聊斋志异·胡氏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 20:57:46

 文言文之家为大家整理聊斋志异·胡氏拼音版、聊斋志异·胡氏注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·胡氏注音版

 《 shì 》
  zhíyǒujiā , yánshī 。 xiùcái , zhǒngménjiàn 。 zhǔrényán 。 kāishuǎng , suìxiāngzhīyuè 。 xiùcáiyánshì , suìzhìguǎnzhī。 liángqín , yānqiàfēixiàshìděng 。 ránshíchūyóu , zhéhūnshǐguī ; jiōngyǎnrán , wénkuǎnkòuérzàishìzhōng 。 suìxiāngjīng 。 ráncháè , yōuzhòngzhī , guàifèi 。
  zhīzhǔrényǒu , qiúwéiyīnhǎo , shì , zhǔrénwěijiě 。  , jiǎér 。  , yǒulái , zhíhēiwèimén 。 zhǔrénér 。 niánshí , xiānjié , shèntián 。 zuò ,  , shǐzhīwéishìzuòbīng 。 zhǔrénrán , liángjiǔyuē :“ xiānshēng , jiāo, hūnyīn ? qiě 。 fándàixièxiānshēng 。” yuē :“ quèzhīlìngyuándàipìn , zhīshēn ?” zàisānyánzhī , érzhǔrén 。 yǒucán , yuē :“ shì , xiānshēng ?” zhǔrénzhígàoyuē :“ shí , dànèfēilèiěr 。” wénzhī ; zhǔrén , xiāngqīn。  , zhuāzhǔrén 。 zhǔrénmìngjiārénzhàngzhúzhī , nǎidùn 。  , shìzhī , máohēi , ěrxiūwěi ,  。 qiānzhīdòng , zhīsuíshǒuérjué , yāoyāoráncǎochóngěr 。
  zhǔrényán忿fèn , zhīxiāngchóu , jièbèizhī 。  , guǒyǒubīngzhì : huòhuò , huòhuò , rénfèi , shēngshìxiōngxiōng 。 zhǔréngǎnchū 。 shēngyánhuǒ , zhǔrén 。 yǒujiànzhě , jiārénzàochū , fēishíshījiàn , liǎngxiāngchōng , yǒushāng 。 jiàn , fēnfēnyǐn 。 dāoshàng , liàngshuāngxuě ; jìnshízhī , gāoliáng 。 zhòngxiàoyuē :“ zhǐěr 。” ránkǒngzhì , bèizhī 。 míng  , zhòngfāng , réntiānérjiàng : gāozhàng , shēnhéngshùchǐ ; huīdāomén , zhúrénérshā 。 qúncāoshǐshíluànzhī , diānér , chúlíngěr 。 zhòngzhī 。 sānlái , zhòngshǎoxiè 。 zhǔrénshìdēng , éjiànbīng , zhānggōngxiéshǐérzhì , luànshèzhī ; shǐtún 。  , hǎnzhòngbēndòu , fāng 。 shǐshìzhī , jiēhāogěng 。 yuè , láicháng , suīshènhài , érjièyán , zhǔrénhuànzhī 。
   , shēngshuàizhòngzhì 。 zhǔrénshēnchū , wàngjiàn , zhòngzhōng 。 zhǔrénzhī ,  , nǎichū 。 zhǔrényuē :“ wèishīxiānshēng , xīngróng ?” qúnshè , zhǐzhī 。 zhǔrénjìnshǒu , yāozhāi , zhìjiǔxiāngkuǎn 。 cóngróngyuē :“ xiānshēngrén , dāngxiāngjiànliàng 。 qínghǎo , nínghūnyīn ? dànxiānshēngchē 、 gōngshì , duōréntóng , ruòxiāngcóng , xiānshēngdāngzhī 。 qiěyànyún :‘ guāguǒzhīshēngzhāizhě , shìkǒu 。’ xiānshēngyān ?” cán 。 zhǔrényuē :“ shāng , jiùhǎozài 。 chénzhuójiàn , zàiménqiángzhīyòu , niánshí , yuàndetǎnchuángxià 。 zhīyǒuxiāngruòzhěfǒu ?” yuē :“ yǒuruòmèi , shǎogōngsuì , lòuliè 。 fèngzhǒu ,  ?” zhǔrénbài , bài 。 shìchóushènhuān , qiánwàng 。 mìngluójiǔjiāng , biànkàocóngzhě , shàngxiàhuānwèi 。 nǎixiángwèn , jiāngdiànyàn 。 zhī 。 zhú , xūnzuìnǎi 。 yóushìsuìān 。
  nián , zhì 。 huòyuēwàng , érzhǔrénjiāndàizhī 。 yòubànnián , zhì 。 dàowēnliáng , nǎiyuē :“ mèizizhǎngchéng 。 qǐngliángchén , qiǎnshìwēng 。” zhǔrén , tóngdìngér 。 zhì , guǒyǒusòngxīnzhì 。 liánzhuāngfēngshèng , shèshìzhōngmǎn 。 xīnjiànzhāng , wēncháng 。 zhǔrén 。 shēngláisòng , tánfēng , yòushànyǐn 。 tiānmíngnǎi 。 xīnqiěnéngzhīniánsuìfēngxiōng , móushēngzhī , jiēyān 。 shēngxiōngǎo , shíláiwàng , rénrénjiējiànzhī 。

聊斋志异·胡氏拼音版

 《 hú shì 》
  zhí lì yǒu jù jiā , yù yán shī 。 hū yī xiù cái , zhǒng mén zì jiàn 。 zhǔ rén yán rù 。 cí yǔ kāi shuǎng , suì xiāng zhī yuè 。 xiù cái zì yán hú shì , suì nà zhì guǎn zhī 。 hú kè yè liáng qín , yān qià fēi xià shì děng 。 rán shí chū yóu , zhé hūn yè shǐ guī ; jiōng bì yǎn rán , bù wén kuǎn kòu ér yǐ zài shì zhōng yǐ 。 suì xiāng jīng yǐ hú 。 rán chá hú yì gù bù è , yōu zhòng zhī , bù yǐ guài yì fèi lǐ 。
  hú zhī zhǔ rén yǒu nǚ , qiú wéi yīn hǎo , lǚ shì yì , zhǔ rén wěi bù jiě 。 yī rì , hú jiǎ ér qù 。 cì rì , yǒu kè lái yè , zhí hēi wèi yú mén 。 zhǔ rén nì ér rù 。 nián wǔ shí yú , yī lǚ xiān jié , yì shèn tián yǎ 。 jì zuò , zì dá , shǐ zhī wéi hú shì zuò bīng 。 zhǔ rén mò rán , liáng jiǔ yuē :“ pú yǔ hú xiān shēng , jiāo yǐ mò nì , hé bì hūn yīn ? qiě xī nǚ yǐ xǔ zì yǐ 。 fán dài xiè xiān shēng 。” kè yuē :“ què zhī lìng yuán dài pìn , hé jù zhī shēn ?” zài sān yán zhī , ér zhǔ rén bù kě 。 kè yǒu cán sè , yuē :“ hú yì shì zú , hé jù bù rú xiān shēng ?” zhǔ rén zhí gào yuē :“ shí wú tā yì , dàn è fēi qí lèi ěr 。” kè wén zhī nù ; zhǔ rén yì nù , xiāng qīn yì jí 。 kè qǐ , zhuā zhǔ rén 。 zhǔ rén mìng jiā rén zhàng zhú zhī , kè nǎi dùn 。 yí qí lǘ , shì zhī , máo hēi sè , pī ěr xiū wěi , dà wù yě 。 qiān zhī bù dòng , qū zhī zé suí shǒu ér jué , yāo yāo rán cǎo chóng ěr 。
  zhǔ rén yǐ qí yán fèn , zhī bì xiāng chóu , jiè bèi zhī 。 cì rì , guǒ yǒu hú bīng dà zhì : huò qí huò bù , huò gē huò nǔ , mǎ sī rén fèi , shēng shì xiōng xiōng 。 zhǔ rén bù gǎn chū 。 hú shēng yán huǒ wū , zhǔ rén yì jù 。 yǒu jiàn zhě , lǜ jiā rén zào chū , fēi shí shī jiàn , liǎng xiāng chōng jī , hù yǒu yí shāng 。 hú jiàn mí , fēn fēn yǐn qù 。 yí dāo dì shàng , liàng rú shuāng xuě ; jìn shí zhī , zé gāo liáng yè yě 。 zhòng xiào yuē :“ jì zhǐ cǐ ěr 。” rán kǒng qí fù zhì , yì bèi zhī 。 míng rì , zhòng fāng jù yǔ , hū yī jù rén zì tiān ér jiàng : gāo zhàng yú , shēn héng shù chǐ ; huī dà dāo rú mén , zhú rén ér shā 。 qún cāo shǐ shí luàn jī zhī , diān bó ér bì , zé chú líng ěr 。 zhòng yì yì zhī 。 hú sān rì bù fù lái , zhòng yì shǎo xiè 。 zhǔ rén shì dēng cè , é jiàn hú bīng , zhāng gōng xié shǐ ér zhì , luàn shè zhī ; jí shǐ yú tún 。 dà jù , jí hǎn zhòng bēn dòu , hú fāng qù 。 bá shǐ shì zhī , jiē hāo gěng 。 rú cǐ yuè yú , qù lái bù cháng , suī bù shèn hài , ér rì rì jiè yán , zhǔ rén huàn kǔ zhī 。
  yī rì , hú shēng shuài zhòng zhì 。 zhǔ rén shēn chū , hú wàng jiàn , bì yú zhòng zhōng 。 zhǔ rén hū zhī , bù dé yǐ , nǎi chū 。 zhǔ rén yuē :“ pú zì wèi wú shī lǐ yú xiān shēng , hé gù xīng róng ?” qún hú yù shè , hú zhǐ zhī 。 zhǔ rén jìn wò qí shǒu , yāo rù gù zhāi , zhì jiǔ xiāng kuǎn 。 cóng róng yuē :“ xiān shēng dá rén , dāng xiāng jiàn liàng 。 yǐ wǒ qíng hǎo , níng bù lè fù hūn yīn ? dàn xiān shēng chē mǎ 、 gōng shì , duō bù yǔ rén tóng , ruò nǚ xiāng cóng , jí xiān shēng dāng zhī qí bù kě 。 qiě yàn yún :‘ guā guǒ zhī shēng zhāi zhě , bù shì yú kǒu 。’ xiān shēng hé qǔ yān ?” hú dà cán 。 zhǔ rén yuē :“ wú shāng , jiù hǎo gù zài 。 rú bù yǐ chén zhuó jiàn qì , zài mén qiáng zhī yòu zǐ , nián shí wǔ yǐ , yuàn de tǎn fù chuáng xià 。 bù zhī yǒu xiāng ruò zhě fǒu ?” hú xǐ yuē :“ pú yǒu ruò mèi , shǎo gōng zǐ yī suì , pō bù lòu liè 。 yǐ fèng jī zhǒu , rú hé ?” zhǔ rén qǐ bài , hú dá bài 。 yú shì chóu cù shèn huān , qián xì jù wàng 。 mìng luó jiǔ jiāng , biàn kào cóng zhě , shàng xià huān wèi 。 nǎi xiáng wèn jū lǐ , jiāng yǐ diàn yàn 。 hú cí zhī 。 rì mù jì zhú , xūn zuì nǎi qù 。 yóu shì suì ān 。
  nián yú , hú bù zhì 。 huò yí qí yuē wàng , ér zhǔ rén jiān dài zhī 。 yòu bàn nián , hú hū zhì 。 jì dào wēn liáng yǐ , nǎi yuē :“ mèi zi zhǎng chéng yǐ 。 qǐng bǔ liáng chén , qiǎn shì wēng gū 。” zhǔ rén xǐ , jí tóng dìng qī ér qù 。 zhì yè , guǒ yǒu yú mǎ sòng xīn fù zhì 。 lián zhuāng fēng shèng , shè shì zhōng jǐ mǎn 。 xīn fù jiàn gū zhāng , wēn lì yì cháng 。 zhǔ rén dà xǐ 。 hú shēng yǔ yī dì lái sòng nǚ , tán tǔ jù fēng yǎ , yòu shàn yǐn 。 tiān míng nǎi qù 。 xīn fù qiě néng yù zhī nián suì fēng xiōng , gù móu shēng zhī jì , jiē qǔ zé yān 。 hú shēng xiōng dì yǐ jí hú ǎo , shí lái wàng nǚ , rén rén jiē jiàn zhī 。

 为您推荐:聊斋志异胡氏原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签