聊斋志异·丐僧拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 21:03:42

  文言文之家为大家整理聊斋志异·丐僧拼音版、聊斋志异·丐僧注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·丐僧注音版

  《 gàisēng 》
   nánsēng , zhīrén 。 chìbǎi , róng 、 míngzhū guǎn , sòngjīngchāo 。 jiǔshí 、 qián 、  , jiēshòu ; kòusuǒ , yòu 。
   zhōngwèichángjiàncānfàn 。 huòquànzhīyuē :“ shīhūnjiǔ , dāngshāncūnxiàngzhōng ,  wǎngláishānnàozhīchǎng ?” sēngmóufěngsòng , jiémáochángzhǐ , ruòwén 。 shǎoxuǎn , yòuzhī 。 sēngzhāngshēngyuē :“ yàohuà !” yòusòng 。 jiǔzhī , chūér。 huò cónghòu , jiézhī , zǒuyīng 。 kòuzhīshù , yòushēngyuē :“ fēisuǒzhī ! lǎosēngyàohuà !” shù , chūnánchéng , dàojiāng , sāndòng 。 mínkǒng饿è  , lèijìnguō , yīnquàn , fànfànzhī , qiánqiánzhī 。 sēngmíngrándòng 。 qúnyáoér zhī 。 sēng , zhōngchūduǎndāo , pōu ; shǒunèi , chángdào , érsuíjué 。 zhòng hàigàojùn , gǎozàngzhī 。 wéiquǎnsuǒxué , jiàn 。 zhīkōng ; shìzhī , fēng , yóukōngjiǎnrán 。

聊斋志异·丐僧拼音版

  《 gài sēng 》
   jǐ nán yī sēng , bù zhī hé xǔ rén 。 chì zú yī bǎi nà , rì yú fú róng 、 míng hú zhū guǎn , sòng jīng chāo mù 。 yǔ yǐ jiǔ shí 、 qián 、 sù , jiē fú shòu ; kòu suǒ xū , yòu bù dá 。
   zhōng rì wèi cháng jiàn qí cān fàn 。 huò quàn zhī yuē :“ shī jì bù rú hūn jiǔ , dāng mù shān cūn pì xiàng zhōng , hé rì rì wǎng lái yú shān nào zhī chǎng ?” sēng hé móu fěng sòng , jié máo cháng zhǐ xǔ , ruò bù wén 。 shǎo xuǎn , yòu yǔ zhī 。 sēng jù zhāng mù lì shēng yuē :“ yào rú cǐ huà !” yòu sòng bù yǐ 。 jiǔ zhī , zì chū ér qù 。 huò cóng qí hòu , gù jié qí bì rú cǐ zhī gù , zǒu bù yīng 。 kòu zhī shù sì , yòu lì shēng yuē :“ fēi rǔ suǒ zhī ! lǎo sēng yào rú cǐ huà !” jī shù rì , hū chū nán chéng , wò dào cè rú jiāng , sān rì bù dòng 。 jū mín kǒng qí è sǐ , yí lèi jìn guō , yīn jí quàn tā tú , yù fàn fàn zhī , yù qián qián zhī 。 sēng míng rán bù dòng 。 qún yáo ér yǔ zhī 。 sēng nù , yú nà zhōng chū duǎn dāo , zì pōu qí fù ; yǐ shǒu rù nèi , lǐ cháng yú dào , ér qì suí jué 。 zhòng hài gào jùn , gǎo zàng zhī 。 yì rì wéi quǎn suǒ xué , xí jiàn 。 tà zhī sì kōng ; fā shì zhī , xí fēng rú gù , yóu kōng jiǎn rán 。

  为您推荐:聊斋志异丐僧白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签