聊斋志异·阎罗拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:35:12

  文言文之家为大家整理聊斋志异·阎罗拼音版、聊斋志异·阎罗注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·阎罗注音版

  《 yánluó 》
   láixiùcáizhōngzhī , xìngzhíliàngē 。 měishù , zhé , jiāngránshī , sānshǐxǐng 。 huòwènsuǒjiàn , yǐnxiè 。 shíyǒuzhāngshēngzhě , shù 。 rényuē :“ zhōngzhī , yánluó 。 zhìyīn , shǔcáo 。” mén殿diànduìlián , néngshùzhī 。
   huòwèn :“ zuóyīnshì ?” zhāngyuē :“ néngshù 。 wéikāncáocāo , chīèrshí 。”
   shǐshìyuē :“ āmánàn , xiǎnggèngshùshíyánluó 。 chùdào 、 jiànshān , zhòngzhòngzài , dezuì , láo ; nǎishùqiānniánjué ,  ? línxíngzhīqiú , kuài , 使shǐzhīqiúde ?  !”

聊斋志异·阎罗拼音版

  《 yán luó 》
   lái wú xiù cái lǐ zhōng zhī , xìng zhí liàng bù ē 。 měi shù rì , zhé sǐ qù , jiāng rán rú shī , sān sì rì shǐ xǐng 。 huò wèn suǒ jiàn , zé yǐn mì bù xiè 。 shí yì yǒu zhāng shēng zhě , yì shù rì yī sǐ 。 yǔ rén yuē :“ lǐ zhōng zhī , yán luó yě 。 yú zhì yīn sī , yì qí shǔ cáo 。” qí mén diàn duì lián , jù néng shù zhī 。
   huò wèn :“ lǐ zuó fù yīn sī hé shì ?” zhāng yuē :“ bù néng jù shù 。 wéi tí kān cáo cāo , chī èr shí 。”
   yì shǐ shì yuē :“ ā mán yī àn , xiǎng gèng shù shí yán luó yǐ 。 chù dào 、 jiàn shān , zhòng zhòng jù zài , yí de hé zuì , bù láo yì qǔ ; nǎi shù qiān nián bù jué , hé yě ? qǐ yǐ lín xíng zhī qiú , kuài yú sù gē , gù shǐ zhī qiú sǐ bù de yě ? yì yǐ !”

  为您推荐:聊斋志异阎罗原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签