jì guǎng wén , yǐ fù míng zài àn 。 ruò dài jūn yán , wù zhī yǐ jiǔ 。” shēng yì shén zhī 。 shì kē suì lǐng xiāng jiàn 。 shí nián sān shí liù , yú tián lián qiān , xià wū qú qú yǐ 。 nǚ niǎo nuó rú suí fēng yù piāo qù , ér cāo zuò guò nóng jiā fù 。 suī yán dōng zì kǔ , ér shǒu nì rú zhī 。 zì yán èr shí bā suì , rén shì zhī , cháng ruò èr shí xǔ rén 。
  yì shǐ shì yuē :“ qí zǐ xián , qí fù dé , gù qí bào zhī yě xiá 。 fēi tè rén xiá , hú yì xiá yě 。 yù yì qí yǐ ! rán guān zǎi yōu yōu , shù rén máo fà , dāo zhèn zhèn rù mù , hé xī bù lüè yí chuáng shàng bàn chǐ xǔ zāi ? shǐ sū zǐ měi dú zhī , bì fú bái yuē :‘ xī hū jī zhī bù zhōng !’”

 为您推荐:聊斋志异红玉文言文翻译 聊斋志异红玉赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签