聊斋志异·李伯言拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 21:13:42

 文言文之家为大家整理聊斋志异·李伯言拼音版、聊斋志异·李伯言注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·李伯言注音版

 《 yán 》
  shēngyán , shuǐrén 。 kàngzhíyǒugāndǎn 。 bàobìng , jiārénjìnyào , quèzhīyuē :“ bìngfēiyàoěrliáo , yīnyánluóquē , zànshèzhuàněr 。 mái , dàizhī 。” shìguǒ 。 zōucóngdǎo , gōng殿diàn , jìnmiǎn ; zhīhòushèn 。 ànshàng簿shūcóng 。 zōng , jiāngnánmǒu , shēngpíngsuǒliángjiāshíèrrén 。 zhī , zuǒzhèng 。 ànmíng , páoluò 。 tángxiàyǒutóngzhù , gāojiǔchǐ , wéibào ; kōngzhōngérchìtànyān , biǎotōngchì 。 qúnguǐtiě使shǐdēng , shǒupánérshàng 。 zhìdǐng , yānfēi téng , bēngránxiǎngbàozhú , rénnǎiduò ; tuánshí , shǐ 。 yòuzhī , bàoduòqián 。 sānduò , yānérsàn , néngchéngxíng 。
  yòu , wèitóngwángmǒu , bèisòngdàozhànshēng 。 wángshēngyīnjiā 。 xiānshì ,  rénmài 。 wángzhīsuǒláifēidào , érzhílián , suìgòuzhī 。 zhìshìwángbào 。 yuè , yǒu zhōushēng , zhīwéiguǐ , bēnzhāizhōng 。 wángcóng 。 zhōuérzhù , wènsuǒwéi 。 wángyuē :“ fánzuòjiànzhèngmíngěr 。” jīngwèn :“ shì ?” yuē :“ shíjiàgòuzhī , jīnbèikòng 。 shìjūnqīnjiànzhī , wéijièyán , shuō 。” zhōuzhī 。 wángchūyuē :“ kǒngyóujūněr 。” wèi , zhōuguǒ , tóngyánluózhìshěn 。 jiànwáng , yǐncúnzuǒtǎn 。 jiàn殿diànshànghuǒshēng , yànshāoliángdòng 。 hài ,  。 jìnyuē :“ yīncáorénshìděng , niànzhīróng 。 xiāoniàn , huǒ 。” liǎnshén , huǒdùnmiè 。 érzhuàng , wángfǎnxiāng 。 wènzhōu , zhōushíduì 。 wángfànlùn 。  , qiǎnrénsònghuíshēng 。 zhōuwángjiēsānér 。
  shìshì , érfǎn 。 zhōngjiànquètóuduànzhěshùbǎibèi , āi míng 。 tíngchēyánjié , xiāngzhīguǐ , jiàn , kǒngguānài , qiúyǐn 。 yuē :“ shèrènsān , jiěrèn , néngwéi ?” zhòngyuē :“ náncūnshēng , jiāngjiàndào chǎng , dàizhǔzhì 。” nuòzhī 。 zhìjiā , zōucóngdōu , nǎi 。
  shēngshuǐxīn , shàn , wénzàishēng , 便biàntànshěng 。 wèn :“ qīngjiàoshí ?” yuē :“ bīngxiǎnzhīhòu , quán , xiàngshìrénzuòyuànxīn , wèixiàng réndào 。 zhīzhī ?” gào 。 tànyuē :“ guīfáng , suìyōumíng , zāi !” nǎijìngnuòér 。  , wángsuǒ , wángyóubèi 。 jiàn , ránjìng , shēnxièyòu 。 yuē :“ néngkuānjiǎ 。 jīnxìngyàng ?” wángyún :“ zhèng , dànchuāngnóngkuìěr 。” yòuèrshíshǐquán ; túnròuluò , bānhénzhàngzhě 。
  shǐshìyuē :“ yīnzhīxíng , cǎnyángshì ; yángshì 。 ránguānshuōxíng , shòucánzhěyuàn 。 shéiwèitáitiānzāi ? hènhuǒshāolínmínzhītángěr !”

聊斋志异·李伯言拼音版

 《 lǐ bó yán 》
  lǐ shēng bó yán , yí shuǐ rén 。 kàng zhí yǒu gān dǎn 。 hū bào bìng , jiā rén jìn yào , què zhī yuē :“ wú bìng fēi yào ěr kě liáo , yīn sī yán luó quē , yù wú zàn shè qí zhuàn ěr 。 sǐ wù mái wǒ , yí dài zhī 。” shì rì guǒ sǐ 。 zōu cóng dǎo qù , rù yī gōng diàn , jìn miǎn fú ; lì xū zhī hòu shèn sù 。 àn shàng bù shū cóng dá 。 yī zōng , jiāng nán mǒu , jī shēng píng suǒ sī liáng jiā nǚ bā shí èr rén 。 jū zhī , zuǒ zhèng bù wū 。 àn míng lǜ , yí páo luò 。 táng xià yǒu tóng zhù , gāo bā jiǔ chǐ , wéi kě yī bào ; kōng qí zhōng ér chì tàn yān , biǎo lǐ tōng chì 。 qún guǐ yǐ tiě jí lí tà qū shǐ dēng , shǒu yí zú pán ér shàng 。 fǔ zhì dǐng , zé yān qì fēi téng , bēng rán yī xiǎng rú bào zhú , rén nǎi duò ; tuán fú yí shí , shǐ fù sū 。 yòu tà zhī , bào duò rú qián 。 sān duò , zé zā dì rú yān ér sàn , bù fù néng chéng xíng yǐ 。
  yòu yī qǐ , wèi tóng yì wáng mǒu , bèi bì fù sòng dào zhàn shēng nǚ 。 wáng jí shēng yīn jiā 。 xiān shì , yī rén mài bì 。 wáng zhī qí suǒ lái fēi dào , ér lì qí zhí lián , suì gòu zhī 。 zhì shì wáng bào zú 。 yuè rì , qí yǒu zhōu shēng yù yú tú , zhī wéi guǐ , bēn bì zhāi zhōng 。 wáng yì cóng rù 。 zhōu jù ér zhù , wèn suǒ yù wéi 。 wáng yuē :“ fán zuò jiàn zhèng yú míng sī ěr 。” jīng wèn :“ hé shì ?” yuē :“ yú bì shí jià gòu zhī , jīn bèi wù kòng 。 cǐ shì jūn qīn jiàn zhī , wéi jiè jì lù yī yán , wú tā shuō yě 。” zhōu gù jù zhī 。 wáng chū yuē :“ kǒng bù yóu jūn ěr 。” wèi jǐ , zhōu guǒ sǐ , tóng fù yán luó zhì shěn 。 lǐ jiàn wáng , yǐn cún zuǒ tǎn yì 。 hū jiàn diàn shàng huǒ shēng , yàn shāo liáng dòng 。 lǐ dà hài , cè zú lì 。 lì jí jìn yuē :“ yīn cáo bù yǔ rén shì děng , yī niàn zhī sī bù kě róng 。 jí xiāo tā niàn , zé huǒ zì xī 。” lǐ liǎn shén jì lǜ , huǒ dùn miè 。 yǐ ér jū zhuàng , wáng yǔ bì fù fǎn fù xiāng kǔ 。 wèn zhōu , zhōu yǐ shí duì 。 wáng yǐ gù fàn lùn dá 。 dá qì , qiǎn rén jù sòng huí shēng 。 zhōu yǔ wáng jiē sān rì ér 。
  lǐ shì shì bì , yú mǎ ér fǎn 。 zhōng tú jiàn què tóu duàn zú zhě shù bǎi bèi , fú dì āi míng 。 tíng chē yán jié , zé yì xiāng zhī guǐ , sī jiàn gù tǔ , kǒng guān ài zǔ gé , qǐ qiú lù yǐn 。 lǐ yuē :“ yú shè rèn sān rì , yǐ jiě rèn yǐ , hé néng wéi lì ?” zhòng yuē :“ nán cūn hú shēng , jiāng jiàn dào chǎng , dài zhǔ kě zhì 。” lǐ nuò zhī 。 zhì jiā , zōu cóng dōu qù , lǐ nǎi 。
  hú shēng zì shuǐ xīn , yǔ lǐ shàn , wén lǐ zài shēng , biàn yì tàn shěng 。 lǐ jù wèn :“ qīng jiào hé shí ?” hú yà yuē :“ bīng xiǎn zhī hòu , qī nú wǎ quán , xiàng yǔ shì rén zuò cǐ yuàn xīn , wèi xiàng yī rén dào yě 。 hé zhī zhī ?” lǐ jù yǐ gào 。 hú tàn yuē :“ guī fáng yī yǔ , suì bō yōu míng , kě jù zāi !” nǎi jìng nuò ér qù 。 cì rì , rú wáng suǒ , wáng yóu bèi wò 。 jiàn lǐ , sù rán qǐ jìng , shēn xiè yòu bì 。 lǐ yuē :“ fǎ lǜ bù néng kuān jiǎ 。 jīn xìng wú yàng hū ?” wáng yún :“ yǐ wú tā zhèng , dàn dá chuāng nóng kuì ěr 。” yòu èr shí yú rì shǐ quán ; tún ròu fǔ luò , bān hén rú zhàng zhě 。
  yì shǐ shì yuē :“ yīn sī zhī xíng , cǎn yú yáng shì ; zé yì kē yú yáng shì 。 rán guān shuō bù xíng , zé shòu cán kù zhě bù yuàn yě 。 shéi wèi yè tái wú tiān rì zāi ? dì hèn wú huǒ shāo lín mín zhī táng ěr !”

 为您推荐:聊斋志异李伯言翻译 聊斋志异李伯言赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签