聊斋志异·苏仙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 21:10:54

  文言文之家为大家整理聊斋志异·苏仙拼音版、聊斋志异·苏仙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·苏仙注音版

  《 xiān 》
   gāogōngmíngzhīchēnzhōushí , yǒumínshì , huàn 。 zhōngyǒushí , shàng 。 yǒutái , 绿huáài , shuǐyàngdòng , ràoshísān 。 shìzhī , xīndòng 。 guīérshēn ,  jiàn 。 jiézhī , qínggào 。 néngjiě 。 shùyuè , jìng 。 zhìàixiàng , rěn , cángzhūéryǎngzhī 。 suìshǐzhìjià , míngèr 。 ránéryùn , zhōng wéixiū 。 érzhìsuì , wèichángchūjiànrén 。 érwèiyuē :“ érjiànzhǎng , yōujìncháng ? zhī , wèilèi 。” wènsuǒzhī 。 yuē :“ fēirénzhǒng , xíngjiāngténgxiāoángěr 。” xúnguī。 yuē :“ shìshǔkuàng , érshǐlái 。 hòu , tǎngyǒusuǒ , cángér suǒzhī , néngyuàn 。” yán , bàijìng 。 chūérwàngzhī , yǎo 。 gào ,  zhī 。
   jiānshǒujiùzhì , xiāng , érjiāluò 。 ǒuquēchénchuī , yǎng 。 éryán , wǎng , guǒ , làihuǒ 。 yóushìyǒuqiúzhéyīng 。 sānnián , bìng ; qièzàng  , jiē 。 zàng , sānshínián , wèichángkuī 。  , línhuǒzhě , jiànzuòkōngguī , shíshǐ 。  , jiàncǎiyúnràoshè , tíngtínggài , zhōngyǒurénshèng , shěnshì ,  。 huíxiángjiǔzhī , jiàngāojiàn 。 línréngòngzhī 。 kuī zhūshì , jiànliàngzhuāngníngzuò , jué 。 zhòngguī , wéibìnliàn 。  shàonián , fēng姿jùnwěi , xiàngzhòngshēnxiè 。 línrénxiàngqièzhīyǒu , zhī 。 shàoniánchūjīn zàng , zhíèrtáo , nǎibiéér 。 shùzhīwài , xiàshēngyún, jiàn 。 hòutáojiēshí gānfāng , rénwèizhī “ xiāntáo ”, shùniánniánhuámào , gèngshuāixiǔ 。 guānshìzhě , měixiéshí kuìqīnyǒu 。

聊斋志异·苏仙拼音版

  《 sū xiān 》
   gāo gōng míng tú zhī chēn zhōu shí , yǒu mín nǚ sū shì , huàn yī yú hé 。 hé zhōng yǒu jù shí , nǚ jù qí shàng 。 yǒu tái yī lǚ , lǜ huá kě ài , fú shuǐ yàng dòng , rào shí sān zā 。 nǚ shì zhī , xīn dòng 。 jì guī ér shēn , fù jiàn dà 。 mǔ sī jié zhī , nǚ yǐ qíng gào 。 mǔ bù néng jiě 。 shù yuè , jìng jǔ yī zǐ 。 yù zhì ài xiàng , nǚ bù rěn yě , cáng zhū dú ér yǎng zhī 。 suì shǐ zhì bù jià , yǐ míng qí bù èr yě 。 rán bù fū ér yùn , zhōng yǐ wéi xiū 。 ér zhì qī suì , wèi cháng chū yǐ jiàn rén 。 ér hū wèi mǔ yuē :“ ér jiàn zhǎng , yōu jìn hé kě cháng yě ? qù zhī , bù wèi mǔ lèi 。” wèn suǒ zhī 。 yuē :“ wǒ fēi rén zhǒng , xíng jiāng téng xiāo áng hè ěr 。” nǚ qì xún guī qī 。 dá yuē :“ shì mǔ shǔ kuàng , ér shǐ lái 。 qù hòu , tǎng yǒu suǒ xū , kě qǐ cáng ér dú suǒ zhī , bì néng rú yuàn 。” yán yǐ , bài mǔ jìng qù 。 chū ér wàng zhī , yǐ yǎo yǐ 。 nǚ gào mǔ , mǔ dà qí zhī 。
   nǚ jiān shǒu jiù zhì , yǔ mǔ xiāng yī , ér jiā yì luò 。 ǒu quē chén chuī , yǎng wū wú jì 。 hū yì ér yán , wǎng qǐ dú , guǒ dé mǐ , lài yǐ jǔ huǒ 。 yóu shì yǒu qiú zhé yīng 。 yú sān nián , mǔ bìng zú ; yī qiè zàng jù , jiē qǔ jǐ yú dú 。 jì zàng , nǚ dú jū sān shí nián , wèi cháng kuī hù 。 yī rì , lín fù qǐ huǒ zhě , jiàn qí wù zuò kōng guī , yǔ yí shí shǐ qù 。 jū wú hé , hū jiàn cǎi yún rào nǚ shè , tíng tíng rú gài , zhōng yǒu yī rén shèng fú lì , shěn shì , zé sū nǚ yě 。 huí xiáng jiǔ zhī , jiàn gāo bù jiàn 。 lín rén gòng yí zhī 。 kuī zhū qí shì , jiàn nǚ liàng zhuāng níng zuò , qì zé yǐ jué 。 zhòng yǐ qí wú guī , yì wéi bìn liàn 。 hū yī shào nián rù , fēng zī jùn wěi , xiàng zhòng shēn xiè 。 lín rén xiàng yì qiè zhī nǚ yǒu zǐ , gù bù zhī yí 。 shào nián chū jīn zàng mǔ , zhí èr táo yú mù , nǎi bié ér qù 。 shù bù zhī wài , zú xià shēng yún , bù kě fù jiàn 。 hòu táo jiē shí gān fāng , jū rén wèi zhī “ sū xiān táo ”, shù nián nián huá mào , gèng bù shuāi xiǔ 。 guān shì dì zhě , měi xié shí yǐ kuì qīn yǒu 。

  为您推荐:聊斋志异苏仙原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签