聊斋志异·金陵女子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:27:12

  文言文之家为大家整理聊斋志异·金陵女子拼音版、聊斋志异·金陵女子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·金陵女子注音版

  《 jīnlíng 》
   shuǐmínzhàomǒu , chéngzhōngguī , jiànbái , shènāi 。 zhī , měi 。 yuèzhī , níngzhù 。 chuíyuē :“  , xíngér !” zhàoyuē :“  kuàngrén , érzhītòng , shíchuàngxīn 。” yuē :“  , shìāiěr 。” zhào quànliáng 。 yuē :“ miǎoshēn , néng ? suǒtuō , yìngzhī。” zhàoxīnránjiàn , cóngzhī 。 zhàojiāyuǎn , jiāngdài 。 yuē :“ yōng 。” nǎixiānxíng , piāoruòxiānbēn 。 zhìjiā , cāojǐngjiùshènqín 。 èrnián , wèizhàoyuē :“ gǎnjūnliànliàn , wěixiāngcóng , sānnián 。 jīnqiě 。” zhàoyuē :“ nǎngyánjiā , lìngyānwǎng ?” yuē :“ shímàn wéishìyáněr , dejiā ? shēnhuòyàojīnlíng 。 tǎngzài , zàiyàowǎng , zhù  。” zhàojīngyíng , wèishì 。 zhī , chūménjìng ; zhuīzhī , shùnsuìyǎo 。
   jiǔzhī , shè怀huáixiǎng , yīnshìyàojīnlíng 。 huò , 访fǎngzhūshì 。 yào wēngwàngjiàn , yuē :“ 婿zhì 。” yánzhī 。 fānghuànchángtíngzhōng , jiànzhīyánxiào , huàn chuò 。 zhàoxiánhènchū 。 wēngyòuzhīfǎn 。 chū 。 wēngmìngzhìzuòfàn 。 móuhòuzèng zhī , zhǐzhīyuē :“ báo , duōjiāngrèn ; shǎowèixīn , zàijiǎnshíshù fāngzhī , 便biànchīzhejìn 。” wēngwènsuǒzǎiyào 。 yún :“ shòuzhī , zhízài 。” wēngnǎichūfāngjīn , sòngzhàoguī 。 shìfāng , yǒuyàn 。 shuǐshàngyǒunéngzhīfāngzhě 。 suànjiùjiē máoyánshuǐ , hóuzhuì , fāngzhī , liángxiào 。

聊斋志异·金陵女子拼音版

  《 jīn líng nǚ zǐ 》
   yí shuǐ jū mín zhào mǒu , yǐ gù zì chéng zhōng guī , jiàn nǚ zǐ bái yī kū lù cè , shèn āi 。 nì zhī , měi 。 yuè zhī , níng zhù bù qù 。 nǚ chuí tì yuē :“ fū fū yě , lù bù xíng ér gù wǒ !” zhào yuē :“ wǒ yǐ kuàng yě wú rén , ér zǐ kū zhī tòng , shí chuàng yú xīn 。” nǚ yuē :“ fū sǐ wú lù , shì yǐ āi ěr 。” zhào quàn qí fù zé liáng pǐ 。 yuē :“ miǎo cǐ yī shēn , qí hé néng zé ? rú dé suǒ tuō , yìng zhī kě yě 。” zhào xīn rán zì jiàn , nǚ cóng zhī 。 zhào yǐ qù jiā yuǎn , jiāng mì dài bù 。 nǚ yuē :“ wú yōng 。” nǎi xiān xíng , piāo ruò xiān bēn 。 zhì jiā , cāo jǐng jiù shèn qín 。 jī èr nián yú , wèi zhào yuē :“ gǎn jūn liàn liàn , wěi xiāng cóng , hū yǐ sān nián 。 jīn yí qiě qù 。” zhào yuē :“ nǎng yán wú jiā , lìng yān wǎng ?” yuē :“ bǐ shí màn wéi shì yán ěr , hé de wú jiā ? shēn fù huò yào jīn líng 。 tǎng yù zài wù , kě zài yào wǎng , kě zhù zī fǔ 。” zhào jīng yíng , wèi shì yú mǎ 。 nǚ cí zhī , chū mén jìng qù ; zhuī zhī bù jí , shùn xī suì yǎo 。
   jū jiǔ zhī , pō shè huái xiǎng , yīn shì yào yì jīn líng 。 jì huò lǚ dǐ , fǎng zhū qú shì 。 hū yào sì yī wēng wàng jiàn , yuē :“ xù zhì yǐ 。” yán zhī rù 。 nǚ fāng huàn cháng tíng zhōng , jiàn zhī bù yán yì bù xiào , huàn bù chuò 。 zhào xián hèn jù chū 。 wēng yòu yè zhī fǎn 。 nǚ bù gù rú chū 。 wēng mìng zhì jù zuò fàn 。 móu hòu zèng zhī , nǚ zhǐ zhī yuē :“ qú fú báo , duō jiāng bù rèn ; yí shǎo wèi qí kǔ xīn , zài jiǎn shí shù yī fāng yǔ zhī , biàn chī zhe bù jìn yǐ 。” wēng wèn suǒ zǎi yào 。 nǚ yún :“ yǐ shòu zhī yǐ , zhí zài cǐ 。” wēng nǎi chū fāng fù jīn , sòng zhào guī 。 shì qí fāng , yǒu qí yàn 。 yí shuǐ shàng yǒu néng zhī qí fāng zhě 。 yǐ suàn jiù jiē máo yán yǔ shuǐ , xǐ hóu zhuì , qí fāng zhī yī yě , liáng xiào 。

  为您推荐:聊斋志异金陵女子原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签