聊斋志异·单道士拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:40:38

  文言文之家为大家整理聊斋志异·单道士拼音版、聊斋志异·单道士注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·单道士注音版

  《 dāndàoshì 》
   hángōng , shìjiā 。 yǒudāndàoshìgōngzuò , gōngàishù , wéizuòshàng 。 dānrénhángzuò , zhéjiàn 。 gōngchuán , dānkěn 。 gōngkěnzhī , dānyuē:“ fēilìnshù , kǒnghuàidào 。 suǒchuánérjūn , rán , yǒujièxíngqièzhě 。 gōng , ránhuòchūjiànměiéryuè , yǐnshēnrénguī , shìèérxuānyín 。 gǎncóngmìng 。” gōngnéngqiáng , érxīnzhī , yīnbèimóuzhī 。 kǒngdùn , yīnhuīmàichángshàng , zuǒdàonéngyǐnxíng , érchùyǒuyìn , suíyìnchùzhī 。 shìyòudānwǎng , 使shǐrénzhíniúbiānzhī 。 dānjiàn , huīshàngguǒyǒu , zuǒyòuluàn , qǐng 。
   gōngguī , dānzhì 。 wèizhūyuē :“  ! xiàngláo , jīnqiěbié , dāngyǒubào 。” xiùzhōngchūzhǐjiǔshèng , yòutàndeyáoguǐ 。 bìngchénshàng ; chéntàn, fánshítàn , ànshàngmǎn 。 suìyāozhòngyǐn , zuì , réngnèixiùzhōng 。 hánwén , 使shǐzuò 。 chánshànghuàchéng , shǒutuīzhuā , chéngméndùn 。 yīnjiāngnángqiè , zhìménnèi , nǎigǒngbiéyuē :“  !” yuèshēnchéng , chéngménsuì , dàoshìdùnyǎo 。
   hòuwénzàiqīngzhōushìshàng , jiāoértónghuàquānzhǎng , féngrénpāozhī , suísuǒpāochù , huòmiànhuò , quānzhétuō , luòyìnshàng 。 yòuwénshànfángzhōngshù , nénglìngxiàshāojiǔ , jìn 。 gōngchángmiànshìzhī 。

聊斋志异·单道士拼音版

  《 dān dào shì 》
   hán gōng zǐ , yì shì jiā 。 yǒu dān dào shì gōng zuò jù , gōng zǐ ài qí shù , yǐ wéi zuò shàng kè 。 dān yǔ rén háng zuò , zhé hū bù jiàn 。 gōng zǐ yù chuán qí fǎ , dān bù kěn 。 gōng zǐ gù kěn zhī , dān yuē :“ wǒ fēi lìn wú shù , kǒng huài wú dào yě 。 suǒ chuán ér jūn zǐ zé kě , bù rán , yǒu jiè cǐ yǐ xíng qiè zhě yǐ 。 gōng zǐ gù wú lǜ cǐ , rán huò chū jiàn měi lì ér yuè , yǐn shēn rù rén guī tà , shì jì è ér xuān yín yě 。 bù gǎn cóng mìng 。” gōng zǐ bù néng qiáng , ér xīn nù zhī , yīn yǔ pú bèi móu tà rǔ zhī 。 kǒng qí dùn nì , yīn yǐ xì huī bù mài cháng shàng , sī zuǒ dào néng yǐn xíng , ér lǚ chù bì yǒu yìn jì , kě suí yìn chù jí jī zhī 。 yú shì yòu dān wǎng , shǐ rén zhí niú biān lì tà zhī 。 dān hū bù jiàn , huī shàng guǒ yǒu lǚ jì , zuǒ yòu luàn jī , qǐng kè yǐ mí 。
   gōng zǐ guī , dān yì zhì 。 wèi zhū pú yuē :“ wú bù kě fù jū yǐ ! xiàng láo fú yì , jīn qiě bié , dāng yǒu yǐ bào 。” xiù zhōng chū zhǐ jiǔ yī shèng , yòu tàn de yáo yī guǐ 。 bìng chén jǐ shàng ; chén yǐ fù tàn , fán shí yú tàn , àn shàng yǐ mǎn 。 suì yāo zhòng yǐn , jù zuì , yī yī réng nèi xiù zhōng 。 hán wén qí yì , shǐ fù zuò jù 。 chán yú bì shàng huà yī chéng , yǐ shǒu tuī zhuā , chéng mén dùn pì 。 yīn jiāng náng yī qiè wù , xī zhì mén nèi , nǎi gǒng bié yuē :“ wǒ qù yǐ !” yuè shēn rù chéng , chéng mén suì hé , dào shì dùn yǎo 。
   hòu wén zài qīng zhōu shì shàng , jiāo ér tóng huà mò quān yú zhǎng , féng rén xì pāo zhī , suí suǒ pāo chù , huò miàn huò yī , quān zhé tuō qù , luò yìn qí shàng 。 yòu wén qí shàn fáng zhōng shù , néng lìng xià bù xī shāo jiǔ , jìn yī qì 。 gōng zǐ cháng miàn shì zhī 。

  为您推荐:聊斋志异单道士原文及翻译 聊斋志异单道士赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签