聊斋志异·道士拼音版、注音版

时间:2022-07-24 10:17:51 编辑:文言文之家

 文言文之家为大家整理聊斋志异·道士拼音版、聊斋志异·道士注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·道士注音版

 《 dàoshì 》
  hánshēng , shìjiā 。 hào 。 tóngcūnshì , chángyǐnzuò 。 huìyàn , yǒudàoshìtuōménshàng 。 jiāréntóuqián , jiēshòu ; 。 jiārén , guī 。 hánwénzhīshēngshènjiǔ , xúnzhī , jiārénqínggào 。 yánwèi , dàoshìjìng 。 hánzhāozhīzuò 。 dàoshìxiàngzhǔjiēshǒu , zuò 。 lüèzhìyánjié , shǐzhīchūcūndōngmiàozhōng 。 hányuē :“ dōngguān , jìngwénzhī , shūquēzhǔzhī 。” yuē :“ rénxīnzhì , jiāoyóu 。 wénshìhuīhuò , shēnyuànqiúyǐnyān 。” hánmìngshāng 。 dàoshìnéngháoyǐn 。 jiàngòu , yǎnjiǎn , shènwéi 。 hánhǎizhī 。 dàoshìqīngyǐnèrshíbēi , nǎiér 。
  shìměiyànhuì , dàoshìzhézhì , shíshí , yǐnyǐn , hánshāoyànpín 。 yǐn , cháozhīyuē :“ dàozhǎngwéi , níngzuòzhǔ?” dàoshìxiàoyuē :“ dàorénshìděng , wéishuāngjiānchénghuìěr 。” cánnéngduì 。 dàoshìyuē :“ suīrán , dàorén怀huáichéngrén , huìdāngjiézuòbēishuǐzhīchóu 。” yǐn , zhǔyuē :“ xìngguāngchǒng 。”  , xiāngyāotóngwǎng , shè 。 xíng , dàoshìhòu ; qiěqiě , zhìmén 。 mén , yuànluòxīn , liányúnwàn 。 zhī , yuē :“ jiǔzhì , chuàngjiànshí ?” dàoshì :“ jùngōngwèijiǔ 。” shì , chénshèhuá , shìjiāsuǒ 。 èrrénránjìng 。 zuò , xíngjiǔxiàshí , jiēèrjiǎotóng , jǐnzhū 。 jiǔzhuànfāngměi , bèifēng 。 fàn , lìngyǒuxiǎojìn 。 zhēnguǒduōmíng , zhùshuǐjīngshízhī , guāngzhào 。 zhuózhǎn , wéichǐ 。 dàoshìyuē :“ huànshíjiāmèilái 。” tóngshǎoshí , èrměirén 。 cháng , ruòliǔ ; shēnduǎn , 齿chǐzuìzhì ; mèimànshuāngjué 。 dàoshì使shǐyòujiǔ 。 shǎozhěpāibǎnér , zhǎngzhědòngxiāo , shēngqīng 。 què , dàoshìxuánjuélèi , yòumìngbiànzhuó 。 wènměirén :“ jiǔ , shàngnéngzhīfǒu?” suìyǒutóngzhǎnshūyánxià , liǎngduì , chángluàn , xiāngchénsàn ; ba , xiéhuàpíng 。 èrrénxīnkuàngshénfēi , juéxūnzuì 。
  dàoshì , bēiyǐnjìn , wèiyuē :“ fánzhuó , shāo , lái 。”  。 nánxià , shèluódiànzhīchuáng , wéishījǐn , dàoshì 。 dàoshìnǎizhǎngzhěgòngqǐn , mìngshǎozhěchuángxiàwéizhīsāo 。 èrrénzhuàng , píng 。 nǎi :“ dàoshìde !” wǎngjiāngnáozhī 。 dàoshìérdùn 。 jiànshàoyóuchuángxià , chéngzuìxiàngběi , gōngrányōng 。 shìchuángshàngměirén , shàngmiánxiù 。 hányuē :“ jūntài ?” hánnǎijìngdēngnán ; xiáxiè , érměirénshuì , zhīzhuǎn 。 yīnbàoqǐn 。 tiānmíng , jiǔmèngxǐng , jué怀huáizhōnglěngbīngrén ; shìzhī , bàochángshíqīngjiēxià 。 shì , shàngwèixǐng ; jiànzhěnēzhīshí , hānqǐnbàizhōng。  , xiānghài 。  , tínghuāngcǎo , liǎngjiānér 。

聊斋志异·道士拼音版

 《 dào shì 》
  hán shēng , shì jiā yě 。 hào kè 。 tóng cūn xú shì , cháng yǐn yú qí zuò 。 huì yàn jí , yǒu dào shì tuō bō mén shàng 。 jiā rén tóu qián jí sù , jiē bù shòu ; yì bù qù 。 jiā rén nù , guī bù gù 。 hán wén jī bō zhī shēng shèn jiǔ , xún zhī , jiā rén yǐ qíng gào 。 yán wèi yǐ , dào shì jìng rù 。 hán zhāo zhī zuò 。 dào shì xiàng zhǔ kè jiē yī jǔ shǒu , jí zuò 。 lüè zhì yán jié , shǐ zhī qí chū jū cūn dōng pò miào zhōng 。 hán yuē :“ hé rì qī hè dōng guān , jìng bù wén zhī , shū quē dì zhǔ zhī lǐ 。” dá yuē :“ yě rén xīn zhì , wú jiāo yóu 。 wén jū shì huī huò , shēn yuàn qiú yǐn yān 。” hán mìng jǔ shāng 。 dào shì néng háo yǐn 。 xú jiàn qí yī fú gòu bì , pō yǎn jiǎn , bù shèn wéi lǐ 。 hán yì hǎi kè yù zhī 。 dào shì qīng yǐn èr shí yú bēi , nǎi cí ér qù 。
  zì shì měi yàn huì , dào shì zhé zhì , yù shí zé shí , yù yǐn zé yǐn , hán yì shāo yàn qí pín 。 yǐn cì , xú cháo zhī yuē :“ dào zhǎng rì wéi kè , níng bù yī zuò zhǔ ?” dào shì xiào yuē :“ dào rén yǔ jū shì děng , wéi shuāng jiān chéng yī huì ěr 。” xú cán bù néng duì 。 dào shì yuē :“ suī rán , dào rén huái chéng rén yǐ , huì dāng jié lì zuò bēi shuǐ zhī chóu 。” yǐn bì , zhǔ yuē :“ yì wǔ xìng cì guāng chǒng 。” cì rì , xiāng yāo tóng wǎng , yí qí bù shè 。 xíng qù , dào shì yǐ hòu yú tú ; qiě yǔ qiě bù , yǐ zhì sì mén 。 rù mén , zé yuàn luò yī xīn , lián gé yún wàn 。 dà qí zhī , yuē :“ jiǔ bù zhì cǐ , chuàng jiàn hé shí ?” dào shì dá :“ jùn gōng wèi jiǔ 。” bǐ rù qí shì , chén shè huá lì , shì jiā suǒ wú 。 èr rén sù rán qǐ jìng 。 fǔ zuò , xíng jiǔ xià shí , jiē èr bā jiǎo tóng , jǐn yī zhū lǚ 。 jiǔ zhuàn fāng měi , bèi jí fēng wò 。 fàn yǐ , lìng yǒu xiǎo jìn 。 zhēn guǒ duō bù kě míng , zhù yǐ shuǐ jīng yù shí zhī qì , guāng zhào jǐ tà 。 zhuó yǐ bō lí zhǎn , wéi chǐ xǔ 。 dào shì yuē :“ huàn shí jiā zǐ mèi lái 。” tóng qù shǎo shí , èr měi rén rù 。 yī xì cháng , rú ruò liǔ ; yī shēn duǎn , chǐ zuì zhì ; mèi màn shuāng jué 。 dào shì jí shǐ gē yǐ yòu jiǔ 。 shǎo zhě pāi bǎn ér gē , zhǎng zhě hé yǐ dòng xiāo , qí shēng qīng xì 。 jì què , dào shì xuán jué cù lèi , yòu mìng biàn zhuó 。 gù wèn měi rén :“ jiǔ bù wǔ , shàng néng zhī fǒu ?” suì yǒu tóng pú zhǎn qú shū yú yán xià , liǎng nǚ duì wǔ , cháng yī luàn fú , xiāng chén sì sàn ; wǔ ba , xié yǐ huà píng 。 èr rén xīn kuàng shén fēi , bù jué xūn zuì 。
  dào shì yì bù gù kè , jǔ bēi yǐn jìn , qǐ wèi kè yuē :“ gū fán zì zhuó , wǒ shāo qì , jí fù lái 。” jí qù 。 nán wū bì xià , shè yī luó diàn zhī chuáng , nǚ zǐ wéi shī jǐn , fú dào shì wò 。 dào shì nǎi yè zhǎng zhě gòng qǐn , mìng shǎo zhě lì chuáng xià wéi zhī pá sāo 。 èr rén dǔ cǐ zhuàng , pō bù píng 。 xú nǎi dà hū :“ dào shì bù de wú lǐ !” wǎng jiāng náo zhī 。 dào shì jí qǐ ér dùn 。 jiàn shào nǚ yóu lì chuáng xià , chéng zuì lā xiàng běi tà , gōng rán yōng wò 。 shì chuáng shàng měi rén , shàng mián xiù tà 。 gù hán yuē :“ jūn hé tài yū ?” hán nǎi jìng dēng nán tà ; yù yǔ xiá xiè , ér měi rén shuì qù , bō zhī bù zhuǎn 。 yīn bào yǔ jù qǐn 。 tiān míng , jiǔ mèng jù xǐng , jué huái zhōng lěng wù bīng rén ; shì zhī , zé bào cháng shí wò qīng jiē xià 。 jí shì xú , xú shàng wèi xǐng ; jiàn qí zhěn yí ē zhī shí , hān qǐn bài cè zhōng 。 cù qǐ , hù xiāng hài yì 。 sì gù , zé yī tíng huāng cǎo , liǎng jiān pò wū ér yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异道士原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·犬灯拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异犬灯拼音版、聊斋志异犬灯注音版,欢迎阅读。 聊斋志异犬灯注音版 《 犬 quǎn 灯 dēng 》 韩 hn 光 guāng 禄 l 大 d 千 qiān 之 zhī 仆 p , 夜 y 宿 s 厦 sh 间 jiān ,...

 • 聊斋志异葛巾白话文翻译

  原文 常大用,洛人[1]。癖好牡丹。闻曹州牡丹甲齐、鲁[2],心向往之。适以他事如曹,因假缙绅之园居焉。时方二月,牡丹未华,惟徘徊园中,目注句萌[3],以望其拆[4]。作怀牡丹诗百绝[5]。...

 • 聊斋志异·鸲鹆拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异鸲鹆拼音版、聊斋志异鸲鹆注音版,欢迎阅读。 聊斋志异鸲鹆注音版 《 鸲 q 鹆 y 》 王 wng 汾 fn 滨 bīn 言 yn : 其 q 乡 xiāng 有 yǒu 养 yǎng 八 bā 哥 gē 者 zhě ,...

 • 聊斋志异义犬文言文翻译

  文言文 周村有贾某(1),贸易芜湖(2),获重资。赁舟将归,见堤上有屠人缚犬,倍价赎之,养豢舟上。舟人固积寇也(3),窥客装,荡舟入莽(4),操刀欲杀。 贾哀赐以全尸,盗乃以毡裹置江中。犬...

 • 聊斋志异·放蝶拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异放蝶拼音版、聊斋志异放蝶注音版,欢迎阅读。 聊斋志异放蝶注音版 《 放 fng 蝶 di 》 长 chng 山 shān 王 wng 进 jn 土 tǔ 㞳 生 shēng 为 wi 令 lng 时 sh , 每 měi 听...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号