聊斋志异·蛰龙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 21:08:21

  文言文之家为大家整理聊斋志异·蛰龙拼音版、聊斋志异·蛰龙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·蛰龙注音版

  《 zhélóng 》
   língyíntáigōng , shūlóushàng 。 zhíyīnhuìmíng , jiànxiǎo , yǒuguāngyíng , érxíng 。 guòchù , hēiyóu 。 jiànpánjuǎnshàng , juǎnjiāo 。
   wéilóng , nǎipěngjuǎnsòngzhī 。 zhìménwài , chíliángjiǔ , huòshǎo dòng 。 gōngyuē :“ jiāngwèigōng ?” zhíjuǎnfǎn , réngzhìànshàng , guàndàichángsòngzhī 。
   fāngzhìyánxià , dànjiànángshǒuzhàshēn , juǎnhéngfēi , shēngchīrán , guāngdào ; shùwài , huíshǒuxiànggōng , tóuwèng , shēnshùshíwéi ; yòuzhéfǎn , zhènjīng , téngxiāoér 。 huí shìsuǒxíngchù , gàishūzhōngchūyān 。

聊斋志异·蛰龙拼音版

  《 zhé lóng 》
   yú líng qǔ yín tái gōng , dú shū lóu shàng 。 zhí yīn yǔ huì míng , jiàn yī xiǎo wù , yǒu guāng rú yíng , rú rú ér xíng 。 guò chù , zé hēi rú yóu jì 。 jiàn pán juǎn shàng , juǎn yì jiāo 。
   yì wéi lóng , nǎi pěng juǎn sòng zhī 。 zhì mén wài , chí lì liáng jiǔ , huò qǔ bù shǎo dòng 。 gōng yuē :“ jiāng wú wèi wǒ bù gōng ?” zhí juǎn fǎn , réng zhì àn shàng , guàn dài cháng yī sòng zhī 。
   fāng zhì yán xià , dàn jiàn áng shǒu zhà shēn , lí juǎn héng fēi , qí shēng chī rán , guāng yī dào rú lǚ ; shù bù wài , huí shǒu xiàng gōng , zé tóu dà yú wèng , shēn shù shí wéi yǐ ; yòu yī zhé fǎn , pī lì zhèn jīng , téng xiāo ér qù 。 huí shì suǒ xíng chù , gài qū qū zì shū sì zhōng chū yān 。

  为您推荐:聊斋志异蛰龙原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签