聊斋志异·连琐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:37:44

 文言文之家为大家整理聊斋志异·连琐拼音版、聊斋志异·连琐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·连琐注音版

 《 liánsuǒ 》
  yángwèishuǐzhībīn , zhāilínkuàng , qiángwàiduō , wénbáiyángxiāoxiāo , shēngtāoyǒng 。 lánbǐngzhú , fāngduàn , qiángwàiyǒurényínyuē :“ xuánfēngquèdǎochuī , liúyíngcǎozhānwéi 。” fǎnyínsòng , shēngāichǔ 。 tīngzhī , wǎn 。 zhī 。 míngshìqiángwàibìngrén , wéiyǒudàitiáojīngzhōng , shíguīzhìzhūchuāngshàng 。 xiàngèrgēng , yòuyínzuó 。 yángdēngwàng , yíndùnchuò 。 wéiguǐ , ránxīnxiàngzhī 。
   , qiángtóu , gēngxiàngjìn , yǒushānshāncǎozhōngchū , shǒuxiǎoshù , shǒuāiyín 。 yángwēisòu , huāngcǎoérméi 。 yángyóushìzhūqiángxià , tīngyín , nǎiérzhīyuē :“ yōuqíngrénjiàn ? cuìxiùdānhányuèshàngshí 。” jiǔzhīrán , yángnǎishì 。 fāngzuò , jiànzhěwàilái , liǎnrènyuē :“ jūnfēngshì , qiènǎiduōsuǒwèi 。” yáng , zuò 。 shòuqiènínghán , ruòshèng , wèn :“  , jiǔjiān ?” yuē :“ qièlǒng西rén , suíliú 。 shíbàoxiè , jīnèrshínián 。 jiǔquánhuāng ,  。 suǒyínnǎiqièzuòyōuhènzhě , jiǔshǔ , méngjūndài , huānshēngquánrǎng 。” yánghuān , rányuē :“ táixiǔshēngrén , yǒuyōuhuān , rén寿shòushù , qièrěnhuòjūn 。” yángnǎizhǐ 。 shǒutànxiōng , tóuzhīròu , ránchǔ 。 yòushìqúnxiàshuānggōu 。 shǒuxiàoyuē :“ kuángshēngtàiluózào !” yángwánzhī , jiànyuèjǐn , yuēcǎi线xiàn ; gèngshì , dàizhī 。 wèn :“ dài ?” yuē :“ zuóxiāowèijūnér , zhīluòsuǒ 。” yángyuē :“ wèiqīngzhī 。” suìchuāngshàngshòu 。 jīngwènlái , yīnshígào 。 nǎi线xiànshùdài 。 fānànshàngshū , jiàn 《 liánchānggōng 》, kǎirányuē :“ qièshēngshízuìài 。 jīnshìzhīdàimèngmèi !” tánshīwén , huìxiáài , jiǎnzhú西chuāng , deliángyǒu 。 měidànwénwēiyín , shǎoqǐngzhì 。 zhézhǔyuē :“ jūnxuān 。 qièshǎodǎnqiè , kǒngyǒuèjiànqīn 。” yángnuòzhī 。 liǎngrénhuāntóngshuǐ , suīzhìluàn , érguīzhīzhōng , chéngyǒushènhuàméizhě 。 měidēngxiàwéiyángxiěshū , tàiduānmèi 。 yòuxuǎngōngbǎishǒu , sòngzhī 。 使shǐyángzhìpíng , gòu , měijiàoyángshǒután 。 tiāonòngxiánsuǒ , zuò “ jiāochuānglíng ” zhī , suānrénxiōng ; yángrěntīng , wéi “ xiǎoyuànyīngshēng ” zhīdiào , dùnjuéxīn怀huáichàngshì 。 tiǎodēngzuò , zhéwàngxiǎo , shìchuāngshàngyǒushǔ , zhānghuángdùn 。
  xuēshēngzào访fǎng , zhíyángzhòuqǐn 。 shìshì ,  、 píngzài , zhīfēisuǒshàn 。 yòufānshūdegōng , jiànduānhǎo , zhī 。 yángxǐng , xuēwèn :“ lái ?”  :“ xuézhī 。” yòuwènshījuàn , tuōjiǎzhūyǒurén 。 xuēfǎnjiǎnwán , jiànzuìhòuxíngyún :“ mǒuyuèliánsuǒshū 。” xiàoyuē :“ shìlángxiǎo , xiāngzhīshèn ?” yángjiǒng , néngzhì 。 xuējiézhī , yánggào 。 xuējuǎnxié , yángjiǒng , suìgàozhī 。 xuēqiújiàn , yángyīnshùsuǒzhǔ 。 xuēyǎngyīnqiè , yáng , nuòzhī 。 fēnzhì , wèizhìyān 。 yuē :“ suǒyán ? nǎidiédiéxiàngrén !” yángshíqíngbái , yuē :“ jūnyuánjìn !” yángbǎiwèijiě , zhōnghuān , érbié , yuē :“ qièzànzhī 。” míngxuēlái , yángdàizhì 。 xuēzhītuō , chuāngyǒuèrrénlái , yānliú , náozhī , héngzhōnghuā , wéiyángshēngbáiyǎn , ér 。 zhòngjiànshùyǎorán , qǐnyǒuzhì , xuānxiāojiàn 。 wényínshēng , gòngtīngzhī , wǎnjué 。 xuēfāngqīngěrshénzhù , nèishēngwángmǒu , duōshítóuzhī , yuē :“ zuòtàijiàn , shèndehǎo 。  , 使shǐrénmēnsǔn !” yíndùnzhǐ , zhòngshènyuànzhī , yánghuìfènjiàn 。 shǐgòngyǐn 。 yáng宿kōngzhāi , láiérshūyǐng 。 èrzhì , yuē :“ jūnzhìèbīn , xiàshāqiè !” yángxièguòhuáng , chū , yuē :“ qièwèiyuánfènjìn , cóngbié 。” wǎnzhīmiǎo 。 yóushìyuè , gèngzhì 。 yángzhī , xíngxiāo , zhuīwǎn 。 fāngzhuó , qiānwéi 。 yáng , yuē :“ qīngjiànyòu ?” chuíyīng , yán 。 wènzhī , yánrěn , yuē :“  , yòuérqiúrén , nánmiǎnkuì 。” yángzàisānyánjié , nǎiyuē :“ zhīchùláichuò , chōngyìngqiè 。 niànqīngbái , shēntáizhīguǐ ? rán线xiànruòzhìnéngkàng ? jūn齿chǐqièzàiqínzhīshù , tīngwéishēnghuó 。” yáng , fènjiāngzhì , dànrénguǐshū , néngwéi 。 yuē :“ láizǎomián , qièyāojūnmèngzhōngěr。” shìgòngqīngtán , zuòshǔ 。
  línzhǔzhòumián , liúdàiyuē 。 yángnuòzhī , yīnhòubáoyǐn , chéngxūndēng , méngyǎn 。 jiànlái , shòupèidāo , yǐnshǒu 。 zhìyuàn , fāngmén, wényǒurénnuòshízhuāmén 。 jīngyuē :“ chóurénzhì !” yángzhòuchū , jiànrénchìmàoqīng , wèimáoràohuì 。 duōzhī 。 héngxiāngchóu , yánxiōngmàn 。 yáng , bēnzhī 。 zhuōshítóu , zhòu , zhōngyángwàn , néngrèn 。 fāngwēijiān , yáojiànrén , yāoshǐshè 。 shěnshìzhī , wángshēng 。 hàojiù 。 wángshēngzhānggōngzhì , shèzhī , zhōng ; zàishèzhī ,  。 yánggǎnxiè , wángwèn , gàozhī 。 wángqiánzuìshú , suìgòngshì 。 zhànxiūsuō , yáozuò 。 ànshàngyǒuxiǎodāochángjǐnchǐ , érzhuāngjīn , chūzhūxiá , guāngmángjiànyǐng 。 wángtànzànshìshǒu 。 yánglüèhuà , jiàncánlián , nǎichū , fēnshǒu 。 yángguī , yuèqiángér , shìjīng , tīngcūnluànmíng 。 juéwànzhōngtòngshèn ; xiǎoérshìzhī , ròuchìzhǒng 。 tíngwángshēnglái , 便biànyánmèngzhī 。 yángyuē :“ wèimèngshèfǒu ?” wángguàixiānzhī 。 yángchūshǒushìzhī , qiěgào 。 wángmèngzhōngyán , hènzhēnjiàn 。 xìngyǒugōng , qǐngxiānróng 。 jiān , láichēngxiè 。 yángguīgōngwángshēng , suìchéngkěn 。 yuē :“ jiāngzhīzhù , gǎnwàng , ránjiūjiū , qièshíwèizhī 。” éryuē :“ àiqièpèidāo , dāoshíqièchū使shǐyuèzhōng , bǎijīngòuzhī 。 qièàiéryǒuzhī , chánjīn , bànmíngzhū 。 rénliánqièyāowáng , yòngxùnzàng 。 jīnyuànàixiāngzèng , jiàndāojiànqiè 。” yángzhì , wángyuè 。 zhìguǒxiédāolái , yuē :“ zhǔzhēnzhòng , fēizhōnghuá 。” yóushìwǎngláichū 。
  shùyuè , dēngxiàxiàoérxiàngyáng , yǒusuǒ , miànhóngérzhǐzhěsān 。 shēngbàowènzhī , yuē :“ jiǔméngjuànài , qièshòushēngrén , shíyānhuǒ , báidùnyǒushēng 。 dànshēngrénjīngxuè , huó 。” yángxiàoyuē :“ qīngkěn , zhī ?” yún :“ jiāojiēhòu , jūnyǒuniànbìng , rányàozhī 。” suìwéihuān 。 érzhe , yòuyuē :“ shàngshēngxuèdiǎn , néngpàntòngxiāngài ?” yángrènchūxiě , shàng , 便biànzhōng 。 nǎiyuē :“ qièlái 。 jūnbǎizhī, shìqièfénqiányǒuqīngniǎomíngshùtóu , zhǒng 。” yángjǐnshòujiào 。 chūményòuzhǔyuē :“ shènwàng , chíjiē !” nǎi 。
  yuèshí , yángguǒbìng , zhàng 。 shītóuyào , xiàè , jiāchénér 。 zhìbǎi , 使shǐjiārénchādài 。  , guǒjiànqīngniǎoshuāngmíng 。 yángyuē :“  !” nǎizhǎnjīngkuàng , jiànguānxiǔ , érmàoshēng 。 zhīwēiwēn 。 méngguīzhìnuǎnchù , xiūxiūrán , shǔ 。 jiànjìntāngtuó , bànér 。 měiwèiyángyuē :“ èrshíniánmèngěr 。”

聊斋志异·连琐拼音版

 《 lián suǒ 》
  yáng yú wèi yí jū sì shuǐ zhī bīn , zhāi lín kuàng yě , qiáng wài duō gǔ mù , yè wén bái yáng xiāo xiāo , shēng rú tāo yǒng 。 yè lán bǐng zhú , fāng fù qī duàn , hū qiáng wài yǒu rén yín yuē :“ xuán yè qī fēng què dǎo chuī , liú yíng rě cǎo fù zhān wéi 。” fǎn fù yín sòng , qí shēng āi chǔ 。 tīng zhī , xì wǎn sì nǚ zǐ 。 yí zhī 。 míng rì shì qiáng wài bìng wú rén jì , wéi yǒu zǐ dài yī tiáo yí jīng jí zhōng , shí guī zhì zhū chuāng shàng 。 xiàng yè èr gēng xǔ , yòu yín rú zuó 。 yáng yí wù dēng wàng , yín dùn chuò 。 wù qí wéi guǐ , rán xīn xiàng mù zhī 。
  cì yè , fú sì qiáng tóu , yī gēng xiàng jìn , yǒu nǚ zǐ shān shān zì cǎo zhōng chū , shǒu fú xiǎo shù , dī shǒu āi yín 。 yáng wēi sòu , nǚ hū rù huāng cǎo ér méi 。 yáng yóu shì sì zhū qiáng xià , tīng qí yín bì , nǎi gé bì ér xù zhī yuē :“ yōu qíng kǔ xù hé rén jiàn ? cuì xiù dān hán yuè shàng shí 。” jiǔ zhī jì rán , yáng nǎi rù shì 。 fāng zuò , hū jiàn lì zhě zì wài lái , liǎn rèn yuē :“ jūn zǐ gù fēng yǎ shì , qiè nǎi duō suǒ wèi bì 。” yáng xǐ , lā zuò 。 shòu qiè níng hán , ruò bù shèng yī , wèn :“ hé jū lǐ , jiǔ jì cǐ jiān ?” dá yuē :“ qiè lǒng xī rén , suí fù liú yù 。 shí qī bào jí cú xiè , jīn èr shí yú nián yǐ 。 jiǔ quán huāng yě , gū jì rú wù 。 suǒ yín nǎi qiè zì zuò yǐ jì yōu hèn zhě , sī jiǔ bù shǔ , méng jūn dài xù , huān shēng quán rǎng 。” yáng yù yǔ huān , cù rán yuē :“ yè tái xiǔ gǔ bù bǐ shēng rén , rú yǒu yōu huān , cù rén shòu shù , qiè bù rěn huò jūn zǐ yě 。” yáng nǎi zhǐ 。 xì yǐ shǒu tàn xiōng , zé jī tóu zhī ròu , yī rán chǔ zǐ 。 yòu yù shì qí qún xià shuāng gōu 。 nǚ fǔ shǒu xiào yuē :“ kuáng shēng tài luó zào yǐ !” yáng bǎ wán zhī , zé jiàn yuè sè jǐn wà , yuē cǎi xiàn yī lǚ ; gèng shì qí yī , zé zǐ dài xì zhī 。 wèn :“ hé bù jù dài ?” yuē :“ zuó xiāo wèi jūn ér bì , bù zhī yí luò hé suǒ 。” yáng yuē :“ wèi qīng yì zhī 。” suì jí chuāng shàng qǔ yǐ shòu nǚ 。 nǚ jīng wèn hé lái , yīn yǐ shí gào 。 nǚ nǎi qù xiàn shù dài 。 jì fān àn shàng shū , hū jiàn 《 lián chāng gōng cí 》, kǎi rán yuē :“ qiè shēng shí zuì ài dú cǐ 。 jīn shì zhī dài rú mèng mèi !” yǔ tán shī wén , huì xiá kě ài , jiǎn zhú xī chuāng , rú de liáng yǒu 。 zì cǐ měi yè dàn wén wēi yín , shǎo qǐng jí zhì 。 zhé zhǔ yuē :“ jūn mì wù xuān 。 qiè shǎo dǎn qiè , kǒng yǒu è kè jiàn qīn 。” yáng nuò zhī 。 liǎng rén huān tóng yú shuǐ , suī bù zhì luàn , ér guī gé zhī zhōng , chéng yǒu shèn yú huà méi zhě 。 nǚ měi yú dēng xià wéi yáng xiě shū , zì tài duān mèi 。 yòu zì xuǎn gōng cí bǎi shǒu , lù sòng zhī 。 shǐ yáng zhì qí píng , gòu pí pá , měi yè jiào yáng shǒu tán 。 bù zé tiāo nòng xián suǒ , zuò “ jiāo chuāng líng yǔ ” zhī qǔ , suān rén xiōng yì ; yáng bù rěn zú tīng , zé wéi “ xiǎo yuàn yīng shēng ” zhī diào , dùn jué xīn huái chàng shì 。 tiǎo dēng zuò jù , lè zhé wàng xiǎo , shì chuāng shàng yǒu shǔ sè , zé zhāng huáng dùn qù 。
  yī rì xuē shēng zào fǎng , zhí yáng zhòu qǐn 。 shì qí shì , pí pá 、 qí píng jù zài , zhī fēi suǒ shàn 。 yòu fān shū de gōng cí , jiàn zì jì duān hǎo , yì yí zhī 。 yáng xǐng , xuē wèn :“ xì jù hé lái ?” dá :“ yù xué zhī 。” yòu wèn shī juàn , tuō yǐ jiǎ zhū yǒu rén 。 xuē fǎn fù jiǎn wán , jiàn zuì hòu yī yè xì zì yī xíng yún :“ mǒu yuè rì lián suǒ shū 。” xiào yuē :“ cǐ shì nǚ láng xiǎo zì , hé xiāng qī zhī shèn ?” yáng dà jiǒng , bù néng zhì cí 。 xuē jié zhī yì kǔ , yáng bù yǐ gào 。 xuē juǎn xié , yáng yì jiǒng , suì gào zhī 。 xuē qiú yī jiàn , yáng yīn shù suǒ zhǔ 。 xuē yǎng mù yīn qiè , yáng bù dé yǐ , nuò zhī 。 yè fēn nǚ zhì , wèi zhì yì yān 。 nǚ nù yuē :“ suǒ yán yī hé ? nǎi yǐ dié dié xiàng rén !” yáng yǐ shí qíng zì bái , nǚ yuē :“ yǔ jūn yuán jìn yǐ !” yáng bǎi cí wèi jiě , zhōng bù huān , qǐ ér bié qù , yuē :“ qiè zàn bì zhī 。” míng rì xuē lái , yáng dài zhì qí bù kě 。 xuē yí zhī tuō , mù yǔ chuāng yǒu èr rén lái , yān liú bù qù , gù náo zhī , héng zhōng yè huā , dà wéi yáng shēng bái yǎn , ér wú rú hé 。 zhòng jiàn shù yè yǎo rán , qǐn yǒu qù zhì , xuān xiāo jiàn xī 。 hū wén yín shēng , gòng tīng zhī , qī wǎn yù jué 。 xuē fāng qīng ěr shén zhù , nèi yī wǔ shēng wáng mǒu , duō jù shí tóu zhī , dà hū yuē :“ zuò tài bù jiàn kè , nà shèn de hǎo jù 。 wū wū cè cè , shǐ rén mēn sǔn !” yín dùn zhǐ , zhòng shèn yuàn zhī , yáng huì fèn jiàn yú cí sè 。 cì rì shǐ gòng yǐn qù 。 yáng dú sù kōng zhāi , jì nǚ fù lái ér shū wú yǐng jì 。 yú èr rì nǚ hū zhì , qì yuē :“ jūn zhì è bīn , jǐ xià shā qiè !” yáng xiè guò bù huáng , nǚ jù chū , yuē :“ qiè gù wèi yuán fèn jìn yě , cóng cǐ bié yǐ 。” wǎn zhī yǐ miǎo 。 yóu shì yuè yú , gèng bù fù zhì 。 yáng sī zhī , xíng xiāo gǔ lì , mò kě zhuī wǎn 。 yī xī fāng dú zhuó , hū nǚ zǐ qiān wéi rù 。 yáng xǐ jí , yuē :“ qīng jiàn yòu yé ?” nǚ tì chuí yīng , mò bù yī yán 。 jí wèn zhī , yù yán fù rěn , yuē :“ fù qì qù , yòu jí ér qiú rén , nán miǎn kuì nǜ 。” yáng zài sān yán jié , nǎi yuē :“ bù zhī hé chù lái yī wò chuò lì , bī chōng yìng qiè 。 gù niàn qīng bái yì , qǐ qū shēn yú tái zhī guǐ ? rán yī xiàn ruò zhì wū néng kàng jù ? jūn rú chǐ qiè zài qín sè zhī shù , bì bù tīng zì wéi shēng huó 。” yáng dà nù , fèn jiāng zhì sǐ , dàn lǜ rén guǐ shū tú , bù néng wéi lì 。 nǚ yuē :“ lái yè zǎo mián , qiè yāo jūn mèng zhōng ěr 。” yú shì fù gòng qīng tán , zuò yǐ dá shǔ 。
  nǚ lín qù zhǔ wù zhòu mián , liú dài yè yuē 。 yáng nuò zhī , yīn yú wǔ hòu báo yǐn , chéng xūn dēng tà , méng yī yǎn wò 。 hū jiàn nǚ lái , shòu yǐ pèi dāo , yǐn shǒu qù 。 zhì yī yuàn yǔ , fāng hé mén yǔ , wén yǒu rén nuò shí zhuā mén 。 nǚ jīng yuē :“ chóu rén zhì yǐ !” yáng qǐ hù zhòu chū , jiàn yī rén chì mào qīng yī , wèi máo rào huì 。 nù duō zhī 。 lì héng mù xiāng chóu , yán cí xiōng màn 。 yáng dà nù , bēn zhī 。 lì zhuō shí yǐ tóu , zhòu rú jí yǔ , zhōng yáng wàn , bù néng wò rèn 。 fāng wēi jí jiān , yáo jiàn yī rén , yāo shǐ yě shè 。 shěn shì zhī , wáng shēng yě 。 dà hào qǐ jiù 。 wáng shēng zhāng gōng jí zhì , shè zhī , zhōng gǔ ; zài shè zhī , yì 。 yáng xǐ gǎn xiè , wáng wèn gù , jù gào zhī 。 wáng zì xǐ qián zuì kě shú , suì yǔ gòng rù nǚ shì 。 nǚ zhàn tì xiū suō , yáo lì bù zuò yī yǔ 。 àn shàng yǒu xiǎo dāo cháng jǐn chǐ yú , ér zhuāng yǐ jīn yù , chū zhū xiá , guāng máng jiàn yǐng 。 wáng tàn zàn bù shì shǒu 。 yǔ yáng lüè huà , jiàn nǚ cán jù kě lián , nǎi chū , fēn shǒu qù 。 yáng yì zì guī , yuè qiáng ér pú , yú shì jīng wù , tīng cūn jī yǐ luàn míng yǐ 。 jué wàn zhōng tòng shèn ; xiǎo ér shì zhī , zé pí ròu chì zhǒng 。 tíng wǔ wáng shēng lái , biàn yán yè mèng zhī qí 。 yáng yuē :“ wèi mèng shè fǒu ?” wáng guài qí xiān zhī 。 yáng chū shǒu shì zhī , qiě gào yǐ gù 。 wáng yì mèng zhōng yán sè , hèn bù zhēn jiàn 。 zì xìng yǒu gōng yú nǚ , fù qǐng xiān róng 。 yè jiān , nǚ lái chēng xiè 。 yáng guī gōng wáng shēng , suì dá chéng kěn 。 nǚ yuē :“ jiāng bó zhī zhù , yì bù gǎn wàng , rán bǐ jiū jiū , qiè shí wèi zhī 。” jì ér yuē :“ bǐ ài qiè pèi dāo , dāo shí qiè fù chū shǐ yuè zhōng , bǎi jīn gòu zhī 。 qiè ài ér yǒu zhī , chán yǐ jīn sī , bàn yǐ míng zhū 。 dà rén lián qiè yāo wáng , yòng yǐ xùn zàng 。 jīn yuàn gē ài xiāng zèng , jiàn dāo rú jiàn qiè yě 。” cì rì yáng zhì cǐ yì , wáng dà yuè 。 zhì yè nǚ guǒ xié dāo lái , yuē :“ zhǔ yī zhēn zhòng , cǐ fēi zhōng huá wù yě 。” yóu shì wǎng lái rú chū 。
  jī shù yuè , hū yú dēng xià xiào ér xiàng yáng , sì yǒu suǒ yǔ , miàn hóng ér zhǐ zhě sān 。 shēng bào wèn zhī , dá yuē :“ jiǔ méng juàn ài , qiè shòu shēng rén qì , rì shí yān huǒ , bái gǔ dùn yǒu shēng yì 。 dàn xū shēng rén jīng xuè , kě yǐ fù huó 。” yáng xiào yuē :“ qīng zì bù kěn , qǐ wǒ gù xī zhī ?” nǚ yún :“ jiāo jiē hòu , jūn bì yǒu niàn yú rì dà bìng , rán yào zhī kě yù 。” suì yǔ wéi huān 。 jì ér zhe yī qǐ , yòu yuē :“ shàng xū shēng xuè yī diǎn , néng pàn tòng yǐ xiāng ài hū ?” yáng qǔ lì rèn cì bì chū xiě , nǚ wò tà shàng , biàn dī qí zhōng 。 nǎi qǐ yuē :“ qiè bù lái yǐ 。 jūn jì qǔ bǎi rì zhī qī , shì qiè fén qián yǒu qīng niǎo míng yú shù tóu , jí sù fā zhǒng 。” yáng jǐn shòu jiào 。 chū mén yòu zhǔ yuē :“ shèn jì wù wàng , chí sù jiē bù kě !” nǎi qù 。
  yuè shí yú rì , yáng guǒ bìng , fù zhàng yù sǐ 。 yī shī tóu yào , xià è wù rú ní , jiā chén ér yù 。 jì zhì bǎi rì , shǐ jiā rén hé chā yǐ dài 。 rì jì xī , guǒ jiàn qīng niǎo shuāng míng 。 yáng xǐ yuē :“ kě yǐ !” nǎi zhǎn jīng fā kuàng , jiàn guān mù yǐ xiǔ , ér nǚ mào rú shēng 。 mó zhī wēi wēn 。 méng yī yú guī zhì nuǎn chù , qì xiū xiū rán , xì yú shǔ sī 。 jiàn jìn tāng tuó , bàn yè ér sū 。 měi wèi yáng yuē :“ èr shí yú nián rú yī mèng ěr 。”

 为您推荐:聊斋志异连琐原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签