聊斋志异·鲁公女拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 20:50:42

 文言文之家为大家整理聊斋志异·鲁公女拼音版、聊斋志异·鲁公女注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鲁公女注音版

 《 gōng 》
  zhāoyuǎnzhāngdàn , xìngshūkuáng , shūxiāo 。 shílìnggōng , sānhánrén , yǒuhǎoliè 。 shēnghuózhū , jiànfēng姿juānxiù , zhejǐndiāoqiú , kuàxiǎo , piānránruòhuà 。 guīrónghuá , qīnxiǎng ; hòuwénbào , dàotànjué 。
  jiāyuǎn , língzhōng , shēngsuǒ 。 shēngjìngshénmíng , cháoxiāng , shí , měilèiérzhùyuē :“ qīngbànmiàn , chángmènghún , rén , yǎnránhuà 。 jīnjìnzàizhǐchǐ , érmiǎoruòshān , hèn ! ránshēngyǒushù , jìn , jiǔquányǒulíng , dāngshānshānérlái , wèiqīng 。” zhùzhībànyuè 。 tiǎodēng , shǒu , hánxiàodēngxià , shēngjīngzhìwèn 。 yuē :“ gǎnjūnzhīqíng , néng , suìbēnzhīxián 。” shēng , suìgònghuānhǎo 。  。 wèishēngyuē :“ qièshēnghǎogōng , shèzhāngshā鹿wéikuài , zuìnièshēnzhòng , guīsuǒ 。 chéngxīnàiqiè , fándàisòng 《 jīngāngjīng 》 cángshù , shēngshēngshìshìwàng 。” shēngjìngshòujiào , měi , jiùqiánniǎnzhūfěngsòng 。 ǒuzhíjié , xiéguī , yōuruò , néng 。 shēngqǐngbàoxíng , xiàocóngzhī 。 bàoyīngér , shūzhònglèi , suìwéicháng , kǎoshìzài , ránxíng 。 shēngjiāngqiūwéi , yuē :“ jūnbáo , láochí 。” suìtīngyánérzhǐ 。
  nián , guān , pínnéngchèn , jiāngjiùbiǎnzhī , zàng 。 shēngchén :“ mǒuyǒubáorǎngjìn , yuànzànggōng 。” gōng 。 shēngyòuwéiyíngzàng 。 zhīérjiě 。  , èrrénchóumóupíng 。 shēng怀huái , lèiluòdòu , yuē :“ niánzhīhǎo , jīnbié ! shòujūnēn , shùshìchóu !” shēngjīngwènzhī 。 yuē :“ ménghuìquánxiàrén , jīngzhòucángmǎn , jīndeshēngběijiā。 wàngjīn , guòshínián , yuèshíliù , fánwǎnghuì 。” shēngxiàyuē :“ shēngsānshínián , yòushínián , jiāngjiùyān , huìjiāngwéi ?” yuē :“ yuànwéibào 。” shǎojiānyuē :“ jūnsòngqièliù , duōjīng , qièchángnán 。” nǎibàoshēngxiàng , shēngsòngzhìtōng , jiànpángchē , shànghuòrén , huòèrrén ; chēshànghuòsānrén 、 rén 、 shíshùrénděng ; diànchē , xiùyīngzhūxiǎn , jǐnlǎoǎozàiyān 。 jiànzhì , yuē :“ lái ?” yīngyuē :“ lái 。” nǎihuíshēngyún :“ jìn , qiě ! wàngsuǒyán 。” shēngnuò 。 xíngjìnchē , ǎoyǐnshǒushàngzhī , zhǎnlíng , chētiányànér 。
  shēngchàngchàngérguī , zhìshí 。 yīnjīngzhòuzhīxiào , chísòngqián 。 mèngshénréngàoyuē :“ zhìliángjiā , dànyàodàonánhǎi 。” wèn : nánhǎiduōyuǎn ?” yuē :“ jìnzàifāngcùn 。” xǐngérhuìzhǐ , niànqiè , xiūxíngbèijié 。 sānniánhòu , míng 、 zhǎngzhèng , xiāngzhuógāo 。 shēngsuībàoguì , érshànxíng 。 mèngqīngrényāo , jiàngōng殿diànzhōngzuòrénzhuàng , zhīyuē :“ wéishàn , xiūlíng , xìngqǐngshàng 。” shēngshǒu 。 huàn , zuò ; yǐnchá , wèifānglán 。 yòulìngtóngyǐn , 使shǐchí 。 chíshuǐqīngjié , yóushù , zhīérwēn , zhīyǒuxiāng 。 shíjiànshēnchù , shīérxiàn , guòshèmièdǐng 。 jīng , zhī 。 yóushēnjiàn , míng 。  , báizhějìnluò ; yòujiǔzhī , hēizhěluò 。 miànwénjiànshū 。 zhìshùyuèhòu , hàntóngmiàn , wǎnshíliùshí 。 zhéjiānhǎoyóushì , yóutóng 。 guòshìbiān , èrzhékuāngjiùzhī 。
  wèirénlǎobìng , wèiqiúshìzhūmén 。 shēngyuē :“ dàizhìběiláiérhòu 。” zhǐyuē , suìmìngzhìběi 。 访fǎngzhī , guǒyǒu 。 xiānshì , gōngshēng , shēngérnéngyán , chánghuìměi , zuìzhōngàizhī 。 guìjiāwěiqín , zhé , guàiwènzhī , shùshēngqiányuē 。 gòngnián , xiàoyuē :“ chī ! zhānglángjīnniánbànbǎi , rénshìbiànqiān , xiǔ 。 zòngshàngzài , tóngér齿chǐ 。” tīng 。 jiànzhìyáo , gōngmóu , jièhūnréntōng , guòjuéwàng 。 wèishēngzhì , hūnrénzhī , 退tuìfǎnshè , chànghènsuǒwéi 。 xiányóujiāoguō , yīnxúnéràn访fǎngzhī 。 wèishēngyuē , shí 。 yán :“ lái , xiè 。 rán , bèiméngzhīzuì, zài 。”  , dànzhōng 。 huànzhī , jiànshēngzhīwéirén , nǎituōyóuáo , shēng 。 shìzhī , shàonián , zhī 。 bānjīnglüètán , shèntǎng 。 gōng , yāozhìjiā 。 fāngjiāngtànwèn ,  , zhǔzànzuò , cōngcōngnèigào 。  ,  , kuīshěnzhuàng , língérfǎn , yuànwǎng , gōngbáishì , yán , dànzhǐ 。 gōngchū , àosàng , duìshūkuǎn 。 shēngwèn :“ guìyǒuwéizhě ?” gōngmànyīngzhī 。 shǒu , shǔ 。 shēngjuémàn , chū 。 shùér 。
  shēngmènglái , yuē :“ xiàzhěguǒjūn ? niánmàochuǎn , miànsuìzhìwéi 。 qièyōufèn 。 fánxiàngzhāohún , dehuó , chí 。” xǐng , tànshìzhīmén , guǒyǒuwángèr 。 shēngtòng , jìnérdiàozhūshì , érmènggào 。 cóngyán, zhāohúnérguī , qīn , shī , érzhùzhī , éwénhóuzhōngyǒushēng 。 jiànzhūyīngzhà , zhuìtánkuàibīng , shàng , jiànyínshēn 。 gōngyuè , chū , zhìjiǔyànhuì 。 zhǎnguān , zhījiā ,  , chéng 。 bànyuèxiéérguī , sòngzhìjiā , bànniánnǎi 。 shìyǎnxiǎoǒu , zhīzhěduōwéizhāngzhěyān 。 gōngnián 。 zuìyòu , wèiháoqiángsuǒzhòngshāng , jiāchǎnérjìn 。 shēngyíngyǎngzhī , suìjiāyān 。

聊斋志异·鲁公女拼音版

 《 lǔ gōng nǚ 》
  zhāo yuǎn zhāng yú dàn , xìng shū kuáng bù jī , dú shū xiāo sì 。 shí yì lìng lǔ gōng , sān hán rén , yǒu nǚ hǎo liè 。 shēng huó yù zhū yě , jiàn qí fēng zī juān xiù , zhe jǐn diāo qiú , kuà xiǎo lí jū , piān rán ruò huà 。 guī yì róng huá , jí yì qīn xiǎng ; hòu wén nǚ bào zú , dào tàn yù jué 。
  lǔ yǐ jiā yuǎn , jì líng sì zhōng , jí shēng dú suǒ 。 shēng jìng lǐ rú shén míng , cháo bì xiāng , shí bì jì , měi lèi ér zhù yuē :“ dǔ qīng bàn miàn , cháng xì mèng hún , bù tú yù rén , yǎn rán wù huà 。 jīn jìn zài zhǐ chǐ , ér miǎo ruò hé shān , hèn rú hé yě ! rán shēng yǒu jū shù , sǐ wú jìn jì , jiǔ quán yǒu líng , dāng shān shān ér lái , wèi wǒ qīng mù 。” rì yè zhù zhī jǐ bàn yuè 。 yī xī tiǎo dēng yè dú , hū jǔ shǒu , zé nǚ zǐ hán xiào lì dēng xià , shēng jīng qǐ zhì wèn 。 nǚ yuē :“ gǎn jūn zhī qíng , bù néng zì jǐ , suì bù bì sī bēn zhī xián 。” shēng dà xǐ , suì gòng huān hǎo 。 zì cǐ wú xū yè 。 wèi shēng yuē :“ qiè shēng hǎo gōng mǎ , yǐ shè zhāng shā lù wéi kuài , zuì niè shēn zhòng , sǐ wú guī suǒ 。 rú chéng xīn ài qiè , fán dài sòng 《 jīn gāng jīng 》 yī cáng shù , shēng shēng shì shì bù wàng yě 。” shēng jìng shòu jiào , měi yè qǐ , jí jiù qián niǎn zhū fěng sòng 。 ǒu zhí jié xù , yù yǔ xié guī , nǚ yōu zú ruò , bù néng bá lǚ 。 shēng qǐng bào fù yǐ xíng , nǚ xiào cóng zhī 。 rú bào yīng ér , shū bù zhòng lèi , suì yǐ wéi cháng , kǎo shì yì zài yǔ jù , rán xíng bì yǐ yè 。 shēng jiāng fù qiū wéi , nǚ yuē :“ jūn fú báo , tú láo chí qū 。” suì tīng qí yán ér zhǐ 。
  jī sì wǔ nián , lǔ bà guān , pín bù néng chèn , jiāng jiù biǎn zhī , kǔ wú zàng dì 。 shēng jí zì chén :“ mǒu yǒu báo rǎng jìn sì , yuàn zàng nǚ gōng zǐ 。” lǔ gōng xǐ 。 shēng yòu lì wéi yíng zàng 。 lǔ dé zhī ér mò jiě qí gù 。 lǔ qù , èr rén chóu móu rú píng rì 。 yī yè cè yǐ shēng huái , lèi luò rú dòu , yuē :“ wǔ nián zhī hǎo , yú jīn bié yǐ ! shòu jūn ēn yì , shù shì bù zú yǐ chóu !” shēng jīng wèn zhī 。 yuē :“ méng huì jí quán xià rén , jīng zhòu cáng mǎn , jīn de shēng hé běi lú hù bù jiā 。 rú bù wàng jīn rì , guò cǐ shí wǔ nián , bā yuè shí liù rì , fán yī wǎng huì 。” shēng qì xià yuē :“ shēng sān shí yú nián yǐ , yòu shí wǔ nián , jiāng jiù mù yān , huì jiāng hé wéi ?” nǚ yì qì yuē :“ yuàn wéi nú bì yǐ bào 。” shǎo jiān yuē :“ jūn sòng qiè liù qī lǐ , cǐ qù duō jīng jí , qiè yī cháng nán dù 。” nǎi bào shēng xiàng , shēng sòng zhì tōng qú , jiàn lù páng chē mǎ yī cù , mǎ shàng huò yī rén , huò èr rén ; chē shàng huò sān rén 、 sì rén 、 shí shù rén bù děng ; dú yī diàn chē , xiù yīng zhū xiǎn , jǐn yī lǎo ǎo zài yān 。 jiàn nǚ zhì , hū yuē :“ lái hū ?” nǚ yīng yuē :“ lái yǐ 。” nǎi huí gù shēng yún :“ jìn cǐ , qiě qù ! wù wàng suǒ yán 。” shēng nuò 。 nǚ xíng jìn chē , ǎo yǐn shǒu shàng zhī , zhǎn líng jí fā , chē mǎ tián yàn ér qù 。
  shēng chàng chàng ér guī , zhì shí rì yú bì 。 yīn sī jīng zhòu zhī xiào , chí sòng yì qián 。 mèng shén rén gào yuē :“ rǔ zhì liáng jiā , dàn xū yào dào nán hǎi qù 。” wèn : nán hǎi duō yuǎn ?” yuē :“ jìn zài fāng cùn dì 。” xǐng ér huì qí zhǐ , niàn qiè pú tí , xiū xíng bèi jié 。 sān nián hòu , cì zǐ míng 、 zhǎng zǐ zhèng , xiāng jì zhuó gāo kē 。 shēng suī bào guì , ér shàn xíng bù tì 。 yè mèng qīng yī rén yāo qù , jiàn gōng diàn zhōng zuò yī rén rú pú sà zhuàng , nì zhī yuē :“ zǐ wéi shàn kě xǐ , xī wú xiū líng , xìng dé qǐng yú shàng dì yǐ 。” shēng fú dì qǐ shǒu 。 huàn qǐ , cì zuò ; yǐn yǐ chá , wèi fāng rú lán 。 yòu lìng tóng zǐ yǐn qù , shǐ yù yú chí 。 chí shuǐ qīng jié , yóu yú kě shù , rù zhī ér wēn , jū zhī yǒu hé yè xiāng 。 yí shí jiàn rù shēn chù , shī zú ér xiàn , guò shè miè dǐng 。 jīng wù , yì zhī 。 yóu cǐ shēn yì jiàn , mù yì míng 。 zì lǚ qí xū , bái zhě jìn sù sù luò ; yòu jiǔ zhī , hēi zhě yì luò 。 miàn wén yì jiàn shū 。 zhì shù yuè hòu , hàn tū tóng miàn , wǎn rú shí wǔ liù shí 。 zhé jiān hǎo yóu xì shì , yì yóu tóng 。 guò shì biān fú , èr zǐ zhé kuāng jiù zhī 。
  wèi jǐ fū rén yǐ lǎo bìng zú , zǐ yù wèi qiú jì shì yú zhū mén 。 shēng yuē :“ dài wú zhì hé běi lái ér hòu qǔ 。” qū zhǐ yǐ jí yuē qī , suì mìng pú mǎ zhì hé běi 。 fǎng zhī , guǒ yǒu lú hù bù 。 xiān shì , lú gōng shēng yī nǚ , shēng ér néng yán , cháng yì huì měi , fù mǔ zuì zhōng ài zhī 。 guì jiā wěi qín , nǚ zhé bù yù , guài wèn zhī , jù shù shēng qián yuē 。 gòng jì qí nián , dà xiào yuē :“ chī bì ! zhāng láng jì jīn nián yǐ bàn bǎi , rén shì biàn qiān , qí gǔ yǐ xiǔ 。 zòng qí shàng zài , fā tóng ér chǐ hè yǐ 。” nǚ bù tīng 。 mǔ jiàn qí zhì bù yáo , yǔ lú gōng móu , jiè hūn rén wù tōng kè , guò qī yǐ jué qí wàng 。 wèi jǐ shēng zhì , hūn rén jù zhī , tuì fǎn lǚ shè , chàng hèn wú suǒ wéi jì 。 xián yóu jiāo guō , yīn xún ér àn fǎng zhī 。 nǚ wèi shēng fù yuē , tì bù shí 。 mǔ yán :“ qú bù lái , bì yǐ cú xiè 。 jí bù rán , bèi méng zhī zuì , yì bù zài rǔ 。” nǚ bù yǔ , dàn zhōng rì wò 。 lú huàn zhī , yì sī yī jiàn shēng zhī wéi rén , nǎi tuō yóu áo , yù shēng yú yě 。 shì zhī , shào nián yě , yà zhī 。 bān jīng lüè tán , shèn tì tǎng 。 gōng xǐ , yāo zhì qí jiā 。 fāng jiāng tàn wèn , lú jí jù qǐ , zhǔ kè zàn dú zuò , cōng cōng rù nèi gào nǚ 。 nǚ xǐ , zì lì qǐ , kuī shěn qí zhuàng bù fú , líng tì ér fǎn , yuàn fù qī wǎng , gōng lì bái qí shì , nǚ wú yán , dàn qì bù zhǐ 。 gōng chū , yì xù ào sàng , duì kè shū bù kuǎn qū 。 shēng wèn :“ guì zú yǒu wéi hù bù zhě hū ?” gōng màn yīng zhī 。 shǒu tā gù , sì bù shǔ kè 。 shēng jué qí màn , cí chū 。 nǚ tí shù rì ér zú 。
  shēng yè mèng nǚ lái , yuē :“ xià gù zhě guǒ jūn yé ? nián mào chuǎn yì , dí miàn suì zhì wéi gé 。 qiè yǐ yōu fèn sǐ 。 fán xiàng tǔ dì cí sù zhāo wǒ hún , kě de huó , chí zé wú jí yǐ 。” jì xǐng , jí tàn lú shì zhī mén , guǒ yǒu nǚ wáng èr rì yǐ 。 shēng dà tòng , jìn ér diào zhū qí shì , yǐ ér yǐ mèng gào lú 。 lú cóng qí yán , zhāo hún ér guī , qǐ qí qīn , fǔ qí shī , hū ér zhù zhī , é wén hóu zhōng gē gē yǒu shēng 。 hū jiàn zhū yīng zhà qǐ , zhuì tán kuài rú bīng , fú yí tā shàng , jiàn fù yín shēn 。 lú gōng yuè , sù kè chū , zhì jiǔ yàn huì 。 xì zhǎn guān fá , zhī qí jù jiā , yì xǐ , zé jí chéng lǐ 。 jū bàn yuè xié nǚ ér guī , lú sòng zhì jiā , bàn nián nǎi qù 。 fū fù jū shì yǎn rú xiǎo ǒu , bù zhī zhě duō wù yǐ zǐ fù wéi gū zhāng zhě yān 。 lú gōng yú nián zú 。 zǐ zuì yòu , wèi háo qiáng suǒ zhòng shāng , jiā chǎn ér jìn 。 shēng yíng yǎng zhī , suì jiā yān 。

 为您推荐:聊斋志异鲁公女原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签