聊斋志异·江中拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 20:47:59

  文言文之家为大家整理聊斋志异·江中拼音版、聊斋志异·江中注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·江中注音版

  《 jiāngzhōng 》
   wángshèngnányóu , zhōujiāngxīn 。 qǐn , shìyuèmíngliàn , wèinéngmèi , 使shǐtóngwéizhīàn 。 wénzhōudǐngxiǎoérxíng , zuòxiǎng , yuǎnzhōuwěilái , jiànjìncāng 。 wéidào , wèntóng 。 tóngwénzhī 。 wènjiān , jiànrénzhōudǐngshàng , chuíshǒukuīcāngnèi 。 è , ànjiànzhū , zhōuxǐng 。 gàosuǒjiàn 。 huòcuò 。 éxiǎngshēngyòuzuò 。 qún , miǎoránrén , wéishūxīngjiǎoyuè , mànmànjiāngér 。 zhòngzuòzhōuzhōng , xuánjiànqīnghuǒdēngzhuàng , chūshuǐmiàn , suíshuǐyóu ; jiànjìnchuán , huǒdùnmiè 。 yǒuhēirénzhòu , shuǐshàng , shǒupānzhōuérxíng 。 zhòngzàoyuē :“  !” shèzhī 。 fāngkāigōng , shuǐzhōng , jiàn 。 wènzhōurén 。 zhōurényuē:“ zhànchǎng , guǐshíchū , guài 。”

聊斋志异·江中拼音版

  《 jiāng zhōng 》
   wáng shèng yú nán yóu , bó zhōu jiāng xīn 。 jì qǐn , shì yuè míng rú liàn , wèi néng mèi , shǐ tóng pú wéi zhī àn mó 。 hū wén zhōu dǐng rú xiǎo ér xíng , tà lú xí zuò xiǎng , yuǎn zì zhōu wěi lái , jiàn jìn cāng hù 。 lǜ wéi dào , jí qǐ wèn tóng 。 tóng yì wén zhī 。 wèn dá jiān , jiàn yī rén fú zhōu dǐng shàng , chuí shǒu kuī cāng nèi 。 dà è , àn jiàn hū zhū pú , yī zhōu jù xǐng 。 gào yǐ suǒ jiàn 。 huò yí cuò wù 。 é xiǎng shēng yòu zuò 。 qún qǐ sì gù , miǎo rán wú rén , wéi shū xīng jiǎo yuè , màn màn jiāng bō ér yǐ 。 zhòng zuò zhōu zhōng , xuán jiàn qīng huǒ rú dēng zhuàng , tū chū shuǐ miàn , suí shuǐ fú yóu ; jiàn jìn chuán , zé huǒ dùn miè 。 jí yǒu hēi rén zhòu qǐ , yì lì shuǐ shàng , yǐ shǒu pān zhōu ér xíng 。 zhòng zào yuē :“ bì cǐ wù yě !” yù shè zhī 。 fāng kāi gōng , zé jù fú shuǐ zhōng , bù kě jiàn yǐ 。 wèn zhōu rén 。 zhōu rén yuē :“ cǐ gǔ zhàn chǎng , guǐ shí chū mò , qí wú zú guài 。”

  为您推荐:聊斋志异江中翻译 聊斋志异江中赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签