聊斋志异·汤公拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:32:11

  文言文之家为大家整理聊斋志异·汤公拼音版、聊斋志异·汤公注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·汤公注音版

  《 tānggōng 》
   tānggōngmíngpìn , xīnchǒujìnshì 。 bàobìngliú 。 juéxià , jiànshēngérshàng : zhì  ,  ; zhì , yòu ; zhìxīn , xīnzhīzuìnán 。 fántóngzhìsuǒxièjiǔwàng zhīshì , dōusuíxīnxuèlái , cháoguò 。 shàn , xīnzhōngqīngjìngníngtiē ; è ,  àonáofánzào , yóufèidǐngzhōng , nánkānzhīzhuàng , kǒunéngxiāozhī 。 yóusuìshí , céngtàn quèchúérzhī , zhǐshì , xīntóuxuècháoyǒng , shíqǐngfāngguò 。 dàipíngshēngsuǒwéi , cháo jìn , nǎijuérán , 穿chuānhóunǎo , dǐngdiānchū , téngshàngchuī , shùshí , hún nǎiqiào , wàng 。
   érmiǎomiǎoguī , piāojiāojiān 。 rénlái , gāoyíngxún , duōshízhī , zhū xiùzhōng 。 xiù , diéjiān , rénshènhuǒ , hāonǎomèn , dàiguò 。 gōngdùnwéi néngjiěè , yīnxuānhào , cáisānshēng , piāoduòxiùwài 。 rénzhī 。 sānsānduò , rénnǎizhī 。 gōnghuáng , wèizhīwǎngzhīshàn 。 zài西 , nǎisuì西 。  , jiàn sēngzuò , bàiwèn 。 sēngyuē :“ fánshìshēng , wénchāngkǒngshèngzhī ,  liǎngchùxiāomíng , nǎishì 。” gōngwèn , sēngshì , bēn 。
    , zhìshèngmiào , jiànxuānshèngnánmiànzuò 。 bàidǎoqián 。 xuānshèngyán :“ míngzhīluò , réngdejūn 。” yīnzhǐ 。 gōngyòuzhī 。 jiàn殿diàn , wángzhě 。 shēn , guǒyǒushén rén , shìsuǒchuánjūnxiàng 。 zhùzhī 。 jūnjiǎnmíngyuē :“ xīnchéngzhèng , yǒushēng 。 dàn náng , fēinéngwéi 。” yīnzhǐshìlìngwǎng。 gōngcóngjiào 。 éjiànmào línxiūzhú , 殿diànhuáhǎo 。  , jiànluózhuāngyán , jīnróngmǎnyuè ; píngjìnyángliǔ , cuì chuíyān 。 gōngránshǒu , bàishùjūnyán 。 nánzhī 。 gōngāidǎo 。 pángyǒuzūnzhěbáiyán :“ shī , cuōwéiròu , zhéliǔwéi 。” suǒqǐng , shǒuduànliǔ zhī , qīngpíngzhōngshuǐ , jìngwéi , pāigōng 。 使shǐtóngxiésònglíngsuǒ , tuīérzhī 。 guānzhōng shēndòng , huòránbìng 。 jiārénhàirán , érchūzhī , juéduàn 。

聊斋志异·汤公拼音版

  《 tāng gōng 》
   tāng gōng míng pìn , xīn chǒu jìn shì 。 bào bìng mí liú 。 hū jué xià bù rè qì , jiàn shēng ér shàng : zhì gǔ , zé zú sǐ ; zhì fù , zé gǔ yòu sǐ ; zhì xīn , xīn zhī sǐ zuì nán 。 fán zì tóng zhì yǐ jí suǒ xiè jiǔ wàng zhī shì , dōu suí xīn xuè lái , yī yī cháo guò 。 rú yī shàn , zé xīn zhōng qīng jìng níng tiē ; yī è , zé ào náo fán zào , sì yóu fèi dǐng zhōng , qí nán kān zhī zhuàng , kǒu bù néng xiāo sì zhī 。 yóu yì qī bā suì shí , céng tàn què chú ér bì zhī , zhǐ cǐ yī shì , xīn tóu rè xuè cháo yǒng , shí qǐng fāng guò 。 yí dài píng shēng suǒ wéi , yī yī cháo jìn , nǎi jué rè qì lǚ lǚ rán , chuān hóu rù nǎo , zì dǐng diān chū , téng shàng rú chuī , yú shù shí kè qī , hún nǎi lí qiào , wàng qū ké yǐ 。
   ér miǎo miǎo wú guī , piāo bó jiāo lù jiān 。 yī jù rén lái , gāo jǐ yíng xún , duō shí zhī , nà zhū xiù zhōng 。 rù xiù , zé dié jiān yā gǔ , qí rén shèn huǒ , hāo nǎo mèn qì , dài bù kě guò 。 gōng dùn sī wéi fó néng jiě è , yīn xuān fó hào , cái sān sì shēng , piāo duò xiù wài 。 jù rén fù nà zhī 。 sān nà sān duò , jù rén nǎi qù zhī 。 gōng dú lì huáng , wèi zhī hé wǎng zhī shàn 。 yì fó zài xī tǔ , nǎi suì xī 。 wú hé , jiàn lù cè yī sēng fū zuò , qū bài wèn tú 。 sēng yuē :“ fán shì zǐ shēng sǐ lù , wén chāng jí kǒng shèng sī zhī , bì liǎng chù xiāo míng , nǎi kě tā shì 。” gōng wèn qí jū , sēng shì yǐ tú , bēn fù 。
   wú jǐ , zhì shèng miào , jiàn xuān shèng nán miàn zuò 。 bài dǎo rú qián 。 xuān shèng yán :“ míng jí zhī luò , réng de dì jūn 。” yīn zhǐ yǐ lù 。 gōng yòu qū zhī 。 jiàn yī diàn gé , rú wáng zhě jū 。 fǔ shēn rù , guǒ yǒu shén rén , rú shì suǒ chuán dì jūn xiàng 。 fú zhù zhī 。 dì jūn jiǎn míng yuē :“ rǔ xīn chéng zhèng , yí fù yǒu shēng lǐ 。 dàn pí náng fǔ yǐ , fēi pú sà mò néng wéi lì 。” yīn zhǐ shì lìng jí wǎng 。 gōng cóng qí jiào 。 é jiàn mào lín xiū zhú , diàn yǔ huá hǎo 。 rù , jiàn luó jì zhuāng yán , jīn róng mǎn yuè ; píng jìn yáng liǔ , cuì bì chuí yān 。 gōng sù rán qǐ shǒu , bài shù dì jūn yán 。 pú sà nán zhī 。 gōng āi dǎo bù yǐ 。 páng yǒu zūn zhě bái yán :“ pú sà shī dà fǎ lì , cuō tǔ kě yǐ wéi ròu , zhé liǔ kě yǐ wéi gǔ 。” pú sà jí rú suǒ qǐng , shǒu duàn liǔ zhī , qīng píng zhōng shuǐ , hé jìng tǔ wéi ní , pāi fù gōng tǐ 。 shǐ tóng zǐ xié sòng líng suǒ , tuī ér hé zhī 。 guān zhōng shēn dòng , huò rán bìng yǐ 。 jiā rén hài rán jí , fú ér chū zhī , jì qì jué yǐ duàn qī yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异汤公原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签