聊斋志异·龙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 20:38:42

 文言文之家为大家整理聊斋志异·龙拼音版、聊斋志异·龙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·龙注音版

 《 lóng 》
  běizhíjièyǒuduòlóngcūn 。 xíngzhòngzhuō , mǒushēnjiā 。 jǐnróng , sāiér 。 jiārénjìnbēn 。 dēnglóuhuāzào , chòngpàohōngrán 。 lóngnǎichū 。 ménwàitíngzhùlǎoshuǐ , qiǎnyíngchǐ 。 lóng , zhuǎnzhōng , shēnjìn ; téngyuè , chǐzhéduò 。 pánsān , yínglínjiǎ 。  , nǎikōngér 。
  fángshēngyǒuréndēngniúshān , yóuzhǔ 。 chuánjiānhuángzhuānduò , shàngpánxiǎoshé , cáiyǐn 。 xuánzhōu , zhǐ ; yòuzhōu, dài 。 gòngjīng , zhīwéilóng , qúnérxià 。 fāngzhìshānbàn , wénzhōngshēng , zhèndòngshān 。 tiānshànghēiyúngài , lóngyāojiǎozhōng , shíérméi 。
  zhāngqiūxiǎoxiànggōngzhuāng , yǒumínshì , zhífēng , chénshāmiàn 。 jué , hánmàimáng , róuzhīchuīzhī ,  。 jiǎnérshěnshìzhī , jīngyàng , dànyǒuchì线xiànwānyánròufēn 。 huòyuē :“ zhélóng 。” yōudài 。 sānyuè , tiānbào , tíngshēng , lièér 。 shǎosǔn 。
  yuánxuānyán :“ zàizhōu , zhíyīnhuì , zuò 。 zhòngjiànlóngchuíyún , línjiǎzhāngdòng , zhǎozhōngtuánréntóu , méijiàn ; shí , yúnérméi 。 wèiwényǒushītóuzhě 。”

聊斋志异·龙拼音版

 《 lóng 》
  běi zhí jiè yǒu duò lóng rù cūn 。 qí xíng zhòng zhuō , rù mǒu shēn jiā 。 qí hù jǐn kě róng qū , sāi ér rù 。 jiā rén jìn bēn 。 dēng lóu huā zào , chòng pào hōng rán 。 lóng nǎi chū 。 mén wài tíng zhù lǎo shuǐ , qiǎn bù yíng chǐ 。 lóng rù , zhuǎn cè qí zhōng , shēn jìn ní tú ; jí lì téng yuè , chǐ yú zhé duò 。 ní pán sān rì , yíng jí lín jiǎ 。 hū dà yǔ , nǎi pī lì ná kōng ér qù 。
  fáng shēng yǔ yǒu rén dēng niú shān , rù sì yóu zhǔ 。 hū chuán jiān yī huáng zhuān duò , shàng pán yī xiǎo shé , xì cái rú yǐn 。 hū xuán yī zhōu , rú zhǐ ; yòu yī zhōu , yǐ rú dài 。 gòng jīng , zhī wéi lóng , qún qū ér xià 。 fāng zhì shān bàn , wén sì zhōng pī lì yī shēng , zhèn dòng shān gǔ 。 tiān shàng hēi yún rú gài , yī jù lóng yāo jiǎo qí zhōng , yí shí ér méi 。
  zhāng qiū xiǎo xiàng gōng zhuāng , yǒu mín fù shì yě , zhí dà fēng , chén shā pū miàn 。 jué yī mù mī , rú hán mài máng , róu zhī chuī zhī , qì bù yù 。 qǐ jiǎn ér shěn shì zhī , jīng gù wú yàng , dàn yǒu chì xiàn wān yán yú ròu fēn 。 huò yuē :“ cǐ zhé lóng yě 。” fù yōu jù dài sǐ 。 jī sān yuè yú , tiān bào yǔ , hū jù tíng yī shēng , liè zì ér qù 。 fù wú shǎo sǔn 。
  yuán xuān sì yán :“ zài sū zhōu , zhí yīn huì , pī lì dà zuò 。 zhòng jiàn lóng chuí yún jì , lín jiǎ zhāng dòng , zhǎo zhōng tuán yī rén tóu , xū méi bì jiàn ; yí shí , rù yún ér méi 。 yì wèi wén yǒu shī qí tóu zhě 。”

 为您推荐:聊斋志异龙文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签